Monday, 21 March, 2016 - 13:30
Room: 

Valenční slovník českých sloves VALLEX: Od slovníku ke gramatice

V přednášce představíme novou verzi Valenčního slovníku českých sloves, VALLEX, verzi 3.0. Tento slovník poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů; tyto základní údaje jsou doplněny o některé další syntaktické a sémantické charakteristiky. Ačkoli se nová verze VALLEXu kvantitativně od předchozí verze 2.0 příliš neliší (popisuje přes 4,5 tis. českých slovesných lemmat), zásadně se proměnila jeho koncepce. Model slovníku byl uzpůsoben tak, aby umožňoval teoreticky adekvátně a přitom ekonomicky popisovat alternace, tj. změny ve valenční struktuře českých sloves. Slovník nyní sestává ze dvou komponent: Slovníková (datová) komponenta obsahuje lexikální hesla, popisující valenční chování jednotlivých lexémů sloves, zatímco gramatická komponenta (část celkové gramatiky jazyka) obsahuje gramatická pravidla, popisující možné změny v jejich valenční struktuře. Ve slovníku jsou reflektovány gramaticky podmíněné změny ve valenci spojené s diatezemi, reciprocitou a reflexivitou. Slovník tak zachycuje nejen nepříznakové povrchověsyntaktické realizace lexikálních jednotek slovesných lexémů (aktivní, nereciproční a nereflexivní konstrukce), ale též struktury příznakové (pasivní, reciproční a reflexivní konstrukce). Fake Kansas ID

V příspěvku se budeme zabývat především gramatickou komponentou slovníku. Popíšeme formální pravidla, obsažená v této komponentě, která zachycují jednotlivé typy gramatikalizovaných alternací. Důraz budeme klást na ty aspekty těchto alternací, které se při budování gramatické komponenty ukázaly jako významné, ač jim není v českých gramatikách věnována větší pozornost.