sample2.m##6help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Irská vláda označila rozhodnutí IRA složit zbraně za významný krok a historickou příležitost k ukončení násilí a zahájení rozhovorů o urovnání konfliktu v Severním Irsku.
The Irish government qualified the IRA resolution to disarm to be an important step and a historical opportunity to end the violence and start negotiations about settling the conflict in the North Ireland.
 <s id="m-ln94205-31-p2s4">
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w1">
  <form>Irská</form>
  <lemma>irský</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w2">
  <form>vláda</form>
  <lemma>vláda</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w3">
  <form>označila</form>
  <lemma>označit_:W</lemma>
  <tag>VpQW---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w4">
  <form>rozhodnutí</form>
  <lemma>rozhodnutí_^(*3out)</lemma>
  <tag>NNNS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w5">
  <form>IRA</form>
  <lemma>IRA-1_;K_,t_^(Irská_republikánská_armáda)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w6">
  <form>složit</form>
  <lemma>složit_:W</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w7">
  <form>zbraně</form>
  <lemma>zbraň</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w8">
  <form>za</form>
  <lemma>za-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w9">
  <form>významný</form>
  <lemma>významný</lemma>
  <tag>AAIS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w10">
  <form>krok</form>
  <lemma>krok</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w11">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w12">
  <form>historickou</form>
  <lemma>historický</lemma>
  <tag>AAFS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w13">
  <form>příležitost</form>
  <lemma>příležitost</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w14">
  <form>k</form>
  <lemma>k-1</lemma>
  <tag>RR--3----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w15">
  <form>ukončení</form>
  <lemma>ukončení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS3-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w16">
  <form>násilí</form>
  <lemma>násilí</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w17">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w18">
  <form>zahájení</form>
  <lemma>zahájení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS3-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w19">
  <form>rozhovorů</form>
  <lemma>rozhovor</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w20">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w21">
  <form>urovnání</form>
  <lemma>urovnání_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w22">
  <form>konfliktu</form>
  <lemma>konflikt</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w23">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w24">
  <form>Severním</form>
  <lemma>severní</lemma>
  <tag>AANS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w25">
  <form>Irsku</form>
  <lemma>Irsko_;G</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s4w26">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>