MORE DETAILS   Play the Language PODROBNĚJŠÍ INFORMACE   Hraj si se slovy a s větami

 

The STYX is a system designed to provide an electronic corpus-based exercise book of Czech morphology and syntax with exercises directly selected from the Prague Dependency Treebank, the largest annotated corpus of Czech (see sample data).

 Exercises give practice in

  • classifying part of speech and particular morphological categories (such as gender, number, case, tense, ...) of words
  • parsing a sentence and classifying syntactic function (such as subject, predicate, objects, ...) of words

 Correct answers at hand

 Java implementation

  Publications, Presentations & Awards

  • For more information click here

 Download leaflet (pdf)

 

The STYX system is extended with a new program Čapek allowing users to process their own sentences.

 

 

Systém STYX je elektronickou cvičebnicí českého tvarosloví a syntaxe sestavenou na základě anotovaného korpusu. Cvičení jsou vybraná z Pražského závislostního korpusu, největšího anotovaného korpusu českých textů (viz ukázka).

 Ve cvičeních se procvičuje

  • určování slovních druhů a příslušných morfologických kategorií slov vìty (rod, číslo, pád, čas ...)
  • provádění větného rozboru a určování větných členů slov věty (podmět, přísudek, předmět, ...)

 Klíč k řešení

 Implementace v prostředí Java

  Publikace, Prezentace & Ocenění

  • Podrobný výčet je uveden zde

 Plakát ke stažení (pdf)

 

Systém STYX je rozšířen o možnost zpracovávat i vlastní věty v novém programu Čapek.

CONTACT styx@ufal.mff.cuni.cz

The STYX system was partially developed within the project "An exercise book of Czech based on the Prague Dependency Treebank" No. GAUK 207-10/257559 financed by the Grant Agency of the Charles University.