3.3.5.6. Druhy příslovečného určení podle významu

Druhy příslovečného určení jsou:

 1. místa (3.3.5.6.1),

 2. času (3.3.5.6.2),

 3. způsobu

  vlastního (3.3.5.6.3),
  míry (3.3.5.6.4),
  prostředku (3.3.5.6.5),
  zřetele (3.3.5.6.6),
 4. příčinnosti

  příčiny (3.3.5.6.7),
  důsledku (3.3.5.6.8),
  účelu (3.3.5.6.9),
  podmínky (3.3.5.6.10),
  přípustky (3.3.5.6.11),
 5. zvláštní druhy

  dědictví (3.3.5.6.12).
3.3.5.6.1. Adv místa
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

akusativ: 

jsi hodinu cesty odtud

instrumentál: 

 1. prošli chodbou

 2. sálem zněl smích

 3. mistr se rozhlédl dílnou

předložkové pády: 

FF stojí proti Mánesovu mostu

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

nevlídně se dívala kolem

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

jen tam je láska, kde panuje přátelství

3.3.5.6.2. Adv času
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

genitiv: 

přijel tam roku 1918

akusativ: 

poslední dobu byla podivná

instrumentál : 

chvílemi vyběhla na pavláčku

předložkové pády: 

bylo to na počátku léta

rejstřík možných předložek: do, běhěm, k, kolem, koncem, mezi, na, o, ob, od, okolo, po, pod, pro, před, přes, při, skrze, uprostřed, v, z, za
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

včera dosáhl cíle

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. otec zemřel, když šlo chlapci na 11. rok

 2. učil se, zatímco Vojta spal

rejstřík možných spojek: když, až, zatímco, mezitímco, pokud, dokud, jakmile, jak, sotva(že), leda(že), ledva(že), kdykoli, než.

3.3.5.6.3. Adv způsobu

Způsob může být vyjádřen přímo, přirovnáním a účinkem.

Přímo:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

instrumentál: 

 1. Vašek se na něho díval úkosem

 2. romány se rodily závratnou rychlostí

 3. šli zástupem

 4. půjdeme procházkou

 5. zuřila zlobou

předložkové pády: 

 1. přišli všichni kromě něho

 2. Karel jel s Pavlem

 3. vytrhnul jej i s kořeny

 4. hledí s úžasem

 5. dostavili se všichni včetně učitele

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

jak se jmenuješ

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. rozběhl se, jak měl ve zvyku

 2. odešla, aniž mu odpověděla

Přirovnáním:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

instrumentál: 

nespokojenost vzplane požárem

předložkové pády: 

vypadá proti své choti dost nepatrně

rejstřík možných předložek: proti, oproti, na rozdíl od, ve srovnání s
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

mužsky se zamračil

Adverbiale vyjádřené pomocí spojek jak/než (3.3.5.5.6)

jak se usnesli, tak vykonali

Účinkem:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

velbloud k naší lítosti odklusal

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

Pavel hanebně prohrál

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

mám ruce ztuhlé tak, že prsty nenarovnám

3.3.5.6.4. Adv míry

Míra může být vyjádřena přímo, přirovnáním, účinkem, omezením a rozdílem.

Přímo:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

akusativ: 

kroupa vážila půl kila

(jedná se o akusativ u číselných údajů - viz kap. 3.7.3)

předložkové pády: 

 1. vypil nápoj až do dna

 2. bylo nás ke stu

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)
 1. ještě větší jízlivost

 2. pokoj otevřený dokořán

 3. byl silně udýchán

 4. rozkousl je napolo nevědomky

 5. kráčel nepříliš ochotně

 6. kymácím se docela vzadu

 7. jsem schopen nanejvýš ironie

 8. to činí úhrnem 100 Kč

Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím (3.3.5.5.3)

čerta starého mi na ní záleží

Přírovnáním:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

genitiv: 

jitro je rozumnější večera

instrumentál: 

krev se řinula proudem

předložkové pády: 

bohatství snů roste úměrně s množstvím pocitů

rejstřík možných předložek: proti, nad, od, s, úměrně s
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

ženská si spíš pomůže

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

čím krásnější je sen, tím bolestnější bude procitnutí

Adverbiale vyjádřené pomocí spojek jak/než (3.3.5.5.6)

jak bláznivě ji měl rád, tak bláznivě žárlil

Účinkem:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

nenáviděla ji na smrt

rejstřík možných předložek: (až) do, (až) k, (až) na,
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

vypadala nepopsatelně vábně

Adverbiale vyjádřené infinitivem (3.3.5.5.4)

stromy jsou jako košťata, jen rozpučet

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. nejsem tak nepřející, abych to vypil

 2. chrám přeplněný tak, až lidé omdlévali

 3. tak ho pokousali, že zemřel

Omezením:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

zapomněla všechno kromě rumu

rejstřík možných předložek: kromě, vyjma, s výjimkou, mimo, (až) na.

Rozdílem:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

radost rodičů je větší o radost dětí

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

daleko upřímnější sjednocení

3.3.5.6.5. Adv prostředku

Prostředkem může být pomůcka nebo měřítko.

Pomůcka:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

instrumentál: 

cvrnkali sklenkami o mísy

Poznámka

u sloves v rodě trpném přechází v původce děje, tj. Obj (byl přivítán předsedou)

předložkové pády: 

 1. přísahala na kříž

 2. držel koně na oprati

 3. po hlavě chodit neumím

 4. dřela za mírku brambor

rejstřík možných předložek: na, o, po, skrze, v, za, pomocí, prostřednictvím
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

vyjádřil to hudebně

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

život můžeme zkoumat jen tak, že zkoumáme živou hmotu

Měřítko:

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

instrumentál: 

mám právem nárok na dovolenou

předložkové pády: 

 1. ústav chce podle ředitele přežít

 2. výkon se snižuje úměrně podmínkám

rejstřík možných předložek: podle, dle, po, z, úměrně, na podkladě, na základě, v souhlasu s, v souladu s, soudě dle.
3.3.5.6.6. Adv zřetele
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

instrumentál: 

 1. zevnějškem se podobal Pavlovi

 2. plemena příbuzná jazykem

 3. dědeček byl povoláním rybář

vyskytuje se u sloves rovnat se, různit se, lišit se, přizpůsobit se apod., u relativních adjektiv a u sousloví být (stávat se) něčím (nějakým)

předložkové pády: 

 1. sbor je (co) do počtu slabý

 2. byla k němu bezcitná

 3. tempo je pro nás rychlé

 4. s podnájemníky neměla štěstí

 5. všechno u mne večerem počíná

 6. ochabl ve své činnosti

 7. upravíme předpis se zřetelem na noční přepady

rejstřík možných předložek: (co) do, k, na, naproti, od, oproti, pro, proti, při, s, stran, u, v, vůči, ohledně, z hlediska, vzhledem k, vzhledem na, se zřetelem na, v souhlase s, v souvislosti s, ve spojitisti s, ve srovnání s
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)
 1. eskymácká strava je biologicky hodnotná

 2. je to v podstatě lež

 3. jinak tam bylo pěkně

Adverbiale vyjádřené infinitivem (3.3.5.5.4)

sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

co ho pamatuji, byl spořádaný člověk

používají se spojky pokud a co (pokud jde o, pokud se týče).

3.3.5.6.7. Adv příčiny

Jde o vyjádření podnětů stavů a činností, příčin dějů, překážek nebo příznaků, podle nichž soudíme na nějaký děj.

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

akusativ: 

co bych se bála

instrumentál: 

 1. rozplývá se štěstím

 2. nohy mu slabostí klesaly

předložkové pády: 

 1. na mou žádost přijde

 2. muži pili na zlost

 3. zemřel na cirhosu

 4. nenaříká pro bolest

 5. pro hru zapomínáš na čas

 6. zavřeli ho pro potulku

 7. mlčeli ze strachu

 8. děkuji za ohřátí

 9. strnul nad tou drzostí

 10. díky péči manželky nezemřel

rejstřík možných předložek: na, pro, z, za, k, od, nad, po, při, skrz, v, u, následkem, v důsledku, dík (díky), kvůli, za příčinou, vzhledem k
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)
 1. proč to děláš

 2. fotografování je z důvodů vojenských zakázáno

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

je nejlepší, protože je nejhodnější

rejstřík možných spojek: jak, jelikož, když (hovorové), poněvadž, protože, (proto,) že.

3.3.5.6.8. Adv důsledku

Důsledková souvislost má většinou parataktické vyjádření (např. v žaludku mu kručelo, proto se najedl nebo v hlavě mu zvonilo, pročež se napil). Tyto případy zachycujeme jako koordinaci (viz kap. 3.5.1).

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)

správce vám poradí, takže nezabloudíte

Hypotaktické vyjádření důsledku je méně časté, používá se spojka takže.

3.3.5.6.9. Adv účelu
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

 1. podněcoval je k hledání

 2. krb je na okrasu

 3. přispěchal na pomoc

 4. srdce bilo na poplach

 5. byl jsem lidem pro smích

 6. natáhl se pro čepici

 7. svrchník si vem pro jistotu také

 8. pobízí matku do klusu

 9. od toho jsou chytřejší lidé

 10. vzdal se trůnu ve prospěch své ženy

 11. položil bych za tebe život

 12. honil se za zvěří

rejstřík možných předložek: k, na, pro, do, od, v, za, kvůli, za příčinou, v zájmu, za účelem
Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

k tomu účelu dostávám blok

Adverbiale vyjádřené infinitivem (3.3.5.5.4)
 1. jdou slavit 1. máj

 2. byl jsem se tam podívat

 3. poslali ho studovat

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. od toho byla herečka, aby zachovala klid

 2. poslouchá pozorně, jen aby se zavděčil

 3. odešli, aby se už nevrátili

 4. pospěšme si, ať nás nehledá

3.3.5.6.10. Adv podmínky
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

 1. při náležité opatrnosti se nic nestane

 2. za horka stoupá nárok na tekutiny

 3. bez pokory není smíru

 4. vydám to jen na potvrzení

 5. podle možnosti má být provedena kontrola

 6. prohlédneme si s vaším dovolením továrnu

Adverbiale vyjádřené příslovcem (3.3.5.5.2)

obvykle po obědě spává

některá příslovce (prostě, zkrátka) jsou spíše pokleslou vsuvkou, určujeme je jako AuxY,

Adverbiale vyjádřené infinitivem (3.3.5.5.4)
 1. mluveno v duchu typologie je příslušníkem avantgardy

 2. jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání

 3. být vámi, tak tam nejdu

 4. kde by byl nebýt mne

Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. jestli tomuhle říkáš oddechnout, to tedy promiň

 2. kdyby měl aspoň volno, všechno by bylo snadné

rejstřík možných spojek: -li, jestliže, jestli, jak, pakliže, pakli, když, pokud, kdyby, když (by).

3.3.5.6.11. Adv přípustky
Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

 1. nemohla přes dobré vychování zadržet úsměv

 2. při vší opatrnosti dost hrnců potloukla

rejstřík možných předložek: přes, při, (i) v, mimo, proti, vzdor, navzdory
Adverbiale vyjádřené vedlejší větou (3.3.5.5.5)
 1. třeba to nebyla pravda, přece to tvrdí

 2. i když jsi ztratila muže, tak jsi aspoň byla chvíli byla šťastna

 3. ať si prší, ať je mráz, panenka se směje

 4. nechť třeba běsy viděla jsem, doufám

rejstřík možných spojek: třebaže, ač, ačkoliv, třeba (i), třebas, třebaže, jak, jakkoliv, přestože, (přesto,) že, (i) když, (ani) když, byť (i), ať, nechť, aniž (spojka aniž může být i koordinační).

3.3.5.6.12. Adv dědictví

Dědictví je zvláštním druhem Adv vyjádřitelným pouze níže uvedeným způsobem. Vazbu od dědečka mu zbyly knihy již určujeme jako Obj.

Adverbiale vyjádřené substantivem (3.3.5.5.1)

předložkové pády: 

po tatínkovi mu zbyla řádka knih