sample2.m##7help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Jen několik hodin před vyhlášením příměří však našla policie na předměstí města Antrim zavražděného muže.
Nevertheless, only a few hours before the ceasefire announcement police found an assassinated man in the outskirts of the Antrim town.
 <s id="m-ln94205-31-p2s5">
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w1">
  <form>Jen</form>
  <lemma>jen-1_^(pouze)</lemma>
  <tag>TT-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w2">
  <form>několik</form>
  <lemma>několik</lemma>
  <tag>Ca--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w3">
  <form>hodin</form>
  <lemma>hodina_^(jednotka_času)</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w4">
  <form>před</form>
  <lemma>před-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w5">
  <form>vyhlášením</form>
  <lemma>vyhlášení_,a_^(*4sit)</lemma>
  <tag>NNNS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w6">
  <form>příměří</form>
  <lemma>příměří</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w7">
  <form>však</form>
  <lemma>však</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w8">
  <form>našla</form>
  <lemma>najít</lemma>
  <tag>VpQW---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w9">
  <form>policie</form>
  <lemma>policie</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w10">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w11">
  <form>předměstí</form>
  <lemma>předměstí</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w12">
  <form>města</form>
  <lemma>město</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w13">
  <form>Antrim</form>
  <lemma>Antrim_;G</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w14">
  <form>zavražděného</form>
  <lemma>zavražděný_^(*3it)</lemma>
  <tag>AAMS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w15">
  <form>muže</form>
  <lemma>muž</lemma>
  <tag>NNMS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s5w16">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>