Monday, 10 December, 2018 - 13:30
Room: 

Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny

Klára Osolsobě (MU Brno)

Popis jazyka (příkladem budiž popis flektivního systému českého slovesa) lze řešit minimalisticky. Daní za jednoduchost může být poměrně obtížné udržování/rozšiřování/doplňování dat, jichž se takto pojatý popis týká.

V přednášce se budeme zabývat otázkou vyčerpávajícího popisu tvarových variant českých sloves pro účely automatické morfologické analýzy (NOVAMORF). Ukážeme, nakolik je přístup opřený o důslednou morfematickou segmentaci slovesného tvaru na kořen kmenotvornou příponu a osobní, tvarovou, popř. infinitivní koncovku (Komárek 1987) užitečný pro jednotný přístup k formálnímu popisu českých slovesných tvarů (a dokonce i tvarů derivovaných od slovesného kmene a slovesného tvaru). Demonstrujeme že, a) variantnost lze predikovat, a tudíž b) systematicky doplňovat varianty do slovníku a zabránit nekonzistentnímu a mezerovitému popisu variantních tvarů (současný stav).