Monday, 31 March, 2014 - 13:30 to 15:00
Room: 

Spracovania valencie slovenských slovies v pripravovanom Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe

Cieľom príspevku je predstaviť projekt prípravy Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe (v procese prípravy, plánované publikovanie: 2014, ďalej VSSSKZ), ktorý nadväzuje na spracovanie valencie slovenských slovies vo Valenčnom slovníku slovenských slovies (Nižníková – Sokolová, 1998, ďalej VSSS). V tejto súvislosti sa autori rozhodli precizovať riešenia prijaté v teoreticko-metodologickom úvode k VSSS, rozšíriť verbálne heslo o nové informácie týkajúce sa syntaktickej a sémantickej valencie a korigovať spracovanie vybraných parametrov jednotlivých heslových jednotiek. Nadväzujeme pritom na viaceré podnety, ktoré zazneli v teoretických príspevkoch (Panevová, 2005; Ivanová, 2006) a recenziách (Horecký, 2000; Ivanová, 2007/2008) reagujúcich na tento lexikografický projekt, ako aj na nové výskumy, materiálovo založené na báze Slovenského národného korpusu (ďalej SNK), ktorý slúži ako bohatá a rôznorodá exemplifikačná báza pri spracovaní valenčných štruktúr.