sample2.m##51help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Každá privatizovaná trať musí být zařazena do seznamu privatizovaného majetku, který dosud spravují České dráhy.
Each privatized railway has to be listed in the list of privatized assets, presently managed by the Czech Railways.
 <s id="m-mf930709-016-p3s1">
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w1">
  <form>Každá</form>
  <lemma>každý</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w2">
  <form>privatizovaná</form>
  <lemma>privatizovaný_^(*2t)</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w3">
  <form>trať</form>
  <lemma>trať</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w4">
  <form>musí</form>
  <lemma>muset</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w5">
  <form>být</form>
  <lemma>být</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w6">
  <form>zařazena</form>
  <lemma>zařadit_:W</lemma>
  <tag>VsQW---XX-AP---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w7">
  <form>do</form>
  <lemma>do-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w8">
  <form>seznamu</form>
  <lemma>seznam</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w9">
  <form>privatizovaného</form>
  <lemma>privatizovaný_^(*2t)</lemma>
  <tag>AAIS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w10">
  <form>majetku</form>
  <lemma>majetek</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w11">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w12">
  <form>který</form>
  <lemma>který</lemma>
  <tag>P4IS4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w13">
  <form>dosud</form>
  <lemma>dosud</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w14">
  <form>spravují</form>
  <lemma>spravovat_:T</lemma>
  <tag>VB-P---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w15">
  <form>České</form>
  <lemma>český</lemma>
  <tag>AAFP1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w16">
  <form>dráhy</form>
  <lemma>dráha</lemma>
  <tag>NNFP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p3s1w17">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>