Monday, 19 March, 2018 - 13:30
Room: 

Variabilita registrů češtiny

Václav Cvrček (ÚČNK FF UK)
Zuzana Komrsková (ÚČNK FF UK)

V příspěvku bychom rádi shrnuli výsledky a metodologicky zajímavé momenty korpusové analýzy registrů, která je předmětem výzkumu v ÚČNK v posledním roce. Východiskem je multidimenzionální přístup (MDA) k registrům, jak ho aplikuje od 90. let zejména na angličtině jeho iniciátor D. Biber (1995). Základem MDA je kvantitativní analýza žánrově rozmanitého korpusu, který byl speciálně sestaven pro účely výzkumu a v němž jsou identifikovány jazykové rysy, u nichž lze předpokládat vztah k funkční a systematické variabilitě na různých jazykových rovinách. Statistické zpracování pomocí faktorové analýzy umožňuje vytvořit model, který pro češtinu předpokládá 8 dimenzí, podél nichž jednotlivé texty variují. Přednáška se zaměří jak na popis metody a její teoretická východiska, tak na získané výsledky pro češtinu, která byla takto analyzována jako vůbec první slovanský jazyk.

Biber, D. (1995). Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge University Press.