sample2.m##50help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Zároveň však ředitel odboru železnic ministerstva dopravy Vlastimil Hledík připustil, že do konce letošního roku se žádnou z tratí převést do soukromých rukou nepodaří.
However, the director of the railways department of the Ministry of Transporation Vlastimil Hledík admitted at the same time, that they will not manage to transfer any of the railways into the private hands till the end of this year.
 <s id="m-mf930709-016-p2s2">
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w1">
  <form>Zároveň</form>
  <lemma>zároveň</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w2">
  <form>však</form>
  <lemma>však</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w3">
  <form>ředitel</form>
  <lemma>ředitel</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w4">
  <form>odboru</form>
  <lemma>odbor_^(na_úřadě)</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w5">
  <form>železnic</form>
  <lemma>železnice</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w6">
  <form>ministerstva</form>
  <lemma>ministerstvo</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w7">
  <form>dopravy</form>
  <lemma>doprava</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w8">
  <form>Vlastimil</form>
  <lemma>Vlastimil_;Y</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w9">
  <form>Hledík</form>
  <lemma>Hledík_;S</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w10">
  <form>připustil</form>
  <lemma>připustit_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w11">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w12">
  <form>že</form>
  <lemma>že</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w13">
  <form>do</form>
  <lemma>do-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w14">
  <form>konce</form>
  <lemma>konec</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w15">
  <form>letošního</form>
  <lemma>letošní</lemma>
  <tag>AAIS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w16">
  <form>roku</form>
  <lemma>rok</lemma>
  <tag>NNIS2-----A---1</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w17">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w18">
  <form>žádnou</form>
  <lemma>žádný</lemma>
  <tag>PWFS4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w19">
  <form>z</form>
  <lemma>z-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w20">
  <form>tratí</form>
  <lemma>trať</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w21">
  <form>převést</form>
  <lemma>převést</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w22">
  <form>do</form>
  <lemma>do-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w23">
  <form>soukromých</form>
  <lemma>soukromý</lemma>
  <tag>AAFP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w24">
  <form>rukou</form>
  <lemma>ruka</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w25">
  <form>nepodaří</form>
  <lemma>podařit_:W</lemma>
  <tag>VB-S---3P-NA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s2w26">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>