osvobozovat seimpf, osvobodit sepf

 1 
 ≈   impf: vymaňovat se  pf: vymanit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1od+2
-example:    impf: osvobozovali se od závislosti  pf: osvobodili se od závislosti