Zkušební okruhy pro program P4I3 Matematická lingvistika

Exam topics for program P4I3A Computational Linguistics

Zkouška se skládá ze dvou částí. V první části uchazeč představí výsledky své dosavadní rešeršní a výzkumné práce v návaznosti na téma zadané doktorské disertační práce. Ve druhé části jsou kladeny otázky ze tří okruhů. Okruh 1 je povinný. Ze zbývajících osmi okruhů uchazeč volí dva (všechny kombinace jsou možné).

The exam composes of two parts. In the first part, students summarize state of the art and present main outcomes of their own research related to the topics of their theses. In the second part, each student is examined on three exam topics. Topic 1 is obligatory, and then the student chooses two out of the remaining eight topics (any combination is possible).

Note 1: All students are supposed to possess (at least) basic knowledge of the items in the obligatory topic.

Note 2: Passing the particular courses listed below the exam topics is not required before the state exam (unless stated in the individual study plan). Students can gain knowledge of the items in any other way (from other literature, on-line courses, research papers etc.).

Note 3: Students can study only those parts (chapters, sections) of the recommended literature that are relevant for the listed items, not necessarily the whole books. Or, again, they can gain equivalent knowledge in other ways.

Povinný okruh • Obligatory exam topic

Okruh 1 - Společný základ • Exam topic 1 - Common basics

Volitelné okruhy pro komputační zaměření • Optional exam topics for computational specialization

Okruh 2 - Základní statistické metody a strojové učení ve zpracování přirozeného jazyka • Exam topic 2 - Basic statistical and machine learning approaches to Natural Language Processing

Okruh 3 - Pokročilé strojové učení • Exam topic 3 - Advanced Machine Learning

Okruh 4 - Strojový překlad • Exam topic 4 - Machine Translation

Okruh 5 - Vyhledávání informací • Exam topic 5 - Information Retrieval

Okruh 6 - Zpracování mluvené řeči a dialogové systémy • Exam topic 6 - Speech Processing and Dialogue Systems

Volitelné okruhy pro lingvistické zaměření • Optional exam topics for linguistic specialization

Okruh 7 - Formální popis jazykového systému • Exam topic 7 - Language System Formal Description

Okruh 8 - Lingvistické formalismy (základní charakteristiky) • Exam topic 8 - Linguistic formalisms (basic characteristics)

Okruh 9 - Variabilita jazyků a základy jazykové typologie • Exam topic 9 - Variability of languages and basic notions of language typology