Friday, September 22, 2017 - 19:00 to Tuesday, September 26, 2017 - 10:00

SloNLP 2017

English version

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy (DS), strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 22.9. - 26.9.2017 v hotelu Martinské hole, Malá Fatra, Slovensko. Workshop plánujeme jako jednodenní a jeho datum bude upřesněno.

Zvaná přednáška: Generování textů v přirozeném jazyce

Přednese Jirka Hana, GeneeaJirka Hana

Přednáška představí problematiku generování textu na příkladu sportovních zpráv. Jde o společný projekt nakladatelství Economia a firmy Geneea. Vyvíjený systém vytváří novinové články popisující jednotlivá sportovní utkání. Články jsou generovány na základě strukturovaných dat o událostech na hřišti a dat v databázích, jakou je například znalostní báze Wikidata. V této fázi projektu jde pouze o fotbalové zápasy, ale v blízké budoucnosti bude systém rozšířen na další sporty a výhledově také na zprávy o počasí a zprávy z burzy.

Jiří Hana má zkušenosti jak z firemního, tak z univerzitního prostředí. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a lingvistiku na Ohio State University. V USA strávil téměř 10 let. Mezi jeho zájmy patří morfologie, příklonky a jazyk cizinců. Je výzkumným pracovníkem na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a spoluzakladatelem společnosti Geneea Analytics, startupu vyvíjejícího systémy pro analýzu a generování textů.

Pokyny pro autory

 • článek v angličtině
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
 • recenzování bude prováděno dvojitě slepým způsobem (double-blind), článek k recenzi proto zasílejte anonymizovaný
  • v článku k recenzi neuvádějte žádné informace o autorech ani o grantech; ty uveďte až ve finální verzi (camera-ready)
  • na svou předchozí práci se snažte odkazovat jakoby byla cizí, a pokuste se vyhnout nadměrnému citování vlastních prací
  • v případě žádosti o studentský grant (vyplňuje se při zasílání článku v EasyChairu) vyplňte jméno autora, který bude článek prezentovat, až při zasílání finální verze článku; případně vyplňte anonymiziovaně (napište např. pouze "první autor")
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze
 • prezentace na workshopu formou posteru (plus 1-2 slajdy na 1-2 minuty poster boaster prezentace)
  • pokud preferujete klasickou ústní prezentaci se slajdy, vyberte tuto možnost při zasílání článku v EasyChair
  • článek či články nominované na ITAT Best Paper budou pravděpodobně prezentovány večer v rámci společného programu hlavní konference ústní formou (tuto informaci příšlušným autorům sdělíme společně s informací o přijetí jejich článku)
 • workshop bude probíhat ve slovenštině/češtině, případně angličtině (zejména v případě účasti zahraničních účastníků)
  • poster (resp. slajdy) vypracujte pokud možno v angličtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN)

Důležité termíny

 • do   15.5. 22.5. zaslání abstraktu (50 - 200 slov) -- dedlajn prodloužen
 • do   22.5. 29.5. zaslání článku k recenzi -- dedlajn prodloužen
 • do   26.6. oznámení o přijetí/zamítnutí/pomíněném přijetí článku
 • do   14.7. finální verze článku (do 12.7. pro podmíněně přijaté články)
 • 22.-26.9. konference

Dalši termíny budou upřesněny (registrace, prezentace).

Všechny deadlines jsou 23:59 AoE.

Programový výbor

Minulé ročníky