3.7.8.2. Reflexivní "si"

SI 1. Analogie k SE 1 Tantum AuxT (sloveso se bez se nevyskytuje nebo se jeho odebráním změní význam slovesa): bojí se, snaží se, směje se, setkali se, ... O AuxT jde i u některých odvozenin způsobů slovesného děje: nadřel se, natahal se s tím, ... : AuxT jen s dativním si: pospíšit si, vážit si, postesknout si, pamatovat si, ...

SI 2. Reflexivum je objektem (Obj):

  1. přečíst si (sobě), říkat si, stanovit si, ...

  2. reciproční: slibovali si (navzájem), posloužili si (navzájem), nadávali si, přísahali si, ...

SI 3. Fakticky je analogií k SE 4 Odvozovací sufix u bezděčné činnosti: nahrazení objektem je méně zřetelné a rozhodujeme se mezi Obj a AuxR: pokud jde o vědomou činnost (se můžeme nahradit slovem sebe), jde o Obj: zabil se, utopil se, ... jinak je to AuxR: dveře se otvírají, vlny se šíří všemi směry, napětí se snižuje, ... Podmínku použijeme pouze tehdy, je-li naprosto zřejmá. , dohodli jsme se na označování si jako Adv tam, kde má si platnost volného dativu (prospěchového), nahrazení slovem sobě je poněkud násilné, je parafrásovatelné jako pro sebe, své: upevnit si (postavení), upravovat si (vlasy), brousit si (zuby), vydělat si (peníze), uchovat si (postavení), ...

SI 4.  Jako AuxO označujeme takové si, které je nadbytečné a může být vypuštěno, aniž dojde ke ztrátě smyslu nebo gramatičnosti: jít si na výlet, mazat si to domů, počkat si na někoho, už si odpracoval dvě hodiny, ...

SI 5.  Při transformaci slovesa v substantivum dostává si afun Atr: postesknutí si, posloužení si, vydělání si, ...