VALLEX 2.5

Valency Lexicon of Czech Verbs


Markéta Lopatková, Zdeněk Žabokrtský, Václava Kettnerová

  In cooperation with: Karolína Skwarska, Eduard Bejček, Klára Hrstková, Michaela Nová, Miroslav Tichý


logo
   Home

   Intro

   VALLEX as a book

   VALLEX as web pages

   VALLEX as an XML file

   Docs & Publications

   License & Registration

   Download

   Disclaimer

   Acknowledgements

      logo

VALLEX 2.5 has been carried out under the project of the Ministry of Education, Youth and Sports No. MSM0021620838 (Objects of Research). It was partially supported also by the following projects:

  • grant of the Ministry of Education, Youth and Sports No.MSMT LC 536 - Center for Computational Linguistics
  • grants of Information Society No 1ET100300517 and No. 1ET101120503.

When creating VALLEX 2.5, we have used the following Czech dictionaries (some of them via the dictionary browser DEBDict) and corpora of Czech texts:

  • Slovník BRIEF (see Pala, K., Ševeček, P.: Valence čaských sloves. Sborník prací FFBU. p. 41-54, Brno, 1997.)
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Mejstřík (ed.). Praha, Academia, 2003.
  • Slovník spisovného jazyka českého. Havránek, B. (ed.). Praha, Academia, 1994.
  • Slovesa pro praxi. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Academia, Praha, 1997
  • Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Academia, Praha, 2005.
  • Český národní korpus (see Blatná, R., Čermák, F.: Jak využívat Český národní korpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.)
  • Prague Dependency Treebank 2.0. Hajič, J. et al. Philadelphia, PA, USA, Linguistic Data Consortium, 2006.

Many thanks for an extensive linguistic and also technical advice go to our colleagues from UFAL, especially to professor Jarmila Panevová.