Monday, 3 November, 2014 - 13:30
Room: 

Jak se dá rozumět vývoji Chomského teorie od Syntactic Structures (1957) k Problems of Projection (2013)?

Abstrakt: Tři brněnští jazykovědci dvou generací se setkají, aby představili základní otázky, které se nabízejí, když se díváme na vývoj Chomského teorie generativní gramatiky, a uvedli tak diskusi k tomuto tématu vedenou pak spolu s jazykovědci z Malostranského nám.

P. Karlík se pokusí ukázat, co je v Chomského pojetí gramatiky pokládáno za nekontroverzní a co naopak za kontroverzní.

M. Ziková ukáže, co se událo v generativní fonologii od vydání základního díla The Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968).

R. Wagner ukáže na konkrétním příkladu Chomského dvou různých analýz konstrukce akuzativu s infinitivem, zda analýza z 60. let, které byla jedním z důvodů rozchodu s generativními sémantiky, byla nahrazena novou analýzou, která připomíná styl analýzy generativních sémantiků z 60. let.