vallex 4.5

hide chapters
>

  Gramatická komponenta


  Gramatikalizované alternace

V následujících kapitolách uvádíme pravidla popisující změny ve valenční struktuře sloves v příznakových konstrukcích diatezí a v reflexivních a recipročních konstrukcích, které jsou stručně popsané v odd. THEORY > 2.1. Tato pravidla u diatezí popisují změny v morfematické formě, omezeně mění obligatornost doplnění, v případě reflexivních a recipročních konstrukcí pak zachycují zejména změny v lexikálním obsazení zasažených doplnění. Uplatňují se na valenční rámce lexikálních jednotek uvedené v datové komponentě slovníku VALLEX, v nichž jsou zachyceny morfematické formy valenčních doplnění odpovídající užití dané lexikální jednotky v aktivní, nereflexivní a nereciproční konstrukci. Daná pravidla umožňují odvodit morfematická vyjádření a lexikální obsazení valenčních doplnění charakteristická pro užití lexikálních jednotek sloves v pasivních, reflexivních a recipročních konstrukcích. Soustřeďujeme se přitom na jednotlivé typy gramatikalizovaných alternací izolovaně, problematiku jejich kombinací – např. popis pasivních recipročních konstrukcí – zde nepostihujeme, neboť nebyla dosud dostatečně prozkoumána. Pravidla rovněž nepostihují gramatikalizované alternace u komplexních predikátů, neboť tato problematika též zasluhuje další výzkum.

Při formalizaci pravidel jsme se inspirovali přístupem Pajase a Urešové (Pajas, 2005; Urešová – Pajas, 2009; Urešová, 2011), od kterých přebíráme jejich základní strukturu. Pravidla zde uváděná se skládají z podmínky a seznamu změn, které je nutné v rámci provést; pokud se změny vztahují na valenční doplnění s odlišnými funktory, jsou v nich tato doplnění zastoupena proměnnými – tento přístup umožňuje redukci celkového počtu pravidel a větší míru generalizace. Navíc rozlišujeme mezi pravidly základními (u některých diatezí nebo reflexivity může jít o jediné pravidlo) a mezi pravidly doplňkovými. Doplňková pravidla zachycují ty aspekty tvoření pasivních, reflexivních a recipročních konstrukcí, které jsou charakteristické pro jednotlivé syntaktické třídy sloves.

Podrobnější údaje k formátu pravidel uvádíme v úvodu kapitoly 1 Diateze, kapitoly 2 Syntaktická reflexivita a kapitoly 3 Reciprocita.

1  Diateze

Diateze představují centrální typ gramatikalizovaných alternací, jsou podmíněny užitím specifického morfologického významu slovesa a jsou obvykle spojeny s odsunutím Konatele (ACT) z prominentní syntaktické pozice subjektu. V datové komponentě slovníku je možnost tvořit příznakové konstrukce jednotlivých typů diatezí vyznačena v atributu diat.1-1

Pravidla umožňující z valenčního rámce pro nepříznakové konstrukce, zachyceného v datové komponentě slovníku, odvodit valenční rámec popisující příznakové konstrukce diatezí mají následující strukturu:

Typ diatezePravidlo
Charakteristika pravidlaNázev pravidla
podmínkydiat: hodnota atributu diat
podmínky na valenční rámec
slovesná forma specifikace morfologického tvaru slovesa v příznakovém členu diateze
shoda specifikace tvaru slovesa na základě shody
FUNKTOR změny morfematických forem u valenčního doplnění s daným funktorem
obligatornost valenční doplnění, která se v příznakovém členu diateze mění na obligatorní (případně jsou jako obligatorní do valenčního rámce popisujícího příznakové konstrukce doplněna)

Při formulaci jednotlivých pravidel používáme následující značení:

Podmínky na uplatnění pravidla
Příslušné pravidlo pro odvození valenčních rámců pro příznakové konstrukce diatezí se může uplatnit jen na valenční rámce lexikálních jednotek s atributem diat nesoucím příslušnou hodnotu (tedy pass, deagent, poss nebo recipient), a to pokud splňují v pravidle specifikované podmínky na valenční rámec.
U některých pravidel je dále specifikováno, že je lze uplatnit pouze na nereflexivní slovesa.

XY: Proměnné pro funktory
Symboly XY užívané v pravidlech představují proměnné, které zastupují valenční doplnění s různými funktory. Pokud chceme omezit množinu funktorů, které mohou být hodnotou dané proměnné, píšeme např. Y[PAT|ADDR] (Y je buď Patiens, nebo Adresát).
Proměnná X má výsadní postavení; používáme ji pro to valenční doplnění, které se v příznakové konstrukci dostává do subjektové pozice.

Yi, ¬Yi: Podmínky na valenční doplnění
K diatezím se vztahují podmínky specifikující morfematickou formu valenčního doplnění, jehož přítomnost v rámci je pro uplatnění daného pravidla požadována či takové uplatnění naopak blokuje (symbol ¬); např. podmínka „Y4“ požaduje přítomnost valenčního doplnění, které umožňuje realizaci bezpředložkovým akuzativem (bez ohledu na další možné formy), podmínka „¬Y2, 4“ zakazuje přítomnost doplnění, které by připouštělo realizaci bezpředložkovým genitivem nebo akuzativem (či oběma formami).

i  → j, ✱, ∅: Změny morfematických forem
Uvedené symboly užíváme při popisu změn morfematických forem valenčních doplnění. Tyto změny jsou zapsány ve formátu „seznam forem doplnění v nepříznakové konstrukci → seznam forem doplnění v příznakové konstrukci“, např. „4  → 1“ označuje, že doplnění uvedené v rámci jako akuzativní se v příznakové konstrukci mění na nominativní.
Pokud se mají nahradit všechny formy, kterými může být v nepříznakové konstrukci dané doplnění realizováno, používáme na levé straně pravidla symbol .
Symbol vyskytující se na pravé straně pravidel označuje, že příslušné valenční doplnění nemůže být v příznakové konstrukci v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřeno.

se  → , si  → , se, si  → : Změny v reflexivitě slovesného tvaru
Uvedené symboly užíváme pro odstranění reflexiva se, si, a to v případě, kdy se daná gramatikalizovaná alternace uplatňuje u slovesa s reflexivním lemmatem, ale buď je tvar slovesa ve výsledné konstrukci nereflexivní, např. u pasivizace modlit seimpfbýt modlen, srov. začal […] modlitbu, která kdy na zemi byla modlena, nebo dochází k haplologii reflexiv, např. u deagentizace cenitI (si)impfcení se, srov. menší rané brambory se cení pro vyšší stolní hodnotu.

Obligatornost: Změny v obligatornosti valenčních doplnění
Pravidla pro diateze prototypicky nemění počet a obligatornost valenčních doplnění, výjimkou jsou pravidla pro dispoziční diatezi, zde odd. 1.3, u níž v rámci popisujícím příznakové konstrukce přibývá obligatorní doplnění způsobu (MANN), a některé typy posesivního rezultativu a recipientní pasivní diateze, která postulují obligatornost dativního doplnění přítomného v rámci nebo do valenčního rámce přidávají obligatorní Benefaktor (BEN), zde odd. 1.41.5.
Pokud uplatnění diateze mění některé z doplnění slovesa na obligatorní či o takové doplnění valenční rámec popisující příznakové konstrukce obohacuje, je toto doplnění uvedeno v pravidle za klíčovým slovem „obligatornost“.

1.1  Pasivní a rezultativní diateze s pomocným slovesem být (rezultativ prostý)

V datové komponentě slovníku je možnost tvořit příznakové konstrukce pasivní diateze vyznačena u příslušných lexikálních jednotek sloves hodnotou atributu diatpass; implicitně je touto hodnotou zachycena též možnost vytvářet příznakové struktury rezultativní diateze prosté (k homonymii struktur obsahujících pasivní participium a tvar slovesa být viz část THEORY, kapitolu THEORY).

Pro odvození valenčního rámce pro příznakové užití slovesa je nutno na valenční rámec odpovídající nepříznakovému členu diateze zachycený v datové komponentě aplikovat vždy:

 • nejprve základní pravidlo pass_basic (pravidlo G1, odd. 1.1.1); toto pravidlo zachycuje změny v morfologickém tvaru slovesa, jeho shodu a dále změnu morfematického vyjádření ACT;

 • a poté (v závislosti na podmínkách kladených na podobu valenčního rámce) právě jedno z doplňkových pravidel uvedených v odd. 1.1.2.

Některá slovesa charakterizuje více možností, jak syntakticky strukturovat příznakové členy pasivní či rezultativní prosté diateze. V takovém případě valenční rámec zachycený v datové komponentě slovníku splňuje podmínky pro uplatnění více doplňkových pravidel; pro odvození všech přípustných valenčních rámců pro příznakové užití slovesa se pak aplikují všechny přípustné dvojice základní pravidlo – doplňkové pravidlo.1-2

1.1.1  Základní pravidlo

Následující pravidlo zachycuje změny společné všem lexikálním jednotkám sloves, které vytvářejí příznakové konstrukce pasivní diateze a rezultativní prosté diateze.

Pasivní a rezultativní diatezePravidlo G1
Základní pravidlo (forma slovesa, shoda, změna formy Konatele)pass_basic
podmínkydiat: pass
ACT1
slovesná formabýt + participium trpné, 1. pád1-3
shodaparticipium trpné: číslo+rod, X
být: číslo+rod+osoba, X
ACT   → 7, od+2

Slovesná forma:
Pravidlo G1, pass_basic, specifikuje, že slovesný tvar je tvořen pomocným slovesem být a 1. pádem participia trpného.1-4, 1-5

Proměnná X, shoda:
Proměnná X zde označuje – v souladu s výše uvedenou obecnou strukturou pravidel pro diateze, viz úvod kapitoly 1 – to valenční doplnění, které v příznakové konstrukci vstupuje do pozice subjektu (jedná se o doplnění, které je v aktivní konstrukci vyjádřeno akuzativem, příp. genitivem), a se kterým se tak v příznakové konstrukci shoduje složený slovesný tvar. Základní pravidlo takové doplnění blíže nespecifikuje, požadavky na jeho morfologické vlastnosti případně uvádějí až doplňková pravidla pro jednotlivé skupiny sloves (viz dále odd. 1.1.2).

Pokud valenční rámec slovesa doplnění s požadovanými morfologickými vlastnostmi neobsahuje nebo pokud je sice takové doplnění ve valenčním rámci identifikováno, v konkrétním užití je však toto doplnění vyjádřeno jinou možnou formou či má charakter (v povrchověsyntaktické struktuře nevyjádřeného) všeobecného aktantu, má složený slovesný tvar formu neutra singuláru, viz následující příklady (13).1-6

 1. (1)   bránitimpf   ACT1 ADDR3 PATv+6, inf, aby MEANStyp7   

  X neidentifikováno  Kdo nechce za Ledčice hrát, není mu bráněno v odchodu.

  (sloveso nemá akuzativní ani genitivní doplnění, proměnná X tedy v příslušném doplňkovém pravidle G5, viz níže, nenabývá žádnou hodnotu a slovesný tvar je realizován jako neutrum singuláru)

 2. (2)   dokazovatimpfdokázatIpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, zda, že, cont ORIGoptna+6 BENtyp3   

  X=PATzda  Zda Skopec skutečně muže zavraždil, bude muset být dokazováno podle nepřímých důkazů.

  (příslušné doplňkové pravidlo G2, viz níže, určuje X jako doplnění akuzativní, zde PAT, který je v této větě realizován závislou větou obsahovou uvozenou spojkou zda; slovesný tvar má proto shodu neutra singuláru)

 3. (3)   donášetimpfdonéstpf   ACT1 ADDR3 PAT4, zda, že, cont

  X=PAT  Doufejme ve zdravý rozum toho, kterému je donášeno.

  (příslušné doplňkové pravidlo G2, viz níže, určuje X jako doplnění akuzativní, zde PAT, ten však v této větě není v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřen (jde o všeobecný aktant); slovesný tvar má proto shodu neutra singuláru)

Vyjádření ACT:
Vedle slovesného tvaru specifikuje základní pravidlo změny v morfematickém vyjádření Konatele (ACT). Ten je v případě pasivní diateze či rezultativní prosté diateze vyjádřen instrumentálem, předložkovým spojením od+2, nebo zůstává v povrchověsyntaktické struktuře nevyjádřen.1-7

 1. (4)   hodnotitimpf   ACT1 PAT4, inf, zda, že, cont EFFoptjako+4, na+4, jako+adj-4 MANNtyp MEANStyp7    CRITtyp

  ACT1  → 7  … pracovník je hodnocen podstatně větším počtem hodnotitelů než v případě grantové přihlášky.

 2. (5)   uvítatpf   ACT1 PAT4, aby, že, cont MANNtyp

  ACT1  → od+2  od našeho obchodnictva podnik tento bude s radostí uvítán…

1.1.2  Doplňková pravidla pro jednotlivé skupiny sloves

Pro derivaci valenčního rámce příznakového členu pasivní diateze a rezultativní prosté diateze je kromě základního pravidla nutné na valenční rámec odpovídající nepříznakovému užití uplatnit právě jedno doplňkové pravidlo; výběr tohoto pravidla je dán podobou daného valenčního rámce.

V následujících oddílech popisujeme pravidla pro tyto skupiny sloves:

 • pravidla pro tranzitivní slovesa, odd. 1.1.2.1, a to:

  • pravidla pro slovesa s akuzativním doplněním, odd. 1.1.2.1a;

  • pravidla pro slovesa s genitivním doplněním (s obdobným chováním jako slovesa s akuzativem), odd. 1.1.2.1b;

  • pravidla pro slovesa s doplněním v genitivu kolísající mezi chováním typickým pro tranzitiva a chováním typickým pro intranzitiva, odd. 1.1.2.1c;

 • pravidla pro intranzitivní slovesa, odd. 1.1.2.2, a to:

1.1.2.1  Slovesa tranzitivní (a slovesa s obdobným syntaktickým chováním)

Nejběžnějším typem slovesa, které vstupuje do pasivní či rezultativní prosté diateze, je sloveso tranzitivní. Označení tranzitivní sloveso zde užíváme v tradičním slova smyslu jako sloveso s akuzativním doplněním (odd. 1.1.2.1a). Jsme si ovšem vědomi toho, že tranzitivita jako syntaktická kategorie nebyla pro češtinu dosud uspokojivě vymezena (Hopper – Thomson, 1980). Lexikografické zpracování ukazuje, že některá slovesa s genitivním doplněním vykazují – vzhledem k pasivní a rezultativní prosté diatezi – stejné syntaktické chování jako slovesa s doplněním akuzativním či kolísají mezi chováním typickým pro slovesa s akuzativním doplněním a chováním typickým pro slovesa s jinými formami doplnění; taková slovesa řadíme též do tohoto oddílu (odd. 1.1.2.1bodd. 1.1.2.1c).

1.1.2.1a  Slovesa s akuzativním doplněním.

Pro tato slovesa se po aplikaci základního pravidla pass_basic, viz pravidlo G1, uplatní následující pravidlo G2, pass_trans_acc:

Pasivní a rezultativní diatezePravidlo G2
Doplňkové pravidlo pro tranzitivní slovesa (se změnou 4  → 1)pass_trans_acc
podmínkydiat: pass
X4
slovesná formase, si → 
X 4  → 1
Y jako+4  → jako+1
jako+adj-4  → jako+adj-1
adj-4  → adj-1

Proměnná X, shoda:
Proměnná X zde označuje jakékoli valenční doplnění, jež může být v nepříznakovém členu diateze realizováno akuzativem (nejčastěji PAT, řidčeji EFF nebo ADDR, výjimečně také EXT).1-8 Podle výše uvedeného pravidla G1, pass_basic, se participium shoduje s tímto doplněním v rodě a čísle, pomocné sloveso být navíc i v osobě.

Morfematické vyjádření akuzativního valenčního doplnění X se mění na nominativní; má-li navíc X možnost vyjádření i jinou formou, tato forma se nemění.

 1. (6)   vrhatimpfvrhnoutpf   ACT1 PAT4, 7 DIR3 DIRtyp

  X=PAT4  → 1  Kostky byly vrženy.

  X=PAT7  → 7  Nikdo v celých Rybářích a v Karlových Varech nevěděl o tom, že bylo vrženo kamenem.

 2. (7)   doplňovatimpfdoplnitpf   ACT1 PATk+3 EFF4, že, cont

  X=EFF4  → 1  Tento cíl byl doplněn k seznamu původních pěti cílů regionální politiky …

  X=EFFže  → že  Novelou bylo doplněno, že jediný společník nemůže žádat soud o zrušení své účasti ve společnosti.

 3. (8)   informovatbiasp   ACT1 ADDR4 PATo+6, aby, ať, zda, že, cont

  X=ADDR4  → 1  Protože o výzkumu zbraní a o jejich použití nebývá široká veřejnost informována …

 4. (9)   ujítpf   ACT1 EXT4

  X=EXT4  → 1  Z osady, ze které ráno odešli, bylo ujito přes deset kilometrů

Proměnná Y:
V případě, že tranzitivní sloveso má doplnění odpovídající doplňku vyjádřenému morfematickými formami jako+4, jako+adj-4 nebo adj-4, je dané doplnění označeno proměnnou Y. V příznakovém členu pasivní diateze a rezultativní prosté diateze se morfematické vyjádření daného doplnění mění na nominativní; tak je zachována shoda s doplněním X, ke kterému se doplněk váže, viz následující příklady:

 1. (10)   cítitimpf   ACT1 PAT4, že EFFjako+4, jako+adj-4

  Y=EFFjako+4  → jako+1  Rozdíl je to důležitý jenom pro specialistu, a tak jsou obvykle oba termíny cítěny jako synonyma.

 2. (11)   označovatimpfoznačitpf   ACT1 PAT4 EFFjako+4, za+4, jako+adj-4, za+adj-4 BENtyp3, pro+4

  Y=EFFjako+adj-4  → jako+adj-1   Výrobky, které trestuhodně plýtvají s odpadem, nemohou být označeny jako dobré.

 3. (12)   udržovatimpfudržetpf   ACT1 PAT4 EFFadj-4, adj-7

  Y=EFFadj-4  → adj-1  … a cesta […] byla naším špalírem udržována volná.

Reflexivní slovesa:
Pravidlo G2, pass_trans_acc, může být aplikováno i na slovesa s klitickým se/si v lemmatu, v takovém případě není reflexivum se/si součástí výsledného pasivního slovesného tvaru. Ve slovníku VALLEX je tento typ konstrukcí doložen u jediné lexikální jednotky s reflexivem se, u necelých dvou desítek lexikálních jednotek s reflexivem si a dále u šesti desítek lexikálních jednotek s fakultativním si (u sloves s fakultativním se VALLEX tento typ konstrukcí nedokládá):

 1. (13)   modlit seimpf   ACT1 ADDRoptk+3 PATopt4    AIMtypza+4, aby

  se →   Pán Ježíš jde spolu s učedníky do Getsemanské zahrady, […], aby začal nejbolestivější a nejštědřejší modlitbu, která kdy na zemi byla modlena.

 2. (14)   osvojovat siimpfosvojit sipf   ACT1 PAT4, zda, že, cont ORIGoptod+2, z+2 MANNtyp

  si →   … učební zkušenosti jsou považovány výhradně za prostředky, s jejichž pomocí byly osvojeny určité vědomosti a dovednosti.

 3. (15)   oblibovat siimpfoblíbit sipf   ACT1 PAT4

  si →   Spolupracovníky byl vážen, ctěn a oblíben.

 4. (16)   cenitI (si)impf   ACT1 PAT4 EFFoptna+4 EXTtyp MANNtyp

  (si) →   Je třeba si uvědomit, že svého času byla jen známka Plzeňský Prazdroj ceněna na 12 miliard korun.

Slovesa s akuzativním a genitivním doplněním:
A. Pravidlo G2, pass_trans_acc, se velmi omezeně uplatňuje též u sloves, v jejichž rámci se vyskytují dvě různá doplnění, z nichž jedno umožňuje realizaci akuzativem a druhé genitivem; u takových sloves se genitivní doplnění do subjektové pozice v příznakové konstrukci přesunout nemůže; ve slovníku VALLEX je tento případ zastoupen třemi slovesy:

 1. (17)   ušetřitpf   ACT1 ADDR4 PAT2, před+7

  X=ADDR4  → 1  Dalších historek jsem byla ušetřena.

 2. (18)   zbavovatimpfzbavitpf   ACT1 ADDR4 PAT2

  X=ADDR4  → 1  Jste od této chvíle zbaven všech práv a výsad.

  Tevisova krev bude průběžně zbavována nežádoucích zplodin metabolismu.

 3. (19)   zprošťovatimpfzprostitpf   ACT1 ADDR4 PAT2

  X=ADDR4  → 1  lidé, kteří stanou před soudem, bývají jen zřídkakdy zproštěni viny …

B. Také slovesa, u nichž genitiv alternuje s akuzativem jako morfematická forma téhož valenčního doplnění, tvoří pasivní a rezultativní prostou diatezi podle pravidla G2, pass_trans_acc; dochází u nich tedy ke změně X2, 4  → 2, 1, kdy se akuzativ mění na nominativ, zatímco ostatní formy (tj. genitiv, příp. další možné formy vyjádření) zůstávají zachovány. Ve VALLEXu tento případ nastává u zhruba 30 lexikálních jednotek.1-9

 1. (20)   docilovatimpfdocílitpf   ACT1 PAT2, 4, aby LOCtyp MEANStyp7   

  X=PAT4  → 1  Tmavá střídka bývá často docílena vhodnými (povolenými) surovinami …

  X=PAT2  → 2  Právě použitím částečného sypání karamelového a pšeničného sladu bylo docíleno úplně nové chuťové varianty.

1.1.2.1b  Slovesa s doplněním v genitivu (s obdobným chováním jako slovesa s akuzativem).

Lexikografické zpracování sloves ukazuje, že některá reflexivní slovesa s genitivním doplněním vykazují v případě pasivní diateze a rezultativní prosté diateze obdobné syntaktické chování jako slovesa s doplněním akuzativním: v příznakových členech těchto diatezí dochází ke změně formy genitivního doplnění v nominativní, daným doplněním je tedy v příznakové konstrukci (stejně jako u sloves s doplněním akuzativním) zaplněna pozice subjektu. Ve VALLEXu se tímto způsobem chovají např. lexikální jednotky sloves dotýkat se   dotknout se, obávat se, otázat se a tázat se.

Pravidlo G3, pass_trans_gen, lze dále uplatnit i na slovesa, která kolísají mezi chováním typickým pro tranzitiva a chováním typickým pro intranzitiva, viz následující odd. 1.1.2.1c.

Pasivní a rezultativní diatezePravidlo G3
Doplňkové pravidlo pro rámce s genitivem (se změnou 2  → 1)pass_trans_gen
podmínkydiat: pass
X2 & ¬Y4
slovesná forma se, si → 
X 2  → 1

 1. (21)   dotýkat seimpfdotknout sepf   ACT1 PAT2

  X=PAT2  → 1  Je v ní dotčen problém, nakolik je člověk tvůrcem svých vlastních osudů …

  X=PAT2  → 1  Říká-li dnes ministr práce, že sociální dávky nejsou a nebudou krizí nijak dotčeny …

1.1.2.1c  Slovesa s doplněním v genitivu kolísající mezi chováním typickým pro tranzitiva a chováním typickým pro intranzitiva.

Další skupinu sloves s genitivním doplněním charakterizuje kolísání mezi chováním typickým pro slovesa s akuzativním doplněním, kdy v případě pasivní diateze a rezultativní prosté diateze dochází ke změně formy genitivního doplnění v nominativní (dané doplnění pak zaplňuje pozici subjektu, pravidlo G3, pass_trans_gen, viz výše odd. 1.1.2.1b), a chováním typickým pro slovesa, u nichž k takové změně nedochází (pravidlo G4, pass_intrans_gen, viz dále odd. 1.1.2.2a).

 1. (22)   dosahovatimpfdosáhnoutpf   ACT1 PAT2

  pravidlo G3, pass_trans_gen: X=PAT2  → 1   Vrchol byl dosažen 1. 4. 1999 v pozdních večerních hodinách všemi účastníky projektu.

  pravidlo G4, pass_intrans_gen: X=PAT2  → 2   … a vrcholu Sněžky bylo dosaženo v rekordním čase.

Reflexivní slovesa:
Slovesa patřící do této skupiny, součástí jejichž lemmatu je reflexivum se/si, vykazují obdobné kolísání: pokud je v příznakovém členu diateze genitiv nahrazen nominativem, je reflexivum elidováno v souladu s pravidlem G3, pass_trans_gen (viz výše); oproti tomu pokud je genitiv v příznakovém členu diateze zachován, zůstává zachováno i reflexivum se/si, jak odpovídá pravidlu G4, pass_intrans_gen (viz níže).

 1. (23)   domáhat seimpfdomoci sepf   ACT1 PAT2 ORIGoptna+6, u+2 BENtyp3   

  pravidlo G3, pass_trans_gen: se → , X=PAT2  → 1   V případě, že zde byl případ, pro který writ nebyl ještě vytvořen, nemohlo být právo domoženo u soudu.

  pravidlo G4, pass_intrans_gen: sese, Y=PAT2  → 2   Z české strany byla hájena jednota země a domáháno se plné jazykové rovnoprávnosti.

 2. (24)   povšimnout sipf   ACT1 PAT2, jak, zda, že, cont

  pravidlo G3, pass_trans_gen: si → , X=PAT2  → 1   Nemohla být nepovšimnuta totální nespolupráce na úrovni radnice.

  pravidlo G4, pass_intrans_gen: sisi, Y=PAT2  → 2   Pokud si bylo kdy povšimnuto

Dodejme, že pouze na základě valenčního rámce a hodnoty atributu diat nelze rozhodnout, zda je možné na dané sloveso aplikovat pouze pravidlo G3, pass_trans_gen, pouze pravidlo G4, pass_intrans_gen, nebo obě tato pravidla. Jelikož informace o tom, které pravidlo je na dané sloveso třeba aplikovat, není v datové komponentě slovníku VALLEX v současné době uvedena, aplikujeme na všechna slovesa s genitivním doplněním obě pravidla, přestože se tak pro některá slovesa ve výsledném seznamu možných forem příznakového členu diateze mohou objevit i formy, které korpusový materiál nedokládá.

1.1.2.2  Slovesa intranzitivní

Dalším typem sloves, která tvoří pasivní a rezultativní prostou diatezi, jsou slovesa intranzitivní, tedy slovesa bez akuzativního doplnění.1-10 Chování těchto sloves popisují dvě pravidla: pravidlo G4, pass_intrans_gen, pro slovesa s genitivním doplněním (odd. 1.1.2.2a) a pravidlo G5, pass_intrans_no, pro slovesa bez genitivního doplnění (odd. 1.1.2.2b).

1.1.2.2a  Intranzitivní slovesa s doplněním v genitivu.

Chování většiny intranzitivních sloves s genitivním doplněním popisuje doplňkové pravidlo G4, pass_intrans_gen. Tato slovesa v příznakových konstrukcích pasivní diateze a rezultativní prosté diateze nepřipouštějí změnu genitivního doplnění v nominativní: formy valenčních doplnění vyjma Konatele jsou tak totožné s formami v nepříznakovém členu diateze. Protože toto doplňkové pravidlo nestanovuje hodnotu proměnné X (viz odd. 1.1.1), má tvar slovesa v příznakových konstrukcích daných diatezí vždy formu neutra singuláru.

Pasivní a rezultativní diatezePravidlo G4
Doplňkové pravidlo pro rámce s genitivem
(beze změny formy doplnění)
pass_intrans_gen
podmínkydiat: pass
Y2 & ¬X4
pouze akce z pass_basic

 1. (25)   dbátimpf   ACT1 PAT2, na+4

  Y=PAT2  Varovných hlasů podnikatelů nebylo dbáno.

 2. (26)   litovatimpf   ACT1 PAT2, že, cont

  Y=PAT2  Hříšný skutek je něčím dočasným, čeho může být vzápětí litováno, kdežto názor je trvalejší povahy.

 3. (27)   vyčkávatimpfvyčkatpf   ACT1 PATopt2, na+4, zda, že, cont LOCtyp

  Y=PAT2  Důležité je, aby bylo po natlakování vyčkáno určité doby, než nastane vyrovnání teplot – nejméně 15 minut.

Reflexivní slovesa:
U intranzitivních sloves s reflexivním lemmatem je v příznakovém členu pasivní a rezultativní prosté diateze reflexivum se/si zachováno (viz též příklady (2324)):1-11

 1. (28)   dopouštětI seimpfdopustitI sepf   ACT1 ADDRoptna+6 PAT2

  Y=PAT2  Je to starý, těžce udržovatelný produkt, u kterého bychom museli zdolat všechny hříchy, kterých se v něm bylo dopuštěno.

1.1.2.2b  Intranzitivní slovesa bez doplnění v genitivu.

Nereflexivní slovesa a reflexiva tantum, u nichž ani jedno doplnění nemůže být realizováno akuzativem ani genitivem, tvoří pasivní a rezultativní prostou diatezi podle následujícího pravidla G5, pass_intrans_no:

Pasivní a rezultativní diatezePravidlo G5
Doplňkové pravidlo pro slovesa bez akuzativu či genitivupass_intrans_no
podmínkydiat: pass
¬X2, 4
slovesná formase → 

 1. (29)   bojovatimpf   ACT1 PATproti+3, s+7
  Potud je jistě správné, když je proti obezitě bojováno.

 2. (30)   hýbatimpfhnoutpf1hýbnoutpf2   ACT1 PAT7, s+7 DIRtyp BENtyp3   
  Jídlo a pití sice zmizely, jinak nebylo s ničím hnuto s výjimkou postele.

 3. (31)   bránitimpf   ACT1 PAT3
  V mnoha firmách bývá prý vzniku zastoupení zaměstnanců bráněno a podnikatelé trvají na plné suverenitě vlastnictví.

 4. (32)   topitIimpf   ACT1 LOCtyp MEANStyp7   
  Předloni bylo v cementárnách topeno zemním plynem v pouhém 1,6 procenta.

 5. (33)   činitimpf   ACT1 MANN
  Zda je tak činěno v souladu se zákonem, nám nepřísluší hodnotit.

 6. (34)   nahlížetimpfnahlédnoutpf   ACT1 DIR3
  Do pojistné smlouvy subdodavatele bývá nahlíženo, dojde-li ke vzniku vážnější škody.

Jak naznačují příklady uvedené výše, pro slovesa tvořící pasivní a rezultativní prostou diatezi podle pravidla G5, pass_intrans_no, je typická přítomnost nepřímého objektu vyjádřeného předložkovým pádem (2930, 3536), řidčeji též dativem (31) či instrumentálem (32). Pravidlo dále lze výjimečně uplatnit i na slovesa s příslovečným určením (3334).

Reflexivní slovesa:
U reflexiv tantum nalezené doklady naznačují, že zatímco reflexivum se se při tvoření příznakových konstrukcí daných diatezí odstraňuje, reflexivum si je zachováno:

 1. (35)   postarat sepf   ACT1 PATo+4

  Přestože se děti uprchlíků shodovaly, že je o ně dobře postaráno, část z nich se chce vrátit domů.

 2. (36)   pohrávat siimpfpohrát sipf   ACT1 PATs+7 MANNtyp

  To jenom když si s jejím srdcem bylo pohráváno jako s nějakou hračkou …

1.2  Deagentní diateze

V datové komponentě slovníku je možnost tvořit deagentní konstrukce vyznačena hodnotou atributu diatdeagent; implicitně je touto hodnotou zachycena i možnost vytvářet příznakové struktury dispoziční diateze.

Pro odvození valenčního rámce pro příznakové užití slovesa je nutno na valenční rámec odpovídající nepříznakovému členu diateze zachycený v datové komponentě aplikovat vždy:

 • nejprve základní pravidlo deagent_basic (pravidlo G6, odd. 1.2.1), zachycující změny v morfologickém tvaru slovesa a ve shodě a dále nemožnost povrchového vyjádření Konatele ACT;

 • a poté (v závislosti na podmínkách kladených na podobu valenčního rámce) právě jedno z doplňkových pravidel uvedených v odd. 1.2.2.

Některá slovesa charakterizuje více možností, jak syntakticky strukturovat příznakové členy deagentní diateze. V takovém případě valenční rámec zachycený v datové komponentě slovníku splňuje podmínky pro uplatnění více doplňkových pravidel; pro odvození všech přípustných valenčních rámců pro příznakové užití slovesa se pak aplikují všechny přípustné dvojice základní pravidlo – doplňkové pravidlo.1-12

1.2.1  Základní pravidlo

Následující pravidlo zachycuje změny společné všem lexikálním jednotkám sloves, které vytvářejí příznakové konstrukce deagentní diateze:

Deagentní diatezePravidlo G6
Základní pravidlo
(tvar slovesa, shoda, nemožnost povrchového vyjádření ACT)
deagent_basic
podmínkydiat: deagent
ACT1
slovesná formase, si → 1-13
→ 3. osoba aktiva + se
shodačíslo+rod, X
ACT   → 

Proměnná X, shoda:
Proměnná X označuje – v souladu s výše uvedenou obecnou strukturou pravidel pro diateze, viz úvod kapitoly 1 – to valenční doplnění, které se v příznakovém členu deagentní diateze dostává do subjektové pozice, a se kterým se tak v této konstrukci shoduje slovesný tvar. Základní pravidlo takové doplnění nespecifikuje, uvádějí ho případně až doplňková pravidla pro jednotlivé skupiny sloves (viz dále odd. 1.2.2).
Pokud valenční rámec slovesa doplnění s požadovanými vlastnostmi nemá (jde vždy o doplnění vyjádřené v nepříznakovém členu diateze akuzativem nebo genitivem) nebo pokud je sice takové doplnění ve valenčním rámci identifikováno, v konkrétním užití je však vyjádřeno jinou možnou formou či má charakter (v povrchověsyntaktické struktuře nevyjádřeného) všeobecného aktantu, je shoda realizována neutrální formou, tj. jako neutrum singuláru, viz následující příklady:1-14

 1. (37)   bránitimpf   ACT1 ADDR3 PATv+6, inf, aby MEANStyp7   

  X neidentifikováno  Bránilo se jim v tom všemi silami.

  (sloveso nemá akuzativní ani genitivní doplnění, slovesný tvar je tedy realizován jako neutrum singuláru)

 2. (38)   kázatimpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, o+6, zda, že, cont

  X=PATže  Mladším se káže, že starší žijí na úkor mladších.

  (doplnění PAT sice připouští formu akuzativu, je však realizováno jinou možnou formou; slovesný tvar tak má formu neutra singuláru)

 3. (39)   donášetimpfdonéstpf   ACT1 ADDR3 PAT4, zda, že, cont

  X=PAT  Za diktatury se běžně donášelo úřadům.

  (akuzativní PAT je na povrchu elidován, slovesný tvar je tedy realizován jako neutrum singuláru)

Vyjádření ACT:
Vedle slovesného tvaru výše uvedené pravidlo určuje, že Konatel (ACT) není v případě příznakových členů deagentní diateze v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřen; jde o tzv. všeobecného Konatele.

Reflexivní slovesa:
Ačkoli tvoření deagentní diateze nebylo u sloves s reflexivním lemmatem systematicky anotováno a předpokládáme, že tato slovesa deagentní konstrukce typicky nevytvářejí, teoreticky připouštíme možnost aplikace pravidla G6, deagent_basic, a příslušných doplňkových pravidel též na některá reflexiva tantum a na slovesa s fakultativním reflexivem si. V takovém případě pravidlo G6, deagent_basic, zabrání zdvojení reflexiv odstraněním reflexiva se (40), resp. si (41).

 1. (40)   modlit seimpf   ACT1 ADDRoptk+3 PATopt4    AIMtypza+4, aby

  Tady se modlilo, studovalo, více či méně učeně diskutovalo, téměř nehádalo …

 2. (41)   poslechnout sipf   ACT1 PAT4 EFFinf, jak, že

  Při vizitě se poslechne pacient, jak dýchá, a tím péče končí.

1.2.2  Doplňková pravidla

Dále uvádíme doplňková pravidla pro deagentní diatezi, která se uplatňují při derivaci valenčních rámců příznakových konstrukcí pro jednotlivé skupiny sloves v závislosti na podobě jejich valenčního rámce zachyceného v datové komponentě slovníku.

V následujících oddílech popisujeme pravidla pro tyto skupiny sloves:

 • pravidla pro tranzitivní slovesa, odd. 1.2.2.1, a to:

  • pravidla pro slovesa s akuzativním doplněním, odd. 1.2.2.1a;

  • pravidla pro slovesa s doplněním v genitivu kolísající mezi chováním typickým pro tranzitiva a chováním typickým pro intranzitiva, odd. 1.2.2.1b;

 • pravidla pro intranzitivní slovesa, odd. 1.2.2.2, a to:

1.2.2.1  Slovesa tranzitivní (a slovesa s obdobným syntaktickým chováním)

Nejběžnějším typem slovesa, které vstupuje do deagentní diateze, je (stejně jako u pasivní diateze) sloveso tranzitivní, tedy sloveso s akuzativním doplněním, odd. 1.2.2.1a. Některá slovesa s genitivním doplněním ovšem mohou (vzhledem k deagentní diatezi) vykazovat obdobné syntaktické chování, řadíme je proto též do tohoto oddílu, viz 1.2.2.1b.

1.2.2.1a  Slovesa s akuzativním doplněním.

Pro lexikální jednotky s akuzativním doplněním se po aplikaci základního pravidla G6, deagent_basic, uplatní následující pravidlo G7, deagent_trans_acc:

Deagentní diatezePravidlo G7
Pravidlo pro tranzitivní slovesa (se změnou 4  → 1)deagent_trans_acc
podmínkydiat: deagent
X4
X 4  → 1
Y jako+4  → jako+1
jako+adj-4  → jako+adj-1
adj-4  → adj-1

Proměnná X, shoda:
Proměnná X zde označuje jakékoli valenční doplnění, jež v nepříznakovém členu diateze může být realizováno akuzativem (nejčastěji PAT, řidčeji EFF nebo ADDR, výjimečně také EXT).1-15 Má-li navíc X možnost vyjádření i jinou formou, tato forma se nemění, viz druhý příklad (43). Podle výše uvedeného pravidla G6, deagent_basic, se slovesný tvar shoduje s tímto doplněním v rodě a čísle:

 1. (42)   krmitimpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  X=PAT4  → 1  Sloni v ZOO se krmí senem.

 2. (43)   doplňovatimpfdoplnitpf   ACT1 PATk+3 EFF4, že, cont

  X=EFF4  → 1  Doplnily se k tomu potřebné údaje.

  X=EFFže  → že  Nestačí už napsat, že ta a ta firma získala na agrodotacích miliardy, ale musí se také doplnit, že z toho důvodu je nedostali menší zemědělci …

 3. (44)   donucovatimpfdonutitpf   ACT1 ADDR4 PATdo+2, k+3, inf, aby, ať MEANStyp7   

  X=ADDR4  → 1  Vězni se k takovým věcem vždy donucovali.

 4. (45)   ujítpf   ACT1 EXT4

  X=EXT4  → 1  Za den se ušlo dvacet kilometrů.

Proměnná Y:
Také změny u doplnění povrchověsyntakticky realizovaného jako doplněk vyjádřený v nepříznakovém členu diateze jednou z forem jako+4, jako+adj-4 nebo adj-4 jsou shodné jako u pasivní diateze: akuzativ se mění na nominativ tak, že je zachována shoda s doplněním X, ke kterému se doplněk váže:

 1. (46)   cítitimpf   ACT1 PAT4, že EFFjako+4, jako+adj-4

  Y=EFFjako+adj-4  → jako+adj-1   Druhý význam se cítí jako zastaralý.

 2. (47)   označovatimpfoznačitpf   ACT1 PAT4 EFFjako+4, za+4, jako+adj-4, za+adj-4 BENtyp3, pro+4

  Y=EFFjako+adj-4  → jako+adj-1  Místo, které zabíral původní soubor, se označí jako volné.

 3. (48)   udržovatimpfudržetpf   ACT1 PAT4 EFFadj-4, adj-7

  Y=EFFadj-4  → adj-1  Byt se udržuje čistý.

Reflexivní slovesa:
Ačkoli u sloves s reflexivním lemmatem nebylo tvoření deagentní diateze systematicky anotováno, připouštíme aplikaci pravidla G7, deagent_trans_acc, i na tato slovesa:

 1. (49)   modlit seimpf   ACT1 ADDRoptk+3 PATopt4    AIMtypza+4, aby

  … a ve tři čtvrtě na dvanáct se v klášteře modlilo před jídlem.

  Při mši o svátku sv. Mikuláše se modlí taky modlitba „abychom jeho zásluhami a přímluvami od pekelných plamenů vysvobozeni byli“.

 2. (50)   osvojovat siimpfosvojit sipf   ACT1 PAT4, zda, že, cont ORIGoptod+2, z+2 MANNtyp

  Špatné stravovací návyky se osvojují velmi brzy.

Slovesa s akuzativním a genitivním doplněním:
A. Pokud se v rámci vyskytují dvě různá doplnění, z nichž jedno má genitivní a druhé akuzativní formu, lze aplikovat pouze pravidlo G7, deagent_trans_acc, které do subjektové pozice přesouvá akuzativní doplnění; genitivní doplnění se subjektem stát nemůže:

 1. (51)   zbavovatimpfzbavitpf   ACT1 ADDR4 PAT2

  ADDR4  → 1  Práce se zbavila nedostatků.

B. U sloves, u nichž v nepříznakovém členu diateze genitiv alternuje s akuzativem jako morfematická forma téhož valenčního doplnění, uplatníme opět pravidlo G7, deagent_trans_acc. V příznakové konstrukci deagentní diateze se akuzativ dle tohoto pravidla mění na nominativ, zatímco ostatní formy (v tomto případě genitiv) jsou zachovány; u příslušného doplnění tak v příznakovém členu diateze genitiv alternuje s nominativem:

 1. (52)   docilovatimpfdocílitpf   ACT1 PAT2, 4, aby LOCtyp MEANStyp7   

  PAT4  → 1  Okrová barva se docilovala vařením vajec s cibulí.

  PAT2  → 2  Dnes se v této disciplíně dociluje neobvyklých úspěchů.

1.2.2.1b  Slovesa s doplněním v genitivu kolísající mezi chováním typickým pro tranzitiva a chováním typickým pro intranzitiva.

Další skupinu sloves s genitivním doplněním charakterizuje kolísání mezi chováním typickým pro slovesa s akuzativním doplněním, u nichž v příznakových konstrukcích deagentní diateze dochází ke změně formy genitivního doplnění v nominativní (dané doplnění pak zaplňuje pozici subjektu, pravidlo G8, deagent_trans_gen), a chováním typickým pro slovesa, u nichž k takové změně nedochází (pravidlo G9, deagent_intrans_gen, viz níže odd. 1.2.2.2a).

Deagentní diatezePravidlo G8
Doplňkové pravidlo pro rámce s genitivem (se změnou 2  → 1)deagent_trans_gen
podmínkydiat: deagent
X2 & ¬Y4
X 2  → 1

 1. (53)   dosahovatimpfdosáhnoutpf   ACT1 PAT2

  pravidlo G8, deagent_trans_gen: X=PAT2  → 1   … inflexní bod je ale před vrcholem, vrchol se dosahuje při tzv. ZEROdp (WWW)

  pravidlo G9, deagent_intrans_gen: X=PAT2  → 2 Pólu se dosahovalo jen s nejvyšším vypětím sil.

Dodejme, že pouze na základě podoby valenčního rámce slovesa a hodnoty atributu diat nelze rozhodnout, zda je možné na dané sloveso aplikovat pouze pravidlo G8, deagent_trans_gen, pouze pravidlo G9, deagent_intrans_gen (viz níže), nebo obě tato pravidla. Jelikož informace o tom, které pravidlo je na dané sloveso třeba aplikovat, není v datové komponentě slovníku VALLEX v současné době uvedena, aplikujeme na všechna slovesa s genitivním doplněním obě pravidla, přestože se tak pro některá slovesa ve výsledném seznamu možných forem příznakového členu diateze mohou objevit i formy, které nejsou korpusovým materiálem doloženy.

1.2.2.2  Slovesa intranzitivní

V tomto oddílu uvádíme pravidla pro odvození rámců pro příznakové konstrukce deagentní diateze u sloves s doplněním v genitivu (odd. 1.2.2.2a) a dále u sloves bez akuzativního a genitivního doplnění (odd. 1.2.2.2b).

1.2.2.2a  Intranzitivní slovesa s doplněním v genitivu.

Chování většiny intranzitivních sloves s genitivním doplněním popisuje pravidlo G9, deagent_intrans_gen. Tato slovesa v příznakových konstrukcích deagentní diateze nepřipouštějí transformaci genitivního doplnění v nominativní: formy valenčních doplnění vyjma Konatele jsou tak totožné s formami v nepříznakovém členu diateze.1-16 Na základě pravidla G6, deagent_basic, mají tato slovesa v příznakových konstrukcích deagentní diateze vždy tvar neutra singuláru.

Deagentní diatezePravidlo G9
Doplňkové pravidlo pro rámce s genitivem
(beze změny formy doplnění)
deagent_intrans_gen
podmínkydiat: deagent
Y2 & ¬X4
pouze akce z deagent_basic

 1. (54)   dbátimpf   ACT1 PAT2, na+4

  Y=PAT2  Zákonů se příliš nedbalo.

1.2.2.2b  Intranzitivní slovesa bez doplnění v genitivu.

U sloves bez akuzativního a genitivního doplnění jsou změny morfematických forem valenčních doplnění u deagentní diateze popsány pravidlem G10, deagent_intrans_no:

Deagentní diatezePravidlo G10
Doplňkové pravidlo pro intranzitivní slovesadeagent_intrans_no
podmínkydiat: deagent
¬X2, 4
pouze akce z deagent_basic

 1. (55)   hýbatimpfhnoutpf1hýbnoutpf2   ACT1 PAT7, s+7 DIRtyp BENtyp3   

  Hýbalo se s nábytkem.

 2. (56)   pohrávat siimpfpohrát sipf   ACT1 PATs+7 MANNtyp

  si  →    …, že víno není žádné pivo, nepije se tudíž v těch barbarských dávkách, ale po kapkách se laská, pohrává se s ním.

1.3  Dispoziční diateze

Vzhledem ke shodné morfologické formě slovesa u dispoziční a deagentní diateze předpokládáme, že všechna slovesa, která umožňují tvoření příznakových členů deagentní diateze, tvoří též příznakové členy dispoziční diateze; pro možnost tvořit příznakové členy dispoziční diateze tak není ve slovníku VALLEX zavedena zvláštní hodnota atributu diat.

Příznakový člen dispoziční diateze je u všech sloves tvořen podle téhož pravidla G11, dispositional:

Dispoziční diatezePravidlo G11
Pravidlo pro dispoziční diatezidispositional
podmínkydiat: deagent
ACT1
slovesná formase, si → 
→ 3. osoba aktiva + se
shodačíslo+rod, X
ACT   → 3
X 4  → 1
Y jako+4  → jako+1
jako+adj-4  → jako+adj-1
adj-4  → adj-1
obligatornostMANN

Slovesná forma:
V příznakovém členu dispoziční diateze tvoří slovesný tvar 3. osoba slovesa a reflexivum se.

Reflexivní slovesa:
Pro slovesa s reflexivním lemmatem pravidlo dále specifikuje odstranění původního reflexiva se/si, čímž se zamezuje nepatřičnému zdvojení reflexiva.

 1. (57)   dívat seimpf   ACT1 PATna+4, jak, zda, cont

  … na sparťanské oslavy se mu nedívalo lehce.

 2. (58)   osvojovat siimpfosvojit sipf   ACT1 PAT4, zda, že, cont ORIGoptod+2, z+2 MANNtyp

  Stačí jen dávat pozor, a bez rušivých elementů to jde bez problémů, a učivo se snáze osvojí.

Funktor ACT:
Na rozdíl od deagentní diateze může být Konatel (ACT) v příznakovém členu dispoziční diateze vyjádřen, a to dativem. Případy, kdy Konatel není v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřen, jsou ovšem častější:

 1. (59)   spátimpf   ACT1 PATopt7    THLtyp MANNtyp

  ACT1  → 3  Špatně se nám spí, ráno se budíme unavení, bez elánu.

  ACT1  → ∅  Všichni se potí, špatně se spí i dýchá …

Proměnná X:
Pokud sloveso ve svém valenčním rámci obsahuje akuzativní doplnění (v pravidle označené proměnnou X; může se jednat o PAT nebo EFF, výjimečně též EXT), akuzativ se u tohoto doplnění mění na nominativ (v příznakové konstrukci tedy zaplňuje povrchověsyntaktickou pozici subjektu) a sloveso se s ním shoduje v čísle a rodě. Může-li být X navíc vyjádřeno i jinou formou, tato forma se nemění a sloveso má tvar neutra singuláru, viz druhý a třetí příklad (63).

 1. (60)   hledatimpf   ACT1 PAT4 LOCtyp

  X=PAT4  → 1  Ondřej Vetchý s rozcuchanými černými vlasy a vousy vyvolává na první pohled spíš dojem romantického hrdiny než introvertního malíře, jemuž se těžko hledá cesta k lidem.

 2. (61)   říkatimpfříci / říctpf   ACT1 ADDRopt3    PATo+6 EFF4, že, cont

  X=EFF4  → 1  Těžko se to o sobě říká, aby to neznělo jako samochvála.

 3. (62)   ujetpf   ACT1 EXT4

  X=EXT4  → 1  Jen na kole je člověk schopen daleko větších zátěží, 50 km se ujede snadno, na rotopedu ujet takovou zátěž je na hlavu.

 4. (63)   povídat siimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopt4, o+6

  X=PAT4  → 1  „Víte,“ spustí, „tohle se snadno povídá, ale třeba už není tak snadný se dívat na to jako vy … “

  X=PATo+6  → o+6  Trému jsem neměla a dobře se mi povídalo s moderátorem Honzou Čenským.

  X=PATo+6  → o+6  V kategorii těch mladších je omezené množství témat, o kterých se dá poutavě povídat, a hodně záleží na nápadu.

Pravidlo G11, dispositional, lze uplatnit i na slovesa, v jejichž rámci se akuzativní doplnění vůbec nevyskytuje; proměnná X pak nenabývá žádnou hodnotu a slovesný tvar má neutrální formu, tj. neutrum singuláru, viz příklady (57) a (59).

Proměnná Y:
Pokud valenční rámec vedle akuzativního doplnění obsahuje také doplnění odpovídající povrchověsyntaktickému doplňku realizovanému jednou z morfematických forem jako+4, jako+adj-4 nebo adj-4, dochází ke změně akuzativu v nominativ také u tohoto doplnění:

 1. (64)   vykládatIIimpfvyložitIIpf   ACT1 PAT4, že, cont EFFjako+4, jako+adj-4 BENtyp3   

  Yjako+4  → jako+1  Vyšetřování policie […] se proto snadno vykládá jako pomsta generálům …

Funktor MANN:
Pravidlo pro dispoziční diatezi dále uvádí, že v rámci, který popisuje příznakový člen diateze, se musí vyskytovat obligatorní doplnění způsobu (MANN), a to i tehdy, pokud se toto doplnění ve valenčním rámci odpovídajícím nepříznakovému členu dispoziční diateze nevyskytuje. Toto doplnění je obvykle realizováno hodnoticími adverbii dobře / špatně / snadno / lehce / těžko apod. (viz příklady výše).1-17

1.4  Rezultativní diateze s pomocným slovesem mít (rezultativ posesivní)

Konstrukce s participiem trpným a pomocným slovesem mít vyjadřují tzv. posesivní rezultativ. Jak ukazuje následující příklad, lze je často interpretovat dvěma způsoby:

 1. (65)   uklízetimpfukliditpf   ACT1 PAT4
  uvařitpf   ACT1 PAT4 ORIGoptz+2 BENtyp3, pro+4
  vyžehlitpf   ACT1 PAT4

  poss  Nebyla vaše starost, jestli budou mít uklizeno, uvařenovyžehleno.

V tomto případě je z hlediska mluvčího irelevantní, zda Konatel (ACT) provádí tyto činnosti sám, nebo zda je pro něj vykonává někdo jiný. Srovnejme tuto větu s následujícími příklady, v nichž lze na základě kontextu rozhodnout, zda subjektu příznakového členu posesivní rezultativní diateze odpovídá Konatel (zde označujeme jako nekonverzní typ), nebo je Konatel z pozice subjektu odsunut (konverzní typ) (k významovým distinkcím u rezultativu viz zejména Panevová et al., 2014Giger, 2003):

 1. (66)  

  possnconv  To už bude mít polní kuchyně uvařen vojenský oběd.

  possconv  Není to sice úplně ten typ, který musí mít každý den uvařeno, ale rozhodně má rád, když se o něj pečuje.

Ve slovníkové komponentě VALLEXu je možnost vytvářet příznakové konstrukce posesivní rezultativní diateze vyznačena hodnotou poss, jednotlivé příklady jsou podrobněji označeny následujícími hodnotami:1-18

 • possnconv: nekonverzní typ, kdy subjektem v příznakové konstrukci zůstává Konatel,

 • possconv: konverzní typ, kdy je Konatel v příznakové konstrukci z pozice subjektu odsunut,

 • poss: homonymní případy, které lze případně rozlišovat až na základě širšího kontextu.1-19

 1. (67)   dohrávatimpfdohrátpf   ACT1 PAT4

  possnconv  Také 2. pivní liga pro letošek dohráno.

  (ve slovníku VALLEX je exemplifikován nekonverzní typ posesivní rezultativní konstrukce, sloveso svým významem umožňuje jen tento typ posesivní rezultativní konstrukce)

 2. (68)   doporučovatimpfdoporučitpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, ať, zda, že, cont AIMtypk+3, na+4, pro+4

  possconv  My všichni ostatní jsme měli takříkajíc doporučeno nevycházet ven.

  (ve slovníku VALLEX je exemplifikován konverzní typ posesivní rezultativní konstrukce, sloveso umožňuje svým významem pouze tento typ posesivní rezultativní konstrukce)

 3. (69)   načerpatpf   ACT1 PAT4 DIR3typ MEANStyp7   

  possnconv  Když měl načerpány více než dvě stovky litrů, policejní hlídka ho při krádeži načapala a zatkla.

  (ve slovníku VALLEX je exemplifikována jen nekonverzní konstrukce, ale sloveso umožňuje oba typy konstrukcí)

 4. (70)   modernizovatbiasp   ACT1 PAT4

  possconv  Za poloviční částku by senioři měli modernizovány domovy důchodců a penziony.

  (ve slovníku VALLEX je exemplifikována jen konverzní konstrukce, ale sloveso umožňuje oba typy konstrukcí)

1.4.1  Posesivní rezultativ nekonverzního typu

Posesivní rezultativní konstrukce nekonverzního typu se tvoří podle následujícího pravidla G12, poss_nconv:

Posesivní rezultativ nekonverzního typuPravidlo G12
Subjektem příznakového členu je Konatelposs_nconv
podmínkydiat: poss
ACT1
slovesná formamít + participium trpné, 4. pád1-20
se, si → 
shodaparticipium trpné: číslo+rod, Y4[PAT|EFF]
mít: číslo+rod+osoba, ACT1
ACT   → 1

U nekonverzního typu posesivní rezultativní diateze nedochází k přeuspořádání valenčních doplnění v povrchověsyntaktické struktuře věty, jako je tomu u ostatních diatezí (Konatel zůstává vyjádřen v prominentní povrchověsyntaktické pozici subjektu). V příznakovém členu diateze se mění pouze morfologický tvar slovesa, který signalizuje výsledkové pojetí děje (Panevová et al., 2014).

Slovesná forma:
Pravidlo G12, poss_nconv, specifikuje, že slovesný tvar je tvořen pomocným slovesem mít a 4. pádem participia trpného.1-21

U posesivního rezultativu se pomocné sloveso mít shoduje v čísle, rodě a osobě s Konatelem, participium trpné se pak shoduje v čísle a rodě s valenčním doplněním vyjádřeným v akuzativu. Pokud sloveso v daném užití akuzativní doplnění nemá nebo toto doplnění není v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřeno, má participium trpné formu neutra singuláru.

 1. (71)   nastupovatimpfnastoupitpf   ACT1 PAT4

  Y=PAT  Cestu za návratem do III. třídy mají slušně nastoupenu

 2. (72)   nastupovatimpfnastoupitpf   ACT1 PATdo+2, k+3, na+4 COMPLtypjako+1 LOCtyp DIR3typ

  Y neidentifikováno  Korejské automobilky mají na starém kontinentě skutečně nastoupeno k velkému růstu.

Alternativní formy vyjádření Konatele:
Pokud rámec kromě nominativu připouští realizaci Konatele i dalšími formami, jsou tyto formy pravidlem odstraněny:

 1. (73)   vyžadovat (si)impfvyžádat (si)pf   ACT1, inf PAT2, 4, inf, aby, ať, že ORIGna+6, od+2, po+6

  ACT1,inf  → 1   Cizinci mají vyžádáno 202 povolení …

Reflexivní slovesa:
Reflexivum se/si tvořící součást lemmatu slovesa je v příznakové konstrukci posesivního rezultativu nekonverzního typu vypuštěno.

 1. (74)   domlouvat seimpfdomluvit sepf   ACT1 ADDRs+7 PATna+6, o+6, aby, ať, zda, že, cont

  se →   A včera jste si telefonovali a dneska jste se sešli na večeři, jak jste měli domluveno.

 2. (75)   oblibovat siimpfoblíbit sipf   ACT1 PAT4

  si →   Jiný alkohol konzumují mladí na diskotékách, jiný typ pití mají zase oblíben sportovci.

1.4.2  Posesivní rezultativ konverzního typu

Pro odvození valenčního rámce pro příznakovou konstrukci posesivní rezultativní diateze konverzního typu je nutno na valenční rámec zachycený ve slovníkové komponentě (popisující nepříznakový člen diateze) aplikovat vždy:

 • právě jedno ze dvou základních pravidel, buďto pravidlo G13, poss_conv_basic1, nebo pravidlo G14, poss_conv_basic2; tato pravidla zachycují změny v morfologickém tvaru slovesa, jeho shodu a dále změny v povrchověsyntaktickém vyjádření dativního doplnění, jemuž je přiřazen participant s kognitivní rolí „Recipient“;

 • právě jedno z doplňkových pravidel, buďto pravidlo G15, poss_conv_act1, nebo pravidlo G16, poss_conv_act2; tato pravidla zachycují změnu morfematického vyjádření ACT.

1.4.2.1  Základní pravidla určující morfologický tvar slovesa, shodu a vyjádření valenčního doplnění korespondujícího s „Recipientem“

Tvoření posesivních rezultativních konstrukcí konverzního typu je popsáno dvěma pravidly, která se odlišují přítomností valenčního doplnění, jemuž odpovídá situační participant s kognitivní rolí „Recipient“, ve valenčním rámci:

Posesivní rezultativ konverzního typuPravidlo G13
Základní pravidlo, v rámci je přítomen „Recipient“poss_conv_basic1
podmínkydiat: poss
ACT1 & X3[PAT|ADDR|BEN]
slovesná formamít + participium trpné, 4. pád
se, si → 
shodaparticipium trpné: číslo+rod, Y4
mít: číslo+rod+osoba, X
X   → 1
obligatornostX

Posesivní rezultativ konverzního typuPravidlo G14
Základní pravidlo, v rámci není přítomen „Recipient“poss_conv_basic2
podmínkydiat: poss
ACT1 & ¬X3[PAT|ADDR|BEN]
slovesná formamít + participium trpné, 4. pád
se, si → 
shodaparticipium trpné, číslo+rod, Y4
mít, číslo+rod+osoba, BEN
obligatornostBEN1

Slovesná forma:
Charakteristika slovesného tvaru je v obou pravidlech totožná: jedná se o tvar složený z pomocného slovesa mít a participia trpného. Ke shodě slovesných tvarů viz níže poznámky Proměnná X, BEN, shoda a Proměnná Y, shoda.1-22

Proměnná X, BEN, shoda:
Pro konverzní typ posesivního rezultativu je typická přítomnost situačního participantu s kognitivní rolí „Recipient“, který nekoresponduje s Konatelem; tento participant v pravidle G13, poss_conv_basic1, odpovídá valenčnímu doplnění X a v pravidle G14, poss_conv_basic2, odpovídá (do valenčního rámce doplňovanému) doplnění BEN. V obou případech je „Recipient“ v příznakovém členu diateze realizován nominativem; pomocné sloveso mít se s ním shoduje v čísle, rodu a osobě.1-23

 1. (76)   doručovatimpfdoručitpf   ACT1 ADDR3 PAT4 DIR3typ

  „Recipient“=ADDR3  → 1   Každý volič by již měl mít doručeny volební lístky.

  (pravidlo G13, poss_conv_basic1: valenční rámec pro nepříznakové užití obsahuje dativní doplnění ADDR, jemuž je přiřazen situační participant s rolí „Recipient“, které se v příznakovém užití přesouvá do subjektové pozice)

 2. (77)   omlouvatimpfomluvitpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4 CAUStyp7, pro+4, za+4, že BENtyp3   

  „Recipient“=ADDR3  → 1  Dnes máme celkem omluveno do deseti dětí.

  „Recipient“=BEN3  → 1  Jedna z dívek neměla omluveno 99 a druhá 87 hodin.

  (pravidlo G13, poss_conv_basic1, lze aplikovat dvěma způsoby: za proměnnou X je možné dosadit kterékoli z obou dativních doplnění, nikoli však obě současně)

 3. (78)   svazovatimpfsvázatpf   ACT1 PAT4 EFFoptdo+2, v+4 MEANStyp7   

  „Recipient“=BEN → 1   Jeden ji má svázánu v kůži, druhý se spokojil s běžnou verzí, třetímu stačí na výstřižku z novin.

  (pravidlo G14, poss_conv_basic2: valenční rámec pro nepříznakové užití neobsahuje dativní doplnění korespondující s participantem s kognitivní rolí „Recipient“, toto doplnění je do rámce odpovídajícího příznakovému členu diateze doplněno jako Benefaktor (BEN) vyjádřený v nominativu)

 4. (79)   přizpůsobovatimpfpřizpůsobitpf   ACT1 PAT4 EFF3

  „Recipient“=BEN → 1  Jak dále uvedla, pracovní dobu má každý zaměstnanec přizpůsobenu svému zdravotnímu stavu.

  (pravidlo G14, poss_conv_basic2: valenční rámec slovesa obsahuje dativní EFF (zdravotní stav), kterému ale neodpovídá participant s kognitivní rolí „Recipient“; ten je v příznakovém členu diateze realizován jako pravidlem doplněný Benefaktor (BEN) (každý zaměstnanec))

Uveďme též několik příkladů konstrukcí, které sice formálně odpovídají posesivnímu rezultativu, u nichž je však hodnocení situačního participantu, který odpovídá valenčnímu doplnění vyjádřenému v subjektové pozici, jako „Recipientu“ sporné.1-24

 1. (80)   brzditimpf   ACT1 PATopt4   

  BEN → 1  T11 měla bržděna pouze zadní kola, zatímco T12 měla bržděny obě nápravy.

 2. (81)   datovatbiasp   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  BEN → 1  … u selské usedlosti číslo 8, která má štít nad patrovou sýpkou datován 1864 a štít obytné části 1861.

 3. (82)   deklarovatbiasp   ACT1 PAT4 EFFoptjako+4, za+4, jako+adj-4, za+adj-4

  BEN → 1  Kamión měl deklarováno, že převáží kovový šrot.

 4. (83)   doplňovatimpfdoplnitpf   ACT1 PAT4 EFFopt7, o+4

  BEN → 1  Městečka, která jsou navíc na kopci (jako třeba Vrsar nebo Rovinj), mají úzké uličky doplněny o schody.

 5. (84)   připravovatimpfpřipravitpf   ACT1 PAT4 EFFoptk+3, na+4 BENtyp3, pro+4

  BEN3, pro+4  → 1  A to i přesto, že nové typy kuchyní mívají už připraveny speciální police na víno.

Proměnná Y, shoda:
Proměnná Y označuje akuzativní valenční doplnění, se kterým se v příznakové konstrukci shoduje participium trpné. Pokud valenční rámec slovesa akuzativní doplnění nemá nebo pokud je takové doplnění ve valenčním rámci sice identifikováno, v konkrétním užití je však vyjádřeno jinou možnou formou, má participium trpné formu neutra singuláru.

 1. (85)   testovatimpf   ACT1 PAT4, zda EFFoptna+4 REGtyp

  Y=PAT4  Mám lyže testovány na jarní sníh, tohle ale byl sníh přemrzlý, s ostrými krystaly, které se zařezávají do skluznic.

  (shoda participia s akuzativním doplněním PAT v čísle a rodě)

 2. (86)   umožňovatimpfumožnitpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, že

  Y=PATinf  V zařízeních, kde se výuka nepřerušila, měli jednotliví zaměstnanci umožněno se stávky zúčastnit.

  (participium trpné má formu neutra singuláru, jelikož doplnění PAT je realizováno infinitivem)

 3. (87)   zabraňovatimpfzabránitpf   ACT1 ADDR3 PATv+6, inf, aby

  Y neidentifikováno  Průměrní uchazeči o studium, zejména bakalářské úrovně, by neměli mít zabráněno v přístupu ke vzdělání jen proto, že nejsou géniové.

  (sloveso nemá akuzativní doplnění, participium tak má formu neutra singuláru)

Specifické chování vykazuje omezená skupina sloves (daných výčtem), u nichž se forma Konatele mění z nominativu na akuzativ; tato změna je ošetřena doplňkovým pravidlem G16, poss_conv_act2, viz níže. U těchto sloves se proměnná Y identifikuje až po aplikaci doplňkového pravidla, příklad (88).

 1. (88)   zalévat seimpfzalít sepf   ACT1 PAT7 BENtyp3   

  ACT1  → 4  … a oči měl zality slzami.

  (Y je identifikováno jako ACT4 až po aplikaci pravidla G16)

Reflexivní slovesa:
Pravidla G13G14 pro tvoření posesivní rezultativní diateze konverzního typu lze aplikovat také na slovesa s klitickým reflexivem se v lemmatu, např. (89) a (9496) (u sloves s reflexivem si není konverzní typ doložen). Omezenou skupinu umožňující vytvářet příznakové konstrukce posesivní rezultativní diateze konverzního typu tvoří slovesa s fakultativním reflexivem si, např. (90). Reflexiva se/si jsou v obou případech základními pravidly odstraněna.

 1. (89)   postarat sepf   ACT1 PATo+4, aby BENtyp3, pro+4

  Pediatři mají postaráno o práci.

 2. (90)   říkat (si)impfříci / říct (si)pf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, o+4, aby, ať, zda, že

  Měl jsi jasně řečeno, že si máš uklidit pokoj. [příklad vlastní]

1.4.2.2  Doplňková pravidla

Dvě doplňková pravidla zachycují změny morfematické formy Konatele v příznakových konstrukcích posesivního rezultativu konverzního typu. Za základní považujeme změnu popsanou pravidlem G15, poss_conv_act1; okrajově u několika sloves dochází ke změnám popsaným pravidlem G16, poss_conv_act2.

Posesivní rezultativ konverzního typuPravidlo G15
Doplňkové pravidlo (centrální typ)poss_conv_act1
podmínkydiat: poss
ACT 1  → 7, od+2

 1. (91)   přiřazovat / přiřaďovatimpfpřiřaditpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  ACT1  → 7  Vpravo nahoře je kolonka pro identifikační číslo (ID). Každý hráč, který se přihlásí do hry, ho má počítačem přiřazeno a je nezbytné, aby je do kolonky vepsal.

 2. (92)   darovatpf   ACT1 ADDR3 PAT4 CAUStypk+3 AIMtypna+4 RCMPtypza+4

  ACT1  → od+2  Musí mít nemálo darováno od Pánaboha, který dává nejen talent, ale také lásku k této jedné z nejkrásnějších múz.

Jak je pro tuto diatezi typické, zůstává Konatel (ACT) v konkrétních užitích často nevyjádřený (viz příklady (7690) výše).

Slovníková komponenta VALLEXu zachycuje pouze jednu lexikální jednotku reflexivního slovesa, která umožňuje tvořit posesivní rezultativ konverzního typu podle tohoto pravidla:1-25

 1. (93)   postarat sepf   ACT1 PATo+4, aby BENtyp3, pro+4

  ACT1  → od+2  Takže o tlak na sportovní výsledky mám postaráno od ní.

U deseti ve VALLEXu zachycených odvozených reflexivních sloves dochází ke změně formy Konatele z nominativu na akuzativ.1-26

Posesivní rezultativ konverzního typuPravidlo G16
Doplňkové pravidlo (okrajový typ)poss_conv_act2
podmínkydiat: poss
Y[ACT] 1  → 4

 1. (94)   svírat seimpfsevřít sepf   ACT1 PAToptdo+2, v+4 MANNtyp CAUStyp7    BENtyp3   

  ACT1  → 4  Chtěla vykřiknout, ale nemohla, hrdlo měla sevřeno.

 2. (95)   vyvíjet seimpfvyvinout sepf   ACT1 PAToptz+2 BENtyp3   

  ACT1  → 4  Jsou však i tací motýli, kterým tyto potravní požitky v jejich krátkém životě nic neříkají, protože nemají vyvinuty zažívací orgány.

 3. (96)   usazovat seimpfusadit sepf   ACT1 LOC

  ACT1  → 4  Pouze s výjimkou těch nejstarších kusů, které ve svém těle mají nadále usazeny škodlivé látky z té doby.

1.5  Recipientní pasivní diateze

V datové komponentě slovníku je možnost tvořit recipientní pasivní konstrukce vyznačena hodnotou atributu diatrecipient. Příznakové konstrukce této diateze se tvoří u všech sloves, která ji umožňují, na základě pravidla G17, recipient:

Recipientní diatezePravidlo G17
Společné pravidlorecipient
podmínkydiat: recipient
ACT1 & X3[PAT|ADDR|BEN]
slovesná formadostat|dostávat + participium trpné, 4. pád1-27
shodaparticipium trpné: číslo+rod, Y4[PAT|EFF]
dostat|dostávat: číslo+rod+osoba, X
ACT   → od+2, (7)
X   → 1
obligatornostX

Podmínka na tvar valenčního rámce:
Recipientní pasivní diateze je ve slovníkové komponentě VALLEXu vyznačena zejména u sloves, která mají ve svém valenčním rámci PAT, ADDR nebo BEN v dativu; ta tvoří příznakové konstrukce recipientní pasivní diateze podle pravidla G17, recipient.

 1. (97)   uvolňovatimpfuvolnitpf   ACT1 PAT4 AIMtypna+4, pro+4

  BEN → 1  Každý občan.BEN však dostal uvolněno 500 korun nového oběživa.

 2. (98)   zapisovatimpfzapsatpf   ACT1 PAT4 DIR3 COMPLtypjako+4, jako+adj-4

  BEN → 1  Předek.BEN rodu Jan … od krále dostal zapsáno sedm vsí v okolí Prahy.

Proměnné X, Y, shoda:
Recipientní pasivní diateze se vyznačuje shodou participia trpného s akuzativním doplněním (v pravidle G17, recipient, je toto doplnění označeno proměnnou Y); pokud se ve valenčním rámci akuzativní doplnění nevyskytuje či v daném užití není povrchověsyntakticky vyjádřeno, je participium trpné ve tvaru neutra singuláru.
Pomocné sloveso dostat/dostávat se v rodě, čísle a osobě shoduje s valenčním doplněním, které odpovídá PAT, ADDR nebo BEN (v pravidle G17, recipient, označeným proměnnou X).

Vyjádření proměnné X:
Doplnění X mění v příznakové konstrukci recipientní pasivní diateze své morfematické vyjádření z dativu či libovolné další formy přípustné v aktivní konstrukci na nominativ.

 1. (99)   vyčinitIpf   ACT1 PAT3 CAUStypza+4

  X=PAT3  → 1, Y neidentifikováno  ODS dostala vyčiněno za nerespektování vůle voličů.

 2. (100)   rozdělovatimpf1rozdíletimpf2rozdělitpf   ACT1 ADDR3, mezi+4 PAT4 MEANStyp7    LOCtyp

  X=ADDR3  → 1, Y=PAT  Vaši rádcové už dostali rozděleny úkoly, co je potřeba zařídit, takže vás brzy pořádně zaměstnají.

 3. (101)   vyhrazovatIimpfvyhraditIpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  X=ADDR3  → 1, Y=PAT  Jeho vláda prosadila, aby ženy v parlamentu dostaly vyhrazenu nejméně třetinu křesel.

 4. (102)   nahrazovatimpfnahraditpf   ACT1 PAT4 EFF7, za+4 BENtyp3   

  X=BEN3  → 1, Y=PAT  Rybáři však dosud nevědí, kolik ze svých ztrát dostanou nahrazeno.

Vyjádření ACT:
Konatel může být v příznakové konstrukci recipientní pasivní diateze vyjádřen předložkovou skupinou od+2 (výjimečně též instrumentálem), nebo zůstává povrchověsyntakticky nevyjádřený:

 1. (103)   doplácetimpfdoplatitpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4 EFFoptza+4 AIMtypna+4

  ACT1  → od+2  Lidé s nízkými příjmy by tak podobně jako u daňového bonusu dostali od státu doplaceno.

 2. (104)   nařizovatIIimpfnaříditIIpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, ať, že

  ACT1  → 7  Co by mělo zůstat v pravomoci nemocnic a co by dostaly nařízeno vedením, není zatím určeno.

 3. (105)   předepisovat / předpisovatimpfpředepsatpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, ať, zda, že, cont

  ACT1  → 7  Nova […] nedostala předepsáno zákonem, jak má vypadat zpravodajství a jaké publicistické pořady má vysílat …

Reflexivní slovesa:
Možnost sloves s reflexivním lemmatem vstupovat do recipientní pasivní diateze dosavadní zpracování sloves ve VALLEXu nepotvrdilo, pravidlo proto takovou možnost neošetřuje.

Tvoření recipientní diateze u nedokonavých sloves:
Podle Daneše (1985, s. 33 a 35) recipientně pasivní konstrukce tvoří pouze dokonavá slovesa, výjimečně nedokonavá, která se omezují na pomocné sloveso dostávat (srov. ale i jím citovanou větu (106)). Korpusové doklady obsažené ve slovníku VALLEX skutečně potvrzují u nedokonavých sloves omezenou možnost tvořit recipientní pasivní konstrukce a dále skutečnost, že nedokonavá slovesa se v recipientních konstrukcích častěji váží s dostávat, např. (107109), než s dostat, např. (110111).

 1. (106)  

  signalizovatimpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, aby, ať, zda, že, cont MEANStyp7   

  Všechny [bankovky] mají sérii 27451. To číslo jsme už dostali signalizováno z Chebu.

 2. (107)   přidělovatimpfpřidělitpf   ACT1 ADDR3 PAT4 AIMtypk+3, na+4

  … na činnosti s tímto spojené dostáváme přidělovány prostředky ze státního rozpočtu …

 3. (108)   zadávatimpfzadatpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, že, cont

  Velitelé britské policie si pravidelně stěžují, že od ministerstva vnitra dostávají zadáváno tolik byrokratického papírování, …

 4. (109)   tříditimpf   ACT1 PAT4 EFFoptdo+2, na+4, v+4 CRITtyp

  Databáze zahraničních poptávek a tendrů, které každý klient může dostávat tříděny podle jeho oborového a teritoriálního zájmu.

 5. (110)   přidávatimpfpřidatpf   ACT1 ADDR3 PAT4, o+4 REGtypk+3, na+6

  Odbory vědí, že nikdy nedostaly tolik přidáváno jako za této vlády.

 6. (111)   hraditIIimpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4 ORIGoptz+2 MEANStyp7   

  Každý začínající hokejista, jenž do klubu přijde a bude hrát sezonu nebo dvě, dostane od klubu hrazenu hokejovou výstroj a výzbroj včetně bruslí.

2  Syntaktická reflexivita

Jako syntakticky reflexivní (Karlík et al., 2002, s. 414, zde odd. THEORY > 2) označujeme konstrukce, v nichž reflexivum vystupuje jako osobní zájmeno vyjadřující referenční totožnost jím vyjádřeného valenčního doplnění a dalšího doplnění.

Typicky se jedná o referenční totožnost doplnění vyjádřeného reflexivním zájmenem a Konatele (ACT), který je vyjádřen v subjektové pozici, např. Petr.ACT se viděl v zrcadle. ≈ Petr viděl sám sebe (= Petra)., Kapitán.ACT nečekaně odtahuje knipl od sebe.Kapitán nečekaně odtahuje knipl sám od sebe (= kapitána). Tento typ nadále označujeme jako syntaktickou reflexivitu subjektovou, příp. jako subjektové reflexivní konstrukce, odd. 2.1.

Omezeně může reflexivní zájmeno (přesněji jím vyjádřené valenční doplnění) koreferovat také s aktantem v pozici přímého či nepřímého objektu, typicky s Patientem (PAT), např. Drát.PAT v polovině ohneme a zatočíme do sebe (= do drátu)., Krize.PAT nás poučila o sobě samých (= o nás). Tento typ zde označujeme jako syntaktickou reflexivitu objektovou, příp. jako objektové reflexivní konstrukce, odd. 2.2.

Ve VALLEXu je možnost reflexivního užití zachycena v atributu reflex, který obsahuje dvojice funktorů koreferujících valenčních doplnění. Reflexivita je vyznačena tam, kde zasahuje aktanty, kvazivalenční doplnění a obligatorní volná doplnění.2-28

Zde formulujeme pravidla, která umožňují z valenčních rámců popisujících základové konstrukce2-29 odvodit povrchověsyntaktickou strukturu reflexivních konstrukcí; tato pravidla mají následující podobu:2-30

Typ reflexivityPravidlo
Charakteristika pravidlaNázev pravidla
podmínkareflex: hodnota artibutu reflex
podmínky na valenční rámec
FUNKTOR změna v obsazení daného doplnění reflexivem, příp. změny morfologických forem
obligatornostvalenční doplnění, které je v syntakticky reflexivní konstrukci obligatorní
nevypustitelnostvalenční doplnění, je v povrchové struktuře syntakticky reflexivní konstrukci nutně přítomno

Při formulaci jednotlivých pravidel používáme následující značení:

Podmínky na uplatnění pravidla
Příslušné pravidlo pro odvození valenčních rámců pro reflexivní konstrukce se může uplatnit jen na valenční rámce lexikálních jednotek odpovídající základovým konstrukcím s atributem reflex, který specifikuje dvojici reflexivitou zasažených doplnění, a to pokud tyto rámce splňují pravidlem dané podmínky.

X, YZ: Proměnné pro funktory
Symboly X, YZ užívané v pravidlech představují proměnné, které zastupují valenční doplnění s různými funktory. Pokud chceme omezit množinu funktorů, které mohou být hodnotou dané proměnné, píšeme např. Y[EFF|COMPL] (tedy pravidlo se uplatní jen na Y zastupující funktor Efekt nebo Doplněk).
Proměnná X má výsadní postavení, používáme ji pro to valenční doplnění, které je v subjektové pozici.

Yi: Podmínky na valenční doplnění
Zápis Yi určuje valenční doplnění (dané proměnnou Y) spolu s jeho požadovanou morfematickou formou (či posloupností morfematických forem), jehož přítomnost ve valenčním rámci je pro uplatnění daného pravidla požadována, např. podmínka „Y2, 4“ požaduje přítomnost libovolného doplnění, které (vedle případných dalších forem) umožňuje realizaci genitivem či akuzativem.

i  → j, ∅: Změna v obsazení valenčního doplnění reflexivem a změny morfematických forem
Uvedené symboly užíváme při popisu změn v obsazení valenčního doplnění reflexivem; u doplňkového pravidla pak při popisu změn morfematických forem valenčního doplnění. Tyto změny jsou zapsány ve formátu „seznam forem doplnění v základové konstrukci → obsazení daného doplnění reflexivem v příslušných formách, příp. seznam forem daného doplnění v syntakticky reflexivní konstrukci“, např. „4  → se, sebe“ označuje, že dané doplnění vyjádřené akuzativem bude v reciproční konstrukci vyjádřeno reflexivním zájmenem se/sebe, „se, sebe  → se“ odstraní u příslušného doplnění možnost vyjádření dlouhým reflexivem, a dále „jako+4  → jako+1“ označuje, že forma doplnění jako s akuzativem se mění na jako s nominativem.
Symbol vyskytující se na pravé straně pravidel označuje, že příslušné valenční doplnění nemůže (je-li symbol jedinou možností vyjádření daného doplnění) či nemusí (je-li součástí seznamu forem) být v povrchověsyntaktické struktuře reflexivní konstrukce vyjádřeno.

REFL, REFLform: Označení pro reflexivní osobní zájmeno
Symbol REFL představuje označení pro reflexivní osobní zájmeno. Pro specifikaci formy (či forem) reflexiva používáme označení REFLform, kde form zastupuje jakékoliv formy dané pro příslušné valenční doplnění (užívá se jen v případech, kdy je bezpředložkový či předložkový pád v pravidle podspecifikován; pravidlo pak lze uplatnit na libovolnou formu předepsanou pro dané doplnění ve valenčním rámci, v případě volných doplnění pak na jakoukoli formu vyjadřující toto doplnění); např. „REFLprep+pád“ značí reflexivní osobní zájmeno v příslušném předložkovém pádu.

Obligatornost: Změny v obligatornosti valenčních doplnění
Pravidla pro tvoření reflexivních konstrukcí ošetřují též obligatornost zasažených valenčních doplnění. Ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce musí být obě zasažená doplnění obligatorní bez ohledu na jejich případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích. V pravidlech je obligatornost zasažených doplnění explicitně stanovena za klíčovým slovem „obligatornost“.

Nevypustitelnost: Nutná přítomnost valenčního doplnění v povrchové struktuře reflexivní konstrukce
Pravidla pro tvoření reflexivních konstrukcí stanovují též případnou nutnou přítomnost určitého valenčního doplnění v povrchové struktuře, bez něhož by konstrukce neměla reflexivní čtení. V pravidlech je nutná přítomnost valenčního doplnění v povrchové struktuře reflexivních konstrukcí uvedena za klíčovým slovem „nevypustitelnost“.

2.1  Subjektová syntaktická reflexivita

Subjektová reflexivita se týká těch sloves, která mají v datové komponentě slovníku v atributu reflex vyznačenu dvojici valenčních doplnění XY, z nichž X je na povrchu vyjádřeno subjektem v nominativu. Pro odvození reflexivní konstrukce je třeba na valenční rámec zachycený v datové komponentě slovníku, který odpovídá základové konstrukci, aplikovat:

 • základní pravidlo G18, reflex_basic_subj, viz odd. 2.1.1, které popisuje obsazení valenčního doplnění Y reflexivním osobním zájmenem koreferujícím s valenčním doplněním v nominativu, obligatornost obou zasažených valenčních doplnění ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce a dále skutečnost, zda musí být tato doplnění povinně vyjádřena na povrchu;

 • v případech, kdy je u subjektové reflexivity reflexivní osobní zájmeno v akuzativu vyjádřeno klitickou formou, se na výstup základního pravidla uplatňuje doplňkové pravidlo ošetřující tvar doplňku, pravidlo G19, reflex_compl_se, odd. 2.1.2.

Může-li být valenční doplnění Y vyjádřeno několika bezpředložkovými či předložkovými pády, aplikuje se základní pravidlo (případně spolu s doplňkovým pravidlem) vícekrát, a to na všechny tyto formy.

2.1.1  Základní pravidlo

Subjektová syntaktická reflexivitaPravidlo G18
Reflexivum koreferuje se subjektemreflex_basic_subj
podmínkareflex: XY|YX
X1 & Y
Y form  → REFLform, kde form je bezpředložkový nebo předložkový pád2-31
ostatní formy → 
obligatornostX, Y
nevypustitelnostY

Podmínky na uplatnění pravidla:
Hodnotou atributu reflex je dvojice valenčních doplnění z valenčního rámce slovesa, z nichž je jedno, zastoupené proměnnou X, vyjádřeno nominativem v pozici subjektu. Pořadí funktorů v dvojici se řídí tzv. systémovým pořadím funktorů (viz Sgall et al., 1986, zde odd. GUIDE > 3.2). Valenční doplnění zastoupené proměnnou X tak může být v atributu reflex uvedeno buď jako první z dvojice koreferujících funktorů, nebo jako druhé z této dvojice.

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího X:
V reflexivních konstrukcích, v nichž reflexivní osobní zájmeno koreferuje s valenčním doplněním vyjádřeným v subjektu, označuje proměnná X nominativního Konatele (ACT), okrajově nominativního Patienta (PAT). Tento aktant je ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce obligatorní, ačkoli může být z povrchové struktury vypuštěn.

 1. (112)   bránitimpf   ACT1 ADDR3 PATv+6, inf, aby MEANStyp7   

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR  
  Svým nevhodným chováním si.ADDR brání v kariérním postupu. [vlastní příklad]

 2. (113)   připadatIimpfpřipadnoutIpf   ACT3 PAT1, že EFFadj-1, adj-7, jako+adj-1, být+adj-1, být+adj-7

  reflexACTPAT, X=PAT1, Y=ACT  
  Stál vedle ní jako velká hromada neštěstí, připadal si.ACT neohrabaný jako slon.

 3. (114)   štvátimpf   ACT4 PAT1, inf, že REGtypna+4 MEANStyp7   

  reflexACTPAT, X=PAT1, Y=ACT  
  Čím sám sebe.ACT nejvíc štvete?

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
V případě, že proměnná X označuje nominativního Konatele ACT, proměnná Y zastupuje některý z aktantů ADDR, PAT, ORIG, EFF, kvazivalenční doplnění OBST nebo obligatorní volné doplnění DIR1, DIR3, LOC, viz (116124). V případě, že tato proměnná označuje nominativního Patienta PAT, zastupuje proměnná Y aktant ACT vyjádřený bezpředložkovým dativem (113), (125) nebo akuzativem (114).

Valenční doplnění Y může být ve valenčním rámci některých sloves umožňujících subjektovou reflexivitu fakultativní; ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce je však toto doplnění obligatorní (jinak by reflexivita nemohla být uplatněna), viz příklad (115). Toto doplnění je pak nutně na povrchu vyjádřeno.

 1. (115)   dlužitimpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4 REGtypna+6 RCMPtypza+4

  reflexACTADDR, Y=ADDR3  → sobě   
  Státní dluh jsou podle něj peníze, které dlužíme sami sobě, a žádný dluh to tedy není. (srov. významový rozdíl Státní dluh jsou podle něj peníze, které dlužíme, a … )

Bezpředložkové a předložkové pády jako možné morfematické formy doplnění Y jsou pravidlem G18, reflex_basic_subj, převedeny na reflexivní zájmeno v příslušné formě. Ve VALLEXu jsou doloženy následující bezpředložkové a předložkové pády:2-32 2, 3, 4, 7, do+2, k+3, mezi+4, na+4, na+6, nad+7, o+4, o+6, od+2, po+6, podle+2, pro+4, proti+3, před+4, před+7, při+6, s+7, u+2, v+4, v+6, z+2, za+4, za+7.

 1. (116)   vyčítatimpfvyčístpf   ACT1 ADDR3 PAT4, že, cont

  reflexACTADDR, Y=ADDR3  → sobě  
  Pokud o léčbu nepožádáme, můžeme následky vyčítat pouze sami sobě.

 2. (117)   otázat sepf   ACT1 ADDR2 PATna+4, po+6, zda, cont

  reflexACTADDR, Y=ADDR2  → sebe  
  Místo toho by se alianční spojenci měli otázat sami sebe, vedou-li vztahy s Ruskem ve vzájemné konkurenci, anebo jako společný projekt.

 3. (118)   blokovatbiasp   ACT1 PAT4

  reflexACTPAT, Y=PAT4  → sebe  
  Došli jsme do paradoxní situace, kdy stát nepřehledným zákonem blokuje sám sebe.

 4. (119)   činitimpf   ACT1 PAT4 ORIGz+2 BENtyp3   

  reflexACTORIG, Y=ORIGz+2  → ze sebe  
  Autor činí sám ze sebe objekt literárního zkoumání a posměchu.

 5. (120)   chránitimpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7, aby, ať MEANStyp7    BENtyp3   

  reflexACTEFF, Y=EFFproti+3  → proti sobě  
  Jak může vrcholový management chránit zájmy zaměstnanců sám proti sobě?

  reflexACTEFF, Y=EFFpřed+7  → před sebou  
  Tak bych řekl, že i tím psaním chráním své partnerky sám před sebou

 6. (121)   rozbíjetimpfrozbítpf   ACT1 PAT4 EFFoptna+4 OBSTopto+4 BENtyp3    MEANStyp7   

  reflexACTOBST, Y=OBSTo+4  → o sebe  
  Nutili ho ležet na zádech v zimním přílivu a nechat o sebe rozbíjet ledové vlny.

 7. (122)   odtahovatimpfodtáhnoutpf   ACT1 PAT4 DIR1 DIRtyp

  reflexACTDIR1, Y=DIR1od+2  → od sebe  
  O dvě vteřiny později kapitán nečekaně odtahuje knipl od sebe.

 8. (123)   zamířitpf   ACT1 PAT4, 7 DIR3

  reflexACTDIR3, Y=DIR3na+4  → na sebe  
  Vrátila se do hotelu, vytáhla pistoli koupenou v Německu a zamířila na sebe.

 9. (124)   koncentrovatbiasp   ACT1 PAT4 LOC

  reflexACTLOC, Y=LOCu+2  → u sebe  
  Jiří Paroubek byl silný předseda a koncentroval u sebe velké množství pravomocí.

 10. (125)   jevit seimpf   ACT3 PAT1, že EFFadj-1, adj-7, jako+adj-1, být+adj-1, být+adj-7

  reflexACTPAT, Y=ACT3  → sobě  
  Po předvedení na policejní oddělení byl zadržený neklidný, vykládal různé bludy a jevil se nebezpečný nejen sám sobě, ale i svému okolí.

Lze-li doplnění Y vyjádřit více než jedním bezpředložkovým či předložkovým pádem, je toto pravidlo uplatněno na rámec slovesa vícekrát, viz příklad (120).

Ostatní morfematické formy doplnění Y (tj. formy jiné než bezpředložkový či předložkový pád) jsou pravidlem G18, reflex_basic_subj, z rámce odstraněny (neboť se nemohou uplatnit v reflexivních konstrukcích), viz příklad (126).

 1. (126)   naslouchatimpf   ACT1 PAT3, jak, zda, cont

  reflexACTPAT, Y=PAT3, jak, zda, cont  → si, sobě  
  Naslouchej si trochu!

Klitická vs. dlouhá forma reflexivního zájmena v bezpředložkovém dativu a akuzativu:
Volba krátké (klitické) či dlouhé formy reflexivního zájmena v dativu a akuzativu je dána zejména faktory souvisejícími s aktuálním členěním (vyjádřeným především slovosledem a prozódií, Daneš et al., 1987; Hajičová, 2007), viz například (114118) a (127), kde je reflexivní význam zdůrazněn zájmenem sám, příklady (119124) s reflexivem jako součástí předložkové skupiny či příklad (128) s reflexivem v kontrastivní pozici.

 1. (127)   odporovatimpf   ACT1 PAT3 REGtypv+6

  Y=PAT3  → sobě  
  Každou větou odporují sami sobě.
  (reflexivní pojetí děje je dále zdůrazněno užitím zájmena sám)

 2. (128)   odbývatimpfodbýtpf   ACT1 PAT4

  Y=PAT4  → sebe  
  Nesmíte nakrmit rodinu a sebe odbýt chlebem.
  (z důvodů aktuálního členění (zde kontrastivní užití) je užita dlouhá forma reflexivního zájmena)

 3. (129)   důvěřovatimpf   ACT1 PAT3, že REGtypv+6

  Y=PAT3  → sobě  
  Nezbývá nám tak nic jiného než důvěřovat sobě a svému rozumu.
  (v koordinaci nelze užít krátkou formu reflexivního zájmena)

Zdůraznění významu reflexivní konstrukce:
Reflexivní význam konstrukce může být zdůrazněn užitím zájmena sám, viz příklady (114120), (125) a (127).

Homonymie reflexivních a recipročních konstrukcí:
Může-li u určité lexikální jednotky slovesa tatáž dvojice doplnění podléhat jak subjektové reflexivitě, tak subjektové reciprocitě, mohou na základě pravidla G18, refl_basic_subj, vznikat homonymní konstrukce, které mají buď reflexivní, nebo reciproční interpretaci (kap. 3), viz první příklad v (130). Je tomu tak v případě, kdy je valenční doplnění X obsazeno entitou s plurálovým významem (a splňuje tak podmínku kladenou na subjektové reciproční konstrukce, srov. první příklad v (130) a jeho obměnu (130a) a též (131) a (131a). Pro jednoznačné určení významu reflexivní konstrukce je v těchto případech třeba užití zájmena sám, srov. (130b) a (131b).

Dále homonymní konstrukce mohou na základě pravidla G18, refl_basic_subj, vznikat též v případě, kdy valenční doplnění zastoupené zde proměnnou Y představuje zároveň valenční doplnění podléhající objektové reciprocitě (kde pak v příslušných pravidlech odpovídá proměnné Z), viz první příklad v (132). Je tomu tak v případě, kdy výsledná konstrukce splňuje podmínku kladenou na objektové reciproční konstrukce, tedy když příslušné doplnění v (přímém či nepřímém) objektu je obsazeno entitou s plurálovým významem (srov. první příklad v (132) a jeho obměnu (132a)). K desambiguaci reflexivního významu je opět třeba užít zájmena sám, srov. (132b).

 1. (130)   vyčítatimpfvyčístpf   ACT1 ADDR3 PAT4, že, cont

  Y=ADDR3  → si
  [Chápu členy rodiny, kterým odchází blízký člověk. Jsou zmítáni emocemi.] Vyčítají si, co všechno pro něj neudělali a co špatného provedli.
  (konstrukce je buď reflexivní, nebo reciproční; toto různé čtení umožňuje (nevyjádřený) plurálový subjekt)

  a. reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → si
  Vyčítá si, co všechno pro něj neudělal a co špatného provedl.
  (konstrukce je reflexivní; reciproční čtení se neuplatňuje, protože (nevyjádřený) subjekt nemá plurálový význam, nesplňuje tak podmínku subjektové reciproční konstrukce)

  b. reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → sobě
  Hráči nehledali výmluvy, selhání vyčítali sami sobě.
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám)

  c. reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → sobě
  … selhání vyčítali sobě navzájem.
  (reciproční význam konstrukce je určen adverbiem navzájem)

 2. (131)   zachraňovatimpfzachránitpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, před+7 BENtyp3   

  Y=EFFpřed+7  → před sebou
  Z toho pochází jakási bezhlavá snaha ochrany čehokoli s vírou, že před sebou zachráníme alespoň jeho. [upravený příklad]
  (konstrukce je buď reflexivní, nebo reciproční; toto různé čtení umožňuje plurálový subjekt)

  a. reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7  → před sebou
  … že před sebou zachráním alespoň jeho. [upravený příklad]
  (konstrukce je reflexivní; reciproční čtení se neuplatňuje, protože (nevyjádřený) subjekt nemá plurálový význam, nesplňuje tak podmínku subjektové reciproční konstrukce)

  b. reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7  → před sebou
  Z toho pochází jakási bezhlavá snaha ochrany čehokoli s vírou, že sami před sebou zachráníme alespoň něco.
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám)2-33

  c. reciprACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7  → před sebou
  Z toho pochází jakási bezhlavá snaha ochrany čehokoli s vírou, že před sebou navzájem zachráníme alespoň něco. [upravený příklad]
  (reciproční význam konstrukce je jednoznačně určen adverbiem navzájem)

 3. (132)   rozbíjetimpfrozbítpf   ACT1 PAT4 EFFoptna+4 OBSTopto+4 BENtyp3    MEANStyp7   

  Y|Z=OBSTo+4  → o sebe
  Rozbil o sebe dva půllitry a šel proti mně.
  (konstrukce je buď reflexivní, nebo reciproční; toto různé čtení umožňuje plurálový objekt půllitry)

  a. reflexACTOBST, X=ACT1, Y=PATo+4  → o sebe
  Rozbil o sebe půllitr a šel proti mně.
  (konstrukce je reflexivní; reciproční čtení se neuplatňuje, protože objekt půllitr nemá plurálový význam, nesplňuje tak podmínku objektové reciproční konstrukce)

  b. reflexACTOBST, X=ACT1, Y=PATo+4  → o sebe
  Rozbil sám o sebe dva půllitry a šel proti mně.
  (reflexivní význam je zjednoznačněn zájmenem sám)

  c. reciprPATOBST, Y=PAT4, Z=OBSTo+4  → o sebe
  Rozbil o sebe navzájem dva půllitry a šel proti mně.
  (reciproční význam je určuje adverbium navzájem)

2.1.2  Doplňkové pravidlo pro rámce s formami jako+4jako+adj-4

Subjektová syntaktická reflexivita může v případě, že je doplnění Y vyjádřeno klitickým reflexivem v akuzativu, ovlivnit i shodu doplňku s formou jako+4 či jako+adj-4. V těchto případech obvykle dochází ke změně morfematického vyjádření doplňku, a tedy ke změně jeho shody: doplněk se v těchto syntakticky reflexivních konstrukcích typicky shoduje se subjektem (korpusová data ovšem dokládají též řídké případy shody s akuzativním klitickým reflexivem, tedy stejnou shodu jako v nereflexivní konstrukci).2-34 Syntaktické a sémantické faktory ovlivňující shodu doplňku popisují Kettnerová et al. (2015), tam viz i odkazy na základní literaturu, k motivaci viz i Wagner (2014).

Změny ve valenčním rámci slovesa typické pro reflexivní konstrukce s klitickou formou reflexivního zájmena v akuzativu jsou ošetřeny doplňkovým pravidlem G19, reflex_compl_se, které se aplikuje na rámec odvozený základním pravidlem G18, reflex_basic_subj.

Subjektová syntaktická reflexivitaPravidlo G19
Doplňkové pravidlo pro doplněk s jako, reflexivum sereflex_compl_se
podmínkareflex: XY
Yse, sebe & Zjako+4, jako+adj-4[EFF|COMPL]
Y se, sebe  → se
Z jako+4  → jako+1, jako+4
jako+adj-4  → jako+adj-1, jako+adj-4
obligatornostY
nevypustitelnostY

Vyjádření valenčního doplnění Y:
Pravidlo G19, reflex_compl_se, stanovuje, že doplnění Y vyjádřené v syntakticky reflexivní konstrukci reflexivním osobním zájmenem v akuzativu se/sebe se omezuje na klitické reflexivum se (neboť pouze v těchto případech jsou relevantní změny doplnění Z popisované pravidlem).

Vyjádření valenčního doplnění Z:
Pravidlo G19, reflex_compl_se, dále stanovuje, že doplnění Z vyjádřené v základové konstrukci jako doplněk se zde předepsanou formou se buď shoduje s doplněním v subjektu, tedy s X (v případě formy jako+1 nebo jako+adj-1), nebo s doplněním v pozici přímého objektu, tedy s Y (v případě formy jako+4 nebo jako+adj-4); pravidlo umožňuje oba typy shody, přestože korpusová data dokládají výskyt shody s akuzativním klitickým reflexivem vzácně, viz druhý příklad (134).

Má-li doplnění Z další možné formy vyjádření, pravidlo tyto formy ponechá beze změny, viz třetí a čtvrtý příklad (136).

 1. (133)   zapisovatimpfzapsatpf   ACT1 PAT4 DIR3 COMPLtypjako+4, jako+adj-4

  reflexACTPAT, Y=PATse, sebe  → se, Z=COMPLjako+4  → jako+1  
  Po vypuknutí první světové války se zapsal jako dobrovolník České družiny, která se stala základem budování československých legií v Rusku.

 2. (134)   vnímatimpf   ACT1 PAT4, že EFFjako+4, jako+adj-4

  reflexACTPAT, Y=PATse, sebe  → se, Z=EFFjako+4  → jako+1  
  Vnímala se jako Kerstinina podřízená, …

  Y=PATse, sebe  → se, Z=EFFjako+4  → jako+4  
  Vnímáte se jako vlnu, cítíte mezi sebou sounáležitost?

 3. (135)   nahlížetimpfnahlédnoutpf   ACT1 PAT4, na+4 EFFjako+4, jako na+4, jako+adj-4

  reflexACTPAT, Y=PATse, sebe  → se, Z=EFFjako+4  → jako+1  
  Sám se totiž vždy nahlížel jako kulturní člověk.

 4. (136)   vidětimpf   ACT1 PAT4 EFF7, jako+4, adj-4, adj-7, jako+adj-4

  reflexACTPAT, Y=PATse, sebe  → se, Z=EFFadj-4  → adj-1  
  V každé zatáčce seviděl mrtvý.

  reflexACTPAT, Y=PATse, sebe  → se, Z=EFFadj-4  → adj-4  
  Když ho opět nabyl, viděl se ležícího na horkém písku a zcela nahého.

  reflexACTPAT, PATse, sebe  → se, Z=EFF7  → 7  
  Izraelci se vidí pětinásobnými vítězi nad Araby.

  reflexACTPAT, PATse, sebe  → se, Z=EFFadj-7  → adj-7  
  Touha vidět se lepším se neomezuje na politické činitele.

2.2  Objektová syntaktická reflexivita

Objektové reflexivní konstrukce, v nichž reflexivní osobní zájmeno koreferuje s valenčním doplněním v přímém nebo nepřímém objektu, jsou popsány valenčními rámci odvozenými pomocí pravidla G20, reflex_basic_obj, z valenčních rámců popisujících základové konstrukce.

Umožňuje-li valenční doplnění Z vyjádření několika předložkovými pády, aplikuje se základní pravidlo opakovaně na všechny tyto formy.

Tento typ konstrukcí je poměrně řídký, VALLEX ho zachycuje jen u 18 lexikálních jednotek.

Objektová syntaktická reflexivitaPravidlo G20
Reflexivum koreferuje s objektemreflex_basic_obj
podmínkareflex: YZ|ZY
Y3,4 & Z
Z prep+pád  → REFLprep+pád2-35
ostatní formy → 
obligatornostY, Z
nevypustitelnostY, Z2-36

Podmínky na uplatnění pravidla:
Hodnotou atributu reflex je dvojice valenčních doplnění z valenčního rámce slovesa, z nichž je jedno, zastoupené proměnnou Y, vyjádřeno dativem či akuzativem. Jelikož pořadí valenčních doplnění v hodnotě atributu reflex respektuje tzv. systémové uspořádání (viz Sgall et al., 1986, zde odd. GUIDE > 3.2), je toto doplnění obvykle uvedeno jako první člen dvojice, sporadicky může být i druhým členem (ve VALLEXu doloženo u jediného slovesa smiřovatimpfsmířitpf, příklad (141)).

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Proměnná Y zastupuje aktant PAT, méně často též aktanty ADDR či ACT (v posledním případě jde o tzv. neosobní konstrukce) vyjádřené bezpředložkovým dativem nebo akuzativem. Tento aktant je ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce obligatorní. Toto doplnění je pak na povrchu nutně vyjádřeno.

 1. (137)   stáčetimpfstočitpf   ACT1 PAT4 EFFoptdo+2, v+4

  reflexPATEFF, Y=PAT4, Z=EFF  
  Jednoduchou růžičku uděláme z dlouhého plátku, který stočíme do sebe.

 2. (138)   poučovatimpfpoučitpf   ACT1 ADDR4 PATo+6, aby, ať, zda, že, cont

  reflexADDRPAT, Y=ADDR4, Z=PAT  
  Krize nás poučila o sobě samých.

 3. (139)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  reflexACTPAT, Y=ACT3, Z=PAT  
  Cítí, jak mu na sobě samém záleží.

 4. (140)   mrzetimpf   ACT4 ADDRoptna+6 PAT1, že, cont

  reflexACTADDR, Y=ACT4, Z=ADDR   
  Jediný, co zatím na sobě mrzí, je ta moje výbušnost a prchlivost.

 5. (141)   smiřovatimpfsmířitpf   ACT1 ADDRs+7 PAT4

  reflexADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR  
  Náboženství je cokoliv, co tě smiřuje se sebou samým.

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Proměnná Z označuje aktanty s funktory PAT, EFF a ADDR nebo obligatorní volné doplnění DIR3. Toto doplnění je ve valenčních rámcích popisujících reflexivní konstrukce obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základovém valenčním rámci), jinak by reflexivita nemohla být uplatněna. Toto doplnění je pak nutně vyjádřeno i v povrchové struktuře věty, srov. např. (140) a větu Jediný, co mě zatím mrzí, je ta moje výbušnost a prchlivost.2-37

U sloves, která vytvářejí objektové reflexivní konstrukce, má doplnění Z formu předložkové skupiny; ve VALLEXu jsou doloženy následující formy: do+2, na+6, o+4, o+6, od+2, proti+3, před+7, s+7, v+4.2-38,2-39. Pravidlo stanovuje, že toto doplnění je v objektové syntakticky reflexivní konstrukci vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v příslušné předložkové skupině.

 1. (142)   zdát seimpf   ACT3 PATo+6 EFF1, jak, že, cont

  reflexACTPAT, Z=PATo+6  → o sobě  
  Když usnula, zdálo seo sobě a o vrchním podkoním.

 2. (143)  

  uchránitpf   ACT1 PAT4 EFFod+2, proti+3, před+7, aby

  reflexPATEFF, Z=EFFpřed+7  → před sebou  
  Charisma a sláva ho ovšem neuchránila před sebou samým.

 3. (144)   mrzetimpf   ACT4 ADDRoptna+6 PAT1, že, cont

  reflexACTADDR, Z=ADDRna+6  → na sobě  
  Jsem hodně přísná, což mě na sobě mrzí.

 4. (145)   dovádětIimpfdovéstIpf   ACT1 PAT4 DIR3 INTToptk+3, na+4, inf DIRtyp

  reflexPATDIR3, Z=DIR3k+3  → k sobě  
  Taková, jež vás dokáže dovést k sobě samé a dát vás i váš život do pořádku.

Lze-li doplnění Z vyjádřit více než jedním bezpředložkovým či předložkovým pádem, je toto pravidlo uplatněno na rámec slovesa vícekrát, viz příklad (146). V případě, že sloveso připouští kromě předložkových pádů i další formy vyjádření Z, jsou tyto formy pravidlem odstraněny,2-40 viz příklad (147).

 1. (146)   zapojovatimpfzapojitpf   ACT1 PAT4 DIR3

  reflexPATDIR3, Z=DIR3do+2 → do sebe  
  Lepenka je narýhovaná tak, aby se dala jen přehýbat a zapojovat do sebe.

  reflexPATDIR3, Z=DIR3k+3 → k sobě  
  Občas si koupí třeba tři krabice, já jim je můžu zapojit k sobě a mají pak efekt, který trvá i pět minut.

 2. (147)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  reflexACTPAT, Z=PATna+6,aby  → na sobě  
  Chodí si comme il faut, pyšní se, cítí, jak mu na sobě samém záleží, vzápětí nato opět po celé dny chodí otrhán, je zanedbán, má špínu za nehty.

Ošetření výjimek:
Pro sloveso připomínatimpfpřipomenoutpf při aplikaci pravidla G20, reflex_basic_obj, umožňujeme volit jako Y pouze aktant ADDR s dativní formou; pro doplnění Z rozšiřujeme toto pravidlo o akuzativní formu, která je v reflexivní konstrukci vyjádřená dlouhým reflexivem sebe:

 1. (148)   připomínatimpfpřipomenoutpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  reflexADDRPAT, Y=ADDR3, Z=PAT4  → sebe  
  Říká, že z poloviny mu jeho filmová postava připomíná sebe.

Pro sloveso učitimpf umožňujeme volit jako Y pouze aktant ADDR s akuzativní formou, jako doplnění Z se uplatní, tedy jen aktant PAT; vyjádření PAT je plně v souladu s pravidlem G20, reflex_basic_obj (tedy všechny formy kromě předložkové skupiny o+6 jsou odstraněny a tato předložková skupina je obsazena reflexivním osobním zájmenem):

 1. (149)   učitimpf   ACT1 ADDR4 PAT3, 4, o+6, inf, aby, ať, zda, že, cont MANNtyp

  reflexADDRPAT, Y=ADDR4, Z=PAT3,4,o+6,inf,aby,ať,zda,že,cont → o sobě  
  Krize nás učí především o sobě samých. [vlastní příklad]

Pro sloveso přibližovatimpfpřiblížitpf pak umožňujeme volit jako Y opět pouze aktant s akuzativní formou, tedy PAT. Jako doplnění Z se tedy uplatní aktant ADDR. V reflexivních konstrukcích se tento druhý aktant vyjádří v souladu s pravidlem G20, reflex_basic_obj, ve formě předložkové skupiny obsazené reflexivním osobním zájmenem; alternativou je vyjádření ADDR ve formě bezpředložkového dativu reflexivního osobního zájmena (tato alternativa je ojedinělá a jako taková není pravidlem podchycena):

 1. (150)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 ADDR3, k+3 PAT4

  reflexADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR3,k+3 → si,sobě,k sobě  
  Kromě toho, že se chceme dobře najíst, je spoustě z nás jasné, že vaření ulevuje na duši a přiblíží nás sama k sobě / sobě samým.

Zdůraznění významu reflexivní konstrukce:
Reflexivní význam dané konstrukce může být zdůrazněn zájmenem sám, viz například (143), (145) a (147).

Homonymie reflexivních a recipročních konstrukcí:
Může-li u určité lexikální jednotky slovesa podléhat tatáž dvojice doplnění jak objektové reflexivitě, tak objektové reciprocitě, mohou na základě pravidla G20, refl_basic_obj, vznikat homonymní konstrukce, které mají buď reflexivní, nebo reciproční interpretaci (kap. 3), viz první příklad v (151). Je tomu tak v případě, kdy je valenční doplnění Y obsazeno entitou s plurálovým významem (a splňuje tak podmínku kladenou na objektové reciproční konstrukce, srov. první příklad v (151) a jeho obměnu (151a). K jednoznačnému určení reflexivního významu konstrukce je třeba užití zájmena sám, srov. (151b).

Dále homonymní konstrukce mohou na základě pravidla G20, refl_basic_obj, vznikat též v případě, kdy valenční doplnění zastoupené zde proměnnou Z představuje zároveň valenční doplnění podléhající subjektové reciprocitě (kde pak v příslušných pravidlech odpovídá proměnné Y), viz příklad (152). Je tomu tak v případě, kdy výsledná konstrukce splňuje podmínku kladenou na subjektové reciproční konstrukce, tedy že příslušné doplnění v subjektu je obsazeno entitou s plurálovým významem, srov. první příklad v (152) a obměnu (152a). K desambiguaci reflexivního významu je opět třeba užít zájmena sám, srov. (152b).

 1. (151)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  Z=PATna+6  → na sobě
  Zřejmě si potřebovali uvědomit, jak jim na sobě záleží, a to se nejlépe zjistí právě v krizových situacích.
  (konstrukce má buď reflexivní, nebo reciproční interpretaci; toto různé čtení umožňuje plurálový nepřímý objekt jim)

  a. reflexACTPAT, Y=ACT3, Z=PATna+6  → na sobě
  … jak jí na sobě záleží
  (konstrukce je reflexivní; reciproční čtení se neuplatňuje, protože nepřímý objekt nemá plurálový význam, nesplňuje tak podmínku objektové reciproční konstrukce)

  b. reflexACTPAT, Y=ACT3, Z=PATna+6  → na sobě
  Záleželo jim na sobě samých.
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám)

  c. reciprACTPAT, Y=ACT3, Z=PATna+6  → na sobě
  Záleželo jim na sobě navzájem.
  (reciproční význam konstrukce je jednoznačně určen adverbiem navzájem)

 2. (152)   ochraňovatimpfochránitpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7

  Z|Y=EFFpřed+7  → před sebou  
  Rodiče cítili povinnost dítě před sebou ochraňovat. (vlastní příklad)
  (konstrukce má buď reflexivní čtení, nebo reciproční čtení; toto různé čtení umožňuje plurálový subjekt rodiče)

  a. reflexPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFpřed+7  → před sebou
  Rodič cítil povinnost dítě před sebou ochraňovat.
  (konstrukce je reflexivní; reciproční čtení se neuplatňuje, protože subjekt rodič nemá plurálový význam, nesplňuje tak podmínku subjektivní reciproční konstrukce)

  b. reflexPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFpřed+7  → před sebou
  Rodiče cítili povinnost dítě ochraňovat před sebou samým.
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám, zde ve smyslu rodiče cítili povinnost ochraňovat dítě před ním samým (= před dítětem))2-41

  c. reciprACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7  → před sebou
  Rodiče cítili povinnost dítě ochraňovat před sebou navzájem.
  (reciproční význam konstrukce je určen adverbiem navzájem, zde ve čtení rodiče cítili povinnost ochraňovat dítě jeden před druhým (= rodič před rodičem), jde tedy o subjektovou reciprocitu)

3  Reciprocita

V recipročních konstrukcích vstupují dva (případně tři) situační participanty do vztahu vzájemnosti; v důsledku toho každý ze zasažených situačních participantů koresponduje se dvěma (či třemi) valenčními doplněními.3-42 Valenční doplnění obsazující prominentnější povrchověsyntaktickou pozici je pak vyjádřeno buď plurálem, nebo koordinační skupinou, příp. kolektivem; valenční doplnění vyjádřené v méně prominentní povrchověsyntaktické pozici je typicky vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem.3-43 Viz též. Panevová (1999); Panevová (2007) a Panevová – Mikulová (2007), zde pak kapitolu THEORY, odd. THEORY > 2.

Reciprocitu zasahující prominentní povrchověsyntaktickou pozici subjektu zde označujeme jako subjektovou; reciprocitu, kde prominentnější zasaženou pozicí je přímý (sporadicky nepřímý) objekt, pak označujeme jako objektovou. Pro každý z těchto typů reciprocity formulujeme jedno základní pravidlo a dále několik pravidel doplňkových.

Ve VALLEXu je možnost lexikálních jednotek sloves tvořit reciproční konstrukce zachycena v datové komponentě v atributu recipr, který specifikuje dvojici (příp. trojici) zasažených valenčních doplnění. Reciprocita je vyznačena u lexikálních jednotek sloves, u nichž vstupují do vztahu vzájemnosti aktanty, kvazivalenční doplnění a obligatorní volná doplnění.3-44

Zde formulujeme pravidla, která umožňují z valenčních rámců popisujících základové konstrukce3-45 odvodit povrchověsyntaktické vyjádření recipročních konstrukcí; tato pravidla mají následující strukturu:3-46

Typ reciprocityPravidlo
Charakteristika pravidlaNázev pravidla
podmínkyrecipr: hodnota atributu recipr
podmínky na valenční rámec a slovesné lemma
shodaspecifikace tvaru slovesa na základě shody
FUNKTOR změny morfematických forem nebo změna obsazení daného valenčního doplnění reflexivem
obligatornostvalenční doplnění, které je v reciproční konstrukci obligatorní
nevypustitelnostvalenční doplnění či jiný prostředek, který je v povrchové struktuře reciproční konstrukce nutně přítomen
zdůrazněnívýrazy, které lze použít ke zdůraznění recipročního významu

Podmínky na uplatnění pravidla
Příslušné pravidlo pro odvození valenčních rámců pro reciproční konstrukce se může uplatnit jen na valenční rámce lexikálních jednotek odpovídající základovým konstrukcím, které jsou vyznačeny atributem recipr specifikujícím dvojici zasažených valenčních doplnění, a to pokud splňují další podmínky uvedené v pravidle (týkající se podoby valenčního rámce, lemmatu slovesa z hlediska jeho reflexivity a typu slovesa z hlediska rysu vzájemnosti, viz dále).

SE|SI, ¬SE|SI: Podmínky na lemma slovesa z hlediska reflexivity
Tento typ podmínky specifikuje (pokud je to relevantní), zda lze pravidlo uplatnit pouze na slovesa s lemmatem, jehož součástí je klitické reflexivum se/si (SE|SI), nebo pouze na slovesa, jejichž lemma takové reflexivum neobsahuje (¬SE|SI).

reciprverb: inherent, ¬reciprverb: inherent: Podmínky na typ slovesa z hlediska rysu vzájemnosti
Tento typ podmínky specifikuje (pokud je to relevantní), zda lze pravidlo uplatnit pouze na slovesa, která nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (v atributu reciprverb vyznačen hodnotou inherent), nebo pouze na slovesa, která tento rys nemají (¬reciprverb: inherent).

X, YZ: Proměnné pro funktory
Symboly X, YZ užívané v pravidlech představují proměnné, které zastupují valenční doplnění s různými funktory. Proměnná X má výsadní postavení, používáme ji pro to valenční doplnění, které je v subjektové pozici.

Yi: Podmínky na valenční doplnění
Zápis Yi určuje valenční doplnění (dané proměnnou Y) spolu s jeho požadovanou morfematickou formou (či posloupností morfematických forem), jehož přítomnost ve valenčním rámci je pro uplatnění daného pravidla požadována, např. podmínka „Y3“ požaduje přítomnost libovolného doplnění, které (vedle případných dalších forem) umožňuje realizaci dativem.

i  → j, ✱, ∅: Změny morfematických forem a změna obsazení valenčního doplnění reflexivem
Uvedené symboly užíváme při popisu změn morfematických forem a obsazení valenčních doplnění reflexivem. Tyto změny jsou zapsány ve formátu „seznam forem doplnění v základové konstrukci → seznam forem, příp. obsazení daného doplnění reflexivem v syntakticky reciproční konstrukci“, např. „1  → 1:plurál“ označuje, že doplnění uvedené v rámci popisujícím základovou konstrukci jako nominativní zůstává v reciproční konstrukci nominativní, avšak má plurálovou formu, „4  → se, sebe“ označuje, že dané doplnění bude v reciproční konstrukci vyjádřeno reflexivním zájmenem se/sebe.
Pokud se mají nahradit všechny formy, kterými může být v základové konstrukci dané doplnění realizováno, používáme na levé straně pravidla symbol , např. „ → si, sobě“ označuje, že veškeré v rámci vyznačené formy doplnění se mění na reflexivní osobní zájmeno v dativu, „1: plurál“ označuje, že veškeré formy vyznačené ve valenčním rámci odpovídajícím základové konstrukci se mění na nominativ plurálu.
Symbol vyskytující se na pravé straně pravidel označuje, že příslušné valenční doplnění nemůže (je-li symbol jedinou možností vyjádření daného doplnění) či nemusí (je-li součástí seznamu forem) být v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno.

REFL, REFLform: Označení pro reflexivní osobní zájmeno
Symbol REFL představuje označení pro reflexivní osobní zájmeno. Pro specifikaci formy (či forem) reflexiva používáme označení REFLform, kde form zastupuje jakékoliv formy dané pro příslušné valenční doplnění (užívá se jen v případech, kdy je bezpředložkový či předložkový pád v pravidle podspecifikován; pravidlo pak lze uplatnit na libovolnou formu předepsanou pro dané doplnění ve valenčním rámci, v případě volných doplnění pak na jakoukoli formu vyjadřující toto doplnění), např. „REFLprep+pád“ značí reflexivní osobní zájmeno v příslušném předložkovém pádu.

Obligatornost: Změny v obligatornosti valenčních doplnění
Pravidla pro tvoření recipročních konstrukcí ošetřují též obligatornost zasažených valenčních doplnění. Ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce musí být obě zasažená doplnění obligatorní bez ohledu na jejich případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích. V pravidlech je obligatornost zasažených doplnění explicitně stanovena za klíčovým slovem „obligatornost“.

Nevypustitelnost: Nutná přítomnost jazykových prostředků v povrchové struktuře reciproční konstrukce
Pravidla stanovují též případnou nutnou přítomnost určitého valenčního doplnění nebo jiného prostředku signalizujícího reciprocitu v povrchové struktuře konstrukce, bez něhož by konstrukce neměla reciproční čtení. V pravidlech je nutná přítomnost jazykových prostředků v povrchové struktuře recipročních konstrukcí uvedena za klíčovým slovem „nevypustitelnost“.
Symbol znamená, že dané valenční doplnění (u základního pravidla X pro subjektovou reciprocitu, resp. Y pro objektovou reciprocitu, u doplňkových pravidel pak Y, resp. Z) nemusí být v povrchové struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno a reciprocita nemusí být signalizována ani jiným jazykovým prostředkem.

3.1  Subjektová reciprocita

Subjektová reciprocita se týká těch sloves, která mají v datové komponentě slovníku vyznačenu v atributu recipr takovou dvojici valenčních doplnění, z nichž je jedno na povrchu vyjádřeno jako subjekt v nominativu. Pro odvození reciproční konstrukce je třeba na valenční rámec zachycený v datové komponentě slovníku, který odpovídá základové konstrukci, aplikovat vždy dvě pravidla:

 • nejprve základní pravidlo G21, viz odd. 3.1.1, které popisuje jednak změny v morfematické realizaci subjektu a ve shodě, jednak stanovuje, že toto doplnění je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní (i když na povrchu vypustitelné)

 • a poté (v závislosti na podmínkách kladených na podobu valenčního rámce, na typ slovesa z hlediska rysu vzájemnosti a dále na tom, zda má sloveso reflexivní lemma, či ne) právě jedno z doplňkových pravidel uvedených v odd. 3.1.2; tato pravidla popisují obsazení druhého zasaženého valenčního doplnění reflexivním osobním zájmenem, obligatornost tohoto doplnění ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce a skutečnost, zda musí být povinně vyjádřeno na povrchu; pravidla dále zachycují, jakými výrazy je možné (případně nutné) reciproční interpretaci zdůraznit.

Valenční doplnění zasažené reciprocitou, které je vyjádřené v méně prominentní povrchové pozici, může být u mnoha sloves vyjádřeno více morfematickými formami; v takových případech se pravidla aplikují vícekrát, a to všechny přípustné dvojice základní pravidlo – doplňkové pravidlo.3-47

3.1.1  Základní pravidlo

Následující pravidlo popisuje změny v recipročních konstrukcích společné pro všechny lexikální jednotky sloves s reciprocitou valenčního doplnění vyjádřeného v nominativu, tedy pro všechna slovesa umožňující vyjádřit vzájemnost dvojice situačních participantů (v odd. GUIDE > 4.4 typy A-C). Zasažená valenční doplnění v nominativu mohou mít různé funktory.

Subjektová reciprocitaPravidlo G21
Pravidlo (shoda, změna formy doplnění v subjektu)rcpr_sbj_basic
podmínkyrecipr: XY|YX
X1 & Y
shodačíslo+rod+osoba, X
X   → 1: plurál
obligatornostX
nevypustitelnost

Podmínky na uplatnění pravidla:
Hodnotou atributu recipr je dvojice valenčních doplnění z valenčního rámce slovesa, z nichž je jedno vyjádřeno nominativem v pozici subjektu. Toto doplnění je nejčastěji uvedeno jako první člen dvojice (pak jde o ACT, příklady (153154)), ale může být i druhým členem (PAT v (155)), jelikož pořadí valenčních doplnění v hodnotě atributu recipr podléhá tzv. systémovému uspořádání, viz (Sgall et al., 1986), zde odd. GUIDE > 3.2.

 1. (153)   cvičitimpf   ACT1 PAT4 EFFoptv+4 REGtypk+3, v+6, aby AIMtypk+3, aby

  reciprACTPAT, X=ACT1, Y=PAT  
  Dále jsou tu popsány … i návody k tomu, jak vést žáky k partnerskému vyučování, kdy se.PAT [žáci.ACT] cvičí navzájem.

 2. (154)   pamatovatimpf   ACT1 ADDRna+4 PATopt7, s+7

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR  
  Vždy [oni.ACT] na sebe.ADDR vzájemně pamatovali malými dárky.

 3. (155)   přitahovatimpfpřitáhnoutpf   ACT4 PAT1, inf, že, cont MEANStyp7   

  reciprACTPAT, X=PAT1, Y=ACT  
  Je jasné, že obě strany.PAT – vládcové i kašpárci – se.ACT vzájemně přitahují jako světlo noční můry.

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího X:
Valenčnímu doplnění zastoupenému proměnnou X, typicky jde o Konatele ACT, v omezené míře o Patienta PAT, odpovídají v recipročních konstrukcích (stejně jako doplnění zastoupenému proměnnou Y) dva situační participanty, které jsou ve vztahu vzájemnosti. Subjektová pozice, v níž je X vyjádřen, tak koresponduje s oběma situačními participanty.

Ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce je doplnění X obligatorní, jakkoli může být (v souladu s obecným pravidlem) z povrchu vypuštěno, viz následující příklad.

 1. (156)   adresovatbiasp   ACT1 ADDR3 PAT4

  reciprACTADDR, X=ACT1  
  Zdravotníci netvoří jednolitou, neproniknutelnou skupinu, která by se spikla proti pacientovi; mají často protichůdné zájmy a většinu svých výpadů si adresují mezi sebou navzájem. (= zdravotníci si adresují většinu svých výpadů mezi sebou navzájem)

Důsledkem zmnožení korespondence situačních participantů a valenčních doplnění je, že subjekt je obsazen substantivy vyjádřenými v plurálu, substantivy koordinovanými paratakticky nebo hypotakticky, příp. jde o jména formálně vyjádřená singulárem, ale s významem plurálovým, o tzv. kolektiva, viz Mluvnici češtiny 2 (Komárek et al., 1986).

 1. (157)   obviňovatimpfobvinitpf   ACT1 ADDR4 PATz+2, že

  reciprACTADDR, X=ACT1: plurál (morfologický plurál)  
  Obě strany se poté navzájem obvinily z tvrdohlavosti.

  reciprACTADDR, X=ACT1: plurál (parataktická koordinace)  
  Teplický soud a ministerstvo se navzájem obviňují z toho, že jména na internetu zpřístupnily.

  reciprACTADDR, X=ACT1: plurál (hypotaktická koordinace)  
  … kde se Dvořák se Svobodou vzájemně a veřejně obvinili ze všech možných hříchů.

 2. (158)   předávatimpfpředatpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  reciprACTADDR, X=ACT1: plurál (kolektivum)  
  Celá třída už si vzájemně předala informace tichou poštou.

 3. (159)   líbit seimpf   ACT3 PAT1, inf, že, cont

  reciprACTPAT, X=PAT1: plurál (morfologický plurál)  
  Ale když se dva lidi sobě navzájem líbí, nedělá se z toho žádné drama.

Pokud rámec slovesa připouští u valenčního doplnění odpovídajícího proměnné X kromě nominativu realizaci i dalšími formami, jsou tyto formy pravidlem odstraněny.3-48

 1. (160)   působitimpf   ACT1, že, cont ADDRoptna+4, proti+3 PATopt7    AIMtypaby MANNtyp

  reciprACTADDR, X=ACT1, že, cont  → 1: plurál  
  … jak jednotlivé elektrony působí na sebe navzájem.

3.1.2  Doplňková pravidla

Doplňková pravidla popisují změny ve vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího proměnné Y a obligatornost tohoto doplnění. Dále zachycují, které prostředky signalizující reciprocitu jsou nutně přítomny v povrchové struktuře a jakými výrazy je možné reciproční pojetí děje zdůraznit. Následující popis se omezuje na subjektovou reciprocitu aktantů, kvazivalenčních doplnění a obligatorních volných doplnění.3-49

Proměnná Y zastupuje aktanty ACT, ADDR, PAT, ORIG a EFF, kvazivalenční doplnění OBST nebo obligatorní volné doplnění DIR1, DIR2, DIR3 nebo LOC. Valenční doplnění zastoupené proměnnou Y je typicky vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v morfematickém tvaru, kterým je dané doplnění charakterizováno ve valenčním rámci popisujícím základovou strukturu.3-50 Doplnění Y však může mít též nulovou formu (tj. nebýt na povrchu vyjádřeno), a to zejména u inherentně recipročních sloves, tedy sloves, která nesou rys vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, omezeně též u sloves bez tohoto rysu (kde však musí být reciprocita signalizována jiným výrazem).

Následující tabulka 1 podává přehled prostředků vyjadřujících reciprocitu (pátý sloupec, „vyjádření reciprocity“), a to v závislosti na typu slovesa z hlediska rysu vzájemnosti (druhý sloupec), na reflexivitě lemmatu (třetí sloupec) a na formě Y (čtvrtý sloupec), a to včetně odkazů na příslušné pravidlo obsahující podrobnou analýzu (první sloupec).3-51

inherentně
reciproční
reflexivita
lemmatu

forma Y
vyjádření
reciprocity
zdůrazňující
výrazy
G22 ne ne 3 → si,sobě si, sobě navzájem, vzájemně, mezi sebou
G23 ne ano 3 → sobě, ∅ sobě, navzájem, vzájemně, mezi sebou navzájem, vzájemně, mezi sebou
G24 ano ano 3 → sobě, ∅ sobě, ∅ navzájem, vzájemně, mezi sebou
G25 ne 4 → se,sebe se, sebe navzájem, vzájemně, mezi sebou
G26 ne 2 → sebe sebe navzájem, vzájemně
G27 ne 7 → sebou sebou navzájem, vzájemně
G28 ne s+7 → se sebou, ∅ se sebou, spolu, navzájem, vzájemně, mezi sebou navzájem, vzájemně
G29 ano s+7 → ∅, se sebou ∅, se sebou navzájem, vzájemně, mezi sebou, spolu
G30 ne prep+pád REFLprep+pád REFLprep+pád navzájem, vzájemně (dohromady)
G31 ano prep+pád REFLprep+pád, ∅ REFLprep+pád, ∅ navzájem, vzájemně, (dohromady)

Tabulka 1: Vyjádření reciprocity a možné zdůrazňující výrazy v závislosti na typu slovesa z hlediska rysu vzájemnosti, na reflexivitě lemmatu a na formě doplnění Y.


Sloupec „inherentně reciproční“ značí, zda se příslušné pravidlo uplatňuje na slovesa, která nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (hodnota „ano“), či na slovesa bez tohoto rysu (hodnota „ne“). „Ano“ ve sloupci „reflexivita lemmatu“ znamená, že se dané pravidlo omezuje na slovesa, součástí jejichž lemmatu je reflexivum se/si (ať již jde o součást obligatorní, nebo fakultativní), hodnota „ne“ pro tato slovesa užití daného pravidla blokuje, „—“ značí, že se pravidlo uplatňuje bez ohledu na reflexivitu lemmatu. Sloupec „forma Y“ specifikuje formu druhého zasaženého valenčního doplnění v základové konstrukci a za značkou → pak formy tohoto doplnění v reciproční konstrukci.
Ve sloupci „vyjádření reciprocity“ jsou uvedeny výrazy, z nichž alespoň jeden musí být pro vyjádření reciprocity přítomen v povrchové struktuře konstrukce (bez něj by konstrukce neměla reciproční čtení); značka značí, že (u inherentně recipročních sloves) žádný specifický výraz signalizující reciprocitu není nutný (tj. doplnění Y může mít nulovou formu, reciproční význam konstrukce je vyjádřen již plurálovou formou subjektu, viz odd. 3.1.1).

Jednotlivá pravidla se dále liší v tom, jaké výrazy lze užít ke zdůraznění recipročního významu: zatímco výrazy navzájem a vzájemně lze užít univerzálně, výrazy mezi sebou, spolu a dohromady jsou doloženy jen u sloves s určitými formami doplnění. Tendence v jejich užití jsou shrnuty v posledním sloupci tabulky 1; zde je exemplifikujeme příklady (161163).3-52

 1. (161)   polemizovatimpf   ACT1 PATproti+3, s+7

  reciprACTPAT, Y=PATs+7 → ∅  
  Míváte při svých diskuzích i rozdílné názory, polemizujete spolu?
  Ti dva se spolu dají do řeči, polemizují mezi sebou, přesvědčují se navzájem.
  Kdyby spolu historici navzájem polemizovali u jednoho stolu ve vědecké diskusi, […]
  (pravidlo G28, rcpr_sbj_s+7_neinher, umožňuje vyjádřit reciprocitu pomocí výrazů spolu a mezi sebou a navíc reciproční význam zdůraznit výrazy navzájem, vzájemně)

  reciprACTPAT, Y=PATproti+3 →proti sobě  
  Teď už nemůžou na stranických grémiích proti sobě navzájem/*spolu/*mezi sebou polemizovat. [upravený příklad]
  (pravidlo G30, rcpr_sbj_prep_neinher, umožňuje užít zdůrazňující výrazy navzájem, vzájemně, ale ne výrazy spolu či mezi sebou)

 2. (162)   laditimpf   ACT1 PATk+3, s+7

  reciprACTPAT, Y=PATs+7 → ∅  
  Použijte materiály a barvy, které mezi sebou vzájemně ladí.
  Podstatné je to, aby použité barvy spolu vzájemně ladily, […]
  (pravidlo G29, rcpr_sbj_s+7_inher, umožňuje reciproční význam zdůraznit pomocí výrazů navzájem, vzájemně, mezi sebou, spolu i jejich kombinací)

  reciprACTPAT, Y=PATk+3 → ∅, k sobě  
  Nové prvky se nepřetvařují, obojí žije zvlášť, ale dohromady [k sobě] dobře ladí.
  Nevidím na tom nic špatného, a pokud k sobě [navzájem/*mezi sebou] věci ladí, nemám problém je spolu kombinovat.
  (pravidlo G31, rcpr_sbj_prep_inher, umožňuje reciproční význam zdůraznit pomocí výrazů navzájem, vzájemně a dohromady, ale nikoli pomocí výrazu mezi sebou)

 3. (163)   žalovatimpf   ACT1 ADDRopt3    PATopt4, na+4, že, cont

  reciprACTPAT, Y=PAT4 →se  
  Možná se, pacienti, můžete začít léčit sami mezi sebou a taky se sami mezi sebou můžete navzájem/*spolu/*dohromady žalovat.
  (pravidlo G25, rcpr_sbj_4_neinher, umožňuje reciproční význam zdůraznit pomocí výrazů navzájem, vzájemně, mezi sebou i jejich kombinací, zatímco výrazy spolu a dohromady s tímto slovesem užít nelze)

  reciprACTPAT, Y=PATna+4 →na sebe  
  Jejich majitelé na sebe totiž vzájemně/*mezi sebou žalovali.
  (pravidlo G30, rcpr_sbj_prep_neinher, umožňuje užít zdůrazňující výrazy navzájem, vzájemně; výraz mezi sebou není s tímto slovesem v korpusových datech doložen)

3.1.2.1  Subjektová reciprocita s dativním doplněním Y

Subjektovou reciprocitu, v níž je valenční doplnění odpovídající proměnné Y vyjádřeno bezpředložkovým dativem, popisují tři doplňková pravidla: pravidlo G22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl, pro nereflexivní slovesa, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (odd. 3.1.2.1a), pravidlo G23, rcpr_sbj_3_neinher_refl, pro reflexivní slovesa, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (odd. 3.1.2.1b), a pravidlo G24, rcpr_sbj_3_inher_refl, pro reflexivní slovesa, která mají rys vzájemnosti obsažen ve svém lexikálním významu (odd. 3.1.2.1c).3-53 Slovesa s fakultativním reflexivem se/si v lemmatu se zpracovávají v závislosti na přítomnosti tohoto reflexiva v daném užití slovesa podle příslušného pravidla.

3.1.2.1a  Subjektová reciprocita nereflexivních sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s dativním doplněním Y.

Změny ve valenčním rámci nereflexivních sloves, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (v odd. GUIDE > 4.4 tento typ označujeme jako C), při subjektové reciprocitě s dativním Y popisuje pravidlo G22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl.

Toto pravidlo se uplatní i u sloves, jejichž lemma se vyznačuje fakultativním reflexivem, a to v případech, kdy toto reflexivum není v užití slovesa přítomno; je-li reflexivum přítomno, uplatňuje se pravidlo G23, rcpr_sbj_3_neinher_refl, viz odd. 3.1.2.1b.

Reciprocita X1Y3Pravidlo G22
Doplňkové pravidlo, X1Y3, ¬refl. lemma, ¬inherent rcpr_sbj_3_neinher_nerefl
podmínkyrecipr: XY|XY
Y3 & ¬SE|SI
Y   → si, sobě
obligatornostY
nevypustitelnostY
zdůrazněnínavzájem, vzájemně a/nebo mezi sebou3-54

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Pravidlo G22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl, určuje, že ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce je valenční doplnění odpovídající proměnné Y obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích, viz příklad (167)). Y zde zastupuje aktanty ADDRPAT, v malé míře ACT.

Toto doplnění je v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v dativu si / sobě. Jeho přítomnost je na povrchu nutná (jinak by vzájemnost nebyla vyjádřena).

 1. (164)   děkovatimpf   ACT1 ADDR3 PAToptza+4, že MEANStyp7   

  reciprACTADDR, Y=ADDR3  → si  
  Na konci si politikové připili skleničkou šampaňského a navzájem si děkovali za odvedenou práci.

 2. (165)   důvěřovatimpf   ACT1 PAT3, že REGtypv+6

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → si  
  Armádní ani námořní agentura si vzájemně nedůvěřovaly.

 3. (166)   chybětimpf   ACT3 PAT1, že LOCtyp

  reciprACTPAT, Y=ACT3  → si  
  Zjistili, že si navzájem chybí a že jeden bez druhého nemůže být.

 4. (167)   lhátimpf   ACT1 ADDRopt3    PATopto+6, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR3  → si  
  Soudruzi se před sebou bojí a navzájem si lžou. (srov. významový rozdíl Soudruzi se před sebou bojí a lžou.

V případě, že sloveso kromě dativu připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz následující příklad (168). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-55

 1. (168)   přehazovatimpfpřehoditpf2   ACT1 ADDR3, na+4 PAT4

  reciprACTADDR, Y=ADDR3, na+4  → si  
  Obtížné úkoly si mezi sebou přehazují.

Klitická vs. dlouhá forma reflexivního zájmena:
Volba krátké (klitické) či dlouhé formy reflexivního zájmena je dána zejména faktory souvisejícími s aktuálním členěním (vyjádřeným především slovosledem a prozódií, Daneš et al., 1987; Hajičová, 2007).

Slovesa s fakultativním reflexivem v lemmatu:
U sloves s fakultativním reflexivem v lemmatu předpokládáme, že se (v závislosti na přítomnosti reflexiva v užití slovesa) uplatní buď toto doplňkové pravidlo, nebo doplňkové pravidlo G23, rcpr_sbj_3_neinher_refl, viz dále odd. 3.1.2.1b.

 1. (169)   psát (si)impf   ACT1 ADDRopt3    PATo+4, aby, ať, zda DIR3typ

  psát: reciprACTADDR, ADDR3  → si, sobě  
  Psali si o vzorové zkoušky. Napřed psali sobě vzájemně, potom i ostatním.

  (pravidlo G22: v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce je obligatorně přítomen ADDR vyjádřený dativním reflexivním osobním zájmenem)

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Adverbia navzájem, vzájemně nebo výraz mezi sebou v recipročních konstrukcích těchto sloves zdůrazňují reciproční význam konstrukce, viz příklady (164168).

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a dativního Y umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Pro odstranění nežádoucí homonymie je v těchto případech nutná přítomnost jednoho z adverbií navzájem, vzájemně nebo předložkové skupiny mezi sebou, viz příklad (170).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (170)   namlouvatimpfnamluvitpf   ACT1 ADDR3 PAT4, že, cont

  Y=ADDR3  → si  
  A neustále lžou a něco si namlouvají.
  (struktura je buď reciproční (ve smyslu namlouvají si něco vzájemně), nebo reflexivní (ve smyslu oni namlouvají něco sami sobě))

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → si  
  Asi proto si tam na sjezdovkách užíváme tak maximálně tři dny a potom si společně všichni navzájem namlouváme, že to byl určitě celý týden.
  (příslovce navzájem vyjadřující reciproční význam homonymii odstraňuje)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → si  
  O zakázaných knihách se vůbec nedá mluvit, to si jen tak lidé mezi sebou namlouvají!
  (výraz mezi sebou zjednoznačňuje reciproční význam konstrukce)

3.1.2.1b  Subjektová reciprocita reflexivních sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s dativním doplněním Y.

Další skupinu sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti (viz odd. GUIDE > 4.4, kde tento typ označujeme jako C), která vykazují reciprocitu nominativního X a dativního Y, představují slovesa, součástí jejichž lemmatu je klitické reflexivum se/si, a to jak reflexiva tantum (např. chlubit seimpf, postěžovat sipf), tak reflexivní slovesa odvozená (např. svěřovat seimpfsvěřit sepf). Změny ve valenčním rámci těchto sloves zachycuje pravidlo G23, rcpr_sbj_3_neinher_refl.

Toto pravidlo se uplatní i u sloves, jejichž lemma se vyznačuje fakultativním reflexivem (např. napsat (si)pf), a to v případech, kdy toto reflexivum je v užití slovesa přítomno (není-li přítomno, uplatňuje se pravidlo G22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl, viz odd. 3.1.2.1a).

Reciprocita X1Y3Pravidlo G23
Doplňkové pravidlo, X1Y3, refl. lemma, ¬inherent rcpr_sbj_3_neinher_refl
podmínkyrecipr: XY|YX
Y3 & SE|SI
Y   → sobě, ∅
obligatornostY
nevypustitelnostY nebo jeden ze zdůrazňujících výrazů
zdůrazněnínavzájem, vzájemně a/nebo mezi sebou3-56

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Pravidlo G23, rcpr_sbj_3_neinher_refl, určuje, že ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce reflexivních sloves, která nejsou inherentní reciproka, je valenční doplnění odpovídající proměnné Y obligatorní (a to bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích). Y odpovídá aktantům ADDR a PAT, sporadicky ACT.

Toto doplnění je v recipročních konstrukcích vyjádřeno buď dlouhým tvarem reflexivního osobního zájmena v dativu sobě, nebo má nulovou formu (tj. není na povrchu vyjádřeno); má-li Y nulovou formu, je reciprocita obligatorně vyjádřena některým ze zdůrazňovacích výrazů navzájem, vzájemně či mezi sebou, příp. jejich kombinací.

 1. (171)   stěžovat siimpf   ACT1 ADDR3 PATna+4, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR3  → sobě  
  „Ty výkyvy teplot, kdy je patnáct stupňů a na druhý den o deset až patnáct více, mi nedělají dobře,“ stěžují si sobě lidé na potkání.

 2. (172)   postěžovat sipf   ACT1 ADDRopt3    PATna+4, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR3  → ∅  
  A pak jsme si navzájem postěžovaly, čím nás naši drazí manžílkové po ránu naštvali a od tohoto okamžiku jsme k sobě měly hodně blízko.

  (ADDR má nulovou formu, reciproční význam je vyjádřen adverbiem navzájem)

 3. (173)   svěřovat seimpfsvěřit sepf   ACT1 ADDR3 PATopts+7, zda, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR3  → ∅  
  Nepřipadá vám někdy, že se vaše dcery mezi sebou svěřují

  (ADDR má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje předložková skupina mezi sebou)

 4. (174)   plést seimpf   ACT1 PAT3 DIR3typ

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → sobě  
  Bruslařů je už tolik, že se na některých stezkách pletou sobě navzájem.

  (PAT je vyjádřen reflexivním osobním zájmenem sobě, adverbium navzájem reciproční význam pouze zdůrazňuje)

 5. (175)   zalíbit sepf   ACT3 PAT1, inf, že, cont LOCtyp

  reciprACTPAT, Y=ACT3  → ∅  
  Už jsme se sblížili při předcházejícím pobytu v Tanzanii a zalíbili jsme se navzájem.

  (ACT má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje adverbium navzájem)

V případě, že sloveso kromě dativu připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz (176). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-57

 1. (176)   zasmát sepf   ACT1 PATopt3, nad+7, že

  reciprACTPAT, Y=PAT3,nad+7,že  → sobě,∅  
  Zasmáli jsme se. Sobě navzájem.

  S kamarádkami si všechny tyhle mateřské přešlapy posíláme, vzájemně se zasmějeme a jedeme dál.

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
V případě, že je v recipročních konstrukcích reflexivních sloves, která nenesou příznak vzájemnosti ve svém lexikálním významu, doplnění Y vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem sobě, slouží adverbia navzájem, vzájemně nebo výraz mezi sebou ke zdůraznění recipročního významu konstrukce, viz příklad (174).

Slovesa s fakultativním reflexivem se/si:
U těchto sloves3-58 předpokládáme, že se (v závislosti na přítomnosti reflexiva) uplatní buď toto doplňkové pravidlo G23, nebo doplňkové pravidlo G22, rcpr_sbj_3_neinher_nerefl, viz výše odd. 3.1.2.1a.

 1. (177)   psát (si)impf   ACT1 ADDRopt3    PATo+4, aby, ať, zda DIR3typ

  psát si: reciprACTADDR, ADDR3  → ∅  
  Psali si navzájem o vzorové zkoušky.
  (pravidlo G23: v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce má ADDR nulovou formu, vyjádření recipročního významu je zde podmíněno přítomností adverbia navzájem)

  psát si: reciprACTADDR, ADDR3  → sobě  
  Psali si sobě navzájem o vzorové zkoušky.
  (pravidlo G23: v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce je ADDR vyjádřen dlouhým tvarem reflexivního osobního zájmena v dativu, adverbium navzájem zde slouží ke zdůraznění recipročního významu)

Haplologie reflexiv:
Zdrojem odlišností v chování reflexivních a nereflexivních sloves při reciprocitě nominativního X a dativního Y je haplologie reflexiv (Rosen, 2014). V případě reciprocity zasahující dativní doplnění lze předpokládat, že v reciproční konstrukci reflexivních sloves dochází ke splynutí reflexiva zastupujícího klitický tvar reflexivního osobního zájmena v dativu (vyjadřujícího Y) a reflexiva tvořícího součást slovesného lemmatu; viz výše příklad (172) a též příklady (173), (175). Pro vyjádření recipročního významu je u sloves, která nejsou inherentně reciproční, nutná přítomnost adverbií navzájem, vzájemně nebo výrazu mezi sebou.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a dativního Y umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG23, rcpr_sbj_3_neinher_refl, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Dochází k tomu v případě, je-li Y vyjádřeno reflexivním zájmenem. Pro odstranění nežádoucí homonymie je v těchto případech nutná přítomnost jednoho z adverbií navzájem, vzájemně nebo předložkové skupiny mezi sebou, viz příklad (178).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (178)   divit seimpf   ACT1 PAT3 CAUStypže   

  PAT3  → sobě  
  Lidé se sobě diví, jak s takovými prostředky mohli někdy vyjít.
  (konstrukce může být interpretována jak recipročně (ve smyslu diví se sobě navzájem), tak reflexivně (ve smyslu diví se sami sobě))

  reciprACTPAT, X=ACT1, PAT3  → sobě  
  … často se sobě navzájem divili, kolik práce zastanou.
  (přítomnost adverbia navzájem určuje reciproční čtení)

  reflexACTPAT, X=ACT1, PAT3  → sobě  
  … i ti nejvěrnější soudruzi se diví sami sobě.
  (přítomnost zájmena sám vylučuje reciproční čtení)

3.1.2.1c  Subjektová reciprocita reflexivních sloves s lexikálním rysem vzájemnosti s dativním doplněním Y.

Reciprocitu zasahující valenční doplnění realizované dativem vykazují dále reflexivní slovesa, která obsahují rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, a která tedy patří k inherentně recipročním slovesům (tj. spadají do skupiny A představené v odd. GUIDE > 4.4).3-59 Tvoření recipročních konstrukcí těchto sloves popisuje pravidlo G24, rcpr_sbj_3_inher_refl.

Reciprocita X1Y3Pravidlo G24
Doplňkové pravidlo, X1Y3, refl. lemma, inherent rcpr_sbj_3_inher_refl
podmínkyrecipr: XY
Y3 & SE|SI
Y   → sobě, ∅
obligatornostY
nevypustitelnost
zdůrazněnínavzájem, vzájemně a/nebo mezi sebou3-60

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Valenční doplnění odpovídající proměnné Y je v konstrukcích inherentně recipročních sloves s reflexivními lemmaty obligatorní. Toto doplnění odpovídá aktantu PAT. Tento aktant je v povrchové struktuře reciproční konstrukce buď vyjádřen dlouhým tvarem reflexivního osobního zájmena v dativu, nebo má nulovou formu (a tedy není na povrchu vyjádřen).

 1. (179)   rovnat seimpf   ACT1 PAT3

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → sobě  
  Vkus nedělních redaktorů se sobě navzájem rovná.

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → ∅  
  Tyto hodnoty se rovnají. (= rovnají se jedna druhé)

V případě, že sloveso tohoto typu připouští kromě dativu i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz (180). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-61

 1. (180)   vzdalovat seimpfvzdálit sepf   ACT1 PAT3, od+2 CAUStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PAT3,od+2  → sobě,∅  
  “Bývali spolu dobří přátelé,” řekl opatrně varhaník, “ale pak se sobě nějak vzdálili.”

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou příznak vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není pro vyjádření reciprocity třeba (a to ani při nulové formě Y) přítomnosti adverbií navzájem, vzájemně nebo výrazu mezi sebou; tyto prostředky slouží pouze ke zdůraznění recipročního pojetí děje.

 1. (181)  

  odcizovat seimpfodcizit sepf   ACT1 PAT3 CAUStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → ∅  
  Odcizili se a láska vyprchala.
  (PAT zde má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje pouze plurál subjektové pozice)

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → ∅  
  Po pravdě řečeno jsme se tak navzájem odcizili, že její skon pro nás nehraje žádnou roli.
  (PAT má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje plurál subjektové pozice, adverbium navzájem reciproční význam pouze zdůrazňuje)

 2. (182)   podobat seimpf   ACT1 PAT3 REGtypv+6 MEANStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → ∅  
  Oba incidenty se podobaly, ale ke každému došlo v jiné situaci.
  (PAT má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje pouze plurál substantiva v subjektové pozici)

  reciprACTPAT, Y=PAT3  → ∅  
  Některá slova se na pohled i na poslech vzájemně podobají.
  (PAT má nulovou formu, reciproční význam vyjadřuje pouze plurál substantiv v subjektové pozici, adverbium vzájemně slouží ke zdůraznění recipročního významu)

Haplologie reflexiv:
Tzv. nulovou formu valenčního doplnění zastoupeného proměnnou Y lze interpretovat jako důsledek haplologie klitických reflexiv (Rosen, 2014). V případě daného typu reciprocity lze předpokládat, že v reciproční konstrukci dochází ke splynutí reflexiva zastupujícího klitický tvar reflexivního osobního zájmena v dativu (vyjadřujícího Y) a reflexiva tvořícího součást slovesného lemmatu.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a dativního Y umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG24, rcpr_sbj_3_inher_refl, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Dochází k tomu okrajově zřídka, a to v případě, je-li Y vyjádřeno reflexivním zájmenem. Pro odstranění nežádoucí homonymie je v těchto případech nutná přítomnost jednoho z adverbií navzájem, vzájemně nebo předložkové skupiny mezi sebou, viz příklad (183).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (183)   vzdalovat seimpfvzdálit sepf   ACT1 PAT3, od+2 CAUStyp7   

  Y=PAT3  → sobě  
  Lidé se v té době začali sobě vzdalovat.
  (konstrukce může mít reciproční interpretaci (ve smyslu vzdalovali se sobě navzájem), nebo reflexivní interpretaci (ve smyslu vzdalovali se sami sobě))

  reciprACTPAT, X=ACT1, Y=PAT3  → sobě  
  Tím roste nedůvěra, agrese a lidé se sobě vzájemně vzdalují. [upravený příklad]
  (adverbium vzájemně určuje reciproční čtení konstrukce)

  reflexACTPAT, X=ACT1, Y=PAT3  → sobě  
  Proto je nebezpečné kázat pokoru slabým duším; znamená to, že se ještě více vzdalují sobě samým.
  (zájmeno sám zjednoznačňuje reflexivní čtení konstrukce)

3.1.2.2   Subjektová reciprocita s akuzativním doplněním Y

Reciprocita nominativního doplnění X a akuzativního Y je ve slovníku VALLEX doložena u nereflexivních sloves a též u reflexivních sloves, u nichž se v lemmatu vyskytuje reflexivum si, ať už obligatorně (např. oblibovat siimpfoblíbit sipf, předcházet siimpf), nebo fakultativně (např. cenit (si)impf, pamatovat (si)impf). Ani jedno z těchto sloves nepředstavuje vzhledem k dané dvojici valenčních doplnění inherentně reciproční sloveso (v odd. GUIDE > 4.4 jsou tato slovesa označena jako typ C). Tvoření recipročních konstrukcí těchto sloves popisuje doplňkové pravidlo G25, rcpr_sbj_4_neinher.

Reciprocita X1Y4Pravidlo G25
Doplňkové pravidlo, X1Y4, ¬inherent rcpr_sbj_4_neinher
podmínkyrecipr: XY|YX
Y4
Y   → se, sebe
obligatornostY
nevypustitelnostY
zdůrazněnínavzájem, vzájemně a/nebo mezi sebou3-62

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Pravidlo G25, rcpr_sbj_4_neinher, stanovuje, že valenční doplnění odpovídající proměnné Y je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce těchto sloves obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích). U těchto sloves Y zastupuje aktant PAT nebo ADDR, v menší míře ACT vyjádřený v základové konstrukci bezpředložkovým akuzativem.

Tento aktant je v recipročních konstrukcích vyjádřen reflexivním osobním zájmenem v akuzativu se / sebe; jeho přítomnost je v povrchové struktuře reciproční konstrukce nutná.3-63

 1. (184)   bombardovatimpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → se  
  Irák s Íránem se navzájem bombardovali.

 2. (185)   prositimpf   ACT1 ADDR4 PATo+4, za+4, inf, aby, ať

  reciprACTADDR, Y=ADDR4  → se  
  Bratři se navzájem prosí za odpuštění.

 3. (186)   informovatbiasp   ACT1 ADDR4 PATo+6, aby, ať, zda, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR4  → sebe  
  Smyslem setkání je informovat starosty i sebe navzájem o novinkách v knihovnictví.

 4. (187)   fascinovatbiasp   ACT4 PAT1, inf, že, cont MEANStyp7   

  reciprACTPAT, Y=ACT4  → se  
  Ačkoliv se vzájemně fascinovali, byl vztah mezi Annou a Niclasem od samého začátku velice ohrožen.

 5. (188)   prohlížet (si)impfprohlédnout / prohlídnout (si)pf   ACT1 PAT4, jak, zda, cont

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → sebe  
  Nesl mu právě do koupelny ručník, a když mu ho podával, oba na chvíli znehybněli a jen si sebe navzájem nevěřícně prohlíželi.

 6. (189)   zapamatovávat siimpfzapamatovat sipf   ACT1 PAT4 EFFinf, jak

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → sebe  
  Zapamatovali si sebe navzájem, jak odcházeli z večírku. [vlastní příklad]

 7. (190)   užívat (si)impfužít (si)pf   ACT1 PAT2, 4

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → sebe  
  Nemysleli jsme na to, co bude dál, jen jsme si sebe vzájemně užívali.

V případě, že sloveso tohoto typu připouští kromě akuzativu i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz příklad (191). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-64

 1. (191)   ignorovatimpf   ACT1 PAT4, že, cont

  reciprACTPAT, Y=PAT4,že,cont  → se, sebe  
  Celá léta jsme se buď hádali, nebo se vzájemně ignorovali.

Klitická vs. dlouhá forma reflexivního osobního zájmena:
Volba krátké (klitické) či dlouhé formy reflexivního zájmena je dána zejména faktory souvisejícími s aktuálním členěním (především slovosledem a prozódií, Daneš et al., 1987; Hajičová, 2007).

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Reciproční význam může být zvýrazněn adverbii navzájem, vzájemně nebo předložkovou skupinou mezi sebou (či jejich kombinací).

 1. (192)   okrádatimpfokrástpf   ACT1 ADDR4 PATopto+4 REGtypna+6

  reciprACTADDR, Y=ADDR4  → se  
  Podle policistů není vyloučeno, že v těchto případech se autodopravci okrádají navzájem.

 2. (193)   dojímatimpfdojmoutpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → se  
  Já v duchu myslela na svoji mámu a Vilma na svou dceru. Dojímaly jsme se vzájemně.

 3. (194)   informovatbiasp   ACT1 ADDR4 PATo+6, aby, ať, zda, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDR4  → se  
  Devátá základní škola praská kvůli počtu žáků ve švech, neboť rodiče dyslektických dětí se mezi sebou informují, která škola je pro jejich děti dobrá a proč.

Haplologie reflexiv:
U reflexivních sloves dochází k haplologii klitických reflexiv, kdy klitické reflexivum zastupující reflexivní osobní zájmeno v bezpředložkovém akuzativu splývá s klitickým reflexivem si, které je součástí lemmatu slovesa, výsledkem je konstrukce s jediným klitickým reflexivem se (Rosen, 2014), viz příklady (195) a (196); srov. též s možností kombinace klitického reflexiva jako součásti slovesného lemmatu a dlouhého reflexiva s funkcí osobního zájmena, příklady (188) a (189) výše.

 1. (195)   namlouvat siimpfnamluvit sipf   ACT1 PAT4

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → se  
  … a jak se namlouvají masařky.

 2. (196)   brát siimpfvzít sipf   ACT1 PAT4 EFFoptza+4

  reciprACTPAT, Y=PAT4  → se  
  Přirozeně se nepamatuji na začátky jejich manželství, brali se v roce 1920, tedy čtyři roky před mým narozením.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že sloveso kromě reciprocity nominativního X a akuzativního Y umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující tutéž dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG25, rcpr_sbj_4_neinher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Pro odstranění nežádoucí homonymie je nutné užití některého z výrazů navzájem, vzájemně nebo mezi sebou, viz příklad (197).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (197)   nutitimpf   ACT1 ADDR4 PATdo+2, k+3, inf, aby, ať MEANStyp7   

  Y=ADDR4  → se  
  Jíru a Ziku nabádáme, aby si s pukem zbytečně nehráli, ale nutili se do střelby.
  (struktura má buď význam reciproční (ve smyslu nabádáme Jíru a Zíku, aby se vzájemně nutili do střelby), nebo význam reflexivní (ve smyslu nabádáme Jíru a Zíku, aby sami sebe nutili do střelby))

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR4  → se  
  … jako bychom se k nadšení navzájem nutili
  (reciproční význam konstrukce je určen adverbiem navzájem)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR4  → sebe  
  Teď nutí sám sebe vystupovat umírněně.
  (reflexivní význam konstrukce je zjednoznačněn zájmenem sám)

3.1.2.3   Subjektová reciprocita s genitivním doplněním Y

Tvoření recipročních konstrukcí sloves, u nichž reciprocita zasahuje valenční doplnění odpovídající proměnné Y vyjádřené bezpředložkovým genitivem, popisuje doplňkové pravidlo G26, rcpr_sbj_2_neinher. Toto pravidlo se ve VALLEXu vztahuje na slovesa, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (v odd. GUIDE > 4.4 označovaná jako typ C). Jedná se o nereflexivní slovesa (např. využívatimpfvyužítpf) a o reflexivní slovesa, která mají v lemmatu obsaženo reflexivum se (např. bát seimpf, leknout sepf) nebo si (např. hledět siimpf, povšimnout sipf), příp. o slovesa, součástí jejichž lemmatu je reflexivum jen fakultativně (např. cenit (si)impf, dočkat (se)pf).

Reciprocita X1Y2Pravidlo G26
Doplňkové pravidlo, X1Y2, ¬inherent rcpr_sbj_2_neinher
podmínkyrecipr: XY
Y2
Y   → sebe
obligatornostY
nevypustitelnostY

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Pravidlo G26, rcpr_sbj_2_neinher, určuje, že valenční doplnění odpovídající proměnné Y je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce těchto sloves obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových rámcích). Proměnná Y zde zastupuje aktant PAT, v menší míře ADDR.

Doplnění Y je v povrchověsyntaktické struktuře recipročních konstrukcí těchto sloves vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v genitivu; jeho přítomnost je na povrchu nutná. U sloves, u nichž alternuje bezpředložkový genitiv s bezpředložkovým akuzativem, může být dlouhý tvar reflexivního osobního zájmena sebe interpretován buď jako genitiv, nebo jako akuzativ, viz příklady (200201); ve druhém případě je tento tvar ošetřen pravidlem G25, rcpr_sbj_4_neinher, viz odd. 3.1.2.2.3-65

 1. (198)   bát seimpf   ACT1 PATopt2, inf, aby, zda, že, cont

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  Škola není místo, kde by se lidé měli bát sebe navzájem.

 2. (199)   všímat siimpfvšimnout sipf   ACT1 PAT2, jak, zda, že, cont

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  Prezentovali jsme po sobě, takže jsme si sebe vzájemně všimli.

 3. (200)   cenitI (si)impf   ACT1 PAT2, 4 REGtypna+6 CAUStypkvůli+3, pro+4 MANNtyp

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  Rovnost znamená cenit si mužství i ženství, cenit si sebe navzájem, což zatím u nás na celospolečenské úrovni nefunguje.

 4. (201)   považovat siimpf   ACT1 PAT2, 4

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  Tito lidé nejen spolupracovali, ale mohli si sebe navzájem i považovat.

V rámci sloves umožňujících subjektovou reciprocitu zasahující genitivní doplnění Y se vyčleňuje skupina sloves (vesměs jde o slovesa s reflexivem se tvořícím součást jejich lemmatu), u kterých může toto doplnění mít v reciproční konstrukci i nulovou formu. Jde o některá slovesa tázání (např. dovolovat seimpfdovolit sepf, ptát seimpf, zeptat seimpf, srov. první a druhý příklad (202)), dále okrajově o některá slovesa vyjadřující obavu (např. lekatI seimpfleknoutI sepf), u kterých však řada mluvčích poukazuje na neadekvátnost nulové formy, jakkoli ji korpusová data dokládají (srov. příklad (203)), a též o některá slovesa kontaktu (např. dotýkat seimpfdotknout sepf, příklad (204)). V případech, kdy reflexivní osobní zájmeno není v povrchové struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno, je nutná přítomnost některého z adverbií zdůrazňujících reciproční význam. Tyto okrajové případy pravidlo nepostihuje.

 1. (202)   zeptat sepf   ACT1 ADDR2 PATna+4, zda, cont MANNtyp

  reciprACTADDR, ADDR2  → sebe  
  … možná již přišel čas se zastavit a zeptat se sebe navzájem, zda neděláme chybu.

  reciprACTADDR, ADDR2  → ∅  
  Vytváří se skupiny lidí, kteří si ráno zavolají, zeptají se vzájemně na zdraví, zjistí, co kdo potřebuje, a popřejí si hezký den.
  (Y má nulovou formu, reciproční význam je vyjádřen adverbiem vzájemně)

 2. (203)   lekatI seimpfleknoutI sepf   ACT1 PATopt2, aby, zda, že, cont

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  Zástupci obou říší – zvířecí i lidské – se sebe navzájem lekli a ztuhli.
  (Y má formu reflexivního zájmena, reciproční význam je zdůrazněn adverbiem navzájem)

  reciprACTPAT, PAT2  → ∅  
  Na silnici směrem na Stašov se obě vozidla potkala v zatáčce a řidiči se zřejmě navzájem lekli.
  (Y má nulovou formu, reciproční význam je vyjádřen adverbiem navzájem)

 3. (204)   dotýkat seimpfdotknout sepf   ACT1 PAT2 MEANStyp7   

  reciprACTPAT, PAT2  → sebe  
  To jsou lidé a dotýkají se sebe navzájem, …

  (Y je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem sebe, adverbium navzájem reciproční význam zdůrazňuje)

  reciprACTPAT, PAT2  → ∅  
  Jejich srdce se navzájem dotkla.
  (Y má nulovou formu, reciprocita je vyjádřena adverbiem navzájem)

V případě, že sloveso kromě genitivu připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz příklad (205). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-66

 1. (205)   bát seimpf   ACT1 PATopt2, inf, aby, zda, že, cont

  reciprACTPAT, PAT2,inf,aby,zda,že,cont  → sebe  
  Máme se ale kvůli němu začít bát taky sebe navzájem?

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Je-li doplnění Y v těchto konstrukcích vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, slouží adverbia navzájem, vzájemně ke zdůraznění recipročního významu, viz příklady (198201).

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a genitivního Y umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující tutéž dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG26, rcpr_sbj_2_neinher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Pro odstranění nežádoucí homonymie je nutné užití některého z adverbií navzájem nebo vzájemně, viz příklad (206).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (206)   dotýkat seimpfdotknout sepf   ACT1 PAT2 MEANStyp7   

  PAT2  → sebe  
  … rodiče se přede mnou sebe nikdy nedotkli.
  (konstrukce může být interpretována jak recipročně (ve smyslu nedotkli se sebe navzájem), tak reflexivně (ve smyslu nedotkli se sebe samých))

  reciprACTPAT, X=ACT1, Y=PAT2  → sebe  
  Zamilovaní mnohdy prožívají euforie ještě dříve, než se sebe vůbec vzájemně dotknou.
  (reciproční význam konstrukce je určen adverbiem vzájemně)

  reflexACTPAT, X=ACT1, Y=PAT2  → sebe  
  Pálilo ho celé tělo. Bolely svaly. Nemohl se sám sebe dotknout.
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

3.1.2.4   Subjektová reciprocita s doplněním Y v instrumentálu

Reciprocitu zasahující valenční doplnění odpovídající proměnné Y, které je vyjádřeno bezpředložkovým instrumentálem, vykazují převážně slovesa nereflexivní (např. mlátitimpf, otáčetimpfotočitpf) a dále též reflexivní slovesa s klitickým reflexivem se v lemmatu (např. nadchnout sepf, spokojovat seimpfspokojit sepf). Reciproční konstrukce těchto sloves popisuje doplňkové pravidlo G27, rcpr_sbj_7_neinher.

Reciprocita X1Y7Pravidlo G27
Doplňkové pravidlo, X1Y7, ¬inherent rcpr_sbj_7_neinher
podmínkyrecipr: XY
Y7
Y   → sebou
obligatornostY
nevypustitelnostY

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Ve valenčních rámcích těchto sloves odpovídá Y aktant PAT. Podle pravidla G27, rcpr_sbj_7_neinher, je tento aktant ve valenčních rámcích odpovídajících recipročním konstrukcím obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích) a je vyjádřen reflexivním osobním zájmenem v instrumentálu. Jeho přítomnost je v povrchové struktuře reciproční konstrukce nutná.

 1. (207)   mlátitimpf   ACT1 PAT7, s+7 OBSTopto+4 DIR3typ

  reciprACTPAT, Y=PAT7, s+7  → sebou  
  Mlátili sebou o mantinel …

 2. (208)   pohrdatimpfpohrdnoutpf   ACT1 PAT7

  reciprACTPAT, Y=PAT7  → sebou  
  Bylo by hloupé vytvářet jakési zdravé jádro nebo pohrdat sebou navzájem.

 3. (209)   zabývat seimpf   ACT1 PAT7

  reciprACTPAT, Y=PAT7  → sebou  
  Zabývali se sebou navzájem. [vlastní příklad]

V případě, že sloveso kromě bezpředložkového instrumentálu připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz příklad (207) výše. Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-67

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Adverbia navzájem, vzájemně v recipročních konstrukcích těchto sloves zdůrazňují reciproční význam konstrukce, viz příklad (208) a (209).

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního XY v instrumentálu umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující tutéž dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG27, rcpr_sbj_7_neinher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Pro odstranění nežádoucí homonymie je nutné užití některého z adverbií navzájem nebo vzájemně, viz příklad (210).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (210)   pohrdatimpfpohrdnoutpf   ACT1 PAT7

  PAT7  → sebou  
  Lidé sebou začali pohrdat. [vlastní příklad]
  (konstrukce má buď reciproční (ve smyslu pohrdali sebou navzájem), nebo reflexivní interpretaci (ve smyslu pohrdali sami sebou))

  reciprACTPAT, X=ACT1, Y=PAT7  → sebou  
  … oba tyto tábory většinou sebou navzájem pohrdají.
  (reciproční význam je vyjádřen adverbiem vzájemně)

  reflexACTPAT, X=ACT1, Y=PAT7  → sebou  
  Nejpozději do tří dnů začneš sám sebou pohrdat za to, že ses vědomě oklamal.
  (reflexivní význam je zjednoznačněn zájmenem sám)

3.1.2.5   Subjektová reciprocita s doplněním Y vyjádřeným předložkovou skupinou s+7

Subjektovou reciprocitu, v níž je doplnění Y vyjádřeno předložkovou skupinou s+7, popisují dvě pravidla: pravidlo G28, rcpr_sbj_s+7_neinher, popisující tvoření recipročních konstrukcí pro slovesa, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, a pravidlo G29, rcpr_sbj_s+7_inher, zachycující reciproční konstrukce sloves, která rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu obsahují.

3.1.2.5a  Subjektová reciprocita sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s doplněním Y vyjádřeným předložkovou skupinou s+7.

Chování sloves s reciprocitou nominativního XY vyjádřeného předložkovou skupinou s+7, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (typ C, viz odd. GUIDE > 4.4), popisuje doplňkové pravidlo G28, rcpr_sbj_s+7_neinher. Tato slovesa mohou být nereflexivní (např. cítitimpf, třástimpf, účtovatimpf) i reflexivní (např. poradit sepf, vyhrát sipf, zahazovat seimpfzahodit sepf), sporadicky je doloženo i sloveso s fakultativním reflexivem v lemmatu (vyřizovat (si)impfvyřídit (si)pf).

Reciprocita X1Ys+7Pravidlo G28
Doplňkové pravidlo, X1Ys+7, ¬inherent rcpr_sbj_s+7_neinher
podmínkyrecipr: XY
Ys+7
Y   → se sebou, ∅
obligatornostY
nevypustitelnostY nebo jeden z výrazů spolu a/nebo navzájem, vzájemně a/nebo mezi sebou3-68

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Proměnné Y odpovídá ve valenčních rámcích sloves umožňujících reciprocitu daného typu aktant ADDR, PAT, sporadicky EFF. Pravidlo G28, rcpr_sbj_s+7_neinher, specifikuje, že doplnění Y je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích).

Toto doplnění je vyjádřeno buď reflexivním osobním zájmenem v dané předložkové skupině, nebo může mít nulovou formu (tj. není na povrchu vyjádřeno). Není-li toto doplnění na povrchu vyjádřeno, je reciproční význam konstrukce nutně vyjádřen některým z uvedených výrazů.

 1. (211)   zacházetIIimpf   ACT1 PATs+7 MANN

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → se sebou  
  Naučili jsme se zacházet se sebou navzájem, víme, kam až můžeme zajít.

 2. (212)   souhlasitimpf   ACT1 ADDRs+7 PATv+6, aby, ať, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → ∅  
  A to, že spolu nesouhlasíte v tom nebo onom, vůbec nezkalí vaše vztahy.
  (Y má nulovou formu, reciproční význam je vyjádřen adverbiem spolu)

 3. (213)   házetimpfhoditIpf   ACT1 PAT7, s+7 DIRtyp

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → ∅  
  Házeli spolu navzájem, už mně to připadalo spíš jako judo.
  (PAT má nulovou formu, reciprocita je vyjádřena kombinací adverbií spolunavzájem)

V případě, že sloveso kromě předložkové skupiny s+7 připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny. Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové a předložkové pády ošetřeny odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-69

 1. (214)   počítatimpf   ACT1 PATs+7, že

  reciprACTPAT, Y=PATs+7, že  → se sebou  
  Vzájemně se sebou počítáme a to je to nejdůležitější.

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
V případě, že je reciproční význam konstrukce vyjádřen reflexivním osobním zájmenem, adverbiem spolu či předložkovou skupinou mezi sebou, slouží adverbia navzájem a vzájemně ke zdůraznění recipročního významu konstrukce. Korpusová data dokládají též následující kombinace výrazů vyjadřujících či zdůrazňujících reciproční význam: spolu navzájem/vzájemně, navzájem/vzájemně se sebou a navzájem/vzájemně mezi sebou, viz (211), (213215).

 1. (215)   identifikovat sebiasp   ACT1 PATs+7

  reciprACTPAT, Y=PATs+7, že  → se sebou  
  Národní stát definuje takto: území, v němž se většina lidí identifikuje se sebou navzájem a s politickým systémem.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a Y s formou s+7 umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG28, rcpr_sbj_s+7_neinher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Dochází k tomu v případě, je-li Y vyjádřeno reflexivním zájmenem. Nežádoucí homonymie je odstraněna užitím jednoho z adverbií spolu, navzájem nebo vzájemně (či jejich kombinací), viz příklad (216).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující doplnění zde označené jako Y.

 1. (216)   manipulovatimpf   ACT1 PATs+7

  Y=PATs+7  → se sebou  
  Postavy se sebou manipulují. [upravený příklad]
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu manipulují se sebou navzájem), nebo reflexivní čtení (ve smyslu manipulují sami se sebou))

  reciprACTPAT, X=ACT1, Y=PATs+7  → se sebou  
  Postavy se sebou vzájemně manipulují a posléze manipulují také s publikem.
  (reciproční význam je zde zjednoznačněn adverbiem vzájemně)

  reflexACTPAT, X=ACT1, Y=PATs+7  → se sebou  
  Člověk musí neustále hledat momenty, jak obelstít sám sebe. Manipulovat sám se sebou.
  (reflexivní význam konstrukce je zjednoznačněn zájmenem sám)

3.1.2.5b  Subjektová reciprocita sloves s lexikálním rysem vzájemnosti s doplněním Y vyjádřeným předložkovou skupinou s+7.

Chování sloves s reciprocitou nominativního XY vyjádřeného předložkovou skupinou s+7, která obsahují rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, a spadají tak do skupiny inherentních reciprok ať už typu A, anebo B (viz odd. GUIDE > 4.4), popisuje doplňkové pravidlo G29, rcpr_sbj_s+7_inher. Toto pravidlo se vztahuje jak na nereflexivní slovesa (např. mluvitimpf, obchodovatimpf), tak na reflexivní slovesa (např. nadávat siimpf, pohádat sepf), v této skupině jsou doložena též slovesa s fakultativním si v lemmatu (např. domlouvat (si)impfdomluvit (si)pf).

Reciprocita X1Ys+7Pravidlo G29
Doplňkové pravidlo, X1Ys+7, inherent rcpr_sbj_s+7_inher
podmínkyrecipr: XY
Ys+7
Y   → ∅, se sebou
obligatornostY
nevypustitelnost

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Proměnné Y ve valenčních rámcích sloves umožňujících reciprocitu tohoto typu odpovídá aktant ADDR nebo PAT. Pravidlo G29, rcpr_sbj_s+7_inher, specifikuje, že toto valenční doplnění je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní a že má v reciproční konstrukci nulovou formu, tj. není na povrchu vyjádřeno, nebo je (sporadicky) vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v příslušném tvaru.3-70

 1. (217)   spolupracovatimpf   ACT1 ADDRs+7 PAToptna+6, nad+7, v+6 LOCtyp

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → ∅  
  Ti tento nález považují za jeden z nejdůležitějších důkazů toho, že obrovští masožraví dinosauři spolupracovali při lovu, tak jako například lvi.

 2. (218)   komunikovatimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopto+6 MANNtyp

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → se sebou  
  Nastupuje doba chytrých aut, která budou komunikovat se sebou navzájem.

 3. (219)   důvěřovat siimpf   ACT1 PATs+7 REGtypv+6

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → ∅  
  Oba si vzájemně stoprocentně důvěřujeme, jsme prostě kámoši.

 4. (220)   stýkat seimpf   ACT1 PATs+7 LOCtyp

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → se sebou  
  Židé z vyšších společenských tříd v Teheránu představují uzavřenou kastu, jejíž členové si zakládají na tom, že se stýkají pouze se sebou navzájem a s bohatými muslimy a bahaisty.

V případě, že sloveso kromě předložkové skupiny s+7 připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy pravidlem odstraněny, viz (221). Z těchto dalších možných forem Y jsou případné bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-71

 1. (221)   laditimpf   ACT1 PATk+3, s+7

  reciprACTPAT, Y=PATk+3, s+7  → ∅, se sebou  
  Jednotlivé doplňky musí mezi sebou ladit a doplňovat se.

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, není pro vyjádření reciprocity třeba dalších prostředků (a to ani v případě, že má doplnění Y nulovou formu, viz příklad (217)). Adverbia spolu, navzájem, vzájemně nebo předložková skupina mezi sebou tak reciproční význam pouze zdůrazňují, viz příklady (221225).

V případě, že doplnění Y je v povrchové struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno, korpusová data nedokládají možnost uplatnit adverbium spolu či předložkovou skupinu mezi sebou, dokládají však kombinaci tohoto doplnění s adverbii navzájem a vzájemně, viz (218), (220).

Adverbia navzájem, vzájemně se často kombinují s adverbiem spolu a výrazem mezi sebou (spolu navzájem/vzájemně, navzájem/vzájemně mezi sebou), viz příklady (225) a (226); podobně lze kombinovat výrazy spolu a mezi sebou, viz příklad (227).

 1. (222)   vyjednávatimpfvyjednatpf   ACT1 ADDRs+7 PAT4, zda, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → ∅  
  Mírovou smlouvu spolu vyjednali nacionalisté všech tří stran.

 2. (223)   domlouvat seimpfdomluvit sepf   ACT1 ADDRs+7 PATna+6, o+6, aby, ať, zda, že, cont

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → ∅  
  Březí samice se ve finále vzájemně domluví, aby vrhly ve stejný den a neslavilo se na několikrát.

 3. (224)   vyhovovat siimpfvyhovět sipf   ACT1 PATs+7 REGtypv+6

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → ∅  
  Lidé si všude navzájem vyhověli a mysleli jeden na druhého.

 4. (225)   souvisetimpf   ACT1 PATs+7

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → ∅  
  To má několik příčin, které spolu navzájem souvisejí.

 5. (226)   komunikovatimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopto+6 MANNtyp

  reciprACTADDR, Y=ADDRs+7  → ∅  
  Existovaly tedy dvě ženy, které Aristokrata znaly a mezi sebou navzájem zřejmě nekomunikovaly

 6. (227)   vycházetimpfvyjítpf   ACT1 PATs+7 MANNtyp

  reciprACTPAT, Y=PATs+7  → ∅  
  “Líbí se mi, že spolu všichni mezi sebou vycházíme, normálně se bavíme i se zasmějeme,“ vykládá Lenka.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a Y s formou s+7 umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG29, rcpr_sbj_s+7_inher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. Dochází k tomu v případě, je-li Y vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem. Nežádoucí homonymie je opět odstraněna užitím některého z adverbií spolu, navzájem nebo vzájemně (či jejich kombinací), viz příklad (228).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující valenční doplnění zde zastoupené Y.

 1. (228)   komunikovatimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopto+6 MANNtyp

  Y=ADDRs+7  → se sebou  
  V prvních dvou kolech jsme se sebou skoro nekomunikovali.
  (konstrukce má buď reciproční, nebo reflexivní čtení)

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRs+7  → se sebou  
  Nastupuje doba chytrých aut, která budou komunikovat se sebou navzájem.
  (adverbium navzájem zjednoznačňuje reciproční význam)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRs+7  → se sebou  
  Neexistuje žádný jiný důvod pro šplhání, než šplhání samo. Člověk přitom komunikuje sám se sebou.
  (zájmeno sám zjednoznačňuje reflexivní význam konstrukce)

Homonymie recipročních konstrukcí a konstrukcí s nevyjádřeným Y:
Není-li na povrchu valenční doplnění Y vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG29, rcpr_sbj_s+7_inher, vznikat konstrukce vykazující homonymii s konstrukcemi nerecipročními s povrchově nevyjádřeným Y. Nežádoucí homonymii zamezuje přítomnost některého z adverbií spolu, vzájemně, navzájem nebo předložkové skupiny mezi sebou, viz příklad (229).

 1. (229)   komunikovatimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopto+6 MANNtyp

  Y=ADDRs+7  → ∅  
  Musí to být hráči, kteří komunikují a dokážou mužstvu pomoci, když se nedaří.
  (konstrukce má buď reciproční význam (ve smyslu musí to být hráči, kteří spolu navzájem komunikují), nebo jde o nereciproční význam s povrchově nevyjádřeným ADDR (ve smyslu musí to být hráči, kteří dokážou komunikovat s každým, s kým je třeba))

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRs+7  → ∅  
  Hlídky navzájem komunikují v angličtině a němčině.
  Společnosti sice mezi sebou komunikují telefonicky, faxem či e-mailem, ale navzájem si nenarušují svoje kompetence.
  (přítomnost adverbia navzájem a výrazu mezi sebou zamezuje nežádoucí homonymii)

3.1.2.6   Subjektová reciprocita s doplněním Y vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7

Subjektová reciprocita valenčního doplnění X a doplnění Y vyjádřeného předložkovými skupinami jinými než s+7 (která je ošetřena pravidly uvedenými v odd. 3.1.2.5) zachycují dvě pravidla: pravidlo G30, rcpr_sbj_prep_neinher, popisující tvoření recipročních konstrukcí sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti, a pravidlo G31, rcpr_sbj_prep_inher, zachycující tvoření těchto konstrukcí u sloves obsahujících lexikální rys vzájemnosti ve svém významu. V případě, že valenční doplnění odpovídající proměnné Y může být realizováno více než jednou z uvedených forem, uplatňuje se dané pravidlo vícekrát.

3.1.2.6a  Subjektová reciprocita sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s doplněním Y vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7.

Reciproční konstrukce sloves s nominativním X a Y vyjádřeným předložkovými pády (kromě skupiny s+7, viz odd. 3.1.2.5), která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (tedy sloves v odd. GUIDE > 4.4 označených jako typ C), popisuje pravidlo G30, rcpr_sbj_prep_neinher. Pravidlo se týká jak nereflexivních sloves (např. hlásitimpf, hledětimpf, pátratimpf), tak reflexivních sloves (např. dívat seimpf, domnívat seimpf, dovolovat siimpfdovolit sipf, chovat seimpf, postěžovat sipf), doložena jsou i slovesa s fakultativním reflexivem v lemmatu (např. koukat (se)impfkouknout (se)pf, naříkat (si)impf).

Reciprocita X1YprepPravidlo G30
Doplňkové pravidlo, X1Yprep, ¬inherent rcpr_sbj_prep_neinher
podmínkyrecipr: XY
Yprep+pád
Y prep+pád  → REFLpred+pád3-72
ostatní formy →
obligatornostY
nevypustitelnostY
zdůrazněnínavzájem, vzájemně (pro k+3 omezeně též dohromady)

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Proměnné Y odpovídají ve valenčních rámcích sloves umožňujících reciprocitu daného typu aktanty ADDR, PAT, ORIG, EFF a dále kvazivazivalenční doplnění OBST a obligatorní volná doplnění LOC, DIR1, DIR2 a DIR3. Pravidlo G30, rcpr_sbj_prep_ neinher, určuje, že toto doplnění je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost v základových valenčních rámcích).

Valenční doplnění Y je v povrchověsyntaktické struktuře recipročních konstrukcí vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, které má formu předložkové skupiny dané ve valenčním rámci popisujícím základovou konstrukci slovesa; přítomnost tohoto doplnění je v povrchové struktuře reciproční konstrukce nutná (jinak by vzájemnost nebyla vyjádřena). Ve VALLEXu jsou v subjektových recipročních konstrukcích doloženy následující předložkové skupiny: bez+2, do+2, k+3, kolem+2, mezi+4, na+4, na+6, nad+4, nad+7, o+4, o+6, od+2, po+6, podle+2, pro+4, proti+3, před+4, před+7, při+6, u+2, v+4, v+6, z+2, za+4za+7.3-73

 1. (230)   obejít sepf   ACT1 PATbez+2

  reciprACTPAT, Y=PATbez+2  → bez sebe  
  Přitom vzájemně se bez sebe neobejdeme.

 2. (231)   strkatimpfstrčitpf   ACT1 PATdo+2

  reciprACTPAT, Y=PATdo+2  → do sebe  
  Když se jeden moc přiblíží k druhému, začnou do sebe strkat zobáky.

 3. (232)   promlouvatimpfpromluvitpf   ACT1 ADDRoptk+3 PATopto+6

  reciprACTADDR, Y=ADDRk+3  → k sobě  
  Vždyť i po tolika letech společného života se drží za ruce a láskyplně k sobě promlouvají.
  (s reciproční interpretací promlouvají jeden k druhému; k homonymii s reflexivní konstrukcí viz poznámku níže)

 4. (233)   dojíždětimpfdojetpf   ACT1 DIR3 INTToptk+3, na+4, inf DIRtyp

  reciprACTDIR3, Y=DIR3k+3  → k sobě  
  Já jsem z Adamova a ona z Brna, takže k sobě musíme dojíždět.

 5. (234)   skákatimpf   ACT1 PATkolem+2 3-74

  reciprACTPAT, Y=PATkolem+2  → kolem sebe  
  Celý život skákali jen kolem sebe navzájem. [příklad vlastní]

 6. (235)   dělitimpf   ACT1 ADDRopt3, mezi+4 PAT4

  reciprACTADDR, Y=ADDRmezi+4  → mezi sebe  
  Když kdysi v barbarských dobách dělili mezi sebe synové norského panovníka království … 3-75

 7. (236)   cenitIIimpf   ACT1 ADDRoptna+4 PAT4

  reciprACTADDR, Y=ADDRna+4  → na sebe  
  Jako první na sebe zřejmě vesele cenili zuby naši opičí bratranci.

 8. (237)   dopouštětI seimpfdopustitI sepf   ACT1 ADDRoptna+6 PAT2

  reciprACTADDR, Y=ADDRna+6  → na sobě  
  Oba národy […] přiznávají bezpráví, kterého se v minulosti na sobě navzájem dopustily.

 9. (238)   povyšovat seimpf   ACT1 PAToptnad+4

  reciprACTPAT, Y=PATnad+4  → nad sebe  
  A v krizových situacích se většina a menšiny mohou nad sebe povyšovat.

 10. (239)   zvítězitpf   ACT1 PAToptnad+7 DIFFopto+4 REGtyppři+6, v+6 EXTtyp

  reciprACTPAT, Y=PATnad+7  → nad sebou  
  Lidé se snaží nad sebou osobně zvítězit, ale spíš by měli chtít dojít ke společným cílům a být všichni spokojeni.

 11. (240)   klepatimpfklepnoutpf   ACT1 OBSTopto+4 MEANStyp7    DIR3typ BENtyp3   

  reciprACTOBST, Y=OBSTo+4  → o sebe  
  Cítím, jak mi žebra klepou o sebe čirým vyčerpáním.

 12. (241)   vědětimpf   ACT1 PAT4, o+6, zda, že, cont ORIGoptod+2, z+2

  reciprACTPAT, Y=PATo+6  → o sobě  
  Jako malá byla adoptovaná, ženy o sobě navzájem nevěděly.

 13. (242)   čerpatimpf   ACT1 PAT4 ORIGoptod+2, z+2

  reciprACTORIG, Y=ORIGod+2  → od sebe  
  Pořádáme pravidelně žákovskou ekologickou konferenci […], kde navzájem od sebe čerpáme inspirace.

  reciprACTORIG, Y=ORIGz+2  → ze sebe  
  Na závěr jsme se shodli na tom, že film a literatura se v dnešní době doplňují, ba dokonce ze sebe navzájem čerpají.

 14. (243)   hýbat seimpfhnout sepf1   ACT1 DIR1 DIRtyp

  reciprACTDIR1, Y=DIR1od+2  → od sebe  
  Nehnou se od sebe ani na krok a neustále cukrují jako hrdličky.

 15. (244)   pátratimpf   ACT1 PATpo+6, zda LOCtyp

  reciprACTPAT, Y=PATpo+6  → po sobě  
  I když i nadále žili společně, jejich vztah se změnil ve sled nekonečných pitek, urputných sporů a bláznivých jízd kolem Londýna, kdy po sobě vzájemně pátrali.

 16. (245)   řídit seimpf   ACT1 PAT7, podle+2

  reciprACTPAT, Y=PATpodle+2  → podle sebe  
  Vycházíme si vzájemně vstříc a vzájemně se podle sebe řídíme. [příklad vlastní]

 17. (246)   zbývatimpfzbýtpf   ACT1 PAT3, na+4, pro+4

  reciprACTPAT, Y=PATpro+4  → pro sebe  
  […] jenom se k sobě přiblížili dva tvorové vhodného věku a přiměřeného postavení, protože byli uzavřeni v jediné kleci malého města a zbyli pro sebe navzájem a neměli jiné volby.

 18. (247)   bránitimpf   ACT1 PAT4 EFFopt3, proti+3, před+7

  reciprACTEFF, Y=EFFproti+3  → proti sobě  
  Parlamentní volby ale nejsou turnajovým bojem dvou mužstev, které proti sobě brání své hodnoty jako jediné správné.

  reciprACTEFF, Y=EFFpřed+7  → před sebou  
  Mužstva před sebou vzájemně brání své hodnoty jako jediné správné. [vlastní příklad]

 19. (248)   stavětIimpf   ACT1 ADDRpřed+4 PAT4

  reciprACTADDR, Y=ADDRpřed+4  → před sebe  
  Nemá smysl vzájemně před sebe stavět nějaké cíle. [vlastní příklad]

 20. (249)   skrývatimpfskrýtpf   ACT1 ADDRoptpřed+7 PAT4, že, cont BENtyp3, pro+4 LOCtyp DIR3typ

  reciprACTADDR, Y=ADDRpřed+7  → před sebou  
  Děti mají v tomto směru naprostou volnost, nic před sebou neskrýváme.
  (s reciproční interpretací neskrýváme nic jedni před druhými, k homonymii s reflexivní konstrukcí viz poznámku níže)

 21. (250)   zůstávatimpfzůstatpf   ACT1 PATpři+6, s+7

  reciprACTPAT, Y=PATpři+6  → při sobě  
  Všechno prostřídáme, ani obvyklé dvojice nezůstanou při sobě.(= nezůstanou jeden při druhém)

 22. (251)   uspětpf   ACT1 ADDRoptu+2 PATopts+7 REGtyppři+6, u+2, v+6

  reciprACTADDR, Y=ADDRu+2  → u sebe  
  Uspěli u sebe navzájem. [vlastní příklad]

 23. (252)   ukládatimpfuložitpf   ACT1 PAT4 LOC

  reciprACTLOC, Y=LOCu+2  → u sebe  
  Částka se odvíjí od hodnoty takzvaného PRIBID, což je průměrná úroková sazba, za kterou si mohou české banky u sebe navzájem ukládat peníze.

 24. (253)   přecházetimpfpřejítpf1   ACT1 PATdo+2, k+3, na+4, v+4 ORIGod+2, z+2

  reciprACTPAT, Y=PATv+4  → v sebe  
  Geometrické útvary, které přejdou v sebe navzájem při takové afinní transformaci, nazýváme afinně vázané.

 25. (254)   vidětimpf   ACT1 PATv+6 EFF4

  reciprACTPAT, Y=PATv+6  → v sobě  
  Rusko a Čína se vzájemně nemilují, nýbrž vidí v sobě navzájem nástroj, jak se posílit a omezit vliv Spojených států.

 26. (255)   vycházetimpfvyjítpf   ACT1 PATz+2

  reciprACTPAT, Y=PATz+2  → ze sebe  
  Moc a vědění ze sebe vzájemně vycházejí.

 27. (256)   bojovatimpf   ACT1 PATza+4, aby

  reciprACTPAT, Y=PATza+4  → za sebe  
  Nebyli jsme v té době souborem hvězd, ale dávali jsme do zápasů větší srdce, vážili jsme si jeden druhého a byli jsme ochotní za sebe navzájem bojovat.

 28. (257)   státIIimpf   ACT1 PATproti+3, při+6, za+7

  reciprACTPAT, Y=PATza+7  → za sebou  
  Máme dohodu, že až se vydiskutuje seznam mezi třemi stranami, budou za sebou stát jako jeden muž. reciprACTPAT, Y=PATpři+6  → při sobě  
  Všichni jsme jako jedna rodina a stojíme při sobě.

Připouští-li doplnění Y více než jednu z předložkových forem (mimo s+7), je dané pravidlo uplatněno na valenční rámec slovesa vícekrát, viz zejména příklady (242), (246), (247), (253) a (257). V případě, že se toto doplnění realizuje i jinými formami než pravidlem pokrytými předložkovými pády, jsou tyto formy odstraněny, viz například (244) a (256). Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové pády a předložková skupina s+7 zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly, viz příklady (235), (241), (245), (246), (247) a (250).3-76

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Reciproční význam může být zdůrazněn adverbii navzájem nebo vzájemně, viz například (248), (253) nebo (255). U některých sloves, u nichž má doplnění Y formu k+3, může mít v reciproční konstrukci vzájemný vztah mezi doplněním XY povahu „jednoho celku“; v takovém případě je možné ke zdůraznění recipročního významu konstrukce užít i adverbia dohromady, viz následující příklad.3-77

 1. (258)   patřitIimpf   ACT1 PAT3, k+3

  reciprACTPAT, Y=PATk+3 → k sobě  
  Jenomže to všechno zmínit musím, protože to vše patří dohromady, k sobě.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a Y s formou předložkové skupiny umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG30, rcpr_sbj_prep_neinher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci (kap. 2), viz např. (232), (249), (259) a (260). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbiem navzájem nebo vzájemně.

Dále homonymní konstrukce mohou na základě příslušné dvojice pravidel pro reciprocitu vznikat též v případě, kdy valenční doplnění v těchto pravidlech zastoupené proměnnou Y představuje zároveň valenční doplnění zasažené objektovou reflexivitou (kde pak v pravidle G20, reflex_basic_obj, odpovídá proměnné Z), viz příklad (260). Nežádoucí homonymie je opět odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

 1. (259)   stavětIimpf   ACT1 ADDRpřed+4 PAT4

  Y=ADDRpřed+4 → před sebe
  Byli jsme silní a neustále jsme si před sebe stavěli možné datum osvobození.
  (konstrukci lze vykládat jako reciproční (ve smyslu navzájem jsme před sebe stavěli možné datum osvobození), nebo jako reflexivní (ve smyslu stavěli jsme sami před sebe možné datum osvobození))

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRpřed+4 → před sebe  
  Stavíme si před sebe navzájem jen postupné cíle. [vlastní příklad]
  (reciproční význam konstrukce je jednoznačně určen adverbiem navzájem)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRpřed+4 → před sebe  
  Stavíme si sami před sebe jen postupné cíle. [vlastní příklad]
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám)

 2. (260)   ochraňovatimpfochránitpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7

  Y|Z=EFFpřed+7 → před sebou
  Strážníci museli demonstranta spoutat, aby ho před sebou ochránili [upravený příklad]
  (konstrukci lze vykládat jako reciproční (260a), nebo jako reflexivní, přičemž může jít o subjektovou reflexivitu (260b), nebo o objektovou reflexivitu (260c))

  a. reciprACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7 → před sebou  
  Strážníci museli demonstranta spoutat, aby ho před sebou navzájem ochránili. [upravený příklad]
  (reciproční význam konstrukce je jednoznačně určen adverbiem navzájem (zde ve smyslu strážníci ochránili demonstranta jeden před druhým (= jeden strážník před druhým))3-78

  b. reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7 → před sebou  
  Strážníci museli demonstranta spoutat, aby ho ochránili sami před sebou. [upravený příklad]
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám (zde ve smyslu strážníci ochránili demonstranta před strážníky)

  c. reflexPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFpřed+7 → před sebou  
  Strážníci museli demonstranta spoutat, aby ho před sebou samým ochránili. … [upravený příklad]
  (reflexivní význam konstrukce je jednoznačně určen zájmenem sám (zde ve smyslu strážníci ochránili demonstranta před demonstrantem)

3.1.2.6b  Subjektová reciprocita sloves s lexikálním rysem vzájemnosti s doplněním Y vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7.

Reciproční konstrukce sloves s nominativním X a Y vyjádřeným předložkovými pády (vyjma s+7, viz odd. 3.1.2.5), která obsahují rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (v odd. GUIDE > 4.4 označených jako typ A), zachycuje pravidlo G31, rcpr_sbj_ prep_inher. Tato slovesa jsou nereflexivní (např. laditimpf, soupeřitimpf) a reflexivní (např. přilepovat seimpfpřilepit sepf, vzdalovat seimpfvzdálit sepf); slovesa s fakultativním reflexivem v lemmatu vykazující tento typ reciprocity VALLEX nedokládá.

Reciprocita X1YprepPravidlo G31
Doplňkové pravidlo, X1Yprep, inherentrcpr_sbj_prep_inher
podmínkyrecipr: XY
Yprep+pád
Y prep+pád  → REFLpred+pád, ∅3-79
ostatní formy →
obligatornostY
nevypustitelnost
zdůrazněník+3: vzájemně, navzájem, dohromady

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Proměnné Y ve valenčních rámcích inherentně recipročních sloves umožňujících reciprocitu tohoto typu odpovídají aktanty ADDR a PAT a dále obligatorní volná doplnění DIR1 a DIR3. Pravidlo G31, rcpr_sbj_prep_inher, určuje, že ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce je toto doplnění obligatorní.

Dané doplnění Y je v recipročních konstrukcích na povrchu vyjádřeno buď jako reflexivní osobní zájmeno v příslušné předložkové skupině, nebo není na povrchu vyjádřeno (tj. má nulovou formu). Ve VALLEXu jsou v subjektových recipročních konstrukcích inherentně recipročních sloves doloženy následující předložkové skupiny: k+3, od+2proti+3, jimiž se realizuje reflexivní osobní zájmeno.3-80

 1. (261)  

  slepovat seimpfslepit sepf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAToptdo+2, v+4

  reciprACTADDR, Y=ADDRk+3  → k sobě  
  Ta naruší žilní stěny, které se k sobě slepí.

  reciprACTADDR, Y=ADDRk+3  → ∅  
  Takto zamrazené ovoce se neslepí do jedné velké koule.

 2. (262)   blížit seimpf   ACT1 DIR3 DIRtyp

  reciprACTDIR3, Y=DIR3k+3  → k sobě  
  Když jsme se k sobě blížili, nechuť mizela.

 3. (263)   lišit seimpf   ACT1 PATod+2 REGtypv+6 MANNtyp CRITtyp

  reciprACTPAT, Y=PATod+2  → od sebe  
  Tři přítomné ženy se od sebe velice lišily.

  reciprACTPAT, Y=PATod+2  → ∅  
  V čem se lišily oslavy?

 4. (264)   oddalovat seimpfoddálit sepf   ACT1 DIR1 CAUStyp7   

  reciprACTDIR1, Y=DIR1od+2  → od sebe  
  Na chvíli se od sebe oddálili, aby jí mohl stáhnout blůzu.

  reciprACTDIR1, Y=DIR1od+2  → ∅  
  Při silných nárazech se čelisti míhaly milimetr od sebe a pak se znovu oddálily.

 5. (265)   vzdalovat seimpfvzdálit sepf   ACT1 PAT3, od+2 CAUStyp7   

  reciprACTPAT, Y=PATod+2  → od sebe  
  Ve skutečnosti mezi námi opravdu vznikla přehrada, kvůli Markovi jsme se začaly od sebe vzdalovat, ale vůbec ne takovým způsobem, jak jsem myslela.

  reciprACTPAT, Y=PATod+2  → ∅  
  Vzdalovali jsme se navzájem už jen tím, že jsem celou polovinu roku žila mimo Prahu.

 6. (266)   bojovatimpf   ACT1 ADDRproti+3, s+7 PATopt4    EFFopto+4

  reciprACTADDR, Y=ADDRproti+3  → proti sobě  
  Tyto dva rody proti sobě bojovaly celá léta.

  reciprACTADDR, Y=ADDRproti+3  → ∅  
  Družstva budou bojovat o konečné umístění nejprve ve Frymburku a večer ve Větřní.

V případě, že sloveso kromě pravidlem pokrytých předložkových skupin (jiných než s+7) připouští i další formy vyjádření Y, jsou tyto formy odstraněny. Z těchto dalších možných forem Y jsou bezpředložkové pády a forma s+7 zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly, viz (261), (265) a (266).3-81

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou rys vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není třeba (a to ani ani při nulové formě Y) pro vyjádření reciprocity užití dalších prostředků. Adverbia vzájemně, navzájem nebo dohromady (je-li doplnění Y vyjádřeno formou k+3) slouží jen ke zdůraznění recipročního významu konstrukce, viz následující příklady.3-82

 1. (267)   lišit seimpf   ACT1 PATod+2 REGtypv+6 MANNtyp CRITtyp

  reciprACTPAT, Y=PATod+2  → od sebe  
  Vozy jsou téměř identické, vzájemně se od sebe liší zejména přední částí.

 2. (268)   přilepovat seimpfpřilepit sepf   ACT1 PATk+3

  reciprACTPAT, Y=PATk+3  → k sobě  
  Nezanedbatelným krokem je také promíchání se zálivkou, ke kterému by mělo dojít záhy po uvaření, dokud jsou těstoviny teplé, neboť jen tak se k sobě navzájem nepřilepí.

 3. (269)   slepovat seimpfslepit sepf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAToptdo+2, v+4

  reciprACTADDR, Y=ADDRk+3  → ∅  
  Experti z týmu kolem Hajabusy ho považují za důkaz, že Itokawa vznikla srážkou dvou větších těles, jejichž úlomky se po kolizi slepily dohromady.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa kromě reciprocity nominativního X a Y s formou předložkové skupiny umožňuje též syntaktickou reflexivitu zasahující totožnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním dvojice pravidel G21, rcpr_sbj_basicG31, rcpr_sbj_prep_inher, vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci (kap. 2), viz např. první příklad v (270). Dochází k tomu v případě, je-li Y vyjádřeno reflexivním zájmenem. Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbiem navzájem nebo vzájemně (omezeně dohromady).

Data VALLEXu nedokládají slovesa umožňující subjektovou reciprocitu tohoto typu a zároveň objektovou reflexivitu zasahující valenčních doplnění zde zastoupené Y.

 1. (270)   závoditimpf   ACT1 ADDRproti+3,s+7 PATopto+4 REGtypv+6 SUBStypza+4

  Y=ADDRproti+3  → proti sobě  
  nezávodíme proti sobě za každou cenu.
  (konstrukce má buď reciproční, nebo reflexivní čtení)

  reciprACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRproti+3  → proti sobě  
  … Usain mě zná, závodíme proti sobě, trénujeme spolu.
  (reciproční význam konstrukce je dán kontrastem)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDRproti+3  → proti sobě  
  … Pokud vás omrzí protivník, můžete závodit sami proti sobě
  (reflexivní význam konstrukce je zjednoznačněn zájmenem sám)

3.2  Objektová reciprocita

Objektovou reciprocitou se vyznačují slovesa, u nichž do vztahu vzájemnosti vstupují dva situační participanty, z nichž jeden koresponduje s valenčním doplněním, které je na povrchu vyjádřeno buď jako přímý objekt realizovaný bezpředložkovým akuzativem, nebo řidčeji jako nepřímý objekt s formou bezpředložkového dativu nebo instrumentálu (se kterým v několika případech alternuje forma s+7) (dále toto doplnění zastupuje proměnná Y), a druhý participant odpovídá aktantu, případně volnému doplnění (dále zastoupenému proměnnou Z) vyjádřenému na povrchu jako nepřímý objekt, případně jako adverbiale. Pro odvození recipročních konstrukcí těchto sloves je třeba na valenční rámec zachycený v datové komponentě slovníku, který odpovídá základové konstrukci (tedy aktivní, syntakticky nereflexivní a nereciproční struktuře), aplikovat vždy dvě pravidla:

 • nejprve základní pravidlo G32, viz odd. 3.2.1, popisující změny v morfematickém vyjádření Y a stanovující, že toto doplnění je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní a musí být na povrchu vyjádřeno;

 • a poté (v závislosti na podmínkách kladených na typ slovesa z hlediska rysu vzájemnosti a na formu druhého zasaženého valenčního doplnění odpovídajícího proměnné Z) právě jedno z doplňkových pravidel uvedených v odd. 3.2.2; tato pravidla popisují obsazení valenčního doplnění Z reflexivním osobním zájmenem, obligatornost tohoto doplnění ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce a skutečnost, zda musí být povinně vyjádřeno na povrchu; pravidla dále zachycují, jakými výrazy je možné reciproční pojetí děje zdůraznit.

Některá slovesa charakterizuje více možností, jak vyjádřit valenční doplnění odpovídající proměnné Z; v takových případech se na příslušný valenční rámec pravidla aplikují vícekrát, a to všechny přípustné dvojice základní pravidlo – doplňkové pravidlo.3-83

3.2.1  Základní pravidlo

Základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic, popisuje změny ve vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího proměnné Y společné všem lexikálním jednotkám sloves, u nichž VALLEX dokládá objektovou reciprocitu, tedy všem slovesům umožňujícím vyjádřit vzájemnost dvojice situačních participantů (v odd. GUIDE > 4.4 typy A a C, pro typ B objektová reciprocita není relevantní). Proměnná Y v těchto případech zastupuje valenční doplnění vyjádřené bezpředložkovým akuzativem, dativem nebo instrumentálem, sporadicky předložkovou skupinou s+7.

Reciprocita YZPravidlo G32
Pravidlo (změna formy doplnění)rcpr_obj_basic
podmínkyrecipr: YZ|ZY
Y3,4,7,s+7
Y 3  → 3: plurál
4  → 4: plurál
7  → 7: plurál
s+7  → s+7: plurál
obligatornostY
nevypustitelnostY

Podmínky na uplatnění pravidla:
Hodnotou atributu recipr je dvojice valenčních doplnění z valenčního rámce slovesa, z nichž jedno, zastoupené proměnnou Y, je vyjádřeno akuzativem, dativem, případně instrumentálem či předložkovou skupinou s+7. Pokud valenční rámec slovesa takových doplnění obsahuje více, zastupuje proměnná Y to, které je postaveno hierarchicky výše (v datech slovníku VALLEX se v těchto případech vždy jedná o pozici přímého objektu), viz příklad (271). Toto doplnění je častěji uvedeno jako první člen dvojice, může však být i druhým členem, jelikož pořadí valenčních doplnění v hodnotě atributu recipr respektuje tzv. systémové uspořádání (viz Sgall et al., 1986, zde odd. GUIDE > 3.2), viz příklad (272).

 1. (271)   plést (si)impf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Y=PAT4, Z=EFF  
  Žáci pátých ročníků si často pletou příslovce a zájmena.

 2. (272)   pojitimpf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAT4

  reciprADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR  
  Oba pány kromě práce pojí i letité přátelství.

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Y:
Při objektové reciprocitě koresponduje valenční doplnění Y (stejně jako doplnění Z) s oběma situačními participanty ve vztahu vzájemnosti, tato změna v korespondenci situačních participantů s valenčními doplněními se manifestuje formálními změnami. Základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic určuje, že doplnění Y je ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce obligatorní, a dále, že je obsazeno substantivy v plurálu, (paratakticky či hypotakticky) koordinovanými substantivy nebo substantivy s formou singuláru, ale s významem plurálovým, tzv. kolektivy (Komárek et al., 1986).

Dále pravidlo stanovuje, že přítomnost valenčního doplnění Y je v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce nutná (jinak by konstrukce neměla reciproční čtení).

 1. (273)   chránitimpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7, aby, ať MEANStyp7    BENtyp3   

  reciprPATEFF, Y=PAT4: plurál (morfologický plurál)  
  Přikázání jsou důležitá, aby chránila lidi před sebou navzájem.

 2. (274)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  reciprACTPAT, Y=ACT3: plurál (morfologický plurál)  
  Milujeme se. Záleží nám na sobě.

 3. (275)   bítimpf   ACT1 PAT7 OBSTopto+4

  reciprPATOBST, Y=PAT7: plurál (morfologický plurál)  
  Mladí muži s dřevěnými tyčemi tancují v kruhu a zároveň se složitými kroky stíhají se svým sousedem bít tyčemi o sebe.

 4. (276)   rozeznávatimpfrozeznatpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Y=PAT4: plurál (parataktická koordinace)  
  Pomáhají však nám a našim dětem rozvíjet myšlení, dozvědět se něco nového o světě, ve kterém žijeme, rozeznávat příčinu a důsledek a chápat odpovědnost za své jednání.

 5. (277)   oddělovatimpfoddělitpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Y=PAT4: plurál (hypotaktická koordinace)  
  Potvrdilo se, že v takových případech už bývá „nad lidské síly“ matku s dítětem od sebe oddělit.

 6. (278)   rozdělovatimpf1rozdělitpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Y=PAT4: plurál (kolektivum)  
  Teprve když byla bitka rozhodnutá, rozdělili dvojici od sebe.
  Každého dne hospodář při jídle až pudově rozděloval od sebe na jiné místo čeládku, aby se sobě vyhýbala, nesdílela se a aby si nezacláněla…
  … , že nejde o skutečnou bitku, ale o klání dvou kolektivů, které se snaží rozdělit soupeřův tým od sebe.

Proměnná Y odpovídá aktantu PAT vyjádřenému bezpředložkovým akuzativem, méně často instrumentálem, kterému v několika případech alternuje předložková skupina s+7; dále Y sporadicky odpovídá aktantu ACT realizovanému bezpředložkovým dativem (v tomto případě jde o tzv. neosobní konstrukce).

 1. (279)   dávatimpfdátpf   ACT1 PAT4 DIR3

  reciprPATDIR3, Y=PAT4  
  Spojte plosky nohou a dejte ruce k sobě.
  (s reciproční interpretací dejte ruce jednu k druhé; k homonymii s reflexivní konstrukcí viz níže u příslušného doplňkového pravidla G38)

 2. (280)   pojitimpf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAT4

  reciprADDRPAT, Y=PAT4  
  Pouto takřka příbuzenské pojí k sobě baseball a softbal.

 3. (281)   mlátitimpf   ACT1 PAT7, s+7 OBSTopto+4 DIR3typ

  reciprPATOBST, Y=PAT7  
  Když naši předkové táhli do boje, tloukli holemi do stromu, mlátili kameny o sebe a povzbuzovali se křikem.
  (s reciproční interpretací mlátili kameny jedním o druhý; k homonymii s reflexivní konstrukcí viz níže u příslušného doplňkového pravidla G38)

  reciprPATOBST, Y=PATs+7  
  A jak se malé líbí medaile? „Moc, půjčuje si je a mlátí s nimi o sebe! … “
  (s reciproční interpretací; k homonymii s reflexivní konstrukcí viz níže u příslušného doplňkového pravidla G38)

 4. (282)   stýskat seimpf   ACT3 PAToptpo+6, že

  reciprACTPAT, Y=ACT3  
  Když nejsme spolu, tak se nám po sobě stýská.

3.2.2  Doplňková pravidla

Doplňková pravidla popisují změny ve vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího proměnné Z, jeho obligatornost ve valenčních rámcích popisujících reciproční konstrukce i skutečnost, zda musí být povinně vyjádřeno na povrchu, a dále zachycují, jakými výrazy je možné zdůraznit reciproční pojetí děje. Následující popis se omezuje na objektovou reciprocitu aktantů, kvazivalenčních doplnění a obligatorních volných doplnění.3-84

Proměnná Z zastupuje aktanty ADDR, EFF, PAT, ORIG, kvazivalenční doplnění OBST nebo obligatorní volné doplnění DIR1, DIR3, DIR2 nebo LOC. Valenční doplnění odpovídající proměnné Z může být v recipročních konstrukcích vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v morfematickém tvaru předepsaném pro toto doplnění ve valenčním rámci popisujícím základovou konstrukci.3-85 Doplnění Z může mít též nulovou formu (tj. nebýt na povrchu vyjádřeno), a to zejména u inherentně recipročních sloves, tedy sloves, která nesou rys vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, omezeně též u sloves bez tohoto rysu (kde však musí být reciprocita signalizována jiným výrazem, viz níže pravidlo G34).

Následující tabulka 2 podává základní přehled prostředků vyjadřujících reciprocitu v objektových recipročních konstrukcích (čtvrtý sloupec, „vyjádření reciprocity“), a to v závislosti na typu slovesa z hlediska rysu vzájemnosti (uvedeném v druhém sloupci) a na původní formě Z (třetí sloupec); odkazy na příslušná pravidla která podávají podrobnou analýzu, jsou uvedeny v prvním sloupci.3-86

inherentně
reciproční

forma Z
vyjádření
reciprocity
zdůrazňující
výrazy
G33 ano 3 → ∅, sobě ∅, sobě navzájem, vzájemně
G34 ne 3 → sobě,∅ sobě, navzájem, vzájemně navzájem, vzájemně
G35 ano 7 → ∅ navzájem, vzájemně
G36 ano s+7 → ∅, se sebou ∅, se sebou navzájem, vzájemně, mezi sebou, spolu, dohromady
G37 ano k+3 → k sobě, ∅ k sobě, ∅ navzájem, vzájemně, dohromady
od+2 → od sebe, ∅ od sebe, ∅ navzájem, vzájemně
proti+3 → proti sobě proti sobě navzájem, vzájemně
za+4 → ∅ navzájem, vzájemně, spolu, mezi sebou
prep+pád → REFLprep+pád REFLprep+pád navzájem, vzájemně
G38 ne prep+pád → REFLprep+pád REFLprep+pád navzájem, vzájemně

Tabulka 2: Vyjádření reciprocity v závislosti na typu slovesa z hlediska rysu vzájemnosti a na formě doplnění Z.


Sloupec „inherentně reciproční“ značí, zda se příslušné pravidlo uplatňuje na slovesa, která nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (hodnota „ano“), či na slovesa bez tohoto rysu (hodnota „ne“). Sloupec „forma Z“ specifikuje formu druhého zasaženého valenčního doplnění v základové konstrukci a za značkou → pak formy tohoto doplnění v reciproční konstrukci.
Ve sloupci „vyjádření reciprocity“ jsou uvedeny výrazy, z nichž alespoň jeden musí být pro vyjádření reciprocity přítomen v povrchové struktuře konstrukce (bez něj by konstrukce neměla reciproční čtení); značka značí, že žádný specifický výraz signalizující reciprocitu není nutný (tj. doplnění Z může mít nulovou formu, reciproční význam konstrukce je vyjádřen již plurálovou formou doplnění Y, viz odd. 3.2.1).

Jednotlivá pravidla se dále liší v tom, jaké výrazy lze užít ke zdůraznění recipročního významu: zatímco výrazy navzájem a vzájemně lze užít univerzálně, výrazy mezi sebou, spolu a dohromady jsou doloženy jen u sloves s určitými formami doplnění. Tendence v jejich užití shrnujeme v posledním sloupci tabulky 2.

3.2.2.1  Objektová reciprocita s dativním doplněním Z

Objektovou reciprocitu, v níž je valenční doplnění odpovídající proměnné Z vyjádřeno bezpředložkovým dativem, popisují – v závislosti na typu slovesa vzhledem k reciprocitě – dvě doplňková pravidla, pravidlo G33, rcpr_obj_3_inher, pro slovesa, která nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (odd. 3.2.2.1a), a pravidlo G34, rcpr_obj_3_neinher, pro slovesa bez tohoto rysu v lexikálním významu (odd. 3.2.2.1b).

3.2.2.1a  Objektová reciprocita sloves s lexikálním rysem vzájemnosti s dativním doplněním Z.

Změny ve valenčním rámci inherentně recipročních sloves, tedy sloves nesoucích rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (viz typ sloves A v odd. GUIDE > 4.4), při objektové reciprocitě s dativním Z popisuje pravidlo G33, rcpr_obj_3_inher. Toto pravidlo se ve VALLEXu uplatňuje pouze u čtyř sémanticky blízkých sloves s významem „činit cizím/blízkým“ (odcizovatimpfodcizitpf, oddalovatimpfoddálitpf, přibližovatimpfpřiblížitpf a vzdalovatimpfvzdálitpf).

Reciprocita YZ3Pravidlo G33
Doplňkové pravidlo, YZ3, inherentrcpr_obj_3_inher
podmínkyrecipr: ZY
Z3
Z ∅, sobě
obligatornostZ
nevypustitelnost
zdůrazněnínavzájem, vzájemně

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Doplnění Z odpovídá u sloves umožňujících tento typ reciprocity aktantu ADDR. Pravidlo G33, rcpr_obj_3_inher, stanovuje, že Z je ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukce obligatorní a že má buď nulovou formu, tj. není v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno, nebo je vyjádřeno jako reflexivní osobní zájmeno v dativním dlouhém tvaru.

 1. (283)   odcizovatimpfodcizitpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → ∅  
  Podle sociologů supermarkety lidi navzájem odcizují.

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → sobě  
  Tato společnost lidi odcizuje sobě navzájem i sobě samým. [vlastní příklad na základě korpusových dokladů]

 2. (284)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 ADDR3, k+3 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → ∅  
  Všichni si koukáme do talíře, komunikace a informace minimalizovaly vzdálenosti, a tak nějak nás vzájemně přiblížily.

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → sobě  
  [Lidský přístup je to, čemu rozumějí všichni.] A potom je snazší debatovat o jednotlivých hodnotách a přibližovat je sobě navzájem.

 3. (285)   vzdalovatimpfvzdálitpf   ACT1 ADDR3, od+2 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → ∅  
  Obě strany spor vzdálil. [vlastní příklad]

Slovesa této skupiny kromě dativu připouští jako další možné vyjádření Z předložkové skupiny k+3 nebo od+2, viz například (284) a (285), tyto formy jsou pravidlem odstraněny; jejich zpracování zajišťuje odpovídající doplňkové pravidlo G37, rcpr_obj_prep_inher.3-87

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou příznak vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není pro vyjádření reciprocity třeba (a to ani při nulové formě Z) přítomnosti adverbií navzájem nebo vzájemně; tato adverbia slouží pouze ke zdůraznění recipročního pojetí děje, viz příklady (283) a (284).3-88

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa umožňuje kromě objektové reciprocity zde zpracovávaného typu i objektovou reflexivitu zasahující stejnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním příslušné dvojice pravidel (základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G33, rcpr_obj_3_inher) vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní čtení, viz kapitolu 2. K homonymii dochází v případě, že doplnění Z (tedy doplnění s dativní formou) je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, viz např. první příklad v (286). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

Dále homonymní konstrukce mohou na základě příslušné dvojice pravidel pro reciprocitu vznikat též v případě, kdy valenční doplnění v těchto pravidlech zastoupené proměnnou Z představuje zároveň valenční doplnění zasažené subjektovou reflexivitou (kde pak v pravidle G18, reflex_basic_subj, odpovídá proměnné Y). Je tomu tak v případě, že příslušné doplnění Z je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, viz první příklad v (287). Nežádoucí homonymie je opět odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

 1. (286)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 ADDR3, k+3 PAT4

  Z=ADDR3  → sobě  
  Jarmek přibližuje lidi sobě, přibližuje nás tomu, co nám nabízí karpatská příroda a dovednost místních obyvatel.
  (konstrukce má buď reciproční, nebo reflexivní čtení)

  reciprADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR3  → sobě  
  Jarmek přibližuje lidi sobě navzájem, …
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)

  reflexADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR3  → sobě  
  Jarmek přibližuje lidi sobě samým, …
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

 2. (287)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 ADDR3, k+3 PAT4

  Z|Y=ADDR3  → sobě  
  Ježíš přibližuje lidi sobě. [vlastní příklad]
  (konstrukce má buď reciproční, nebo reflexivní čtení)

  reciprADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDR3  → sobě  
  Ježíš přibližuje lidi sobě navzájem, …
  (reciproční význam konstrukce je určen adverbiem navzájem)

  reflexACTADDR, X=ACT1, Y=ADDR3  → sobě  
  Ježíš přibližuje lidi sám sobě, …
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

3.2.2.1b  Objektová reciprocita sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s dativním doplněním Z.

Změny ve valenčním rámci sloves, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, v odd. GUIDE > 4.4 označovaná jako typ C, při objektové reciprocitě s dativním Z popisuje pravidlo G34, rcpr_obj_3_neinher. Toto pravidlo se ve VALLEXu vztahuje jen na tři slovesa (představovatimpfpředstavitpf, přizpůsobovatimpfpřizpůsobitpfzvykatimpfzvyknoutpf).

Reciprocita YZ3Pravidlo G34
Doplňkové pravidlo, YZ3, ¬inherent rcpr_obj_3_neinher
podmínkyrecipr: YZ|ZY
Z3
Z sobě, ∅
obligatornostZ
nevypustitelnostZ nebo jeden ze zdůrazňujících výrazů
zdůrazněnínavzájem, vzájemně

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Valenční doplnění Z odpovídá u sloves, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu a která umožňují tento typ reciprocity, aktantu ADDR nebo EFF. Pravidlo G34, rcpr_obj_3_neinher, určuje, že Z je ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukce obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost ve valenčním rámci odpovídajícím základové konstrukci) a že je v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno jako reflexivní osobní zájmeno v dativním dlouhém tvaru, nebo má nulovou formu (tj. není na povrchu vyjádřeno); má-li Z nulovou formu, je reciprocita nutně vyjádřena jedním z adverbií navzájem nebo vzájemně.3-89

 1. (288)   představovatimpfpředstavitpf   ACT1 ADDR3 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDR3  → sobě  
  Učitel pak představil nastupující studenty sobě navzájem. [vlastní příklad]

 2. (289)   přizpůsobovatimpfpřizpůsobitpf   ACT1 PAT4 EFF3

  reciprPATEFF, Z=EFF3  → ∅  
  Je jasné, že musí být skutečně velmi složité přizpůsobit navzájem tak samostatné (učební a vyučující) nástroje.
  (reflexivní osobní zájmeno zde není přítomno, reciproční význam konstrukce vyjadřuje adverbium navzájem)

V případě, že sloveso kromě dativu připouští i další formy vyjádření Z, jsou tyto formy pravidlem odstraněny. Z těchto dalších možných forem Z jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly, viz následující příklad.3-90

 1. (290)   zvykatimpfzvyknoutpf   ACT1 PAT4 EFF3, na+4, inf, aby, ať, že, cont

  reciprPATEFF, Z=EFF3,na+4,inf,aby,ať,že,cont  → sobě  
  Psy sobě postupně zvykejte. [upravený příklad]

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
V recipročních konstrukcích, v nichž je na povrchu přítomno reflexivní osobní zájmeno v dativu vyjadřující doplnění Z, slouží adverbia navzájemvzájemně ke zdůraznění recipročního významu konstrukce, viz příklad (288).3-91

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa umožňuje kromě objektové reciprocity zde zpracovávaného typu i subjektovou reflexivitu zasahující stejné valenční doplnění (zde zastoupené proměnnou Z, v pravidle G18, reflex_basic_subj pak proměnnou Y, viz kap. 2), mohou uplatněním příslušné dvojice pravidel (základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G34, rcpr_obj_3_neinher) vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci. Je tomu tak v případě, že je Z (tedy doplnění s dativní formou) obsazeno reflexivním osobním zájmenem, viz první příklad v (291). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

Data VALLEXu u tohoto typu objektové reciprocity nedokládají slovesa umožňující objektovou reciprocitu a objektovou reflexivitu zasahující stejnou dvojici valenčních doplnění.

 1. (291)   přizpůsobovatimpfpřizpůsobitpf   ACT1 PAT4 EFF3

  Z|Y=EFF3  → sobě  
  … v historicky poměrně kratičké době vznikla jedna globální civilizace, která pokrývá celou planetu, celou ji propojuje a všechny kultury či civilizační okruhy, které se tak dlouho vyvíjely autonomně, vměstnává do sebe a sobě přizpůsobuje.
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu globální civilizace přizpůsobuje kultury a civilizační okruhy sobě navzájem / jedny druhým), nebo reflexivní čtení (ve smyslu civilizace přizpůsobuje kultury a civilizační okruhy sama sobě))

  reciprPATEFF, Y=PAT4, Z=EFF3  → sobě  
  … dvojčata často trpí podobnými vadami řeči, které sobě navzájem přizpůsobují. (= dvojčata přizpůsobují vady jedny druhým)
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)

  reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFF3  → sobě  
  Ježíš proměněný se vydává do krajnosti a tak nás skutečně proměňuje tím, že nás přizpůsobuje sám sobě.
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

3.2.2.2  Objektová reciprocita s doplněním Z v instrumentálu

Změny ve valenčním rámci sloves při objektové reciprocitě s doplněním Z vyjádřeným v bezpředložkovém instrumentálu popisuje pravidlo G35, rcpr_obj_7_inher. U tohoto typu jsou ve VALLEXu doložena pouze tři inherentně reciproční slovesa, tedy slovesa nesoucí rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, viz typ A v odd. GUIDE > 4.4, a to slovesa řezatimpf, střídatimpf a vystřídatpf.

Reciprocita YZ7Pravidlo G35
Doplňkové pravidlo, YZ7, inherentrcpr_obj_7_inher
podmínkyrecipr: YZ
Z7
Z   → 
obligatornostZ
nevypustitelnost
zdůrazněnínavzájem, vzájemně

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Valenční doplnění Z odpovídá u sloves této skupiny aktantu EFF. Pravidlo G35, rcpr_obj_7_inher, určuje, že tento aktant je ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukce obligatorní (tj. je přítomen v hloubkové struktuře), avšak má nulovou formu, tedy není v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce vyjádřen.

 1. (292)   střídatimpf   ACT1 PAT4 EFF7, s+7, za+4

  reciprPATEFF, Z=EFF7  → ∅  
  Nepříliš prostorný bazének v pavilónu amerických tropů ale oba druhy najednou nepojme, takže botanici letničky rok co rok vzájemně střídají. (= střídají druhy letniček jeden druhým)
  Metody je nejlépe střídat a vzájemně doplňovat. (= střídat jednu druhou)

Slovesa z této skupiny kromě bezpředložkového instrumentálu připouští vyjádření EFF předložkovou skupinou s+7 a/nebo za+4; tyto formy jsou pravidlem odstraněny a dále zpracovány odpovídajícím doplňkovým pravidlem.3-92

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou příznak vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není pro vyjádření reciprocity třeba (a to ani při nulové formě Z) přítomnosti adverbií navzájem nebo vzájemně; tyto prostředky slouží pouze ke zdůraznění recipročního pojetí děje, viz první příklad (292).3-93

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
Uplatněním dvojice základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G35, rcpr_obj_7_inher, nevznikají konstrukce homonymní s konstrukcemi reflexivními, neboť podle pravidla G35 nelze doplnění Z vyjádřit reflexivním osobním zájmenem, jehož přítomnost v povrchové struktuře možnost homonymie podmiňuje.

3.2.2.3  Objektová reciprocita s doplněním Z vyjádřeným předložkovou skupinou s+7

Změny ve valenčním rámci sloves, u nichž je doplnění Z vyjádřeno předložkovou skupinou s+7, popisuje pravidlo G36, rcpr_obj_s+7_inher. Tento typ objektové reciprocity je ve VALLEXu hojně doložen u inherentně recipročních sloves, tedy sloves, která obsahují rys vzájemnosti ve svém lexikální významu (viz typ A v odd. GUIDE > 4.4); ze sloves, která nenesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu, je ve slovníku doloženo jediné sloveso identifikovatbiasp, viz níže poznámku pod čarou .

Reciprocita YZs+7Pravidlo G36
Doplňkové pravidlo, YZs+7, inherentrcpr_obj_s+7_inher
podmínkyrecipr: YZ|ZY
Zs+7
Z   → ∅, se sebou
obligatornostZ
nevypustitelnost

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Valenční doplnění Z, které se v základové konstrukci realizuje předložkovou skupinou s+7, odpovídá u daných sloves aktantům ADDREFF. Pravidlo G36, rcpr_obj_s+7_ inher, určuje, že Z je ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukce obligatorní, a dále, že má v reciproční konstrukci typicky nulovou formu, tj. není v povrchověsyntaktické struktuře vyjádřeno; sporadicky může být vyjádřeno předložkovou skupinou se sebou.3-94

 1. (293)   promíchávatimpfpromíchatpf   ACT1 ADDRs+7 PAT4 EFFoptdo+2, v+4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRs+7  → ∅  
  Mouku, perníčky, sušené ovoce a koření spolu promíchejte.

 2. (294)   srovnávatimpfsrovnatpf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Z=EFFs+7  → ∅  
  Srovnáme-li například tvůrčí počátky Kraskovy a Hlaváčkovy …

 3. (295)   konfrontovatbiasp   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Z=EFFs+7  → se sebou  
  Ale prameny budeme se sebou konfrontovat

 4. (296)   pojitimpf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRs+7  → ∅  
  Pojí nás spolu nejen basketbalové, ale i přátelské pouto.

Připouští-li slovesa této skupiny pro vyjádření Z kromě předložkové skupiny s+7 i další formy vyjádření, jsou tyto formy pravidlem G36, rcpr_obj_s+7_inher, odstraněny. Z těchto dalších možných forem Z jsou bezpředložkové a předložkové pády zpracovány odpovídajícími doplňkovými pravidly.3-95

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou příznak vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není v recipročních konstrukcích těchto sloves pro vyjádření reciprocity třeba (a to ani při nulové formě Z) přítomnosti dalších výrazů. Adverbiale spolu, navzájem, vzájemně, dohromady nebo mezi sebou, příp. jejich kombinace, slouží pouze pro zdůraznění recipročního významu. Korpusová data dokládají následující kombinace: spolu navzájem, spolu vzájemně, spolu dohromady, spolu mezi sebou, mezi sebou navzájem, mezi sebou vzájemně, mezi sebou dohromady. Výraz mezi sebou je možné užít pouze v případě, že doplnění Z není v povrchověsyntaktické struktuře reciproční konstrukce vyjádřeno.

 1. (297)   kombinovatimpf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Z=EFFs+7  → ∅  
  Lékaři varují ještě před jedním: nekombinujte spolu různé druhy kapek a léků na kašel.
  K dosažení vyššího účinku je někdy výhodné vzájemně kombinovat léky různého chemického složení a různého mechanismu působení.
  I tyto kanály lze spolu navzájem kombinovat.

 2. (298)   plést (si)impf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Z=EFFs+7  → ∅  
  Pletou všechny výrazy dohromady.

 3. (299)   měřitimpf   ACT1 ADDRs+7 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRs+7  → ∅  
  Uvnitř uvedených a mnoha jiných oblastí jsou primární, tvůrčí elementy o sobě nesrovnatelné, protože jsou odlišné kvality, tedy nelze je měřit navzájem.

 4. (300)   porovnávatimpfporovnatpf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  reciprPATEFF, Z=EFFs+7  → ∅  
  Životní průšvihy mezi sebou nejde porovnávat a cizí trpké zkušenosti jsou nepřenosné.

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa umožňuje kromě objektové reciprocity zde zpracovávaného typu i objektovou reflexivitu zasahující stejnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním příslušné dvojice pravidel (základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G36, rcpr_obj_s+7_inher) vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. K homonymii dochází v případě, že Z (tedy doplnění s formou s+7) je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, viz např. první příklad v (301). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbii spolu, navzájem, vzájemně nebo dohromady.

Dále homonymní konstrukce mohou na základě příslušné dvojice pravidel vznikat též v případě, kdy valenční doplnění v těchto pravidlech zastoupené proměnnou Z představuje zároveň valenční doplnění zasažené subjektovou reflexivitou (kde pak v pravidle G18, reflex_basic_subj, odpovídá proměnné Y). Je tomu tak v případě, že příslušné doplnění Z je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, viz první příklad v (302). Nežádoucí homonymie je opět odstraněna adverbii spolu, navzájem, vzájemně nebo dohromady.

 1. (301)   smiřovatimpfsmířitpf   ACT1 ADDRs+7 PAT4

  Z=ADDRs+7  → se sebou  
  Takový je nepovšimnutý kosmický a katastrofický, tedy černý humor paní Le Murie, podle jména „té, jež se sebou smiřuje duchy zemřelých“, který divákovi proteče takříkajíc mezi prsty. (upravený příklad)
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu paní Le Murie smiřuje duchy zemřelých se sebou navzájem), nebo reflexivní čtení (ve smyslu paní Le Murie smiřuje duchy zemřelých se sebou samými))

  reciprADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDRs+7  → se sebou  
  V tomto měsíci se muslimové více věnují dobročinnosti, snaží se vyvarovat konfliktů, a naopak se vzájemně se sebou smiřují, … (upravený příklad)
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium vzájemně)

  reflexADDRPAT, Y=PAT4, Z=ADDRs+7  → se sebou  
  Náboženství je cokoliv, co vás smiřuje se sebou samými. (upravený příklad)
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

 2. (302)   srovnávatimpfsrovnatpf   ACT1 PAT4 EFFs+7

  Z|Y=EFFs+7  → se sebou  
  Když nás Chorvaté se sebou srovnávají
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu Chorvaté nás srovnávají navzájem), nebo reflexivní čtení (ve smyslu Chorvaté nás srovnávají se sebou samými))

  reciprPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFs+7  → se sebou  
  Nesrovnávejte děti se sebou navzájem. [vlastní]
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)3-96

  reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFFs+7  → se sebou  
  Byl jsem špatný, arogantní, srovnával jsem hráče sám se sebou
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

3.2.2.4  Objektová reciprocita s doplněním Z vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7

Objektovou reciprocitu, v níž je valenční doplnění odpovídající proměnné Z vyjádřeno předložkovými skupinami jinými než s+7 (tato je ošetřena pravidlem G36, rcpr_obj_s+7_inher), popisují – v závislosti na typu slovesa vzhledem k reciprocitě – dvě doplňková pravidla, pravidlo G37, rcpr_obj_prep_inher, pro slovesa, která nesou rys vzájemnosti ve svém lexikálním významu (odd. 3.2.2.4a), a pravidlo G38, rcpr_obj_prep_neinher, pro slovesa bez tohoto rysu v lexikálním významu (odd. 3.2.2.1b).

V případě, že valenční doplnění Z umožňuje realizaci více předložkovými skupinami, uplatňuje se dané pravidlo vícekrát.

3.2.2.4a  Objektová reciprocita sloves s lexikálním rysem vzájemnosti s doplněním Z vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7.

Změny ve valenčním rámci inherentně recipročních sloves, tedy sloves, která obsahují lexikální rys vzájemnosti ve svém významu (typ A v odd. GUIDE > 4.4), u nichž je valenční doplnění odpovídající proměnné Z vyjádřeno jinými předložkovými skupinami než s+7, popisuje pravidlo G37, rcpr_obj_prep_inher.

Reciprocita YZprepPravidlo G37
Doplňkové pravidlo, YZprep, inherent rcpr_obj_prep_inher
podmínkyrecipr: YZ|ZY
Zprep+pád
Z k+3  → k sobě, ∅
od+2  → od sebe, ∅
proti+3  → proti sobě
za+4  → 
prep+pád  → REFLpred+pád
ostatní formy  → 
obligatornostZ
nevypustitelnostZ, má-li Z jinou formu než k+3, od+2, za+4
zdůrazněník+3: navzájem, vzájemně, dohromady
za+4: navzájem, vzájemně, spolu, mezi sebou
od+2, proti+3, prep+pád: navzájem, vzájemně

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Valenční doplnění Z odpovídá ve valenčních rámcích inherentně recipročních sloves umožňujících reciprocitu tohoto typu aktantům ADDR, ORIG a EFF, dále obligatorním volným doplněním DIR3, DIR1 a řídce LOC. Toto doplnění je dle pravidla G37, rcpr_obj_prep_inher, ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukce obligatorní.

Dále toto pravidlo určuje vyjádření Z v recipročních konstrukcích: má-li Z formu předložkové skupiny k+3 nebo od+2, realizuje se reflexivním osobním zájmenem v příslušné předložkové skupině, nebo není na povrchu vyjádřeno. Doplnění Z vyjádřené předložkovou skupinou proti+3 se v recipročních konstrukcích realizuje jako reflexivní osobní zájmeno v příslušné předložkové skupině.3-97 Doplnění Z realizované předložkovou skupinou za+4 se v povrchověsyntaktické struktuře recipročních konstrukcích nevyjadřuje.

 1. (303)   slepovatimpfslepitpf   ACT1 ADDRk+3, s+7 PAT4 EFFoptdo+2, v+4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRk+3  → k sobě  
  … všechny krabičky slepte lepidlem k sobě.

  reciprADDRPAT, Z=ADDRk+3  → ∅  
  Upečené obdélníčky necháme vychladnout a pak je po dvou slepíme jahodovou marmeládou.

 2. (304)   odtrhávat / odtrhovatimpfodtrhnoutpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Z=ORIGod+2  → od sebe  
  Pak se prý podařilo dvojici rváčů od sebe odtrhnout.

  reciprPATORIG, Z=ORIGod+2  → ∅  
  Jediný Ljoňka se nadarmo snažil odtrhnout rváče.

 3. (305)   stavětIimpf   ACT1, že ADDRproti+3 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRproti+3  → proti sobě  
  Rozdílné názory na vyřešení krize v Kongu, kde zuří občanská válka, dokonce stavějí proti sobě jednotlivé státy.

 4. (306)   měnitimpf   ACT1 PAT4 EFFza+4 BENtyp3, pro+4

  reciprPATEFF, Z=EFFza+4  →  ∅  
  Rok jsem se nekoupal ani si neměnil šaty a jen si každou hodinu vrážel jehlu do šlachovitého šedého strnulého masa konečné závislosti.
  Měl sedm mobilních telefonů, dvanáct SIM karet a stále vše mezi sebou vzájemně měnil.
  Šéfa pohřební služby čeká vězení Karvinský soud potrestal Jaroslava Heinze za to, že měnil rakve a podváděl pozůstalé.
  Mohl v Brně zachytat lépe, ale nechci po jednom nevydařeném výkonu měnit gólmany.

 5. (307)   střídatimpf   ACT1 PAT4 EFF7, s+7, za+4

  reciprPATEFF, Z=EFFza+4  → ∅  
  Že střídá ženské, pije a má dluhy?

V pravidle uvedené předložkové skupiny představují jen explicitně uváděné morfematické formy u aktantů. Předložkové skupiny realizující volná doplnění DIR1, DIR3 a LOC,3-98 u nichž forma vyplývá z jejich významu, ošetřuje uvedený předpis s proměnnou prep+pád.3-99 Ve většině těchto případů je přítomnost reflexivního osobního zájmena v příslušném předložkovém pádu v reciproční konstrukci nutná, bez jeho přítomnosti by (zřejmě vzhledem k velké polysémii většiny těchto sloves) nebyl význam slovesa jednoznačně určen,3-100 viz též následující příklady.

 1. (308)   překládatimpfpřeložitpf   ACT1 PAT4 DIR3

  reciprPATDIR3, Z=DIR3přes+4  → přes sebe  
  Santiago začal nepřítomně překládat přes sebe kovové jehlice na plastovém talíři.

 2. (309)   pokládatimpfpoložitpf   ACT1 PAT4 DIR3

  reciprPATDIR3, Z=DIR3na+4  → na sebe  
  Je to, jako byste filmovali život člověka od narození až do tohoto okamžiku, a pak všechny ty obrázky položili na sebe a promítli je všechny současně.

 3. (310)   pokládatimpfpoložitpf   ACT1 PAT4 LOC

  reciprPATLOC, Z=LOCna+6  → na sobě  
  Balíky pak musí být na sobě položeny tak, aby doléhaly a do stohu nezatékalo.

  reciprPATLOC, Z=LOCza+7  → za sebou  
  Za rok spotřebují tolik balení anxiolytik, že kdyby se škatulky od nich položily za sebe, jejich pás by se táhl z Prahy až do Panamského průplavu.

 4. (311)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 PAT4 DIR3 DIRtyp

  reciprPATDIR3, Z=DIR3k+3  → k sobě  
  Sociální sítě přiblížily lidi k sobě tak blízko, že si nikdy nebyli vzdálenější.

  reciprPATDIR3, Z=DIR3k+3  → ∅  
  To je jeho úkol - přibližovat oba světy a pomáhat postiženým lidem, aby uloženou práci dokázali sami zvládnout.

 5. (312)   oddalovatimpfoddálitpf   ACT1 PAT4 DIR1 DIRtyp

  reciprPATDIR1, Z=DIR1od+2  → od sebe  
  Snažím se uvolnit čelisti a oddálit je od sebe.

  reciprPATDIR1, Z=DIR1od+2  → ∅  
  Tenhle zákrok není bolestivý, roztok pomáhá oddálit vrstvy kůže a snižuje krvácení.

V případě, že doplnění Z umožňuje vyjádření dalšími formami, jsou tyto formy pravidlem odstraněny; tyto formy (jde o dativ, instrumentál a formu s+7) jsou zpracovány příslušnými doplňkovými pravidly, viz příklad (307).3-101

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Jelikož inherentně reciproční slovesa nesou příznak vzájemnosti již ve svém lexikálním významu, není v recipročních konstrukcích těchto sloves třeba (a to ani při nulové formě Z) přítomnosti dalších výrazů. V případě, že je doplnění Z vyjádřeno předložkovou skupinou k+3, slouží ke zdůraznění recipročního významu konstrukce adverbium navzájem, vzájemně a okrajově též dohromady (313). Je-li Z vyjádřeno skupinou od+2 nebo proti+3, uplatňuje se v recipročních konstrukcích adverbium navzájemvzájemně (314)-(316). V recipročních konstrukcích sloves, u nichž je Z vyjádřeno formou za+4, zdůrazňuje reciproční význam konstrukce adverbium spolu, navzájem, vzájemněmezi sebou (317), (318). U dalších předložkových skupin vyjadřujících Z se pro zdůraznění recipročního významu uplatňují adverbia navzájem a vzájemně.

 1. (313)   přilepovatimpfpřilepitpf   ACT1 ADDRk+3 PAT4 MEANStyp7   

  reciprADDRPAT, Z=ADDRk+3  → ∅  
  Hoch si dával přilepit náplastí dohromady malíček s prsteníkem …

 2. (314)   oddělovatimpfoddělitpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Z=ORIGod+2  → ∅  
  … jelikož častokrát nelze tyto dvě jednotky navzájem oddělit.

 3. (315)   rozeznávatimpfrozeznatpf   ACT1 PAT4 ORIGod+2

  reciprPATORIG, Z=ORIGod+2  → ∅  
  Učí se rozeznávat vzájemně svůj pach.3-102,3-103

 4. (316)   stavětIimpf   ACT1, že ADDRproti+3 PAT4

  reciprADDRPAT, Z=ADDRproti+3  → proti sobě  
  Podle jeho slov je třeba odmítnout příležitostně pokusy vzájemně proti sobě stavět odsun sudetských Němců a předchozí zločiny nacistického režimu.

 5. (317)   střídatimpf   ACT1 PAT4 EFF7, s+7, za+4

  reciprPATEFF, Z=EFFza+4  → ∅  
  Má-li být simulace opravdu realistická, je nutné napodobit celé spektrum pohybů a vzájemně je střídat, podobně jako u skutečného kloubu v průběhu dne.

 6. (318)   prohazovatimpfprohoditpf1   ACT1 PAT4 EFFza+4 BENtyp3   

  reciprPATEFF, Z=EFFza+4  → ∅  
  […] tlumiče občas stačí prohodit stranově mezi sebou […]

  reciprPATEFF, Z=EFFza+4  → ∅  
  Žáky spolu občas v lavicích prohoďte. [vlastní příklad]

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa umožňuje kromě objektové reciprocity zde zpracovávaného typu i subjektovou reflexivitu zasahující stejné valenční doplnění (zde zastoupené proměnnou Z, v pravidle G18, reflex_basic_subj pak proměnnou Y, viz kap. 2), mohou uplatněním příslušné dvojice pravidel (základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G37, rcpr_obj_prep_inher) vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní čtení. Je tomu tak v případě, že je Z (tedy doplnění vyjádřené předložkovou skupinou) obsazeno reflexivním osobním zájmenem, viz první příklad v (319). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbii navzájem, vzájemně, (příp. v závislosti na formě Z též dohromady).

Data VALLEXu u tohoto typu objektové reciprocity nedokládají slovesa umožňující objektovou reciprocitu a objektovou reflexivitu zasahující stejnou dvojici valenčních doplnění.

 1. (319)   přibližovatimpfpřiblížitpf   ACT1 PAT4 DIR3 DIRtyp

  Z|Y=DIR3k+3  → k sobě  
  Al odložil šňůru i lepicí pásku, přiblížil ukazováky k sobě a zase je oddálil, …
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu Al přiblížil ukazováky k sobě navzájem), nebo reflexivní čtení (ve smyslu Al přiblížil ukazováky k sobě samému))

  reciprPATDIR3, Y=PAT4, Z=DIR3k+3  → k sobě  
  Pusťte si nějaký film a sledujte, jak partneři pohybují hlavami, aby k sobě mohli navzájem přiblížit rty …
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)

  reflexACTDIR3, X=ACT1, Y=DIR3k+3  → k sobě  
  Bylo mi, jako by sis přede mnou vydloubl oko a přiblížil ho k sobě. (příklad upraven)
  (reciproční čtení je zde vyloučeno singulárem objektové pozice)

3.2.2.4b  Objektová reciprocita sloves bez lexikálního rysu vzájemnosti s doplněním Z vyjádřeným jinými předložkovými skupinami než s+7.

Změny ve valenčním rámci sloves, která neobsahují lexikální rys vzájemnosti ve svém významu, tedy nejsou inherentně reciproční (typ C v odd. GUIDE > 4.4), u nichž je valenční doplnění odpovídající proměnné Z vyjádřeno předložkovými skupinami jinými než s+7, popisuje pravidlo G38, rcpr_obj_prep_neinher.

Reciprocita YZprepPravidlo G38
Doplňkové pravidlo, YZprep, ¬inherent rcpr_obj_prep_neinher
podmínkyrecipr: YZ|ZY
Zprep+pád
Z prep+pád  → REFLpred+pád3-104
ostatní formy  → 
obligatornostZ
nevypustitelnostZ
zdůrazněnínavzájem, vzájemně

Obligatornost a vyjádření valenčního doplnění odpovídajícího Z:
Valenční doplnění Z odpovídá ve valenčních rámcích sloves, která nejsou inherentně reciproční a u nichž je doplnění zastoupené touto proměnnou vyjádřeno některou z předložkových skupin (mimo s+7), aktantům EFFADDR, sporadicky ORIG, dále kvazivalenčnímu doplnění OBST nebo obligatorním volným doplněním DIR3, DIR1LOC, méně často DIR2. Pravidlo G38, rcpr_obj_prep_neinher, stanoví, že toto valenční doplnění je ve valenčním rámci popisujícím reciproční konstrukci obligatorní (bez ohledu na jeho případnou fakultativnost ve valenčním rámci odpovídajícím základové konstrukci).

Dále toto pravidlo určuje, že Z je v povrchové struktuře recipročních konstrukcí vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem v příslušné předložkové skupině. Jeho přítomnost na povrchu je nutná (jinak by vzájemnost nebyla vyjádřena, viz např. (320) nebo (321)). Ve VALLEXu jsou u těchto sloves doloženy následující předložkové skupiny: do+2, k+3, na+4, na+6, o+4, o+6, od+2, po+6, proti+3, před+7.3-105,3-106

 1. (320)   zahýbatIimpfzahnoutpf   ACT1 PAT4 EFFoptdo+2, v+4

  reciprPATEFF, Z=EFFdo+2  → do sebe  
  Uprostřed dvojlistu oba konce drátu do sebe zahněte.

 2. (321)   řaditimpf   ACT1 ADDRk+3 PAT4 EFFoptdo+2, v+4 DIR3typ CRITtyp MANNtyp

  reciprADDRPAT, Z=ADDRk+3  → k sobě  
  Vyzkoušeli jsme si skládání puzzle, pexeso, děti rozpoznávaly barvy a geometrické tvary, řadily k sobě velká tiskací písmena.

 3. (322)   dávatimpfdátpf   ACT1 PAT4 DIR3

  reciprPATDIR3, Z=DIR3k+3  → k sobě  
  Spojte plosky nohou a dejte ruce k sobě.
  (s reciproční interpretací dejte ruce jednu k druhé, k homonymii s reflexivní konstrukcí (ve smyslu dejte ruce k sobě (= ke svému tělu)), viz níže)

 4. (323)   orientovatbiasp   ACT1 PAT4 EFFk+3, na+4

  reciprPATEFF, Z=EFFna+4  → na sebe  
  Jedním z úkolů domácího konzultanta je podpořit rodiče v přijetí dítěte a orientovat je také na sebe navzájem.

 5. (324)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  reciprACTPAT, Z=PATna+6  → na sobě  
  Oba mají stejný názor na svět a oběma na sobě navzájem záleží natolik, že jsou schopni překonat překážky, které přináší fakt, že Emmett je neslyšící.

 6. (325)   rozkládatimpfrozložitpf   ACT1 PAT4 LOC

  reciprPATLOC, Z=LOCna+6  → na sobě  
  Je totiž vtěleno do hedvábných a lněných šátků úžasné pestrosti a vzorů všesvětového folklóru. Rozloženy lehounce na sobě, evokují představu v hedvábí šustících dívek na pastvě pro oči.3-107

 7. (326)   otíratimpfotřítpf   ACT1 PAT4 OBSTopto+4

  reciprPATOBST, Z=OBSTo+4  → o sebe  
  Vlk běžel napřed a všichni se obrátili a dívali se, jak on a Víha o sebe otírají čenichy.

 8. (327)   zdát seimpf   ACT3 PATo+6 EFF1, jak, že, cont

  reciprACTPAT, Z=PATo+6  → o sobě  
  Potmě by se neměli milovat, jsou v ní slepí a jenom se jim o sobě zdá. (= zdá se jednomu o druhém)

 9. (328)   odrazovatimpfodraditpf   ACT1 PAT4 ORIGoptod+2 MEANStyp7   

  reciprPATORIG, Z=ORIGod+2  → od sebe  
  Ale spolu! Dokonce ani pojídání plných hrstí tabletek na to či ono, lovení umělého chrupu ze sklenice, vykonávání práce s větší a větší námahou je od sebe neodradí.

 10. (329)   odstrkovat / odstrkávatimpf1odstrčitpf1odstrkatIpf2   ACT1 PAT4 DIR1 MEANStyp7   
  reciprPATDIR1, Z=DIR1od+2  → od sebe  
  Když nás konečně od sebe odstrčil, zůstaly jsem na sebe nenávistně hledět a rychle a těžce oddychovaly.

 11. (330)   stýskat seimpf   ACT3 PAToptpo+6, že

  reciprACTPAT, Z=PATpo+6  → po sobě  
  Hrozně se nám po sobě stýská.

 12. (331)   štvátimpf   ACT1 PAT4 EFFproti+3

  reciprPATEFF, Z=EFFproti+3  → proti sobě  
  Vracela nás do let minulého století, do minulosti, rozrývala staré rány a štvala lidi proti sobě.

 13. (332)   chránitimpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7, aby, ať MEANStyp7    BENtyp3   

  reciprPATEFF, Z=EFFpřed+7  → před sebou  
  Přikázání jsou důležitá, aby chránila lidi před sebou navzájem.

  reciprPATEFF, Z=EFFproti+3  → proti sobě  
  Policisté mají hlídat průběh protivládních shromáždění, … , chránit fotbalové fanoušky proti sobě navzájem a všechny dohromady proti teroristům.

V případě, že Z umožňuje vyjádření více předložkovými skupinami (mimo s+7), je toto pravidlo uplatněno opakovaně, viz např. formy aktantu EFF od+2,proti+3,před+7 v příkladu (332). Případné další formy valenčního doplnění odpovídajícího proměnné Z jsou pravidlem odstraněny (opět viz (332)). Z těchto dalších možných forem Z jsou bezpředložkové pády a forma s+7 zpracovány příslušnými doplňkovými pravidly.3-108

Přítomnost výrazů zdůrazňujících reciprocitu:
Pro zdůraznění recipročního významu může být v recipročních konstrukcích užito adverbií navzájem nebo vzájemně, viz příklady (323) a (332).3-109

Homonymie recipročních a reflexivních konstrukcí:
V případě, že lexikální jednotka slovesa umožňuje kromě objektové reciprocity zde zpracovávaného typu i objektovou reflexivitu zasahující stejnou dvojici valenčních doplnění, mohou uplatněním příslušné dvojice pravidel (základní pravidlo G32, rcpr_obj_basic – doplňkové pravidlo G38, rcpr_obj_prep_neinher) vznikat konstrukce, které mají buď reciproční, nebo reflexivní interpretaci, viz kapitolu 2. K homonymii dochází v případě, že doplnění Z (tedy doplnění vyjádřené předložkovou skupinou) je obsazeno reflexivním osobním zájmenem, viz např. první příklad v (333) a dále též první příklad v (334). Nežádoucí homonymie je odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

Dále homonymní konstrukce mohou na základě příslušné dvojice pravidel vznikat též v případě, kdy valenční doplnění v těchto pravidlech zastoupené proměnnou Z představuje zároveň valenční doplnění zasažené subjektovou reflexivitou (kde pak v pravidle G18, reflex_basic_subj, odpovídá proměnné Y). Je tomu tak v případě, že příslušné doplnění Z je vyjádřeno reflexivním osobním zájmenem, viz první příklad v (334). Nežádoucí homonymie je opět odstraněna adverbii navzájem nebo vzájemně.

 1. (333)   záležetimpf   ACT3 PATna+6, aby

  Z=PATna+6  → na sobě  
  Máme se rádi a hodně nám na sobě záleží.
  (konstrukce má buď reciproční čtení (ve smyslu záleží nám na sobě navzájem), nebo reflexivní čtení (ve smyslu záleží nám na sobě samých))

  reciprACTPAT, Y=ACT3, Z=PATna+6  → na sobě  
  Měli společnou minulost, stejný původ, znali slabiny jeden druhého, ale záleželo jim na sobě navzájem.
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)

  reflexACTPAT, Y=ACT3, Z=PATna+6  → na sobě  
  Moc jim na sobě samých nezáleželo. [vlastní]
  (reflexivní význam konstrukce je určen zájmenem sám)

 2. (334)   chránitimpf   ACT1 PAT4 EFFoptod+2, proti+3, před+7, aby, ať MEANStyp7    BENtyp3   

  Z|Y=EFFpřed+3  → proti sebou  
  Já už pro vás můžu udělat jen to, že vás do budoucna budu před sebou chránit.
  (konstrukce má buď reciproční, nebo reflexivní čtení, přičemž může jít o objektovou reflexivitu, viz níže interpretaci (334b), nebo o subjektovou reflexivitu, viz (334c))

  a. reciprPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFpřed+7  → před sebou  
  Já už pro vás můžu udělat jen to, že vás do budoucna budu před sebou navzájem chránit.3-110 (příklad upraven)
  (reciproční význam konstrukce zjednoznačňuje adverbium navzájem)

  b. reflexPATEFF, Y=PAT4, Z=EFFpřed+7  → před sebou  
  Já už pro vás můžu udělat jen to, že vás do budoucna budu chránit před sebou samými. (příklad upraven)
  (reflexivní význam konstrukce zjednoznačňuje zájmeno sám, jeho forma určuje zasažená valenční doplnění PAT a EFF)

  c. reflexACTEFF, X=ACT1, Y=EFFpřed+7  → před sebou  
  Já už pro vás můžu udělat jen to, že vás do budoucna budu sám před sebou chránit. (příklad upraven)
  (reflexivní význam konstrukce zjednoznačňuje zájmeno sám, jeho forma určuje zasažená valenční doplnění ACT a EFF)

  Lexikalizované alternace

Při formulaci pravidel charakterizujících změny ve valenční struktuře sloves, která vytvářejí syntaktické konstrukce ve vztahu lexikalizované alternace – tedy ve vztahu lexikálněsémantické konverze, rozdílné strukturní realizace téhož situačního participantu a strukturního rozpadu situačního participantu na dvě valenční doplnění – využíváme obecných pravidel určujících změny ve vzájemné korespondenci situačních participantů a valenčních doplnění (Kettnerová, 2014). Konstrukce příslušející dané lexikalizované alternaci označujeme vždy symboly III, více viz níže. Změny ve valenčním rámci jsou v případě lexikalizovaných alternací i v rámci jediné sémantické skupiny sloves natolik rozmanité (často zasahují počet, typ (funktor) i obligatornost valenčních doplnění), že je nelze popisovat pomocí formálních syntaktických pravidel tak, jako je tomu u gramatikalizovaných alternací; jsou proto ve VALLEXu zachyceny pomocí samostatných lexikálních jednotek.3-111 Tyto lexikální jednotky jsou provázány pomocí atributu pro příslušný typ lexikální alternace (atributy conv, multiple, resp. split), jehož hodnota jednoznačně určuje pravidlo usouvztažňující alternací zasažené participanty a valenční doplnění (a též typ konstrukce popisované danou lexikální jednotkou, tedy I či II).

Pravidla pro lexikalizované alternace, popisující změny v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce, mají následující strukturu:

Typ lexikalizované alternacePravidlo
Podtyp dané alternaceNázev pravidla
podmínkaatribut: hodnota atributu
III
situační participantXY

Při formulaci jednotlivých pravidel používáme následující značení:

III: Označení syntaktických konstrukcí ve vztahu lexikální alternace
V pravidle popisujeme formou tabulky korespondenci zasažených sémantických participantů s valenčními doplněními. Ve sloupci I uvádíme valenční doplnění typická pro syntaktickou konstrukci, kterou lze hodnotit jako sémanticky méně příznakovou. Ve sloupci II pak uvádíme ta doplnění, která jsou charakteristická pro syntaktickou konstrukci sémanticky příznakovou. Jelikož sémantické hodnocení jednotlivých konstrukcí není z hlediska příznakovosti v mnoha případech jednoznačné, je toto řazení do značné míry arbitrární. Tam, kde je lexikalizovaná alternace spojena s možným holistickým efektem, hodnotíme jako sémanticky příznakovou tu syntaktickou konstrukci, která umožňuje holistickou interpretaci.
Například u slovesa vycházetimpfvyjítpf může být situační participant „Goal“ syntakticky strukturován buď jako volné doplnění typu DIR3, nebo jako aktant PAT. Syntaktické konstrukce, v nichž „Goal“ odpovídá PAT, jsou spojeny s holistickým efektem, jelikož tento participant v nich označuje určitý úsek cesty jako celek, který je zasažený dějem vyjadřovaným slovesem (nikoli pouze cílový bod pohybu, jako je tomu v případě, kdy tento participant koresponduje s volným doplněním DIR3); vyjadřují tak komplexnější děj (Hovav – Levin, 1988). Syntaktickou konstrukci s aktantem PAT proto označujeme jako sémanticky příznakovou (označení II), zatímco konstrukci, v níž daný participant odpovídá DIR3, chápeme jako sémanticky méně příznakovou (označení I).

X, Y: Funktory
Valenční doplnění jsou v pravidlech zastoupena funktory, v tabulce výše označená symboly X a Y. Například u slovesa lámatimpf odpovídá v konstrukci I situační participant „Produkt“ aktantu PAT, zatímco v konstrukci II aktantu EFF; tuto změnu v korespondenci situačního participantu a valenčních doplnění popisuje pravidlo L3, conv_material_product.

X | Y: Varianty funktorů
Umožňuje-li daná alternace v některé ze svých konstrukcí korespondenci situačního participantu s více valenčními doplněními, jsou tato doplnění oddělena pomocí symbolu | (daný situační participant pak může být v konkrétním užití přiřazen právě jednomu z uvedených valenčních doplnění), např. u lexikální jednotky slovesa vyčistitpf s valenčním rámcem ACT1 PAT4 DIR1typ LOCtyp, na kterou se vztahuje pravidlo L2, conv_locatum_location_destruction, může být situační participant „Location“ v konstrukci I přiřazen buď doplnění DIR1, např. Jana vyčistila skvrny ze sukně.DIR1., nebo doplnění LOC, např. Jana vyčistila skvrny na sukni.LOC.

: Situační participant nekoresponduje s žádným valenčním doplněním
Pokud se ve valenčním rámci příslušné lexikální jednotky slovesa nevyskytuje ani jediné doplnění z variant uvedených v pravidle pro danou konstrukci, platí pro odpovídající participant hodnota ; tato hodnota vyznačuje, že daný participant nekoresponduje s žádným valenčním doplněním, a nemůže být tedy ani povrchověsyntakticky vyjádřen, např. u lexikální jednotky slovesa lovitimpf s valenčním rámcem ACT1 PAT4, např. Rybáři lovili rybník., není situační participant „Locatum“ přiřazen žádnému valenčnímu doplnění, a nemůže být tedy vyjádřen ani v povrchověsyntaktické struktuře (viz pravidlo L2, conv_locatum_location_destruction).3-112

X & Y: Rozpad situačního participantu na dvě valenční doplnění
Symbol & uvedený v pravidlech spojuje dvojice takových valenčních doplnění, jimž je přiřazen jediný participant, např. u lexikální jednotky slovesa míchatimpf s rámcem ACT1 ADDRs+7 PAT4 EFFdo+2, v+4 odpovídá situační participant „Material“ doplněním ADDRPAT zároveň, např. Míchejte cukr.PAT s bílkem.ADDR do husté hmoty. (viz pravidlo L3, conv_material_product).

Morfematické vyjádření
Vzhledem k tomu, že rozdílným lexikálním jednotkám spojeným některou z lexikalizovaných alternací odpovídají ve slovníkové části odlišné valenční rámce, v nichž je u jednotlivých valenčních doplnění jejich morfematická realizace buď explicitně vyznačena, nebo implicitně vyplývá z typu funktoru, není třeba tyto změny v pravidlech pro lexikalizované alternace zachycovat; povrchověsyntaktické vyjádření valenčních doplnění zasažených příslušnou alternací je zachyceno již ve slovníkové části.

4  Lexikálněsémantické konverze

V případě lexikálněsémantické konverze jde o konverzní vztah mezi dvěma lexikálními jednotkami téhož slovesného lexému, u nichž jsou vždy dva situační participanty rozdílným způsobem přiřazeny valenčním doplněním. V důsledku změn v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce dochází též ke změnám v jejich povrchověsyntaktické strukturaci. Tyto změny v případě lexikálněsémantických konverzí zasahují buď prominentní povrchověsyntaktickou pozici přímého objektu, viz odd. 4.1, nebo subjektu, viz odd. 4.2.

4.1  Objektové konverze

4.1.1  Lokativní konverze „Locatum“„Location“

Centrálním případem lexikálněsémantické konverze je tzv. lokativní alternace (Hovav – Levin, 1988; Pinker, 1989), pro češtinu podrobně popsaná Danešem (1985), okrajově ji zmiňují Grepl a Karlík (1998); její zachycení v rámci FGP podrobně vymezuje Kettnerová (2014). Slovesa umožňující tuto alternaci lze klasifikovat jako slovesa „vytváření / vytvoření souvýskytu“ (odd. 4.1.1a) a „(z)rušení souvýskytu“ (odd. 4.1.1b). Změnami v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce jsou v případě daných sloves zasaženy participanty „Locatum“ („Umístěná věc“) a „Location“ („Místo“).4-113

4.1.1a Vytvoření souvýskytu.

Změny v korespondenci situačních participantů „Locatum“„Location“ u sloves „vytváření / vytvoření souvýskytu“ zachycuje pravidlo L1, conv_locatum_location_formation, které lze uplatnit u skupiny sloves „vytváření / vytvoření souvýskytu“.4-114

Lokativní alternacePravidlo L1
Vytvoření souvýskytuconv_locatum_location_formation
podmínkaconv: Locatum-Location (formation)
III
LocatumPATEFF | MEANS | ∅
LocationDIR2 | DIR3 | LOCPAT

 1. (335)   I Řidič načerpal benzín.PAT do nádrže.DIR3.II Řidič načerpal plnou nádrž.PAT benzínu.

 2. (336)   I Jana si každý večer natírala krém.PAT na obličej.DIR3.II Jana si každý večer natírala obličej.PAT krémem.EFF.

 3. (337)   I Zahradníci dosadili v aleji.LOC mladé stromky.PAT.II Zahradníci dosadili alej.PAT mladými stromky.EFF.

4.1.1b Zrušení souvýskytu.

Změny v korespondenci situačních participantů „Locatum“„Location“ u sloves „(z)rušení souvýskytu“ popisuje pravidlo L2, conv_locatum_location_destruction.4-115

Lokativní alternacePravidlo L2
Zrušení souvýskytuconv_locatum_location_destruction
podmínkaconv: Locatum-Location (destruction)
III
LocatumPATORIG | ∅
LocationDIR1 | LOCPAT

 1. (338)   I Petra vyčistila skvrnu.PAT ze sukně.DIR1.II Petra vyčistila sukni.PAT od skvrn.ORIG.

 2. (339)   I Sedláci žali trávu.PAT na palouku.LOC.II Sedláci žali palouk.PAT.

 3. (340)   I Učitel smazal nápis.PAT z tabule.DIR1.II Učitel smazal tabuli.PAT.

4.1.2  Konverze „Material“„Product“ („Materiál“„Produkt“)

Tato alternace je charakteristická pro slovesa, která v jedné syntaktické konstrukci vyjadřují „vytvoření útvaru / celku z „Materiálu“ a ve druhé konstrukci „uspořádání „Materiálu“ do útvaru / celku“, který lze chápat jako výsledný „Produkt“ děje (341), a dále též pro slovesa, která lze interpretovat jako jejich negativní obdobu a která označují buď „oddělení části z útvaru / celku“, nebo „rozdělení útvaru / celku na části“ (342). Z hlediska pravidlového popisu je však daná sémantická distinkce nerelevantní, viz následující pravidlo L3, conv_material_product, které se uplatňuje na obě sémantické skupiny sloves:

Alternace „Material“„Product“Pravidlo L3
conv_material_product
podmínkaconv: Material-Product
III
MaterialORIGPAT | ADDR & PAT
ProductPATEFF

 1. (341)   I Smíchejte z cukru a žloutků.ORIG hustou pěnu.PAT.II Smíchejte cukr.PAT se žloutky.ADDR v hustou pěnu.EFF.

 2. (342)   I Jan lámal kousky.PAT z tabulky čokolády.ORIG.II Jan lámal tabulku čokolády.PAT na kousky.EFF.

4.1.3  Konverze „Theme“„Path“ („Pohybující se objekt“„Prostor“), resp. „Hole“„Affected_object“ („Otvor“„Objekt / Prostor“)

U této alternace lze identifikovat dva různě strukturované podtypy, jež je možné parafrázovat jako (i) „způsobit pohyb objektu („Theme“) skrze prostor („Path“)“„způsobit pronikání / proniknutí prostoru („Path“) objektem („The-me“)“ (343),4-116 nebo jako (ii) „vytváření / vytvoření otvoru („Hole“) v objektu („Affected_object“)“„proděravění objektu / prostoru („Affected_object“)“ (344) (k této alternaci viz Daneš, 1985). Na první skupinu sloves se uplatňuje pravidlo L4, conv_theme_path, zatímco ke druhé skupině se vztahuje pravidlo L5, conv_hole_object:

Alternace „Theme“„Path“Pravidlo L4
conv_theme_path
podmínkaconv: Theme-Path
III
ThemePATEFF | MEANS
PathDIR2PAT

 1. (343)   I Sebevrah si prohnal kulku.PAT hlavou.DIR2.II Sebevrah si prohnal hlavu.PAT kulkou.EFF.

Alternace „Hole“„Affected_object“Pravidlo L5
conv_hole_object
podmínkaconv: Hole-Affected_object
III
HolePAT
Affected_objectDIR3 | DIR2 | LOCPAT

 1. (344)   I Rybáři prolomili díru.PAT do ledu.DIR3.II Rybáři prolomili led.PAT.

4.1.4  Konverze „Affliction“„Patient“ („Nemoc“„Pacient“)

Alternace „Affliction“„Patient“ („Nemoc“„Pacient“) se objevuje u omezeného počtu sloves fyzického kontaktu, která se vyznačují přítomností situačního participantu s personickými rysy. Situační participanty podléhající změně v přiřazení valenčním doplněním mohou tvořit neodlučitelný celek, avšak syntakticky jsou strukturovány zvlášť.

Přítomnost nevalenčního dativního doplnění slovesa s funktorem BEN v sémanticky méně příznakové konstrukci je podmíněna sémantikou substantiva.4-117 Ačkoli je dativní doplnění vyžadováno sémantikou jména, nikoli slovesa, naplňují dané konstrukce charakteristiku lexikálněsémantické konverze: situační participanty „Affliction“„Patient“ podléhají změně v korespondenci s valenčními doplněními a tato změna má povahu permutace participantů zasahující pozici přímého objektu. Změnu v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce popisuje následující pravidlo L6, conv_affliction_patient:

Alternace „Affliction“„Patient“Pravidlo L6
conv_affliction_patient
podmínkaconv: Affliction-Patient
III
AfflictionPATORIG | ∅
PatientBENPAT

 1. (345)   I Lékař vyléčil pacientovi.BEN nemoc.PAT.II Lékař vyléčil pacienta.PAT z nemoci.ORIG.

4.1.5  Konverze „Theme_1“„Theme_2“ („Předmět 1“„Předmět 2“)

Daný typ lexikalizované alternace je charakteristický pro slovesa označující „obchodní transakci“. Tato slovesa charakterizují dva situační participanty, a to „Předmět 1“, typicky „peníze či jiný prostředek směny“, a „Předmět 2“ specifikující „nabyté vlastnictví“. Tyto participanty mohou být syntakticky strukturovány dvěma způsoby. V první konstrukci „Předmět 1“ („peníze či jiný prostředek směny“) odpovídá Patientu (PAT), který je realizován v pozici přímého objektu, a „Předmět 2“ je vyjádřen jako aktant Efekt (EFF). Ve druhé konstrukci odpovídá Patientu (PAT) „Předmět 2“ („nabyté vlastnictví“) a „Předmět 1“ typicky nekoresponduje s žádným doplněním, případně odpovídá volnému doplnění Prostředku (MEANS). Změnu v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce popisuje následující pravidlo L7, conv_theme_theme:

Alternace „Theme_1“„Theme_2“Pravidlo L7
conv_theme_theme
podmínkaconv: Theme_1-Theme_2
III
Theme_1PATMEANS | ∅
Theme_2EFFPAT

 1. (346)   I Petr splácel majiteli bytu peníze.PAT za nájem.RCMP.II Petr splácel majiteli bytu nájem.PAT.

4.2  Subjektové konverze

4.2.1  Konverze „Bearer_of_action“„Location“ („Nositel děje“„Místo“)

Tento typ alternace představuje centrální typ subjektové konverze; komplexní analýzu této alternace pro angličtinu nabízí Dowty (2000); v české jazykovědě její analýzu v rámci konstrukční gramatiky podává Friedová (Fried, 2005), zmiňují ji i Grepl a Karlík (1998), nověji se jí též zabývá Kettnerová (2014). Tato alternace spočívá v rozdílném přiřazení situačních participantů „Nositel děje“„Místo“ valenčním doplněním: v jedné syntaktické konstrukci „Nositel děje“ odpovídá Konateli (ACT), zatímco ve druhé je přiřazen Patientu (PAT); „Místo“ jednou koresponduje s volným doplněním místa (LOC), příp. se směrovým doplněním odkud (DIR1), a podruhé s Konatelem (ACT).

Tyto změny vedou k sémantickému posunu mezi syntaktickými konstrukcemi: zatímco slovesa v sémanticky méně příznakové konstrukci označují neakční jednoduchý děj (lze ho charakterizovat jako mimovolní projev „Nositele děje“), v sémanticky příznakové struktuře spojené s holistickým efektem vyjadřují spíše stav „Místa“.4-118 Tyto změny popisuje následující pravidlo L8, conv_bearer_location:

Alternace „Bearer_of_action“„Location“Pravidlo L8
conv_bearer_location
podmínkaconv: Bearer_of_action-Location
III
Bearer_of_actionACTPAT
LocationLOC | DIR1ACT

 1. (347)   I V klášteře.LOC zněla majestátní hudba.ACT.II Klášter.ACT zněl majestátní hudbou.PAT.

 2. (348)   I Z lesa.DIR1 se ozývala střelba.ACT.II Les.ACT se ozýval střelbou.PAT.

4.2.2  Konverze „Substance“„Source“ („Substance“„Zdroj“)

Alternace „Substance“„Source“ zasahuje širokou skupinu sloves vyjadřujících neakční jednoduchý děj, kdy je příslušná sémantická situace charakterizována participanty „Substance“ (v širokém smyslu) a její „Zdroj“. Tyto participanty podléhají změnám v přiřazení valenčním doplněním, které zasahují povrchověsyntaktickou pozici subjektu: v sémanticky méně příznakové konstrukci je v subjektu vyjádřena „Substance“, zatímco v syntaktické konstrukci spojené s holistickou interpretací participant „Zdroj“. Jde o skupinu sloves co do valenční charakteristiky značně heterogenní. Na tato slovesa se uplatňuje následující pravidlo L9, conv_substance_source:

Alternace „Substance“„Source“Pravidlo L9
conv_substance_source
podmínkaconv: Substance-Source
III
SubstanceACTPAT | ∅
SourceDIR1 | LOCACT

 1. (349)   I Barva.ACT pustila z trička.DIR1.II Tričko.ACT pustilo barvu.PAT.

 2. (350)   I Na letišti.LOC explodovala bomba.ACT.II Letiště.ACT explodovalo.

4.2.3  Lokativní konverze bez objektu „Locatum“„Location“ (objectless)

Konverzní změny zasahující subjekt vykazuje též širší skupina sloves svou sémantikou blízkých slovesům podléhajícím objektové lokativní konverzi, a to slovesům vyjadřujícím „(z)rušení souvýskytu“. Pro tato slovesa formulujeme následující pravidlo L10, conv_locatum_location_objectless:

Alternace „Locatum“„Location“ (objectless)Pravidlo L10
conv_locatum_location_objectless
podmínkaconv: Locatum-Location (objectless)
III
LocatumACTPAT | ∅
LocationDIR1ACT

 1. (351)   I Z plného popelníku.DIR1 se vysypal popel.ACT.II Popelník.ACT se vysypal.

 2. (352)   I Bláto.ACT se deštěm očistilo z chodníků.DIR1.II Chodníky.ACT se deštěm očistily od bláta.PAT.

5  Rozdílná strukturní realizace situačního participantu

5.1  Rozdílná strukturní realizace participantu u sloves pohybu

Velká skupina sloves pohybu (odd. 5.1.1 až 5.1.3) a tři další skupiny sloves (odd. 5.1.4 až 5.1.6) se vyznačují tím, že umožňují participant odpovídající „Východisku“, „Dráze“ pohybu nebo jeho „Cíli“ a sémanticky obdobné participanty hloubkověsyntakticky strukturovat odlišným způsobem: (i) buď jako volné doplnění označující směr odkud DIR1 („Východisko“), kudy DIR2 („Dráha“, „Mez“, „Prostor“) nebo kam DIR3 („Cíl“, „Zasažený cíl“), případně jako lokaci LOC („Prostor“), nebo (ii) jako PAT. Syntaktická konstrukce s PAT je spojena s holistickou interpretací odpovídajícího participantu (více viz Benešová, 2004; Kettnerová, 2014).

5.1.1  Participant „Source“ („Východisko“)

Rozdílná realizace participantu „Source“Pravidlo L11
multiple_source
podmínkamultiple: Source
III
SourceDIR1PAT

 1. (353)   I Výletníci scházeli z kopce.DIR1.II Výletníci scházeli kopec.PAT.

5.1.2  Participant „Path“ („Dráha“)

Rozdílná realizace participantu „Path“Pravidlo L12
multiple_path
podmínkamultiple: Path
III
PathDIR2PAT

 1. (354)   I Děti probíhaly lesem.DIR2.II Děti probíhaly les.PAT.

5.1.3  Participant „Goal“ („Cíl“)

Rozdílná realizace participantu „Goal“Pravidlo L13
multiple_goal
podmínkamultiple: Goal
III
GoalDIR3PAT

 1. (355)   I Výprava vyšla na kopec.DIR3.II Výprava vyšla kopec.PAT.

5.1.4  Participant „Boundary“ („Mez“)

Rozdílná realizace participantu „Boundary“Pravidlo L14
multiple_boundary
podmínkamultiple: Boundary
III
BoundaryDIR2PAT

 1. (356)   I Ostružiní přerůstá přes plot.DIR2.II Ostružiní přerůstá plot.PAT.

5.1.5  Participant „Impactee“ („Zasažený cíl“)

Rozdílná realizace participantu „Impactee“Pravidlo L15
multiple_impactee
podmínkamultiple: Impactee
III
ImpacteeDIR3PAT

 1. (357)   I Jan bušil do soupeře.DIR3 pěstmi.II Jan bušil soupeře.PAT pěstmi.

5.2  Rozdílná strukturní realizace participantu u sloves umístění

5.2.1  Participant „Location“ („Místo“)

Dalším typem časté lexikalizované alternace s rozdílným strukturním vyjádřením téhož situačního participantu je alternace týkající se dynamického a statického vyjádření lokace (Hirschová, 1977). V případě dynamického vyjádření participant „Místo“ koresponduje s valenčním volným doplněním směru DIR1 (směr odkud) (358) nebo DIR3 (směr kam) (359), u statického vyjádření je realizován jako valenční volné doplnění místa LOC (kde).

U sloves s akuzativním doplněním PAT je změnou lokalizace, jejímž původcem je Konatel (ACT), zasaženo toto doplnění (358) a (359); oproti tomu u sloves bez akuzativního doplnění podléhá změně lokace Konatel (ACT), který je zároveň i původcem dané změny (360).

Rozdílná realizace participantu „Location“Pravidlo L16
multiple_location
podmínkamultiple: Location
III
LocationDIR1 | DIR3LOC

 1. (358)   I Úřad systematicky vymazával z matriky.DIR1 některé údaje.II Úřad systematicky vymazával v matrice.LOC některé údaje.

 2. (359)   I Nájemníci ukládají odpad do kontejneru.DIR3.II Nájemníci ukládají odpad v kontejneru.LOC.

 3. (360)   I Do Prahy.DIR3 se sjížděli delegáti z celých Čech.II V Praze.LOC se sjeli delegáti z celých Čech.

Poznámka:
Některá slovesa umožňují vyjadřovat různý směr pohybu či transportu určitého objektu, příp. různou orientaci objektu: tato sémantická změna je reflektována odlišným obligatorním volným doplněním, např. Vynášeli haraburdí z domu.DIR1. vs. Vynášeli haraburdí na půdu.DIR3., Myš se z klece.DIR1 nedostane. vs. Myš se do domu.DIR3 nedostane. nebo Dráty trčely z betonu.DIR1 vs. Dráty trčely do výšky.DIR3 (více viz Lopatková – Panevová, 2007). I když se jedná o sémanticky velmi blízká užití sloves, nespojujeme je alternací, jelikož se směrovým doplněním korespondují odlišné situační participanty: volnému doplnění typu DIR1, označujícímu směr odkud, odpovídá participant „Source“, zatímco doplnění typu DIR3, vyjadřující směr kam, koresponduje s participantem „Goal“.

5.3  Rozdílná strukturní realizace participantu u sloves cogitandi a u sloves pocitů a stavů

U některých sloves cogitandi a sloves vyjadřujících pocity a stavy může být participant „Judgment“, „Subject_matter“ nebo „State“ („Posouzení“, „Tematika / Zaměření“ nebo „Stav“), odpovídající určité abstraktní entitě, realizován buď jako aktant, a to jako PAT (u bezobjektových sloves) nebo jako EFF (u objektových sloves) (v takovém případě je morfematické vyjádření dáno rekcí slovesa), nebo jako volné doplnění adverbiálního typu MANN (v takovém případě jeho forma vyplývá z typu funktoru). V následujících pravidlech tento participant označujeme hyperrolí „Topic“.

5.3.1  Participant „Topic“ („Téma“)

Pro slovesa s akuzativním PAT, kde je participant s hyperrolí „Topic“ přiřazen buď doplnění EFF, nebo doplnění MANN, formulujeme pravidlo L17, multiple_topic.

Rozdílná realizace participantu „Topic“Pravidlo L17
multiple_topic
podmínkamultiple: Topic
III
TopicEFFMANN

 1. (361)   I Tuto událost vykládáme jako nepolitickou.EFF.II Tuto událost vykládáme nepoliticky.MANN.
  (hyperrole „Topic“ zde zastupuje participant „Judgment“)

 2. (362)   I Studenti zaměřovali své studium spíš na lingvistiku.EFF.II Studenti zaměřovali své studium spíš lingvisticky.MANN.
  (hyperrole „Topic“ zde zastupuje participant „Subject_matter“)

 3. (363)   I Zprávy o něm ho uchovaly živého.EFF.II Zprávy o něm ho uchovaly naživu.MANN.
  (hyperrole „Topic“ zde zastupuje participant „State“)

5.3.2  Participant „Topic“ (objectless) („Téma“)

Změny v přiřazení participantu „Topic“ valenčním doplněním u sloves bez akuzativního doplnění popisuje pravidlo L18, multiple_topic_objectless.

Rozdílná realizace participantu „Topic“ (objectless)Pravidlo L18
multiple_topic_objectless
podmínkamultiple: Topic (objectless)
III
TopicPATMANN

 1. (364)   I Student se zaměřoval spíš na lingvistiku.PAT.II Student se zaměřoval spíš lingvisticky.MANN.
  (hyperrole „Topic“ zde zastupuje participant „Subject_matter“)

 2. (365)   I Jan se v poslední době cítí jako stařík.PAT.II Jan se v poslední době cítí staře.MANN.
  (hyperrole „Topic“ zde zastupuje participant „State“)

6  Rozpad situačního participantu

Strukturní rozpad situačního participantu označuje takové změny ve valenčním rámci slovesa, kdy je jeden situační participant v jedné syntaktické konstrukci strukturován jako jedno valenční doplnění, zatímco ve druhé konstrukci jako dvě doplnění. V češtině tento typ nekonverzní alternace umožňují slovesa, která k sobě jako jedno z doplnění vážou participant propoziční povahy – jde o slovesa dicendi (odd. 6.1), o slovesa cogitandi (odd. 6.26.3) a o slovesa percipiendi (odd. 6.4) – a dále některá slovesa pohybu (odd. 6.5). U sloves dicendi a cogitandi je tento jev v české jazykovědě obvykle označován jako rozpad tématu, příp. syžetu, a dikta (k této problematice viz Kettnerová, 2009; Daneš – Hlavsa, 1987; Konečná, 1966).6-119 V případě sloves percipiendi je rozpad situačního participantu spojován s konstrukcemi tzv. slovanského akuzativu s infinitivem (Panevová, 2008). Slovesa percipiendi a slovesa cogitandi, uvedená v odd. 6.3, vykazují některé společné syntaktické rysy, a bývají proto studovány v rámci společné kategorie tzv. raisingu (viz Carnie, 2007).

Rozpad situačního participantu u každé skupiny sloves popisuje právě jedno pravidlo. Ve sloupci I vždy uvádíme to valenční doplnění, jemuž situační participant odpovídá v syntaktické konstrukci bez strukturního rozpadu, a ve sloupci II dvě doplnění, s nimiž daný participant koresponduje v konstrukci se strukturním rozpadem.

6.1  Rozpad participantu „Information“ („Informace“)

Rozpad participantu „Information“Pravidlo L19
split_inform
podmínkasplit: Information
III
InformationPATPAT & EFF

 1. (366)   I Sousedka si stěžovala rodičům, (že syn pije).PAT.II Sousedka si stěžovala rodičům na syna.PAT, (že pije).EFF.

6.2  Rozpad participantu „Phenomenon“ („Jev“)

Rozpad participantu „Phenomenon“Pravidlo L20
split_phenomenon
podmínkasplit: Phenomenon
III
PhenomenonPATPAT & EFF

 1. (367)   I Jan si pomyslel, (že je Petra nafoukaná).PAT.II Jan si pomyslel o Petře.PAT, (že je nafoukaná).EFF.

6.3  Rozpad participantu „Inference“ („Úsudek“)

Rozpad participantu „Inference“Pravidlo L21
split_inference
podmínkasplit: Inference
III
InferencePATPAT & EFF

 1. (368)   I Zdálo se mi, (že je Petr v pořádku).PAT.II Petr.PAT se mi zdál (být v pořádku).EFF.

6.4  Rozpad participantu „Stimulus“ („Podnět“)

Rozpad participantu „Stimulus“Pravidlo L22
split_stimulus
podmínkasplit: Stimulus
III
StimulusPATPAT & EFF

 1. (369)   I V okně prvního poschodí zahlédla, (jak se na ni její manžel dívá).PAT.II V okně prvního poschodí zahlédla svého manžela.PAT, (jak se na ni dívá).EFF.

6.5  Rozpad participantu „Path“ („Dráha“)

Rozpad participantu „Path“Pravidlo L23
split_path
podmínkasplit: Path
III
PathDIR2DIR1 & DIR3

 1. (370)   I Přívoz převáží turisty přes řeku.DIR2.II Přívoz převáží turisty z jedné strany.DIR1 řeky na druhou.DIR3.

7  Odvozená reflexivní slovesa

Velké množství reflexivních sloves, která představují odvozená (též sekundární) reflexiva, tedy slovesa odvozená slovotvornou reflexivizací od nereflexivních sloves, vykazuje systémový syntakticko-sémantický vztah ke svým nereflexivním protějškům; typ tohoto vztahu je v datové komponentě VALLEXu vyznačen vždy u příslušné lexikální jednotky odvozeného reflexivního slovesa v atributu reflexverb. Tento vztah typicky charakterizují změny ve vzájemné korespondenci situačních participantů a valenčních doplnění.7-120 Tyto změny popisujeme – podobně jako v případě lexikalizovaných alternací – v gramatické komponentě pomocí obecných pravidel usouvztažňujících příslušné lexikální jednotky základového slovesa a od něj odvozeného reflexivního slovesa. Změny ve valenčním rámci uvedených sloves jsou natolik rozmanité (zasahují počet, typ i formu doplnění), že je nelze popisovat pomocí syntaktických pravidel (jako je tomu v případě gramatikalizovaných alternací). Tam, kde změny v korespondenci situačních participantů a valenčních doplnění vedou k redukci valenčního rámce, dochází k tzv. kognitivnímu posouvání aktantů. Jelikož jde o systematické změny v přiřazení participantů aktantům týkající se nejen valence reflexivních sloves, viz kapitolu THEORY, odd. THEORY > 1.1, tyto změny pravidly nepostihujeme.

Jednotlivá reflexivní slovesa mohou vykazovat více než jeden typ vztahu k základovému nereflexivnímu slovesu – v takovém případě je ve VALLEXu u dané lexikální jednotky atribut reflexverb uveden vícekrát, rozlišený arabskými čísly; hodnoty zde uvedené pak odkazují vždy k příslušnému pravidlu a příslušné lexikální jednotce základového slovesa, např. sloveso naklánět seimpfnaklonit sepf lze v různých kontextech řadit mezi dekauzativní reflexivní slovesa, autokauzativní reflexivní slovesa, reflexivní slovesa s partitivním objektem a kvazikonverzní reflexivní slovesa.7-121

Pravidla vyznačující změny v přiřazení situačních participantů valenčním doplněním reflexivních sloves mají – až na drobné odchylky – stejnou podobu jako pravidla pro lexikalizované alternace:

Typ reflexivního slovesaPravidlo
Podtyp reflexivního slovesaNázev pravidla
podmínkaatribut: hodnota atributu
III
situační participantXY

Při formulaci jednotlivých pravidel používáme následující značení:

III: Označení syntaktických konstrukcí nereflexivních základových sloves a od nich odvozených reflexivních sloves
V pravidle popisujeme formou tabulky korespondenci zasažených situačních participantů s valenčními doplněními. Ve sloupci I uvádíme valenční doplnění charakterizující nereflexivní základové sloveso, ve sloupci II valenční doplnění odvozeného reflexivního slovesa.

X, Y: Funktory
Valenční doplnění jsou v pravidlech zastoupena funktory, v tabulce výše označená symboly X a Y. Například v konstrukci nereflexivního slovesa půjčovatimpfpůjčitpf odpovídá situační participant „Recipient“ aktantu ADDR, zatímco v konstrukci reflexivního slovesa půjčovat sipůjčit sipf doplnění ACT; tuto změnu v korespondenci situačního participantu a valenčních doplnění popisuje pravidlo R34, conv_donor_recipient.

X | Y: Varianty participantů a funktorů
Symbol | odděluje varianty situačních participantů nebo funktorů. V prvním případě značí, že příslušnému valenčnímu doplnění může odpovídat více než jeden situační participant (v konkrétním užití však danému doplnění odpovídá právě jeden z uvedených situačních participantů), např. v konstrukcích nereflexivního základového slovesa namáčetimpfnamočitpf, jejichž vztah ke konstrukcím reflexivních sloves zachycuje pravidlo R24, decaus_theme, může být aktantu ACT přiřazen buď situační participant „Agens“, např. Metaři.ACT namočili zablácené chodníky., nebo „Kauzátor“, např. Déšť.ACT namočil namrzlé chodníky.
Uvedený symbol odděluje též varianty valenčních doplnění, kterým odpovídá jediný situační participant (v konkrétním užití opět daný participant odpovídá právě jednomu z uvedených valenčních doplnění), např. v konstrukcích reflexivního slovesa lámat seimpf, jejichž vztah ke konstrukcím nereflexivního slovesa lámatimpf popisuje pravidlo R41, quasiconv, může situační participant „Kauzátor“ korespondovat s doplněním OBST, s CAUS, nebo s LOC např. … jako se vlny lámou o vlnolam.OBST, Plevelný strom s korunou zlatých listů se láme větrem.CAUS, Stromy, které se v poryvech.LOC silného větru lámaly jako sirky, poškodily na několika místech i majetek lidí v obci Trávník.

: Situační participant nekoresponduje s žádným valenčním doplněním
Neodpovídá-li situační participant žádnému valenčnímu doplnění z valenčního rámce slovesa (a tudíž nemůže být ani povrchověsyntakticky strukturován), užíváme symbol . Například pravidlo R29, partobject, stanoví, že zatímco u nereflexivního slovesa ovládatimpfovládnoutpf je situační participant „Theme“ přiřazen aktantu PAT, např. … poznali, že otec jen stěží ovládá hněv.PAT., u reflexivního slovesa ovládat seimpfovládnout sepf neodpovídá tento participant žádnému doplnění, a tudíž není v povrchové struktuře vyjádřen, např. … poznali, že otec se jen stěží ovládá.

„Part1“ + „Part2“: Fúze participantů
Symbol + označuje fúzi participantů, tedy případ, kdy dva situační participanty (zde označeny jako „Part1“ a „Part2“) splynou v jediný a výsledný participant tak nese rysy obou zasažených participantů, např. pravidlo R27, autocaus_patient, určuje, že zatímco nereflexivní sloveso postavitpf charakterizují participanty „Agens“, který odpovídá aktantu ACT, a participant „sémantický Patiens“ přiřazený aktantu PAT, např. Dva policisté.ACT postavili Learyho.PAT na nohy., u reflexivního slovesa postavit sepf koresponduje ACT s participantem, který nese rysy jak „Agentu“, tak „sémantického Patientu“, např. Leary.ACT se postavil na nohy.

Morfematické vyjádření
Vzhledem k tomu, že lexikálním jednotkám nereflexivních sloves a lexikálním jednotkám jejich reflexivních protějšků odpovídají ve slovníkové části odlišné valenční rámce, v nichž je u jednotlivých valenčních doplnění jejich morfematická realizace buď explicitně vyznačena, nebo implicitně vyplývá z typu funktoru, není třeba v pravidlech změny v morfematickém vyjádření zasažených valenčních doplnění explicitně zachycovat.

8  Dekauzativní reflexivní slovesa

Dekauzativní reflexivní slovesa jsou odvozena od nereflexivních sloves slovotvorným morfémem se. Tato slovesa jsou (kromě případných dalších situačních participantů) charakterizována dvěma participanty, z nichž jeden nese roli „Agent“ („Agens“) nebo „Causator“ („Kauzátor“) (odd. 8.18.3) a druhý z participantů je specifikován jako „Theme“ (odd. 8.1) nebo „Patient“ („sémantický Patiens“) (odd. 8.2), okrajově jako „Phenomenon“ („Jev“) (odd. 8.3).

U dekauzativních reflexivních sloves je první situační participant vypuštěn a druhý situační participant obsazuje pozici subjektu. V důsledku těchto změn je valenční rámec dekauzativních reflexivních sloves oproti valenčnímu rámci nereflexivních sloves redukován o jednu valenční pozici a situace vyjádřená dekauzativním reflexivním slovesem je interpretována jako spontánní, nahodilé, nezáměrné či pasivní podlehnutí druhého z uvedených participantů ději.

8.1  „Agent | Causator“„Theme“

Početnou skupinu dekauzativních reflexivních sloves tvoří slovesa, jejichž nereflexivní protějšky mají jeden ze zasažených situačních participantů charakterizován jako „Agent“ („Agens“) nebo „Causator“ („Kauzátor“) a druhý jako „Theme“.

První participant „Agens“ nebo „Kauzátor“ je u uvedených nereflexivních sloves přiřazen valenčnímu doplnění ACT vyjádřenému nominativem v pozici subjektu. Druhý participant „Theme“ odpovídá doplnění PAT vyjádřenému převážně v přímém objektu formou bezpředložkového akuzativu (celkem 321 lexikálních jednotek sloves, např. kazitimpf, otiskovatimpfotisknoutpf, přilepovatimpfpřilepitpf, uskutečňovatimpfuskutečnitpf), viz první příklad v (371). V menším množství případů může být PAT vyjádřen v nepřímém objektu formou bezpředložkového instrumentálu nebo předložkovou skupinou s+7 (celkem 13 lexikálních jednotek, např. kývatimpfkývnoutpf, točitimpf, zmítatimpf), viz první příklad v (372).8-122

U dekauzativních reflexivních sloves je pak „Agens“ nebo „Kauzátor“ vypuštěn a uprázdněná pozice ACT vyjádřeného v subjektu je obsazena participantem „Theme“, viz druhé příklady v (371) a (372).

 1. (371)   komplikovatimpf   ACT1 PAT4 BENtyp3    MEANStyp7   

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PAT4  
  Jeho kroky.ACT však situaci.PAT komplikují. [upravený příklad]

  komplikovat seimpf   ACT1 CAUStyp7   

  II „Theme“=ACT1  
  Situace.ACT se však komplikuje.

 2. (372)   hýbatimpfhnoutpf1hýbnoutpf2   ACT1 PAT7, s+7 DIRtyp BENtyp3   

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=PAT7  
  Brouk.ACT hýbal tykadélky.PAT sem a tam. [upravený příklad]

  hýbat seimpfhnout sepf1hýbnout sepf2   ACT1 DIRtyp LOCtyp CAUStyp7   

  II „Theme“=ACT1  
  [V mnohém se podobal mravenci.] Tykadélka.ACT se mu vzrušeně hýbala sem a tam.

Homonymie konstrukcí.
Konstrukce uvedených dekauzativních reflexivních sloves je třeba odlišovat od deagentních konstrukcí nereflexivních sloves. První interpretaci typicky vylučuje přítomnost adverbiale prostředku, jelikož tato adverbialia signalizují, že v hloubkové struktuře věty je obsažen zevšeobecněný ACT, sémanticky odpovídající „Agentu“, který zůstává na povrchu nevyjádřen, viz příklad (121). Viz např. Haspelmath (1993); Fried (2004); Fehrmann et al. (2014).

 1. (373)   Patky se rozbijí. [upravený příklad]
  (konstrukci lze interpretovat jako základovou konstrukci reflexivního slovesa, nebo jako deagentní konstrukci nereflexivního základového slovesa)

  Patky se dlouhým užíváním rozbijí. [upravený příklad]
  rozbíjet seimpfrozbít sepf   ACT1 PAToptna+4 OBSTopto+4 CAUStyp7   
  (základová konstrukce dekauzativního reflexivního slovesa, tedy II, kde „Theme“=ACT1)

  Patky se rozbijí kladivem.
  rozbíjetimpfrozbítpf   ACT1 PAT4 EFFoptna+4 OBSTopto+4 BENtyp3    MEANStyp7   
  (deagentní konstrukce nereflexivního slovesa, v níž je ACT odpovídající „Agentu“ zevšeobecněný; o přítomnosti ACT v hloubkové struktuře věty svědčí adverbiale prostředku kladivem, které vylučuje dekauzativní interpretaci)

Vztah mezi konstrukcemi nereflexivních sloves, u nichž je druhý zasažený participant specifikován jako „Theme“, a konstrukcemi od nich odvozených dekauzativních reflexivních sloves popisuje pravidlo R24, decaus_theme.

Dekauzativní reflexivní slovesaPravidlo R24
Themedecaus_theme
podmínkaatribut: derived-decaus_theme
III
Agent | CausatorACT
ThemePATACT

8.2  „Agent | Causator“„Patient“

Zvláštní skupinu dekauzativních reflexivních sloves tvoří slovesa, jejichž nereflexivní protějšky mají jeden ze zasažených situačních participantů charakterizován jako „Agent“ („Agens“) nebo „Causator“ („Kauzátor“) a druhý participant má životné rysy; označujeme ho rolí „Patient“ („sémantický Patiens“) (celkem 29 lexikálních jednotek sloves, např. buditimpf, otrávitpf, poranitpf, uzdravovatimpfuzdravitpf).

U nereflexivních sloves je situační participant „Agens“ nebo „Kauzátor“ přiřazen nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu. Participant „sémantický Patiens“ pak odpovídá aktantu PAT realizovanému v pozici přímého objektu (u jediného slovesa připravovatimpfpřipravitpf jde o ADDR), viz první příklad v (374). U dekauzativních reflexivních sloves je situační participant „Agens“ nebo „Kauzátor“ vypuštěn a uprázdněné valenční doplnění ACT realizované v subjektu obsazuje participant „sémantický Patiens“, viz druhý příklad v (374).8-123

 1. (374)   zranitpf   ACT1 PAT4 OBSTopto+4 MANNtyp MEANStyp7    BENtyp3    LOCtypna+6

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  Žena.ACT těžce zranila svého partnera.PAT nožem. [upravený příklad]

  zranit sepf   ACT1 OBSTopto+4 CAUStyp7   

  II „Patient“=ACT1  
  Ženin partner.ACT se zranil nožem.

Homonymie konstrukcí.
Konstrukce exemplifikované druhým příkladem v (374), zopakovaným jako (375), vykazují homonymii. Desambiguace významu takových konstrukcí je možná jen na základě širšího kontextu, z něhož je zřejmé, zda subjektu odpovídá „Agens“, nebo „sémantický Patiens“. V příkladu uvedeném v první části (375) jde o základovou konstrukci dekauzativního reflexivního slovesa, v níž sloveso postrádá agentní rysy a ztvárňuje pasivní podlehnutí „sémantického Patientu“ v subjektu vyjadřovanému ději; reflexivum je zde součástí lemmatu a sloveso postrádá pozici PAT. V případě uvedeném v druhé části (375) jde o syntaktickou reflexivní konstrukci nereflexivního slovesa, kdy je v subjektové pozici vyjádřen „Agens“, který vykonává děj vyjádřený slovesem sám na sobě; v tomto případě reflexivum představuje zájmeno, které zaplňuje valenční pozici slovesa.

 1. (375)   Ženin partner se zranil nožem.
  (konstrukci lze interpretovat jako základovou konstrukci dekauzativního reflexivního slovesa, nebo jako reflexivní konstrukci nereflexivního základového slovesa)

  zranit sepf   ACT1 OBSTopto+4 CAUStyp7   

  (základová konstrukce dekauzativního reflexivního slovesa, tedy II, kde „Patient“=ACT1, tedy ženin partner je „sémantickým Patientem“ děje, který nezáměrně podléhá zranění, viz výše)

  zranitpf   ACT1 PAT4 OBSTopto+4 MANNtyp MEANStyp7    BENtyp3    LOCtypna+6

  (reflexivní konstrukce základového nereflexivního slovesa, kdy ženin partner způsobil zranění sám sobě záměrně; reflexivum zde představuje zájmeno koreferující se subjektem, které zaplňuje valenční pozici PAT, jak dokládá jeho dlouhý tvar při přesunu do topiku, srov. větu Ženin partner.ACT se.PAT zranil nožem.Sebe.PAT zranil ženin partner.ACT nožem.)

Vztah konstrukcí nereflexivních sloves, u nichž má druhý situační participant roli „sémantický Patiens“, ke konstrukcím od nich odvozených dekauzativních reflexivních sloves zachycuje pravidlo R25, decaus_patient, kde proměnná Y zastupuje typicky PAT, v ojedinělém případě ADDR, viz výše.

Dekauzativní reflexivní slovesaPravidlo R25
Patient_Ydecaus_patient
podmínkaatribut: derived-decaus_patient_Y
III
Agent | CausatorACT
PatientYACT

8.3  „Agent | Causator“„Phenomenon“

U čtyř lexikálních jednotek sloves nabízetimpfnabídnoutpf, odkrývatimpfodkrýtpf, ukazovatimpfukázatpf a zjevovatimpfzjevitpf, které představují nereflexivní protějšky dekauzativních reflexivních sloves, podléhají změnám v přiřazení valenčním doplněním situační participanty „Agent“ („Agens“) nebo „Causator“ („Kauzátor“) a „Phenomenon“ („Jev“).

První situační participant „Agens“ nebo „Kauzátor“ je u uvedených nereflexivních sloves přiřazen nominativnímu ACT realizovanému v pozici subjektu. Participant „Jev“ odpovídá PAT vyjádřenému v přímém objektu. Tento participant jakožto participant propoziční povahy může mít formu bezpředložkového akuzativu, viz první příklad v (376), infinitivu (377) či závislé obsahové klauze (378). U dekauzativních reflexivních sloves je pak „Agens“ nebo „Kauzátor“ vypuštěn a uprázdněná pozice ACT vyjádřeného v subjektu je obsazena participantem „Jev“, viz druhé příklady v (376) až (378).

 1. (376)   zjevovatimpfzjevitpf   ACT1 ADDR3 PAT4, zda, že, cont

  I „Agent“=ACT1, „Phenomenon“=PAT4  
  Filosof.ACT zjeví masám pravdu.PAT o světě, v kterém žijí …

  zjevovat seimpfzjevit sepf   ACT1, zda, že, cont BENtyp3    LOCtyp

  II „Phenomenon“=ACT1  
  Masám se zjeví pravda.ACT o světě, v kterém žijí … [upravený příklad]

 2. (377)   nabízetimpfnabídnoutpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, aby, ať, zda, že AIMtypk+3, na+4 RCMPtypza+4

  I „Causator“=ACT1, „Phenomenon“=PATinf  
  Simulace.ACT komunální politiky nabízí studentům nejenom vyzkoušet.PAT si roli zastupitele, ale především s těmi skutečnými řešit.PAT reálné problémy svého města.

  nabízet seimpfnabídnout sepf   ACT1, inf PATopt3    AIMtypk+3, na+4

  II „Phenomenon“=ACTinf  
  Studentům se nabízí nejenom vyzkoušet.ACT si roli zastupitele, ale především s těmi skutečnými řešit.ACT reálné problémy svého města. [upravený příklad]

 3. (378)   ukazovatimpfukázatpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, zda, že, cont

  I „Causator“=ACT1, „Phenomenon“=PATže  
  Krátce po napuštění rybníku totiž průzkum.ACT ukázal, (že stěnou prosakuje voda).PAT. [upravený příklad]

  ukazovat seimpfukázat sepf   ACT1, zda, že, cont

  II „Phenomenon“=ACTže  
  Krátce po napuštění rybníku se totiž ukázalo, (že stěnou prosakuje voda).ACT.

Homonymie konstrukcí.
Konstrukce exemplifikované druhými příklady v (376)-(378) mají dvojí interpretaci: buď jde o základovou konstrukci dekauzativních reflexivních sloves, nebo o deagentní konstrukci jejich nereflexivních základových sloves, viz příklad (379). Pouze ve druhém případě je v hloubkové struktuře věty obsažen „Agens“ odpovídající zevšeobecněnému ACT, který zůstává v povrchové struktuře věty nevyjádřen.

 1. (379)   Charaktery se tady prokazují, pravda se odkrývá a jen málokdo, vlastně snad nikdo – kromě starého lokaje Osvalda – touto zkouškou neprojde.
  (konstrukci lze interpretovat jako základovou konstrukci dekauzativního reflexivního slovesa, nebo jako deagentní konstrukci základového nereflexivníko slovesa)

  … pravda se postupně sama odkrývá a … snad nikdo … touto zkouškou neprojde.
  odkrývat seimpfodkrýt sepf   ACT1, zda, že, cont BENtyp3    CAUStyp7   
  (základová konstrukce dekauzativního reflexivního slovesa, tedy II, kde „Phenomenon“=ACT1, ve smyslu pravda se odkrývá samovolně; „Agens“ nebo „Kauzátor“ není u slovesa přítomen)

  Pravda se jim záměrně odkrývá jen pomalu a tak … snad nikdo … touto zkouškou neprojde.
  odkrývatimpfodkrýtpf   ACT1 PAT4, zda, že, cont BENtyp3    LOCtyp
  (deagentní konstrukce základového nereflexivního slovesa, kdy „Agens“=ACT je na povrchu nevyjádřený a participant „Jev“=PAT obsazuje subjektovou pozici)

Vztah konstrukcí nereflexivních sloves, u nichž má druhý situační participant zasažený změnami v korespondenci s valenčními doplněními roli „Phenomenon“ („Jev“), ke konstrukcím od nich odvozených dekauzativních reflexivních sloves zachycuje pravidlo R26, decaus_phenomenon.

Dekauzativní reflexivní slovesaPravidlo R26
Phenomenondecaus_phenomenon
podmínkaatribut: derived-decaus_phenomenon
III
Agent | CausatorACT
PhenomenonPATACT

8.4  Ostatní slovesa

Ve slovníku byly dále identifikovány následující tři typy dekauzativních sloves, která jednotně vymezujeme v atributu reflexverb hodnotou derived-decaus_others. Tato slovesa vzhledem k jejich omezenému počtu z pravidlového popisu vylučujeme.

Jde o tři lexikální jednotky sloves konat seimpf, otvírat se / otevírat seimpfotevřít sepfprojevovat seimpfprojevit sepf, které mají jako základový protějšek kategoriální sloveso, které je součástí komplexního predikátu, viz část THEORY, odd. THEORY > 4. U těchto nereflexivních kategoriálních sloves podléhá změnám akuzativní valenční doplnění s funktorem CPHR obsazené predikativním jménem, viz první příklad v (380). U uvedených dekauzativních reflexivních sloves se pak CPHR realizuje v pozici subjektu, viz druhý příklad v (380). Jelikož komplexní predikáty s kategoriálním slovesem, u nějž je CPHR vyjádřeno v subjektové pozici, nebyly ve slovníku VALLEX dosud popsány, uvedená tři slovesa z pravidlového popisu prozatím vylučujeme.

 1. (380)   otvírat / otevíratimpfotevřítpf   ACT1 CPHR4 BENtyp3   

  I „Agent“=ACT1, „Predikativní jméno“=CPHR4  
  Papež.ACT svým prohlášením otevřel možnosti.CPHR plurality názorů uvnitř církve. [SYNv8]

  otvírat se / otevírat seimpfotevřít sepf   ACT1 BENtyp3   

  II „Predikativní jméno“=ACT1  
  Otevřely se možnosti.ACT plurality názorů uvnitř církve. [vlastní]

Dále zvláštní případ, který lze okrajově řadit k dekauzativním reflexivním slovesům, představují dvě slovesa ulehčovat seimpfulehčit sepfulevovat seimpfulevit sepf, která tvoří tzv. bezsubjektové konstrukce. Uvedená slovesa se liší od svých nereflexivních základových protějšků ulehčovatimpfulehčitpfulevovatimpfulevitpf korespondencí situačních participantů „Agent“ („Agens“) nebo „Causator“ („Kauzátor“) a „Experiencer“ („Proživatel“) s valenčními doplněními, srov. první a druhý příklad v (381). Jejich řazení k dekauzativním reflexivním slovesům opodstatňuje skutečnost, že podobně jako u dalších dekauzativní reflexivních sloves (viz odd. 8.1 až 8.3) i zde dochází k vypuštění situačního participantu „Agens“ nebo „Kauzátor“, a tím i k redukci počtu valenčních doplnění, a tato změna má stejné sémantické důsledky jako u sloves ostatních skupin, tedy děj je prezentován jako spontánní, nahodilý nebo nezáměrný.

 1. (381)   ulevovatimpfulevitpf   ACT1 PAT3 ORIGoptna+6, od+2 REGtypv+6 MEANStyp7   

  I „Causator“=ACT1, „Experiencer“=PAT3  
  Novela.ACT má také vinařům.PAT ulevit od administrativy. [SYNv8]

  ulevovat seimpfulevit sepf   ACT3 PAToptod+2 CAUStyp7   

  II „Experiencer“=ACT3  
  Vinařům.ACT seulevit od administrativy. [SYNv8]

Naposledy u dvou dekauzativních reflexivních sloves vybavovat seimpfvybavit sepfznechucovat seimpfznechutit sepf má participant podléhající redukci spíše roli „Stimulus“ („Podnět“), srov. první a druhý příklad v (382). Tato dekauzativní reflexivní slovesa vykazují – oproti dekauzativním reflexivním slovesům ostatních typů (viz slovesa zde probíraná v odd. 8.1 až 8.3) – tzv. neprototypický rámec s ACT vyjádřeným bezpředložkovým dativem v nepřímém objektu. Jejich explicitní popis by tak vyžadoval zvláštní pravidlo.

 1. (382)   vybavovatimpfvybavitpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, jak, zda, že, cont

  I „Stimulus“=ACT1, „Phenomenon“=PAT4,cont  
  Slábnoucí zvuk.ACT vybavil Harperovi.ADDR v paměti vzpomínku.PAT na něco podobného. [SYNv8]
  Slábnoucí zvuk.ACT vybavil Harperovi.ADDR v paměti, (jak se celá událost odehrála).PAT. [vlastní]

  vybavovat seimpfvybavit sepf   ACT3 PAT1, jak, zda, že, cont LOCtyp CAUStyp7   

  II „Phenomenon“=PAT1,cont  
  Harperovi.ACT se v paměti vybavila vzpomínka.PAT. [SYNv8]
  Harperovi.ACT se v paměti vybavilo, (jak se celá událost odehrála).PAT. [vlastní]

Vzhledem k okrajovosti těchto případů ve VALLEXu neformulujeme pravidla formalizující vztah mezi odvozenými reflexivními slovesy těchto typů a jejich základovými slovesy.

9  Autokauzativní reflexivní slovesa

Autokauzativní reflexivní slovesa jsou odvozena od nereflexivních sloves charakterizovaných (kromě případných další participantů) dvěma situačními participanty, z nichž jeden nese roli „Agent“ („Agens“) a druhý, s životnými rysy, roli „Patient“ („sémantický Patiens“, odd. 9.1), případně roli „Recipient“ (odd. 9.2).

U autokauzativních reflexivních sloves pak dochází k fúzi „Agentu“„sémantického Patientu“, nebo „Agentu“„Recipientu“ do jediného participantu, který nese rysy obou, a tento participant je realizován v pozici subjektu, zatímco valenční pozice odpovídající u základových sloves druhému participantu (tedy „sémantickému Patientu“, nebo „Recipientu“) je z valenčního rámce autokauzativních reflexivních sloves vypuštěna. Valenční rámec autokauzativních reflexivních sloves je tak oproti rámci svých nereflexivních základových protějšků – podobně jako v případě dekauzativních reflexivních sloves (viz kap. 8) – redukován o jednu valenční pozici. Na rozdíl od dekauzativních reflexivních sloves však autokauzativní reflexivní slovesa neztrácejí agentní rysy.9-124

Autokauzativní reflexivní slovesa jsou odvozena reflexivem se nebo si v závislosti na formě toho valenčního doplnění nereflexivního základového slovesa, které u reflexivního slovesa podléhá vypuštění: jde-li o bezpředložkový akuzativ, okrajově bezpředložkový instrumentál nebo předložkovou skupinu s+7, je autokauzativní reflexivní sloveso odvozeno pomocí reflexiva se, jde-li o bezpředložkový dativ, je odvozeno pomocí si.9-125

9.1  „Agent“„Patient“

První velkou skupinu autokauzativních reflexivních sloves (celkem 244 lexikálních jednotek sloves) tvoří slovesa odvozená od nereflexivních základových sloves, u nichž jsou změnami v uspořádání situačních participantů do valenčního rámce zasaženy participanty „Agent“ („Agens“) a „Patient“ („sémantický Patiens“) (srov. též dekauzativní reflexivní slovesa uvedená v odd. 8.2). I v případě těchto autokauzativních sloves je valenční rámec redukován o jednu valenční pozici (typicky odpovídající přímému objektu) a ACT je obsazen životným participantem. Avšak zatímco u dekauzativních reflexivních sloves uvedeného typu odpovídá aktantu ACT „sémantický Patient“, u autokauzativních reflexivních sloves je aktantu ACT přiřazen participant vykazující rysy jak „Agentu“, tak „sémantického Patientu“. Uvedené skupiny reflexivních sloves se tak liší přítomností agentních rysů: zatímco autokauzativní reflexivní slovesa nesou agentní rysy, dekauzativní slovesa tyto rysy postrádají, jak ukazují rozdíly ve slučitelnosti s adverbialii vyjadřujícími záměrnost. Tento rozdíl lze ilustrovat např. na příkladu autokauzativního reflexivního slovesa izolovat sebiasp, s nímž je takové adverbiale slučitelné, viz Někdy se ale od lidí schválně izoluje …. Oproti tomu u dekauzativního reflexivního slovesa dusit seimpf je přítomnost takového adverbiale sporná, viz ?Lidé se schválně dusí a sepisují petice. Agentní rysy autokauzativních reflexivních sloves a jejich absence u dekauzativních reflexivních sloves dokládají i rozdíly v jejich slučitelnosti se slovesy vyjadřujícími vůli, touhu, potřebu apod., srov. autokauzativní reflexivní sloveso odlišovat seimpfodlišit sepf v příkladu … mladí lidé se toužili odlišovat od generace svých rodičů a dekauzativní reflexivní sloveso dusit seimpf v příkladu ?Mladí lidé se toužili dusit.

U nereflexivních sloves je „Agens“ přiřazen nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu. „Sémantický Patiens“ pak odpovídá převážně valenčnímu doplnění PAT, omezeně ADDR. Doplnění PAT je nejčastěji vyjádřeno v pozici přímého objektu bezpředložkovým akuzativem (224 lexikálních jednotek sloves, např. honitimpf, nastěhovatpf, oddalovatimpfoddálitpf, postavitpf, převracetimpfpřevrátitpf, zvedatimpfzvednoutpf), viz první příklad v (383), dále může být též omezeně realizováno v pozici nepřímého objektu bezpředložkovým dativem (2 lexikální jednotky sloves odpočívatimpfodpočinoutpf a ulevovatimpfulevitpf), viz první příklad v (384), doložena je též forma bezpředložkového instrumentálu a/nebo předložkové skupiny s+7 (9 lexikálních jednotek, např. hýbatimpfhnoutpf1hýbnoutpf2, točitimpf), viz první příklad (385). U pěti lexikálních jednotek s posledně uvedenou formou, a to u jednotek houpatimpfhoupnoutpf, otáčetimpfotočitpf, posunovatimpf1posouvatimpf2posunoutpf, vrhatimpfvrhnoutpf a zatočitpf, alternuje bezpředložkový instrumentál a/nebo předložková skupina s+7 s bezpředložkovým akuzativem, viz první příklady v (386). U ADDR je doložena pouze forma bezpředložkového akuzativu (9 lexikálních jednotek, např. chystatimpf, přesvědčovatimpfpřesvědčitpf, vdávatimpfvdátpf), viz první příklad v (387).

U autokauzativních reflexivních sloves je pak valenční pozice PAT, resp. ADDR z valenčního rámce eliminována v důsledku fúze dvou participantů – „Agentu“„sémantického Patientu“ – do jediného participantu, který obsazuje valenční doplnění ACT vyjádřené nominativem v pozici subjektu, viz příklady u konstrukcí II v (383)-(387).

 1. (383)   nastěhovatpf   ACT1 PAT4 DIR3

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  Protože obec.ACT těžko nastěhuje šest lidí.PAT do jedné místnosti …

  nastěhovat sepf   ACT1 DIR3

  II „Agent+Patient“=ACT1  
  Těžko se nastěhuje šest lidí.ACT do jedné místnosti. [upravený příklad]

 2. (384)   ulevovatimpfulevitpf   ACT1 PAT3 ORIGoptna+6, od+2 REGtypv+6 MEANStyp7   

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT3  
  Českým zemědělcům.PAT uleví Evropa.ACT od přebytků obilí.

  ulevovat siimpfulevit sipf   ACT1 PAToptod+2 MEANStyp7   

  II „Agent+Patient“=ACT1  
  Čeští zemědělci.ACT si uleví od přebytků obilí. [upravený příklad]

 3. (385)   zahýbatIIpf   ACT1 PAT7, s+7

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT7  
  Paní.ACT lesní zahýbala Zdeňou.PAT: “Modli se, zvoní klekání!”

  zahýbatII sepf   ACT1 DIRtyp LOCtyp CAUStyp7   

  II „Agent+Patient“=ACT1  
  Zdeňa.ACT se zahýbala. [upravený příklad]

 4. (386)   otáčetimpfotočitpf   ACT1 PAT4, 7, s+7 DIRtyp BENtyp3   

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT4,7, s+7  
  Goldmanová se zvedla, zvolna Evelynu.PAT otáčela kolem dokola a zamračeně si ji prohlížela. [upravený příklad]
  Goldmanová se zvedla, zvolna Evelynou.PAT otáčela kolem dokola a zamračeně si ji prohlížela. [upravený příklad]
  Goldmanová se zvedla, zvolna s Evelynou.PAT otáčela kolem dokola a zamračeně si ji prohlížela.

  otáčet seimpfotočit sepf   ACT1 DIR1typ DIR3typ LOCtyp CAUStyp7   

  II „Agent+Patient“=ACT1  
  Evelyna.ACT se zvolna otáčela kolem dokola. [upravený příklad]

 5. (387)   chystatimpf   ACT1 ADDR4 PATk+3, na+4, že

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=ADDR4  
  V brněnských jeslích chystají učitelky.ACT děti.ADDR na vycházku. [upravený příklad]

  chystat seimpf   ACT1 PATk+3, na+4, inf, že

  II „Agent+Patient“=ACT1  
  V brněnských jeslích se děti.ACT chystají na vycházku.

Vztah konstrukcí autokauzativních reflexivních sloves ke konstrukcím jejich nereflexivních protějšků zachycuje pravidlo R27, autocaus_patient, kde proměnná Y zastupuje eliminované valenční doplnění; jde převážně o PAT, méně často o ADDR, kterému u nereflexivních sloves odpovídá „sémantický Patiens“.

Autokauzativní reflexivní slovesaPravidlo R27
Patient_Yautocaus_patient
podmínkaatribut: derived-autocaus_patient_Y
III
AgentACT
PatientY

9.2  „Agent“„Recipient“

Početně malou skupinu autokauzativních reflexivních sloves (celkem 5 lexikálních jednotek: namlouvat siimpfnamluvit sipf, poradit sipf, přát siimpf, připomínat siimpfpřipomenout sipfvybavovat siimpfvybavit sipf) představují slovesa odvozená od nereflexivních základových sloves, u nichž změnám v přiřazení valenčním doplněním podléhají situační participanty „Agent“ („Agens“) a „Recipient“.

U nereflexivních základových protějšků těchto autokauzativních reflexivních sloves je „Agens“ přiřazen nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu a „Recipient“ odpovídá ADDR realizovanému bezpředložkovým dativem v nepřímém objektu, viz první příklad v (148).

U autokauzativních reflexivních sloves uvedeného typu dochází ke splynutí situačního participantu „Agens“„Recipient“ a výsledný participant nese rysy obou uvedených participantů. Tento participant koresponduje s nominativním ACT vyjádřeným v pozici subjektu, zatímco dativní ADDR je z valenčního rámce eliminován, viz druhý příklad v (148).

 1. (388)   připomínatimpfpřipomenoutpf   ACT1 ADDR3 PAT4, aby, ať, zda, že, cont

  I „Agent“=ACT1, „Recipient“=ADDR3  
  Trhovci.ACT návštěvníkům.ADDR připomenou stará, mnohdy už zapomenutá řemesla.

  připomínat siimpfpřipomenout sipf   ACT1 PAT4, aby, ať, zda, že, cont

  II „Agent+Recipient“=ACT1  
  Návštěvníci.ACT si připomenou stará, mnohdy už zapomenutá řemesla. [upravený příklad]

Pro popis vztahu mezi konstrukcemi uvedených autokauzativních sloves a konstrukcemi jejich nereflexivních základových sloves formulujeme pravidlo R28, autocaus_recipient.

Autokauzativní reflexivní slovesaPravidlo R28
Recipientautocaus_recipient
podmínkaatribut: derived-autocaus_recipient
III
AgentACT
RecipientADDR

10  Reflexivní slovesa s partitivním objektem

Reflexivní slovesa s partitivním objektem jsou odvozena od nereflexivních protějšků slovotvorným morfémem se.10-126 Tato nereflexivní slovesa charakterizují (mimo případných dalších participantů) situační participanty „Agent“ („Agens“) a „Theme“. Druhý z uvedených participantů, tedy „Theme“, typicky nese rysy tzv. neoddělitelného vlastnictví „Agentu“ (jde zejména o části těla, myšlenkové obsahy a psychická hnutí), je tak sémanticky omezen na vybraný okruh jmen.10-127

U nereflexivních základových sloves koresponduje situační participant „Agens“ s nominativním ACT vyjádřeným v subjektu. „Theme“ je pak typicky přiřazen aktantu PAT realizovanému v přímém objektu bezpředložkovým akuzativem (34 lexikálních jednotek sloves, např. naklánětimpfnaklonitpf, odvracetimpfodvrátitpf, přemáhatimpfpřemoci / přemoctpf), viz první příklad v (389), méně často odpovídá aktantu PAT vyjádřenému v nepřímém objektu instrumentálem (13 lexikálních jednotek sloves, např. kývatimpfkývnoutpf, pohybovatimpfpohnoutpf, udeřitpf, zavrtětpf), viz první příklad v (390). U pěti lexikálních jednotek houpatimpfhoupnoutpf, otáčetimpfotočitpf, pokrčitpf, posunovatimpf1posouvatimpf2posunoutpfzatočitpf může mít PAT formu jak bezpředložkového akuzativu, tak instrumentálu, viz první příklady v (391).10-128 Dále v jednom případě u slovesa šířitimpf„Theme“ propoziční povahu; zde tento participant odpovídá akuzativnímu EFF, který lze navíc vyjádřit obsahovou závislou klauzí, viz první příklad v (392). Naposledy u jedné idiomatické lexikální jednotky slovesa sklánětimpfsklonitpf koresponduje „Theme“DPHR, vyjádřeným v přímém objektu bezpředložkovým akuzativem, viz první příklad v (393).

U reflexivních sloves s partitivním objektem zůstává korespondence „Agentu“ zachována: „Agens“ stále odpovídá nominativnímu ACT vyjádřenému v subjektu. „Theme“ pak není přiřazen žádnému valenčnímu doplnění, valenční rámec reflexivního slovesa je tedy redukován o jednu valenční pozici, a to valenční pozici PAT, ojediněle EFF nebo DPHR. Ačkoli participant „Theme“ není syntakticky vyjádřen, sémantika reflexivního slovesa ho nadále implikuje, viz druhé příklady v (389) až (393).

 1. (389)   naklánětimpfnaklonitpf   ACT1 PAT4 DIR3typ

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=PAT4  
  Státní žalobce.ACT ustavičně krčil rameny a nakláněl hlavu.PAT k detektivovi.

  naklánět seimpfnaklonit sepf   ACT1 DIRtyp CAUStyp7   

  II „Agent“=ACT1  
  Státní žalobce.ACT ustavičně krčil rameny a nakláněl se k detektivovi. [upravený příklad]

 2. (390)   kývatimpfkývnoutpf   ACT1 PAT7 DIRtyp BENtyp3    AIMtypna+4

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=PAT7  
  Petra.ACT klečela u postele a kývala soustředěně trupem.PAT.

  kývat seimpf   ACT1 CAUStyp7    LOCtyp

  II „Agent“=ACT1  
  Petra.ACT klečela u postele a soustředěně se kývala. [upravený příklad]

 3. (391)   otáčetimpfotočitpf   ACT1 PAT4, 7, s+7 DIRtyp BENtyp3   

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=PAT4,7  
  S výdechem pomalu otáčejte trup.PAT vlevo.
  Otáčíme trupem.PAT střídavě nalevo a napravo.

  otáčet seimpfotočit sepf   ACT1 DIR1typ DIR3typ LOCtyp CAUStyp7   

  II „Agent“=ACT1  
  S výdechem se pomalu otáčejte vlevo. [upravený příklad]
  Otáčíme se střídavě nalevo a napravo. [upravený příklad]

 4. (392)   šířitimpf   ACT1 PATo+6 EFF4, že, cont MANNtyp

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=EFF4  
  Funkcionářům doporučil, aby o případu nešířili žádné informace.EFF a nepořádali veřejný pohřeb.

  šířit seimpf   ACT1 PATo+6 MANNtyp

  II „Agent“=ACT1  
  Funkcionářům doporučil, aby se o případu nešířili a nepořádali veřejný pohřeb. [upravený příklad]

 5. (393)   sklánětimpfsklonitpf   ACT1 DPHRhlavu PATpřed+7

  I „Agent“=ACT1, „Theme“=DPHR4  
  Skláníme hlavu.DPHR před účastníky čtyřiadvacetihodinového závodu pro Kuře – Pomozte dětem.

  sklánět seimpfsklonit sepf   ACT1 PATpřed+7

  II „Agent“=ACT1  
  Skláníme se před účastníky čtyřiadvacetihodinového závodu pro Kuře – Pomozte dětem. [upravený příklad]

Vztah mezi konstrukcemi reflexivních sloves s partitivním objektem a konstrukcemi jejich nereflexivních základových sloves zachycuje pravidlo R29, partobject, kde proměnná Y typicky zastupuje valenční doplnění PAT, kterému u nereflexivních sloves odpovídá „Theme“ (výjimečně Y zastupuje EFF, resp. DPHR, viz příklady (392) a (393)).

Reflexivní slovesa s partitivním objektemPravidlo R29
partobject
podmínkaatribut: derived-partobject_Y
III
AgentACTACT
ThemeY

11  Reciproční reflexivní slovesa

Reciproční reflexivní slovesa jsou odvozena od nereflexivních sloves, která (kromě případných další participantů) charakterizuje dvojice situačních participantů „Agent“ („Agens“) a „Patient“ („sémantický Patiens“), nebo participantů „Agens“„Recipient“.

Reflexivní slovesa pak obsahují ve svém lexikálním významu rys vzájemnosti zasahující uvedenou dvojici participantů. Tato reflexivní slovesa tak náleží k tzv. inherentně recipročním slovesům, (zejm. Panevová, 1999; Panevová, 2007; Kettnerová – Lopatková, 2020 a tam uvedené citace).11-129 Zasažené participanty zůstávají rozloženy do separátních valenčních pozic, počet valenčních doplnění tak u recipročních reflexivních sloves zůstává typicky zachován, mění se však forma druhého ze zasažených participantů.

Reciproční reflexivní slovesa jsou odvozena reflexivem se nebo si v závislosti na formě toho valenčního doplnění nereflexivního slovesa, kterému odpovídá druhý ze zasažených participantů, tedy participant „sémantický Patiens“ nebo „Recipient“: má-li toto valenční doplnění formu bezpředložkového akuzativu, je reciproční reflexivní sloveso odvozeno pomocí reflexiva se, má-li formu bezpředložkového dativu, je odvozeno pomocí si.

11.1  „Agent“„Patient“

Větší část recipročních reflexivních sloves je odvozena od nereflexivních základových sloves, u nichž do vztahu vzájemnosti vstupují situační participanty „Agent“ („Agens“) a „Patient“ („sémantický Patiens“) (celkem 51 lexikálních jednotek).

U nereflexivních sloves je „Agens“ přiřazen nominativnímu ACT realizovanému v pozici subjektu a „sémantický Patiens“ odpovídá aktantu PAT vyjádřenému v pozici přímého objektu formou bezpředložkového akuzativu (43 lexikálních jednotek, např. měnitimpf, mlátitimpf, nenávidětimpf, přivítatpf, vidětimpf), viz první příklad v (394), v menším počtu případů tento participant odpovídá PAT realizovanému formou bezpředložkového dativu v pozici nepřímého objektu (8 lexikálních jednotek, např. důvěřovatimpf, konkurovatimpf, ubližovatimpfublížitpf), viz první příklad v (129).11-130

U recipročních reflexivních sloves zůstává přiřazení participantů „Agens“„sémantický Patiens“ valenčním doplněním až na výjimky zachováno. Mění se však morfematická forma valenčního doplnění, s nímž koresponduje participant „sémantický Patiens“ (tedy PAT), a to na předložkovou skupinu s+7; tato změna signalizuje vzájemnost daného situačního participantu a participantu „Agens“, viz druhý příklad v (394) a (129). U tří recipročních reflexivních sloves bít seimpf, mlátit seimpfřezat seimpf je uplatnění rysu vzájemnosti spojeno se zvýšením počtu valenčních doplnění, které vede ke změně v korespondenci „sémantického Patientu“: ten namísto aktantu PAT odpovídá ADDR, viz druhý příklad (396).

 1. (394)   přivítatpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7    LOCtyp

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  Dílští kuželkáři.ACT přivítali své přátele.PAT z Německa …

  přivítat sepf   ACT1 PATs+7

  II „Agent“=ACT1, „Patient“=PATs+7  
  Dílští kuželkáři.ACT se přivítali se svými přáteli.PAT z Německa … [upravený příklad]

 2. (395)   důvěřovatimpf   ACT1 PAT3, že REGtypv+6

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT3  
  Malé dítě, které.ACT rodičům.PAT důvěřuje, ví, jaké hrozí nebezpečí, a nůž před ním nikdo neschovává. [upravený příklad]

  důvěřovat siimpf   ACT1 PATs+7 REGtypv+6

  II „Agent“=ACT1, „Patient“=PATs+7  
  Malé dítě, které.ACT si s rodiči.PAT důvěřuje, ví, jaké hrozí nebezpečí, a nůž před ním nikdo neschovává.

 3. (396)   bítimpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7    DIR3typ

  I „Agent“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  … notně podroušený mladík.ACT bil svou matku.PAT

  bít seimpf   ACT1 ADDRs+7 PATopto+4

  II „Agent“=ACT1, „Patient“=ADDRs+7  
  … notně podroušený mladík.ACT se bil se svou matkou.ADDR o peníze.PAT. [upravený příklad]

Vztah konstrukcí uvedených recipročních reflexivních sloves a konstrukcí jejich nereflexivních protějšků popisují dvě pravidla. Pravidlo R30, recipr_patient, podtyp Patient_PAT, zachycuje případy recipročních reflexivních sloves, u nichž „sémantický Patiens“ odpovídá PAT, a pravidlo R31, recipr_patient, podtyp Patient_PAT_ADDR, popisuje případy, kdy je tento participant u reflexivních sloves přiřazen aktantu ADDR.

Reciproční reflexivní slovesaPravidlo R30
Patient_PATrecipr_patient
podmínkaatribut: derived-recipr_patient_PAT
III
AgentACTACT
PatientPATPAT

Reciproční reflexivní slovesaPravidlo R31
Patient_PAT_ADDRrecipr_patient
podmínkaatribut: derived-recipr_patient_PAT_ADDR
III
AgentACTACT
PatientPATADDR

11.2  „Agent“„Recipient“

Menší skupina recipročních reflexivních sloves je odvozena od nereflexivních základových sloves, u nichž do vztahu vzájemnosti vstupují situační participanty „Agent“ („Agens“) a „Recipient“ (celkem 34 lexikálních jednotek sloves).

U nereflexivního slovesa odpovídá „Agens“ nominativnímu ACT vyjádřenému v subjektu a „Recipient“ je přiřazen aktantu ADDR (32 lexikálních jednotek sloves, např. nadávatimpfnadatIIpf, přihrávatimpfpřihrátpf, půjčovatimpfpůjčitpfvysvětlovatimpfvysvětlitpf), sporadicky PAT (2 lexikální jednotky slovesa mávatimpfmávnoutpf a zamávatpf) vyjádřenému bezpředložkovým dativem v pozici nepřímého objektu, viz první příklady v (397) a (398).11-131

U recipročních reflexivních sloves je korespondence situačních participantů „Agens“„Recipient“ (až na výjimky) zachována, mění se však morfematické vyjádření valenčního doplnění korespondujícího s „Recipientem“ (tedy ADDR, příp. PAT) na předložkovou skupinu s+7; tato změna manifestuje vzájemnost daného participantu s „Agentem“, viz druhý příklad v (397) a v (398). U  tří recipročních reflexivních sloves házet siimpf, kopat siimpfkopnout sipfpomáhat siimpf je v důsledku uplatnění rysu vzájemnosti valenční rámec redukován o jednu valenční pozici, a dochází tak k tzv. kognitivnímu posouvání aktantů (viz kapitolu THEORY, odd. THEORY > 1.1): v těchto případech „Recipient“ mění svou korespondenci a odpovídá valenčnímu doplnění PAT, viz druhý příklad v (213).

 1. (397)   slibovatimpfslíbitpf   ACT1 ADDR3 PAT4, inf, zda, že, cont RCMPtypza+4

  I „Agent“=ACT1, „Recipient“=ADDR3  
  “Chtěli jsme novou podlahu, ale nakonec asi koupíme nějaký nábytek,” slibovala příteli.ADDR Dana.ACT Michaligová. [upravený příklad]

  slibovat siimpfslíbit sipf   ACT1 ADDRs+7 PAT4, inf, zda, že, cont RCMPtypza+4

  II „Agent“=ACT1, „Recipient“=ADDRs+7  
  “Chtěli jsme novou podlahu, ale nakonec asi koupíme nějaký nábytek,” slibovala si s přítelem.ADDR Dana.ACT Michaligová.

 2. (398)   mávatimpfmávnoutpf   ACT1 PAT3, na+4 AIMtypna+4 MEANStyp7   

  I „Agent“=ACT1, „Recipient“=PAT3  
  Nenápadné kloboučnici Lanvinové nebylo ještě ani dvacet let, když si na adrese Fauburg - Saint - Honoré 16 otevřela butik a přes ulici mávala panu.PAT Hermésovi … [upravený příklad]

  mávat siimpfmávnout sipf   ACT1 PATs+7 AIMtypna+4 MEANStyp7   

  II „Agent“=ACT1, „Recipient“=PATs+7  
  Nenápadné kloboučnici Lanvinové nebylo ještě ani dvacet let, když si na adrese Fauburg - Saint - Honoré 16 otevřela butik a přes ulici si mávala s panem Hermésem.PAT

 3. (399)   házetimpfhoditIpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4 DIRtyp

  I „Agent“=ACT1, „Recipient“=ADDR3  
  Roman Kreuziger.ACT hází míč.PAT dceři.ADDR Viktorce, …

  házet siimpf   ACT1 PATs+7 MEANStyp7, s+7

  II „Agent“=ACT1, „Recipient“=PATs+7  
  Roman Kreuziger.ACT si hází míčem s dcerou.PAT Viktorkou, … . [upravený příklad]

Vztah konstrukcí uvedených recipročních reflexivních sloves a konstrukcí jejich nereflexivních protějšků popisují dvě pravidla. Pravidlo R32, recipr_recipient, podtyp Recipient_Y, zachycuje případy, kdy „Recipient“ u recipročního reflexivního slovesa a jeho základového protějšku koresponduje s týmž valenčním doplněním, zastoupeným proměnnou Y (tedy ADDR, sporadicky PAT). Pravidlo R33, recipr_recipient, podtyp Recipient_ADDR_PAT, popisuje případy, kdy je „Recipient“ u recipročního reflexivního slovesa přiřazen aktantu PAT, zatímco u základového slovesa aktantu ADDR.

Reciproční reflexivní slovesaPravidlo R32
Recipient_Yrecipr_recipient
podmínkaatribut: derived-recipr_recipient_Y
III
AgentACTACT
RecipientYY

Reciproční reflexivní slovesaPravidlo R33
Recipient_ADDR_PATrecipr_recipient
podmínkaatribut: derived-recipr_recipient_ADDR_PAT
III
AgentACTACT
RecipientADDRPAT

12  Konverzní reflexivní slovesa

Konverzní reflexivní slovesa tvoří sémanticky a syntakticky rozmanitou skupinu sloves. V případě těchto reflexivních sloves má vztah k jejich nereflexivním protějškům konverzní povahu: dva situační participanty charakterizující základové nereflexivní sloveso i sloveso odvozené jsou vždy rozdílným způsobem přiřazeny valenčním doplněním. Důsledkem je rozdílné morfematické vyjádření zasažených participantů, a tedy i jejich povrchověsyntaktické strukturace: v prominentní povrchověsyntaktické pozici subjektu je vyjádřen pokaždé jiný ze zasažených participantů.

U konverzních reflexivních sloves jsou změnami v korespondenci s valenčními doplněními zasaženy následující dvojice situačních participantů: „Donor“„Recipient“ (odd. 12.1), „Speaker“ („Mluvčí“) a „Recipient“ (odd. 12.2), „Experiencer“ („Proživatel“) a „Stimulus“ („Podnět“) (odd. 12.3), „Locatum“ („Věc měnící své umístění“) a „Location“ („Místo“) (odd. 12.4), „Bearer of action“ („Nositel děje“) a „Location“ („Místo“) (odd. 12.5) a dále některé další ojedinělé výskyty (odd. 12.6).

Konverzní reflexivní slovesa jsou až na dvě výjimky, a to slovesa půjčovat siimpfpůjčit sipfpřát siimpf, odvozena reflexivem se.

12.1  „Donor“„Recipient“

Čtyři konverzní reflexivní slovesa nakažovat se / nakazovatII seimpfnakazitpfse, přát siimpf,12-132 půjčovat siimpfpůjčit sipfzapalovat seimpfzapálit sepf jsou odvozena od nereflexivních základových sloves, u nichž jsou změnami v přiřazení valenčním doplněním zasaženy situační participanty „Donor“„Recipient“.

U nereflexivního slovesa odpovídá „Donor“ nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu a „Recipient“ koresponduje buď s ADDR realizovaným bezpředložkovým dativem v pozici nepřímého objektu (2 lexikální jednotky sloves přátimpf a půjčovatimpfpůjčitpf), viz první příklad v (400), nebo s PAT vyjádřeným bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu (2 lexikální jednotky sloves nakažovat / nakazovatIIimpfnakazitpfzapalovatimpfzapálitpf), viz první příklad v (401).

U konverzních reflexivních sloves je nominativnímu ACT v subjektu přiřazen „Recipient“, zatímco „Donor“ obsazuje buď ORIG, vyjádřený předložkovou skupinou od+2, viz druhý příklad (400), nebo PAT realizovaný v nepřímém objektu předložkovou skupinou od+2 nebo z+2, viz druhý příklad v (401).

 1. (400)   půjčovatimpfpůjčitpf   ACT1 ADDR3 PAT4 AIMtypk+3, na+4 BENtyppro+4

  I „Donor“=ACT1, „Recipient“=ADDR3  
  Medicejští.ACT půjčovali velké sumy rodině.ADDR Sforzů, mimo jiné i na nákup tehdy tolik žádaného vlámského umění. [upravený příklad]

  půjčovat siimpfpůjčit sipf   ACT1 PAT4 ORIGod+2 AIMtypk+3, na+4 BENtyppro+4

  II „Donor“=ORIGod+2, „Recipient“=ACT1  
  Rodina.ACT Sforzů si od Medicejských.ORIG půjčovala velké sumy, mimo jiné i na nákup tehdy tolik žádaného vlámského umění.

 2. (401)   nakažovat / nakazovatIIimpfnakazitpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  I „Donor“=ACT1, „Recipient“=PAT4  
  Člověka.PAT toxoplasmou nejčastěji nakazí kočky.ACT domácí. [upravený příklad]

  nakažovat / nakazovatII seimpfnakazit sepf   ACT1 PAToptod+2, z+2 MEANStyp7   

  II „Donor“=PATod+2, „Recipient“=ACT1  
  Člověk.ACT se toxoplasmou nejčastěji nakazí od koček.PAT domácích.

Pro tento typ sloves formulujeme pravidlo R34, conv_donor_recipient. Toto pravidlo zachycuje vztah mezi konstrukcemi nereflexivních sloves, u nichž „Donor“ koresponduje s aktantem ACT a „Recipient“ s aktantem označeným proměnnou Y (v datech Y zastupuje aktant ADDR, resp. PAT), a konstrukcemi jejich konverzních reflexivních protějšků, u nichž je „Donor“ přiřazen aktantu Z (v datech Z zastupuje aktant ORIG, resp. PAT), zatímco „Recipient“ odpovídá aktantu ACT.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R34
Donor-Recipient_ACT_Y_Zconv_donor_recipient
podmínkaatribut: derived-conv_donor_recipient_ACT_Y_Z
III
DonorACTZ
RecipientYACT

12.2  „Speaker“„Recipient“

Pět lexikálních jednotek reflexivních sloves – dvě lexikální jednotky slovesa informovat sebiasp a po jedné lexikální jednotce sloves naučit sepf, poučovat seimpfpoučit sepfučit seimpf – je odvozeno od nereflexivních základových sloves, kde změny v korespondenci s valenčními doplněními zasahují situační participanty „Speaker“ („Mluvčí“) a „Recipient“.

U nereflexivních sloves odpovídá participant „Mluvčí“ nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu, zatímco „Recipient“ je přiřazen aktantu ADDR realizovanému bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu, viz první příklad v (138). U konverzních reflexivních sloves odpovídá nominativnímu ACT v subjektu participant „Recipient“„Mluvčí“ obsazuje aktant ORIG vyjádřený v pozici nepřímého objektu předložkovou skupinou od+2 nebo z+2 , viz druhý příklad v (138).

 1. (402)   poučovatimpfpoučitpf   ACT1 ADDR4 PATo+6, aby, ať, zda, že, cont

  I „Speaker“=ACT1, „Recipient“=ADDR4  
  PRVŇÁČKY.ADDR poučili o knihách jejich starší kolegové.ACT. [upravený příklad]

  poučovat seimpfpoučit sepf   ACT1 PATopto+6, zda, že, cont ORIGoptod+2, z+2

  II „Speaker“=ORIGod+2, „Recipient“=ACT1  
  PRVŇÁČCI.ACT se poučili o knihách od svých starších kolegů.ORIG.

Vztah konstrukcí konverzních reflexivních sloves daného typu ke konstrukcím jejich nereflexivních základových protějšků zachycuje pravidlo R35, conv_speaker_recipient.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R35
Speaker-Recipientconv_speaker_recipient
podmínkaatribut: derived-conv_speaker_recipient
III
SpeakerACTORIG
RecipientADDRACT

12.3  „Experiencer“„Stimulus“

Početnější skupinu konverzních reflexivních sloves tvoří slovesa označující psychické procesy a stavy (celkem 34 lexikálních jednotek, např. dojímat seimpfdojmout sepf, lekatI seimpfleknoutI sepf, zlobit seimpf). Některá z uvedených sloves označují jak psychické, tak fyzické stavy (např. trápit seimpf). Tato slovesa jsou odvozena od nereflexivních základových sloves, přičemž dochází ke změně v uspořádání situačních participantů „Experiencer“ („Proživatel“) a „Stimulus“ („Podnět“) do valenčního rámce.12-133

Nereflexivní základová slovesa se vyznačují tzv. neprototypickým valenčním rámcem: jako subjekt je u nich povrchověsyntakticky strukturován PAT, viz např. valenční rámce sloves polekatpf (příklad (403)), děsitimpf (404) a zlobitimpf (405). Tomuto aktantu, který může mít kromě nominativu, viz první příklad v (403), formu infinitivu (404) nebo závislé obsahové klauze (405), odpovídá situační participant „Podnět“. Aktantu ACT realizovanému bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu je u těchto sloves přiřazen participant „Proživatel“, viz první příklady v (403), (404) a (405).12-134

U konverzních reflexivních sloves se korespondence situačních participantů s valenčními doplněními nemění, mění se však morfematické formy zasažených doplnění, a tedy i jejich povrchověsyntaktické vyjádření. ACT má formu nominativu, a s ním korespondující „Proživatel“ je tak vyjádřen na povrchu jako subjekt, viz druhé příklady v (403), (404) a (405). PAT může mít formu bezpředložkového genitivu, viz druhý příklad v (403), infinitivu (404) nebo závislé obsahové klauze (405).12-135,12-136

 1. (403)   polekatpf   ACT4 PAT1, inf, že, cont MEANStyp7   

  I „Experiencer“=ACT4, „Stimulus“=PAT1  
  Havrany.ACT polekaly rány.PAT a ztichli. [upravený příklad]

  polekat sepf   ACT1 PAT2, zda, že, cont

  II „Experiencer“=ACT1, „Stimulus“=PAT2  
  Havrani.ACT se polekali ran.PAT a ztichli.

 2. (404)   děsitimpf   ACT4 PAT1, inf, že, cont MEANStyp7   

  I „Experiencer“=ACT4, „Stimulus“=PATinf  
  … jen člověka.ACT děsí žít.PAT život, ne jak by chtěl, ale jak je mu přikázáno.

  děsit seimpf   ACT1 PAT2, aby, zda, že, cont

  II „Experiencer“=ACT1, „Stimulus“=PATinf  
  … jen člověk.ACT se děsí žít.PAT život, ne jak by chtěl, ale jak je mu přikázáno. [upravený příklad]

 3. (405)   zlobitimpf   ACT4 ADDRoptna+6 PAT1, inf, že, cont MEANStyp7   

  I „Experiencer“=ACT4, „Stimulus“=PATže  
  Jana.ACT začíná trochu zlobit, (že ho pastor neplísní).PAT.

  zlobit seimpf   ACT1 ADDRoptna+4 PATnad+7, pro+4, za+4, že, cont

  II „Experiencer“=ACT1, „Stimulus“=PATže  
  Jan.ACT se začíná trochu zlobit, (že ho pastor neplísní).PAT. [upravený příklad]

Vztah konstrukcí konverzních reflexivních sloves označujících psychické procesy a stavy ke konstrukcím jejich nereflexivních protějšků popisuje pravidlo R36, conv_experiencer_stimulus.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R36
Experiencer-Stimulusconv_experiencer_stimulus
podmínkaatribut: derived-conv_experiencer_stimulus
III
ExperiencerACTACT
StimulusPATPAT

12.4  „Locatum“„Location“

Další skupinu konverzních reflexivních sloves tvoří slovesa označující stav nebo změnu souvýskytu, která se může týkat jak vztahů uvnitř, tak na povrchu (celkem 15 lexikálních jednotek sloves). V obou případech podléhají změnám v přiřazení valenčním doplněním situační participanty „Locatum“ („Umístěná věc“) a „Location“ („Místo“). U uvedených sloves jsou doloženy dva typy korespondence těchto participantů.

U prvního typu koresponduje u nereflexivních sloves participant „Umístěná věc“ACT vyjádřeným nominativem v pozici subjektu a „Místo“ odpovídá PAT realizovanému bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu (9 lexikálních jednotek), viz první příklad v (406). U konverzních reflexivních sloves je pak nominativnímu ACT v subjektu přiřazen participant „Místo“, zatímco „Umístěná věc“ odpovídá aktantu PAT realizovanému v nepřímém objektu formou bezpředložkového instrumentálu, viz druhý příklad v (406).

 1. (406)   zalévatimpfzalítpf   ACT1 PAT4 MEANStyp7   

  I „Locatum“=ACT1, „Location“=PAT4  
  Gablovu tvář.PAT zalila rudá krev.ACT. [upravený příklad]

  zalévat seimpfzalít sepf   ACT1 PAT7 BENtyp3   

  II „Locatum“=PAT7, „Location“=ACT1  
  Gablova tvář.ACT se zalila rudou krví.PAT.

Vztah konstrukcí nereflexivních sloves a konstrukcí od nich odvozených konverzních reflexivních sloves daného typu popisuje pravidlo pravidlo R37, conv_locatum_location, podtyp Locatum-Location1.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R37
Locatum-Location1conv_locatum_location
podmínkaatribut: derived-conv_locatum_location1
III
LocatumACTPAT
LocationPATACT

Druhý typ charakterizuje opačné přiřazení situačních participantů valenčním doplněním. Zde u nereflexivních základových sloves situační participant „Místo“ odpovídá nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu, zatímco participant „Umístěná věc“ obsazuje PAT vyjádřený bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu (6 lexikálních jednotek), viz první příklad v (407) a v (408). U reflexivních konverzních sloves pak nominativnímu ACT vyjádřenému v pozici subjektu odpovídá „Umístěná věc“, zatímco participant „Místo“ je přiřazen doplnění LOC, viz druhý příklad v (407), nebo doplnění DIR3, viz druhý příklad v (408).

 1. (407)   odrážetimpf   ACT1 PAT4

  I „Locatum“=PAT4, „Location“=ACT1  
  Na tváři, kterou.PAT odráželo zrcadlo.ACT, se mihl potěšený úsměv. [upravený příklad]

  odrážet seimpfodrazit sepf   ACT1 LOC

  II „Locatum“=ACT1, „Location“=LOC  
  Na tváři, která.ACT se odrážela v zrcadle.LOC, se mihl potěšený úsměv.

 2. (408)   zachycovat / zachytávatimpfzachytit / zachytnoutpf   ACT1 PAT4 LOCtyp DIR3typ

  I „Locatum“=PAT4, „Location“=ACT1  
  Klasický HEPA filtr.ACT zachytí částečky.PAT nečistot do velikosti 0,3 mikrometru.

  zachycovat / zachytávat seimpfzachytit / zachytnout sepf   ACT1 DIR3

  II „Locatum“=ACT1, „Location“=DIR3  
  Do klasického HEPA filtru.DIR3 se zachytí částečky.ACT nečistot do velikosti 0,3 mikrometru. [upravený příklad]

Vztah konstrukcí nereflexivních sloves a konstrukcí od nich odvozených konverzních reflexivních sloves daného typu popisuje pravidlo R38, conv_locatum_location, podtyp Locatum-Location2.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R38
Locatum-Location2conv_locatum_location
podmínkaatribut: derived-conv_locatum_location2
III
LocatumPATACT
LocationACTLOC|DIR3

12.5  „Bearer of action“„Location“

Malou skupinu konverzních reflexivních sloves tvoří čtyři lexikální jednotky sloves chvět seimpf, otřásat seimpfotřást sepf, třást seimpf a zachvívat seimpfzachvět sepf, které označují elementární pohyb. U těchto sloves jsou změnami v korespondenci s valenčními doplněními zasaženy situační participanty „Bearer of action“ („Nositel děje“) a „Location“ („Místo“).

U nereflexivních sloves koresponduje situační participant „Nositel děje“ s nominativním ACT vyjádřeným v pozici subjektu, zatímco participant „Místo“ je přiřazen aktantu PAT vyjádřenému bezpředložkovým instrumentálem v pozici nepřímého objektu, viz první příklad v (409). U reflexivního slovesa koresponduje participant „Místo“ s nominativním ACT v subjektu a participant „Nositel děje“ odpovídá PAT vyjádřenému bezpředložkovým instrumentálem v pozici nepřímého objektu, viz druhý příklad v (409).

 1. (409)   chvětimpf   ACT1 PAT7

  I „Bearer of action“=ACT1, „Location“=PAT7  
  A traktor již vyrýval další rovnou brázdu a vzduchem.PAT i zemí.PAT chvělo jeho burácení.ACT.

  chvět seimpf   ACT1 PATopt7   

  II „Bearer of action“=PAT7, „Location“=ACT1  
  A traktor již vyrýval další rovnou brázdu a vzduch.ACT i země.ACT se chvěly jeho burácením.PAT. [upravený příklad]

Vztah mezi konstrukcemi uvedených konverzních reflexivních sloves a konstrukcemi jejich nereflexivních základových sloves zachycuje pravidlo R39, conv_bearer_location.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R39
Bearer of action-Locationconv_bearer_location
podmínkaatribut: derived-conv_bearer-of-action_location
III
Bearer of actionACTPAT
LocationPATACT

12.6  Ojedinělé výskyty

Konverzní vztah k nereflexivním základovým slovesům je v datech VALLEXu doložen u dalších pěti lexikálních jednotek sloves odrážet seimpfodrazit sepf, podrobovat seimpfpodrobit sepf, potkávat seimpfpotkat sepf, přenášet seimpfpřenést sepfzmítat seimpf. Vzhledem k sémantické rozmanitosti uvedených lexikálních jednotek sloves a jejich nízkému počtu rezignujeme u těchto sloves na bližší sémantickou specifikaci situačních participantů podléhajících změně v korespondenci s valenčními doplněními a označujeme je v pravidle hyperrolemi „sémantický Subjekt“„sémantický Objekt“.

U nereflexivních sloves je „sémantický Subjekt“ přiřazen aktantu ACT vyjádřenému nominativem v pozici subjektu a „sémantický Objekt“ aktantu PAT realizovanému bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu, omezeně bezpředložkovým instrumentálem v pozici nepřímého objektu, viz první příklady v (410)-(414).

U reflexivních sloves odpovídá situační participant „sémantický Objekt“ nominativnímu ACT v subjektu, zatímco „sémantický Subjekt“ koresponduje s aktantem PAT vyjádřeným v nepřímém objektu bezpředložkovým dativem nebo předložkovou skupinou na+6, v+6 nebo s+7, viz druhé příklady v (410)-(412) a v (414), v jednom případě odpovídá „sémantický Subjekt“ aktantu ORIG, realizovanému v nepřímém objektu předložkovou skupinou z+2, viz druhý příklad v (413).12-137

 1. (410)   odrážetimpfodrazitpf   ACT1 PAT4

  I „Subject“=ACT1, „Object“=PAT4  
  Ceny.ACT nicméně odráží vyšší náklady.PAT na výrobu … [upravený příklad]

  odrážet seimpfodrazit sepf   ACT1 PATna+6, v+6

  II „Subject“=PATv+6, „Object“=ACT1  
  Vyšší náklady.ACT na výrobu se nicméně odráží i v ceně.PAT

 2. (411)   podrobovat (si)impfpodrobit (si)pf   ACT1 PAT4

  I „Subject“=ACT1, „Object“=PAT4  
  Tehdy si Maye.PAT dočasně podrobili Toltékové.ACT

  podrobovat seimpfpodrobit sepf   ACT1 PAT3

  II „Subject“=PAT3, „Object“=ACT1  
  Tehdy se Mayové.ACT dočasně podrobili Toltékům.PAT [upravený příklad]

 3. (412)   potkávatimpfpotkatpf   ACT1 PAT4

  I „Subject“=ACT1, „Object“=PAT4  
  … „nejmoudřejší“ řeči o adopci a přirozeném výběru mají ti, co.PAT neštěstí.ACT nikdy nepotkalo. [upravený příklad]

  potkávat seimpfpotkat sepf   ACT1 PATs+7

  II „Subject“=PATs+7, „Object“=ACT1  
  … „nejmoudřejší“ řeči o adopci a přirozeném výběru mají ti, co.ACT se s neštěstím.PAT nikdy nepotkali. (Araneum Bohemicum Maximum)

 4. (413)   přenášetimpfpřenéstpf   ACT1 ADDRna+4 PAT4

  I „Subject“=ACT1, „Object“=PAT4  
  Neexistuje ale žádný důkaz o tom, že by nemoc.PAT přenesl volně žijící pták.ACT na člověka. [upravený příklad]

  přenášet seimpfpřenést sepf   ACT1 PAToptna+4 ORIGoptz+2 MEANStyp7   

  II „Subject“=ORIGz+2, „Object“=ACT1  
  Neexistuje ale žádný důkaz o tom, že by se nemoc.ACT přenesla z volně žijícího ptáka.ORIG na člověka.

 5. (414)   zmítatimpf   ACT1 PAT4, 7

  I „Subject“=ACT1, „Object“=PAT7  
  Ulánbátarem.PAT zmítají po parlamentních volbách násilné nepokoje.ACT

  zmítat seimpf   ACT1 PATv+6

  II „Subject“=PATv+6, „Object“=ACT1  
  Ulánbátar.ACT se zmítá po parlamentních volbách v násilných nepokojích.PAT [upravený příklad]

Vztah konstrukcí uvedených pěti nereflexivních sloves ke konstrukcím od nich odvozených konverzních reflexivních sloves zachycuje pravidlo R40, conv_subject_object, kde Y zastupuje u reflexivního slovesa aktant PAT, v jednom případě aktant ORIG.

Konverzní reflexivní slovesaPravidlo R40
Subject-Object_Yconv_subject_object
podmínkaatribut: derived-conv_subject_object_Y
III
SubjectACTY
ObjectPATACT

13  Kvazikonverzní reflexivní slovesa

Kvazikonverzní reflexivní slovesa, odvozená reflexivem se, tvoří široký okruh sloves (celkem 225 lexikálních jednotek). Tato reflexivní slovesa mají ke svým nereflexivním protějškům (podobně jako konverzní reflexivní slovesa, viz kap. 12) vztah konverzní povahy: dva situační participanty – a to „Causator“ („Kauzátor“) a „Theme“ nebo „Kauzátor“„Patient“ („sémantický Patiens“) – jsou vždy rozdílným způsobem uspořádány do valenčního rámce, v důsledku čehož dochází i ke změně jejich povrchověsyntaktické realizace. Na rozdíl od konverzních reflexivních sloves je však u kvazikonverzích reflexivních sloves jeden z participantů, a to participant „Kauzátor“, přiřazen kvazivalenčnímu či fakultativnímu volnému doplnění.

U nereflexivních sloves odpovídá situační participant „Kauzátor“ nominativnímu ACT vyjádřenému v subjektu a participant „sémantický Patiens“ nebo „Theme“ odpovídá aktantu PAT. Tento PAT může být realizován bezpředložkovým akuzativem v pozici přímého objektu (celkem 208 lexikálních jednotek), viz první příklady v (415)-(418), dále bezpředložkovým instrumentálem nebo předložkovou skupinou s+7 (12 lexikálních jednotek), viz první příklady v (419) a (420). U pěti lexikálních jednotek sloves houpatimpfhoupnoutpf, otáčetimpfotočitpf, posunovatimpf1posouvatimpf2posunoutpf, vrážetimpfvrazitpfzatočitpf alternuje forma bezpředložkového akuzativu s bezpředložkovým instrumentálem a/nebo předložkovou skupinou s+7, viz první příklad v (421).

U kvazikonverzních reflexivních sloves je pak nominativnímu ACT v subjektu přiřazen „Theme“, nebo „sémantický Patiens“, zatímco „Kauzátor“ odpovídá fakultativnímu volnému doplnění, které není součástí standardního valenčního rámce (viz odd. THEORY > 1). Doložena je korespondence „Kauzátoru“ s fakultativním volným doplněním typu CAUS, viz druhý příklad v (415), typu MEANS, viz druhý příklad v (416) a (418), méně často je tento participant přiřazen tzv. kvazivalenčnímu doplnění OBST, viz druhý příklad v (417), dále může též odpovídat doplnění LOC, viz druhé příklady v (419)-(421), sporadicky odpovídá doplnění typu DIR3, vyjadřující směr Kam?, viz druhý příklad v (418). V některých případech může „Kauzátor“ u jediného kvazikonverzního reflexivního slovesa odpovídat vícero fakultativním volným doplněním, viz např. DIR3 a MEANS v konstrukcích II v příkladu (418).

Je-li dané fakultativní volné doplnění na povrchu vyjádřeno, sloveso si uchovává kauzativní rysy, jelikož děj jím označovaný implikuje vnějšího původce, viz druhé příklady v (415) až (422), není-li přítomno, vykazuje sloveso dekauzativní rysy a děj jím implikovaný je interpretován jako samovolný (viz kapitolu 8).

 1. (415)   prohlubovatimpfprohloubitpf   ACT1 PAT4 ORIGoptz+2 EFFoptna+4 DIFFopto+4

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PAT4  
  Rozpor.PAT později prohloubilo rozdělení.ACT OF a letošní parlamentní volby.ACT. [upravený příklad]

  prohlubovat seimpfprohloubit sepf   ACT1 PAToptna+4 ORIGoptz+2 DIFFopto+4 CAUStyp7   

  II „Causator“=CAUS, „Theme“=ACT1  
  Rozpor.ACT se později prohloubil rozdělením.CAUS OF a letošními parlamentními volbami.

 2. (416)   rozdělovatimpf1rozdělitpf   ACT1 PAT4 EFFdo+2, na+4, v+4 MEANStyp7    BENtyp3    LOCtyp

  I „Causator“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  První rýhovací dělení.ACT zygotu.PAT rozdělí na dvě téměř stejné blastomery. [upravený příklad]

  rozdělovat seimpfrozdělit sepf   ACT1 PATdo+2, na+4, v+4 MEANStyp7   

  II „Causator“=MEANS, „Patient“=ACT1  
  Prvním rýhovacím dělením.MEANS se zygota.ACT rozdělí na dvě téměř stejné blastomery.

 3. (417)   spálitpf   ACT1 PAT4 OBSTopto+4 LOCtyp MEANStyp7    BENtyp3   

  I „Causator“=ACT1, „Patient“=PAT4  
  Novodobou součástí jsou i pevné kevlarové části, které slouží také k tomu, aby jezdce.PAT při pádu nespálil asfalt.ACT. [upravený příklad]

  spálit sepf   ACT1 OBSTopto+4 MEANStyp7   

  II „Causator“=OBSTo+4, „Patient“=ACT1  
  Novodobou součástí jsou i pevné kevlarové části, které slouží také k tomu, aby se jezdci.ACT při pádu nespálili o asfalt.OBST.

 4. (418)   zahalovatimpfzahalitpf   ACT1 PAT4 DIR3typ BENtyp3   

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PAT4  
  Jakmile světlo z Juliánovy baterky zhaslo, celou jeskyni.PAT zahalila tma.ACT. [upravený příklad]
  Hory.PAT zahalila dešťová clona.ACT.

  zahalovat seimpfzahalit sepf   ACT1 DIR3typ MEANStyp7   

  II „Causator“=DIR3 | MEANS, „Theme“=ACT1  
  Jakmile světlo z Juliánovy baterky zhaslo, celá jeskyně.ACT se zahalila do tmy.DIR3.
  Hory.ACT se zahalily dešťovou clonou.MEANS. [upravený příklad]

 5. (419)   kývatimpfkývnoutpf   ACT1 PAT7 DIRtyp BENtyp3    AIMtypna+4

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PAT7  
  Rádiovou anténou.PAT na střeše vozu kýval vítr.ACT [upravený příklad]

  kývat seimpf   ACT1 CAUStyp7    LOCtyp

  II „Causator“=LOC, „Theme“=ACT1  
  Rádiová anténa.ACT na střeše vozu se kývala ve větru.LOC

 6. (420)   zmítatimpf   ACT1 PAT7, s+7 DIRtyp

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PATs+7  
  Parník ve sněžné bouři z roku 1842, kde vír.ACT neobvyklé síly zmítá s lodí.PAT a bílé sněhové vločky krouží ve větru. [upravený příklad]

  zmítat seimpf   ACT1 LOCtyp DIRtyp CAUStyp7   

  II „Causator“=LOC, „Theme“=ACT1  
  Parník ve sněžné bouři z roku 1842, kde se ve víru.LOC neobvyklé síly zmítá loď.ACT a bílé sněhové vločky krouží ve větru.

 7. (421)   otáčetimpfotočitpf   ACT1 PAT4, 7, s+7 DIRtyp BENtyp3   

  I „Causator“=ACT1, „Theme“=PAT4,7,s+7  
  … jejichž vrtule / jejichž vrtulemi / s jejichž vrtulemi.PAT otáčí vítr.ACT. [upravený příklad]

  otáčet seimpfotočit sepf   ACT1 DIR1typ DIR3typ LOCtyp CAUStyp7   

  II „Causator“=LOC, „Theme“=ACT1  
  … jejichž vrtule.ACT se otáčejí ve větru.LOC.

Ke kvazikonverzním reflexivním slovesům řadíme též dvě lexikální jednotky sloves ulehčovat seimpfulehčit sepfulevovat seimpfulevit sepf s neprototypickým valenčním rámcem, které vytvářejí tzv. bezsubjektové konstrukce. U jejich nereflexivních základových sloves je situační participant „Kauzátor“ přiřazen nominativnímu ACT v subjektu, zatímco participant „sémantický Patiens“ odpovídá valenčnímu doplnění PAT vyjádřenému bezpředložkovým dativem v pozici nepřímého objektu, viz první příklad v (422). U reflexivních sloves pak „Kauzátor“ koresponduje s fakultativním volným doplnění typu CAUS stejně jako u výše uvedených sloves, zatímco „sémantický Patiens“ podléhá kognitivnímu posouvání a obsazuje pozici ACT vyjádřenou bezpředložkovým dativem, viz druhý příklad v (422).

 1. (422)   ulevovatimpfulevitpf   ACT1 PAT3 ORIGoptna+6, od+2 REGtypv+6 MEANStyp7   

  I „Causator“=ACT1, „Patient“=PAT3  
  Většině živnostníků.PAT reforma.ACT uleví. [upravený příklad]

  ulevovat seimpfulevit sepf   ACT3 PAToptod+2 CAUStyp7   

  II „Causator“=CAUS, „Patient“=ACT3  
  Většině živnostníků.ACT se reformou.CAUS uleví.

Vztah konstrukcí kvazikonverzních reflexivních sloves a konstrukcí jejich nereflexivních protějšků popisuje pravidlo R41, quasiconv, kde „Kauzátor“ u odvozených reflexivních sloves odpovídá fakultativnímu volnému doplnění označenému proměnnou Y – tato proměnná zastupuje jedno z fakultativních volných doplnění CAUS, MEANS, OBST, DIR3 nebo LOC, případně může zastupovat u téže lexikální jednotky reflexivního slovesa více takových doplnění, viz druhý příklad v (418).13-138 Participanty „sémantický Patiens“ a „Theme“ jsou pro zjednodušení v pravidlech zastoupeny hyperrolí „Object“ („sémantický Objekt“).

Kvazikonverzní reflexivní slovesaPravidlo R41
quasiconv
podmínkaatribut: derived-quasiconv_Y
III
CausatorACTY
ObjectPATACT

14  Deakuzativní reflexivní slovesa

Deakuzativní reflexivní slovesa jsou odvozena od nereflexivních základových sloves reflexivem se. Ve VALLEXu je zachyceno celkem 38 deakuzativních sloves. Tato slovesa se vyznačují stejnou množinou situačních participantů jako jejich nereflexivní protějšky a tyto participanty jsou též stejným způsobem uspořádány do valenčního rámce. U deakuzativních reflexivních sloves je významový rozdíl oproti jejich nereflexivním protějškům nezřetelný, viz podobně Geniušienė (1987), pro češtinu Pergler (2020).14-139 Oproti nereflexivním základovým slovesům vykazují deakuzativní reflexivní slovesa jediný rozdíl, a to změnu formy toho valenčního doplnění, které je u nereflexivních sloves typicky vyjádřeno v přímém objektu formou bezpředložkového akuzativu.14-140 Převážně jde o valenční doplnění PAT (celkem 36 lexikálních jednotek, např. doznávatimpfdoznatpf, míjetimpfminoutpf, probíratimpfprobratpfvzdávatimpfvzdátpf), viz první příklad v (423), ojediněle o doplnění ADDR (2 lexikální jednotky sloves odměňovatimpfodměnitpfprositimpf), viz první příklad v (424). Valenční doplnění PAT může korespondovat se situačním participantem „Information“ („Informace“), „Theme“ nebo „Phenomenon“ („Jev“), zatímco aktantu ADDR odpovídá „Recipient“. Forma tohoto valenčního doplnění se u deakuzativních reflexivních sloves mění na nepřímý pád (doloženy jsou formy bezpředložkového genitivu, dativu a instrumentálu) nebo na předložkový pád (doloženy jsou předložkové skupiny do+2, k+3, na+4, na+6, o+6, po+6, s+7, v+6, za+4z+2); jde-li o propoziční participant, možnost jeho realizace infinitivem a/nebo závislou obsahovou klauzí zůstává obvykle zachována.14-141 V důsledku této změny dochází ke změně povrchověsyntaktického vyjádření zasaženého doplnění, které se realizuje v pozici nepřímého objektu, viz druhé příklady v (423) a (424).

 1. (423)   přiznávatimpfpřiznatpf   ACT1 ADDRopt3    PAT4, zda, že, cont LOCtyp

  I „Information“=PAT4  
  Mladíček.ACT ze Slovenska také přiznal krádež.PAT z 1. listopadu.

  přiznávat seimpfpřiznat sepf   ACT1 ADDRopt3    PATk+3, zda, že, cont

  II „Information“=PATk+3  
  Mladíček.ACT ze Slovenska se také přiznal ke krádeži.PAT z 1. listopadu. [upravený příklad]

 2. (424)   odměňovatimpfodměnitpf   ACT1 ADDR4 PAT7 RCMPtypza+4

  I „Recipient“=ADDR4  
  Před týdnem jsme začali vyprávět pověst tom, jak skřítek odměnil za pomoc chudého dřevorubce.ADDR Vávru balvanem zlata. [upravený příklad]

  odměňovat seimpfodměnit sepf   ACT1 ADDR3 PAT7 RCMPtypza+4

  II „Recipient“=ADDR3  
  Před týdnem jsme začali vyprávět pověst tom, jak se skřítek odměnil za pomoc chudému dřevorubci.ADDR Vávrovi balvanem zlata.

Vztah konstrukcí nereflexivních sloves a konstrukcí od nich odvozených deakuzativních reflexivních sloves popisuje pravidlo R42, deaccus, které zachycuje změnu aktantu zastoupeného proměnnou Y (v datech Y odpovídá PAT, ve dvou případech ADDR). V pravidle odpovídající situační participant označujeme pro zjednodušení hyperrolí „Object“ („sémantický Objekt“) zastupující v případě PAT participanty „Informace“, „Theme“ a „Jev“, v případě ADDR participant „Recipient“.

Deakuzativní reflexivní slovesaPravidlo R42
deaccus
podmínkaatribut: derived-deaccus_Y
III
ObjectYY

15  Komplexní predikáty

Komplexní predikáty složené z kategoriálního slovesa a predikativního jména vykazují vysokou míru syntaktické kompozicionality: syntaktické chování komplexního predikátu lze odvodit ze syntaktických rysů jeho částí, konkrétně z valenčního rámce kategoriálního slovesa a z rámce predikativního jména, a dále z koreference valenčních doplnění, v případně kauzativních predikátů též s přihlédnutím k valenční pozici situačního participantu s rolí „Kauzátora“.

Pro komplexní predikáty s kategoriálním slovesem lze formulovat tři pravidla, jedno pravidlo pro formování hloubkové syntaktické struktury (odd. 15.1) a dvě pravidla pro tvoření povrchové struktury (odd. 15.2).

15.1  Hloubková syntaktická struktura komplexních predikátů

Hloubkovou syntaktickou strukturu komplexních predikátů lze odvodit na základě informací zachycených v datové komponentě slovníku. Každé kategoriální sloveso a predikativní jméno je zde popsáno valenčním rámcem.15-142 Valenční rámce kategoriálních sloves a predikativních jmen, která spolu vytvářejí komplexní predikáty, jsou provázány atributem lvc, jehož hodnotou je u kategoriálního slovesa výčet predikativních jmen, se kterými dané sloveso tvoří komplexní predikáty; u predikativních jmen pak jde o seznam kategoriálních sloves.15-143

Pro odvození hloubkové syntaktické struktury komplexních predikátů je formulováno následující pravidlo K1, deep_compl:

Hloubková struktura komplexních predikátůPravidlo K1
Tvoření hloubkové struktury komplexních predikátůdeep_compl
podmínkyCPHRverb(2|3|4)
lvc: idnoun
rámec slovesaframeverb
rámec jménaframenoun
koreferencemap: (XverbYnoun)+

Podmínky uplatnění pravidla:
Pravidlo K1, deep_compl, se uplatňuje na valenční rámce sloves, která obsahují valenční doplnění s funktorem CPHR, vyznačujícím závislou část komplexního predikátu, tedy predikativní jméno; toto jméno může být vyjádřeno bezpředložkovým genitivem, dativem nebo akuzativem.15-144 Pravidlo se dále aplikuje na valenční rámce predikativních jmen uvedených v atributu lvc daného slovesa (zde značíme proměnnou pro identifikátor valenčního rámce jména idnoun); obsahuje-li tento atribut více než jeden identifikátor idnoun, je pravidlo uplatněno opakovaně na každou dvojici rámec jména–rámec slovesa.

Valenční rámec kategoriálního slovesa:
Pravidlo specifikuje, že na hloubkové struktuře komplexních predikátů se podílí všechna valenční doplnění kategoriálního slovesa (zde značíme symbolem frameverb), která náleží do jeho valenčního rámce vyznačeného v datové komponentě slovníku, tedy obligatorní a fakultativní aktanty15-145 a doplnění odpovídající predikativnímu jménu (CPHRverb); typická volná doplnění se v hloubkové struktuře mohou, ale nemusí objevit:

 1. (425)   dávatimpfdátpf   ACT1 ADDR3 CPHR4
  Radnice.ACTverb dávají půjčky.CPHRverb lidem.ADDRverb, jež postihlo v srpnu krupobití.

 2. (426)   přijímatimpfpřijmoutpf   ACT1 CPHR4 ORIGoptod+2
  Senátor.ACTverb Sexton přijímá nelegální úplatky.CPHRverb od leteckých společností.ORIGverb!

 3. (427)   buditimpf   ACT1, inf, že CPHR4 LOCtyp
  a. Mladá vína.ACTverb budí u vinařů.LOCverb nadšení.CPHRverb.
  b. Bezdomovci.ACTverb lítost.CPHRverb nebudí.

Valenční rámec predikativního jména:
Pravidlo dále určuje, že v hloubkové struktuře komplexních predikátů jsou obsažena též všechna valenční doplnění predikativního jména příslušející do valenčního rámce příslušné lexikální jednotky (zde značíme symbolem framenoun), tedy obligatorní a případně fakultativní aktanty a dále obligatorní volná doplnění. Tato valenční doplnění zůstávají i po zapojení predikativního jména do struktury komplexního predikátu hloubkovými rozvitími daného jména.

 1. (428)   pokus   ACT2, pos PAT2, k+3, o+4, inf, aby, zda
  Odešel do ciziny, činil pokusy o návrat.PATnoun, ale kromě několika ojedinělých hostování se mu to již nepodařilo.
  (v hloubkové struktuře přítomný ACTnoun není na povrchu vyjádřen)
  jeho.ACTnoun pokusy o návrat.PATnoun

 2. (429)   nadšení   ACT2, pos PAT7, nad+7, z+2, že, cont
  Greg nejevil příliš velké nadšení nad loďařovou nabídkou.PATnoun.
  (ACTnoun na povrchu nevyjádřen)
  Gregovo.ACTnoun nadšení nad loďařovou nabídkou.PATnoun

 3. (430)   výprava   ACT2, pos DIR3 INTToptk+3, na+4, za+4, inf DIRtyp LOCtyp
  Muži podnikali loupežné výpravy k sousedním kmenům.DIR3noun.
  (ACTnoun na povrchu nevyjádřen)
  loupežné výpravy mužů.ACTnoun k sousedním kmenům.DIR3noun

Koreference:
Hloubková struktura komplexních predikátů je dále charakterizována koreferencí valenčních doplnění kategoriálního slovesa a predikativního jména. Tato koreference je vyznačena u kategoriálního slovesa v atributu map, který specifikuje příslušné dvojice valenčních doplnění (v pravidle jsou zastoupena proměnnými X a Y označenými dolními indexy v a n jako doplnění slovesa nebo jména). Pravidlo určuje, že všechny dvojice doplnění vyznačené v tomto atributu jsou v hloubkové struktuře komplexního predikátu propojeny koreferencí:

 1. (431)   přijímatimpfpřijmoutpf   ACT1 CPHR4 ORIGoptod+2
  úplatek   ACT2, pos, od+2 PAT2, 3, pos RCMPtypza+4
  map: ACTverbPATnoun & ORIGverbACTnoun
  Senátor.ACTverb Sexton přijímá nelegální úplatky.CPHRverb od leteckých společností.ORIGverb!
  úplatky leteckých společností.ACTnoun senátoru Sextonovi.PATnoun

 2. (432)   buditimpf   ACT1, inf, že CPHR4 LOCtyp
  nadšení   ACT2, pos PAT7, nad+7, z+2, že, cont
  map: ACTverbPATnoun & LOCverbACTnoun
  Mladá vína.ACTverb budí u vinařů.LOCverb nadšení.CPHRverb.
  nadšení vinařů.ACTnoun z mladých vín.PATnoun

 3. (433)   podnikatimpfpodniknoutpf   ACT1 CPHR4
  výprava   ACT2, pos DIR3 INTToptk+3, na+4, za+4, inf DIRtyp LOCtyp
  map: ACTverbACTnoun
  Muži.ACTverb podnikali loupežné výpravy.CPHRverb k sousedním kmenům.DIR3noun.
  loupežné výpravy mužů.ACTnoun k sousedním kmenům.DIR3noun

15.2  Povrchová syntaktická struktura komplexních predikátů

Odvození povrchové syntaktické struktury komplexních predikátů v případě, že je kategoriální sloveso v aktivním rodu, se řídí dvěma pravidly operujícími na hloubkověsyntaktické struktuře.15-146 Obě tato pravidla využívají informace uvedené u kategoriálního slovesa v atributu map. Uvedená pravidla určují, které z dvojice koreferejících valenčních doplnění je v povrchověsyntaktické struktuře komplexních predikátů vyjádřeno a které je elidováno. Pravidlo K2, surface_compl1, stanovuje povrchové vyjádření pro takovou dvojici koreferujících doplnění, kde doplnění kategoriálního slovesa je obligatorní aktant.15-147 Pravidlo K3, surface_compl2, popisuje povrchovou realizaci koreferujících doplnění, kde doplnění kategoriálního slovesa je fakultativní aktant nebo typické volné doplnění. Pravidla musí být uplatněna na každou dvojici koreferujících doplnění uvedenou v atributu map (v případě, že tento atribut obsahuje více než jednu dvojici, jsou tedy daná pravidla aplikována opakovaně). Povrchové vyjádření valenčních doplnění, která nejsou provázána koreferenčním vztahem,15-148 je dáno obecnými pravidly pro vyjádření obligatorních, fakultativní a typických doplnění, popsanými v odd. GUIDE > 3.3.

Pravidlo, K2, surface_compl1, je uplatněno na dvojici koreferujících doplnění, která se skládá z obligatorního doplnění kategoriálního slovesa a doplnění predikativního jména (které je z hlediska obligatornosti libovolného typu).

Povrchová struktura komplexních predikátůPravidlo K2
Koreference obligatorního aktantu slovesasurface_compl1
podmínkamap: Xvobl – Yn
Ynoun ✱  → ∅

Povrchová realizace valenčních doplnění:
Pravidlo se uplatňuje v případě koreference obligatorního valenčního doplnění kategoriálního slovesa15-149 s některým doplněním predikativního jména – doplnění jsou zde zastoupena proměnnými XY, dolní index specifikuje jejich příslušnost ke slovesu nebo ke jménu, horní index jejich typ. Pravidlo určuje, že z koreferující dvojice doplnění je na povrchu vyjádřeno doplnění slovesa, zatímco doplnění jména zůstává nevyjádřeno (tj. všechny morfematické formy daného doplnění jména, zastoupené zde symbolem ✱ , jsou vypuštěny, zde značeno symbolem ∅).

 1. (434)   činitimpf   ACT1 CPHR4
  chyba   ACT2, pos REGtyppři+6, v+6
  map: ACTverbACTnoun
  Dnes možná kancléřka.ACTverb činí další velkou chybu.
  chyba kanléřky.ACTnoun

 2. (435)   dávatimpfdátpf   ACT1 ADDR3 CPHR4
  pokuta   ACT2, pos, od+2 PAT2, 3, pos, pro+4 IDtyp2    CAUStypkvůli+3, pro+4, z+2, za+4, že
  map: ACTverbACTnoun & ADDRoptverbPATnoun
  Hygienici.ACTverb dávali pokuty jídelnám.ADDRverb.
  pokuty hygieniků.ACTnoun jídelnám.PATnoun

Pravidlo K3, surface_compl2, se aplikuje na takovou dvojici koreferujících valenčních doplnění, kterou tvoří fakultativní doplnění kategoriálního slovesa (ať už jde o fakultativní aktant nebo typické volné doplnění) a doplnění predikativního jména libovolného typu.

Povrchová struktura komplexních predikátůPravidlo K3
Koreference fakultativního doplnění slovesasurface_compl2
podmínkamap: Xvopt|typ – Yn
Ynoun|Xverb ✱  → ∅

Realizace valenčních doplnění:
Pravidlo se uplatňuje v případě koreference fakultativního aktantu nebo typického volného doplnění kategoriálního slovesa s doplněním predikativního jména libovolného typu – tato doplnění jsou zde zastoupena proměnnými XY, dolní index specifikuje příslušnost doplnění ke slovesu či ke jménu, horní index značí fakultativní nebo typické slovesné doplnění. Pravidlo stanovuje, že v povrchové struktuře je jedno z těchto doplnění vypuštěno (tj. všechny morfematické formy daného doplnění, v pravidle zastoupené symbolem ✱ , jsou vypuštěny, značeno symbolem ∅).

 1. (436)   získávatimpfzískatpf   ACT1 CPHR4 ORIGoptod+2, z+2
  souhlas   ACT2, pos, od+2 ADDR3, s+7 PAToptk+3, s+7, v+6, aby, ať, že
  map: ACTverbADDRnoun & ORIGoptverbACTnoun
  V některých případech dokonce podnikatel.ACTverb musí od některých orgánů.ORIGverb státní správy získat souhlas [k činnosti]. / V některých případech dokonce podnikatel.ACTverb musí [k činnosti] získat souhlas některých orgánů.ACTnoun státní správy.
  souhlas orgánů.ACTnoun podnikateli.ADDRnoun k činnosti.PATnoun

 2. (437)   nacházetimpfnajítpf   ACT1 CPHR4 LOCtyp
  podpora   ACT2, pos, od+2 PAT2, 3, pos EFFoptv+6
  map: ACTverbPATnoun & LOCtypverbACTnoun
  Legalizace.ACTverb pěstování a užívání marihuany pro zdravotní účely nachází stále větší podporu u české veřejnosti.LOCverb. / Legalizace.ACTverb pěstování a užívání marihuany pro zdravotní účely nachází stále větší podporu české veřejnosti.ACTnoun.
  podpora české veřejnosti.ACTnoun legalizaci.PATnoun pěstování a užívání marihuany pro zdravotní účely

 3. (438)   probouzetimpfprobuditpf   ACT1 CPHR4 LOCtyp
  touha   ACT2, pos PATpo+6, inf, aby, ať
  map: LOCtypverbACTnoun
  Romány.ACTverb Julese Vernea ve mně.LOCverb probudily touhu po dobrodružství.PATnoun.
  Romány.ACTverb Julese Vernea probudily mou.ACTnoun touhu po dobrodružství.PATnoun.
  .ACTnoun touha po dobrodružství.PATnoun


Poznámky