sample2.m##49help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Privatizaci železničních tratí současná legislativa nebrání, tvrdí ministerstvo dopravy.
The current legislation does not prevent the railways from being privatized, claims the Ministry of Transportation.
 <s id="m-mf930709-016-p2s1B">
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw1">
  <form>Privatizaci</form>
  <lemma>privatizace</lemma>
  <tag>NNFS3-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw2">
  <form>železničních</form>
  <lemma>železniční</lemma>
  <tag>AAFP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw3">
  <form>tratí</form>
  <lemma>trať</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw4">
  <form>současná</form>
  <lemma>současný</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw5">
  <form>legislativa</form>
  <lemma>legislativa</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw6">
  <form>nebrání</form>
  <lemma>bránit_^(klást_překážky)</lemma>
  <tag>VB-S---3P-NA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw7">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw8">
  <form>tvrdí</form>
  <lemma>tvrdit_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw9">
  <form>ministerstvo</form>
  <lemma>ministerstvo</lemma>
  <tag>NNNS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw10">
  <form>dopravy</form>
  <lemma>doprava</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-016-p2s1Bw11">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>