Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
TL03000348
ÚFAL budget: 
5 200 000 Kč
Duration: 
April 2020 - April 2022
Projects: 

THEaiTRE

THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry?

Web: www.theaitre.com

English description

This project, combining computational linguistics and theatre, aims to directly reflect the onset and explore the role of artificial intelligence in society and art and the possibility of its cooperation with humans. We propose to combine theatrological research with computational linguistic research: the application of results from these fields will lead to the creation and training of a system for automatic generation of theatre play scripts. This system will be interactively used by our team to create a play that will be put on by a theatre on the occasion of the 100th anniversary of the R.U.R drama premiere. The resulting work of art and its acceptance by viewers will be examined, and the knowledge gained will be used to improve the system and to put on another play.

Český text

Tento projekt kombinující počítačovou lingvistiku a divadelnictví má za cíl přímým způsobem reflektovat nástup a zkoumat roli umělé inteligence ve společnosti a v umění a možnost její spolupráce s člověkem. Navrhujeme spojit teatrologický výzkum s komputačně lingvistickým výzkumem, kde aplikace poznatků a výsledků z těchto oborů povede k sestavení a natrénování systému pro automatické generování scénářů divadelních her. Tento systém následně bude naším týmem interaktivně využit pro vytvoření hry, která bude realizována hereckým souborem ke 100. výročí premiéry dramatu R.U.R. Vzniklé dílo a jeho přijetí diváky budeme zpětně zkoumat v rámci obou vědních oborů a získané poznatky využijeme pro další zdokonalení systému, který zpřístupníme na webu, a pro realizaci dalších her.

V současné době se rozvoj umělé inteligence (AI) začíná promítat do kulturního života člověka. Konkrétně v oblasti automatického generování textu vědci již dokáží generovat například básně či fake news. V projektu se pokusíme vytvořit komplexnější dílo: scénář divadelní hry. Ve spolupráci odborníků z DAMU, MFF UK a Švandova divadla prozkoumáme možnosti tvorby scénáře, do jaké míry můžeme zapojit umělou inteligenci a kde bude třeba spolupráce lidského faktoru. Vyjdeme z metod, poznatků a výzkumu v oboru divadelních věd i komputační lingvistiky a využijeme je pro vývoj a učení AI systému pro interaktivní automatické generování scénářů divadelních her. Přivedeme tak AI do oboru divadelních věd a zároveň využijeme teatrologické poznatky pro vývoj AI. Aplikace těchto dosud komputačně nevyužitých poznatků umožní počítačovým lingvistům pracovat se složitějšími literárními díly a napomůže divadelním vědcům částečně novým způsobem nahlížet na strukturu divadelních her.
Vyvinutý systém ale nemusí být zajímavý jen pro vědce a umělce, vidíme také potenciál jeho využití pro zvláštní účely, například pro generování scénářů přizpůsobených divákům se speciálními potřebami.

Na základě vygenerovaného scénáře bude uvedena divadelní hra a v následném dalším vývoji automatického generování scénáře budeme reflektovat zpětnou vazbu jak od divadelníků, tak od samotného diváka. Divadlo jako aplikační garant zajistí projektu publicitu a propagaci v rámci široké veřejnosti, což povede k celospolečenské diskuzi. Předpokládáme, že takto vzniklá divadelní hra a následná reflexe obohatí kulturní prostor v oblasti divadelního umění a zároveň otevře diskuzi o potenciálu, úloze a úskalích umělé inteligence v této oblasti. Nejširší veřejnosti pak chceme tímto způsobem přiblížit AI, ukázat její možnosti a nastínit její možnou roli ve společnosti jako asistenta člověka.

https://www.theaitre.com/

 

Členové projektu

  • ÚFAL MFF UK
  • DAMU
  • Švandovo divadlo

Publications

Publikace česky

Publications in English