3.3.7.3. Zdůrazňovací slova AuxZ

V části 3.3.7.3.1 zjistíte, jaká slova mohou dostávat afun AuxZ, za jakých okolností se tak děje a jak se tato slova chovají. Část 3.3.7.3.2 ukazuje, kde všude mohou AuxZ viset (co mohou zdůrazňovat), a najdete v ní také několik stromů pro jednotlivé případy. V části 3.3.7.3.3 se dozvíte o případu sousloví více než, které za určitých podmínek považujeme za zdůraznění, a o jeho stromovém zachycení.

Odkaz na Šmilauerovu NS: OČ II. A. BB. 1.

3.3.7.3.1. Vymezení AuxZ

Afun AuxZ přidělujeme částicím, které ve větě plní funkci zdůraznění některého větného členu. Mohou zdůrazňovat téměř kterýkoli větný člen.

Na uzlu s afun AuxZ může být zavěšeno pouze další AuxZ (v případě, kdy jedno zdůrazňuje druhé - viz 3.3.7.3.2), nebo AuxY (v případě, že jde o víceslovné zdůraznění - viz 3.3.7.3.3).

Pro naše potřeby jsou slova, která mohou dostat afun AuxZ, vymezena seznamem. Slova v něm neobsažená afun AuxZ dostat nemohou. Při sestavování seznamu jsme vycházeli z více zdrojů. Šmilauerův seznam je zde rozšířen o další slova, zvláště o ta, která za zdůrazňující považuje Akademická mluvnice češtiny (AM, 2, s. 228-238, zvl.235).

Seznam potenciálních AuxZ:

akorát, alespoň, ani, asi, aspoň, , bezmála, cca, celkem, dohromady, dokonce, hlavně, hned, i, jakoby, jedině, jen, jenom, ještě, již, jmenovitě, kupříkladu, leda, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, například, ne, nejen, nejenže, nejméně, nejvíce, nikoliv, pak, patrně, pouze, právě, prostě, především, přesně, přímo, přinejmenším, rovněž, rovnou, skoro, snad, sotva, tak, také, takříkajíc, takřka, taktéž, taky, téměř, teprve, též, toliko, třeba, , vůbec, zase, zcela, zejména, zhruba, zrovna, zřejmě, zvláště

Jako zdůrazňovací mohou v některých případech vystupovat i spojení více než a méně než - viz 3.3.7.3.3.

Většinu seznamu však tvoří slova homonymní, to znamená, že mohou v závislosti na kontextu dostat jinou afun. Slovnědruhově jsou homonymní především s příslovci, ale i s jinými slovními druhy. Například podle SSČ je:

příslovce, spojka podřadicí a částice
jen
příslovce, částice a citoslovce
i
spojka souřadná, částice nebo součást spojkových podřadných výrazů (i když, i kdyby).

Rozhodnutí o konkrétní afun (AuxZ či jiné) tedy provede anotátor na základě kontextu. V následujících příkladech jsou některá slova ze seznamu (zvýrazněná) uvedena v některých svých funkcích:

 1. zvláště studenti se výborně projevili - AuxZ

 2. (hodně =) zvláště přitažlivě vypadá - Adv

 3. (hodně =) zvláště velký - Adv

 4. to je přímo skandál - AuxZ

 5. cesty vedou přímo i oklikou - Adv

 6. stát i nadále podporuje bydlení - AuxZ

 7. vyskytly se klady i úskalí - Coord

Někdy ani celá věta nestačí k jednoznačnému určení funkce. Například ve větách:

 1. uzavření dohody bude trvat ještě několik týdnů

 2. svět zajímají z Minska ponejvíce zprávy strategického významu

může zvýrazněné slovo kromě funkce AuxZ být i ve funkci Adv a zavěšeno na slovese.

3.3.7.3.2. Členy rozvíjené pomocí AuxZ

Ve stromové struktuře zavěšujeme AuxZ na slovo, které zdůrazňuje. Příklady ukazují zdůraznění holého jména (př. 1), jména v předložkovém pádě (př. 3), celé jmenné fráse (př. 4, 5), nepravé předložky (př. 6, 7), číslovky (př. 8), slovesa (př. 10), adverbia (př. 11), adjektiva (př. 12), jiné zdůrazňovací částice (př. 13), jednotlivých členů koordinace (př. 14) a vedlejší věty (př. 15).

 1. tak smutně vypadá jen poušť
  image

 2. teprve Karel to rozhodl

 3. tyto kaktusy rostou jen v poušti
  image

 4. jen přílišní optimisté vytrvali
  image

 5. zprávy jsou aspoň v první versi
  image

 6. rostou právě uprostřed pralesa
  image

 7. rostou naprosto nezávisle na podmínkách
  image

 8. přišli pouze dva
  image

 9. vydrželi jen dva

 10. Karel jen spí
  image

 11. stát i nadále podporuje bydlení
  image

 12. svetr je pouze zelený
  image

 13. hlavně ne limonádu
  image

 14. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí
  image

 15. vycházím z domu, pouze když je hezky
  image

Zdůraznění podstatných jmen a číslovek:  V postavení u podstatného jména či číslovky jsou některá slova vždy AuxZ, tedy nemohou obdržet jinou afun. Seznam slov dostávajících AuxZ vždy, stojí-li u substantiva či číslovky (jedná se o podseznam všech potenciálních AuxZ): akorát, alespoň (aspoň), asi, celkem, dohromady, i, málem, maximálně, minimálně, nanejvýš, nejméně, nejvíce, právě, přesně, přinejmenším, skoro, taky, téměř, zhruba

Zdůraznění nepravých předložek:  Zatímco při zdůraznění předložkového pádu s "běžnou" předložkou se zdůrazňovací slovo věší až na jméno, předložky tzv. nepravé (viz 3.3.7.2, část 3.3.7.2.2) mohou být zdůrazněny samy o sobě.

Zdůraznění slovesa:  I na predikátu může být někdy zavěšeno AuxZ (viz př. 10). Tento případ se však nesmí zaměňovat s výskytem tzv. částice vztahující se k obsahu celé výpovědi, ta se zavěšuje také na sloveso, ale dostává afun AuxY (viz kapitolu 3.3.7.7, část 3.3.7.7.1). V těchto příkladech jde o "částici k výpovědi" - zdůrazněná AuxY:

 1. patrně se nikdo z nás nezůčastní

 2. máme to bohudík za sebou

Zdůraznění vedlejších vět: U vedlejších vět uvozených složenými spojkami "i když", "i kdyby", nejde o zdůraznění. Slovo "i" je zde nedílnou součástí spojky a dostává afun AuxY (viz kapitolu 3.3.7.7, část 3.3.7.7.5).

3.3.7.3.3. Víceslovná zdůraznění

V určitých případech vystupují jako zdůraznění také sousloví 'více než' a 'méně než'. Stává se tak tehdy, když jsou autorem porušeny syntaktické vazby, když slovo více/méně nelze zachytit běžným způsobem uvedeným v kapitole 3.7.9. Jde na příklad o konstrukce morfologicky ekvivalentní příkladu více než tisícový zástup (správně je: větší než tisícový zástup). Afun AuxZ dostává slovo více/méně, slovo než visí na něm a dostává afun AuxY (děje se tak v souladu s pravidly o afun AuxY - viz kap. 3.3.7.7, část 3.3.7.7.7).

 1. více než tisícihlavý zástup
  image

 2. řešení více než vyhovuje podmínkám.
  image