Monday, 8 December, 2014 - 13:30
Room: 

Přínos moderních zobrazovacích metod k poznání kognitivních funkcí mozku

Abstrakt: Mezi moderní zobrazovací metody, které významně přispěly k poznání kognitivních funkcí mozku patří pozitronová emisní tomografie (PET), funkční magnetická rezonance (fMRI), difuzní tenzorové zobrazování (DTI), MR spektroskopie, infračervená spektroskopie (near infrared spectroscopy) a magnetoencefalografie. Přednáška bude zaměřena na současné znalosti získané pomocí těchto metod o činnosti mozku při vnímání řeči, produkci řeči, čtení textu, vnímání hudby a používání znakového jazyka.