Monday, 12 October, 2020 - 14:00
Room: 

Od věty k textu: diskurzní konektory jako indikátory textových vztahů

Kateřina Rysová (ÚFAL MFF UK)

Spojování vět, respektive jejich obsahů, do uceleného, koherentního textu má své zákonitosti. Setkáváme se se spojováním asociativním (Zavři dveře. Je průvan.), při němž adresát textu vyrozumí vztah mezi vyjádřenými obsahy již z nich samotných a z komunikační situace či s pomocí znalosti světa. Při spojování textových jednotek do většího celku ale autoři mohou využít také konkrétní prostředky. Ty mohou mít podobu grafickou či zvukovou – v psaném textu se setkáváme například s odstavci nebo s řazením informací pomocí odrážek, v mluveném textu má autor k dispozici například odmlku v řeči. Tyto prostředky mohou v textu sloužit kupříkladu k vyjádření výčtu nebo k naznačení přechodu od jednoho tématu k jinému. Jazyk však zároveň disponuje specifickou skupinou výrazů sloužících primárně právě k tomu, aby v textu vyjadřovaly vztahy mezi jeho jednotlivými jednotkami, a čtenáři či posluchači tak usnadnily porozumění danému textu. Jde o skupinu diskurzních konektorů (tj. výrazů typu tím pádem, v první řadě, za tím účelem). Přednáška se podrobně věnuje vymezení diskurzních konektorů a popisu jejich funkce v textu. Zabývá se konektory primárními (reprezentovanými především spojkami) i sekundárními (především víceslovnými konektivními strukturami) a přibližuje jejich vlastnosti – s využitím rozsáhlých korpusových dat.

 

***Přednáška bude probíhat online na platformě Zoom. Pro přístupové údaje k živému streamu prosím pište na sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***