Appendix C. Secondary prepositions

This appendix contains a list of expressions that can be used as secondary prepositions. However, the list is only auxiliary. The expressions in this list do not always represent a secondary preposition in the data (see also Section 17.1, "Secondary prepositions"), and at the same time also other expressions (not listed) can be found in the data that are represented as secondary prepositions; it is necessary to consider again whether such expressions are or are not secondary prepositions.

Table C.1. List of secondary prepositions

preposition functor example
bez ohledu na+4 REG Badatel pracuje s nadšením bez ohledu na plat.
bez zřetele k+3 REG Úkoly byly zadávány bez zřetele k věku.
blízko+2 LOC Jsou blízko nás.
DIR3 Položil to blízko vázy.
DIR2 Prošli blízko Chrudimi.
cestou+2 MEANS cestou experimentů
co do+2 REG heslo prázdné co do obsahu
do čela+2 DIR3 do čela kandidátky
doprostřed+2 DIR3 Pokutový kop proměnil dělovkou doprostřed branky.
dovnitř+2 DIR3 Soustředění na detail vtahuje posluchače dovnitř zvukového prostoru.
formou+2 MANN Doktorandský stupeň lze studovat na fakultě formou stipendia.
jménem+2 SUBS jménem naší firmy
koncem+2 TWHEN koncem roku
konče+7 TTILL konče večeří
končíc+7 TTILL končíc večeří
ku prospěchu+2 BEN Bylo by to ku prospěchu věci.
na místo+2 SUBS Dělá to na místo žádoucího zdůrazňování kvality života.
namísto+2 SUBS Dělá to namísto žádoucího zdůrazňování kvality života.
na počest+2 AIM Slavili na počest vítězství.
na roveň+2 DIR3 Staví slovenské samoplátce na roveň ostatních cizinců.
naroveň+2 DIR3 Staví slovenské samoplátce naroveň ostatních cizinců.
na rozdíl od+2 CPR Finanční úřady neočekávají letos na rozdíl od minulého roku návaly při podávání přiznání k dani z příjmů.
následkem+2 CAUS Přivolaný lékař konstatoval smrt, která nastala následkem mnohačetných zlomenin.
na téma+2 REG setkání básníků v belgickém Li na téma Poezie - láska
na účet+2 BEN Přijímají práci na účet domorodců.
na úkor+2 BEN Zvýhodňoval zaměstnance na úkor státní pokladny.
na úrovni+2 LOC na úrovni ministerstev
RSTR dohoda na úrovni pražských organizací
na vrub+2 BEN Na vrub reformy lze přičíst osm procent.
na základě+2 CRIT na základě dohody
CAUS Získal medaili na základě vítězství.
na závěr+2 TWHEN Vystoupil na závěr diskuse.
nedaleko+2 LOC Jsou nedaleko nás.
DIR3 Položil to nedaleko vázy.
DIR2 Prošli nedaleko Chrudimi.
nezávisle na+6 REG Komunikační systém musí umožňovat využití všech součástí software nezávisle na umístění pracoviště.
ohledně+2 REG Obdobný pocit mám ohledně demonopolizovaného rozhlasu.
oproti+3 CPR Oproti tobě je starý.
REG imunní oproti žloutence
CNCS oproti očekávání; oproti všem zásadám
poblíž+2 LOC Jsou poblíž nás.
DIR3 Položil to poblíž vázy.
DIR2 Prošli poblíž Chrudimi.
po boku+2 LOC Vystupuje často při řešení resortních problémů po boku ministrů.
počátkem+2 TWHEN počátkem dvacátého století
počínaje+7 TSIN Počínaje dneškem přinese časopis popis několika hranic současného poznání.
počínajíc+7 TSIN Počínajíc dneškem přinese časopis popis několika hranic současného poznání.
po dobu+2 THL Zranění si vyžádá léčení po dobu čtyř týdnů.
pomocí+2 MEANS Nejmenovaná firma provádí pod silnicí průraz pomocí vody.
po stránce+2 REG po stránce právních předpisů
postupem+2 TWHEN postupem času
po vzoru+2 CRIT po vzoru Norů
pro případ+2 AIM pro případ potřeby
prostřed+2 LOC prostřed náměstí
TWHEN prostřed léta
prostřednictvím+2 MEANS Označil podporu středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za neprůhlednou.
průběhem+2 TPAR Průběhem času (léta) nastaly změny.
přiměřeně+3 CRIT Poslancování se stalo placenou činností a nároky na jeho vykonávání přiměřeně tomu vzrostly.
při příležitosti+2 TWHEN Papež by měl v příštím roce navštívit Olomouc při příležitosti svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra.
ruku v ruce s+7 ACMP ODS řešila tento problém ruku v ruce s opozicí.
se zřetelem k+3 REG Pravidla pro volbu prezidenta ale nelze měnit se zřetelem k momentální politické situaci.
se zřetelem na+4 REG Pravidla pro volbu prezidenta ale nelze měnit se zřetelem na momentální politickou situaci.
směrem do+2 DIR2 Vydali se směrem do Prahy.
DIR3 Postav se směrem do místnosti.
směrem k+3 DIR2 Vydali se směrem ku Praze.
LOC Leží směrem k oknu.
DIR3 Odešel směrem ke dveřím.
MANN Působí směrem k poklesu výroby.
REG Reprezentovali ho směrem k centru.
směrem na+4 DIR2 Vydali se směrem na Prahu.
DIR3 Podívej se směrem na východ.
směrem od+2 DIR1 směrem od Prahy
směrem proti+3 DIR3 Postavil se směrem proti oknu.
DIR2 Prošel směrem proti radnici.
LOC Leží směrem proti oknu.
s ohledem k+3 REG Vars vyvíjel od počátku s ohledem k zájmům jeho tří společníků různorodou činnost.
s ohledem na+4 REG To jsem jí nezaručil s ohledem na pochodující nervy.
souběžně s+7 TPAR Souběžně s přednáškou probíhaly semináře.
DIR2 Souběžně se železnicí vedla silnice.
současně s+7 TPAR Současně s pokračováním mírových jednání však Palestinci chtějí zahájit velkou propagační kampaň.
společně s+7 ACMP Vodička přepadl společně s neznámým spolupachatelem jednu listonošku.
spolu s +7 ACMP Vodička přepadl spolu s neznámým spolupachatelem jednu listonošku.
s pomocí+2 MEANS Většinou fungují normálně s pomocí silných brýlí či dalších speciálních pomůcek.
s přihlédnutím k+3 REG Žáci jsou na různé předměty různě přeskupeny s přihlédnutím ke schopnostem.
stran+2 REG Jednali stran dodávek.
s výjimkou+2 RESTR S výjimkou Alžírska a Egypta dluhy takřka žádný z dlužníků nesplácí.
tváří v tvář+3 DIR3 Postavil se tváří v tvář Bohu.
LOC Stojí tváří v tvář problému.
úměrně k+3 CRIT Hlad koupěchtivých sběratelů po nich roste úměrně k růstu bohatství ve společnosti.
úměrně s+7 CRIT Hlad koupěchtivých sběratelů po nich roste úměrně s růstem bohatství ve společnosti.
uprostřed+2 LOC uprostřed náměstí
TWHEN uprostřed léta
u příležitosti+2 TWHEN Tiskovinu vydalo město u příležitosti svého 850. výročí.
uvnitř+2 LOC Novináři jsou nezávislý kontrolní orgán uvnitř státu.
DIR2 Hranice jdou uvnitř odvětví.
v blízkosti+2 LOC Nejméně dva minometné granáty vybuchly v neděli večer v blízkosti kostela.
v čele+2 LOC v čele průvodu
v čele s+7 ACMP připravený komisí v čele s Uhdem
v době+2 TWHEN v době konání konference
v duchu+2 CRIT Pokud jim jde o to, zda budou patřit pod Hradec nebo Pardubice, pak je to myšlení v duchu národních výborů.
v důsledku+2 CAUS cirhóza jater v důsledku alkoholismu
ve formě+2 MANN Nepřipadá v úvahu vymáhat rozdíl ve formě náhrady škody.
RSTR výhra ve formě zájezdu
ve prospěch+2 BEN Očekává se rozsudek ve prospěch Škodovky
ve shodě s+7 CRIT Mečiarovo HZDS ve shodě s průzkumy mínění ohlašuje svůj návrat k moci.
ve smyslu+2 CRIT Nebylo tedy cílem vybrat dodavatele stavby ve smyslu bývalé vyhlášky.
ve spojení s+7 ACMP Většina skvělých učitelů ve spojení se žvýkačkou ráda mluví o dobytku.
ve srovnání s+7 CPR V první půli letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku loňského stoupl o 47 procent počet útoků na policisty.
ve světle+2 CRIT Varovné hlasy se ve světle této zprávy zdají být lichými.
ve věci+2 REG Homosexuálové nebudou ve věci odškodnění nikterak diskriminováni.
ve vztahu k+3 REG Ve vztahu k majetku se chovají jinak.
ve znamení+2 MANN Centrální trh byl ve znamení akcií KB
RSTR Berlinale ve znamení debutů oslovilo diváky.
vinou+2 CAUS Stává se to vinou odesílatele, který uvede špatnou adresu.
vlivem+2 CAUS Sochy jsou vlivem ovzduší silně poškozovány.
v neprospěch+2 BEN Jeho saldo momentálně zní v neprospěch ČR.
v období+2 TWHEN V období dešťů mohou zůstávat vysoko v horách.
LOC Ocitl se v období rozpadu.
v oblasti+2 LOC Společnost působí v oblasti kapitálových trhů zhruba rok.
v oboru+2 LOC Podnikal v oboru kovoprůmyslu.
v otázce+2 REG v otázce vlastnictví
v podobě+2 MANN Dochovala se v podobě překrásného iluminovaného rukopisu.
RSTR bariéry v podobě státní správy
v poměru k+3 REG Částka vynakládaná na výplatu penzí prudce vzrostla v poměru k HDP.
v porovnání k+3 CPR Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadou patřily v minulosti v porovnání k ostatním průmyslově vyspělým zemím k okrajovým.
v porovnání s+7 CPR Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadou patřily v minulosti v porovnání s ostatními průmyslově vyspělými zeměmi k okrajovým.
v procesu+2 TWHEN Teprve v procesu legislativního projednávání hledaly, čeho vlastně chtějí věcně docílit.
LOC Nachází se v procesu rozpadu.
vprostřed+2 LOC vprostřed náměstí
TWHEN vprostřed léta
v protikladu k+3 CPR v protikladu k zahraniční turistice
v průběhu+2 TWHEN Stalo se to v průběhu cesty.
TPAR Dělo se to v průběhu cesty.
v případě +2 REG v případě Národní galerie
COND v případě nehody, nemoci
v rámci+2 REG Japonsko v rámci programu podpory telekomunikační infrastruktury vybuduje do roku 2010 celonárodní informační síť z optických vláken.
LOC Jde o ceny průměrné, které se začnou v rámci státu výrazně lišit podle druhu paliva.
TWHEN Její privatizace proběhla v rámci 1. vlny.
v rozporu s+7 CRIT Tento svazek však nebyl v rozporu s platnými předpisy registrován.
v řadě+2 TWHEN V řadě případů zapomínají na jednu věc.
LOC Působil v řadě redakcí.
v souhlase s+7 CRIT Česká televize bude v souhlase s tiskovým zákonem žalovat TV Nova.
v souladu s+7 CRIT Česká televize bude v souladu s tiskovým zákonem žalovat TV Nova.
v souvislosti s+7 ACMP Vyšetřovatelé si v souvislosti s korupčním skandálem přišli vyslechnout i dalšího svědka.
REG trestní oznámení podaná v souvislosti s osobou
výměnou za+4 SUBS Výměnou za srnku dostali několik bažantů.
v zájmu+2 AIM v zájmu čeho
BEN v zájmu koho
v závěru+2 TWHEN Porada se konala v závěru roku.
v závislosti na+6 CRIT Budou sedět v závislosti na velikosti. kanceláře.
začátkem +2 TWHEN Podle jeho slov důvody k demisi, které začátkem týdne sdělil tisku, trvají.
za pomoci+2 MEANS Prostitutky v Čechách tak za pomoci hotelových recepčních a taxíkářů přežily režim nevlídných starců.
zároveň s+7 ACMP Vláda zároveň s růstem počítá...
TPAR Zároveň s překladem píšu recenzi.
závěrem +2 TWHEN Závěrem srpna získal závod Pacovských strojíren certifikát německé zkušebny Tüf Bayern.
zprostřed+2 DIR1 Manželé Havlovi ji vítají u vrátek objetím, novináři zprostřed dvorku otázkami.
z titulu+2 CRIT Částku vrátí z titulu odpočtu daně.