Monday, 4 December, 2017 - 13:30 to 15:00
Room: 

Reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve slovníku VALLEX

Víceslovným výrazům se v současných syntaktických teoriích věnuje velká pozornost – jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že tyto výrazy činí značné obtíže jak nerodilým mluvčím, tak rychle se rozvíjejícímu automatickému zpracování přirozených jazyků. Slovesné víceslovné výrazy, jako jsou komplexní predikáty s kategoriálním slovesem, se pak těší zvláštní pozornosti, jelikož sloveso tvoří syntaktické centrum věty. V příspěvku představíme model lexikografické reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve valenčním slovníku českých sloves VALLEX, využívající jak datovou, tak gramatickou komponentu slovníku; tato reprezentace umožňuje generovat hloubkově i povrchověsyntaktickou strukturu vět s těmito predikáty. Navržený model byl použit při rozsáhlé lexikografické anotaci vybraných komplexních predikátů.