sample2.m##46help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Předseda klubu ODS Jiří Honajzer včera LN řekl, že za hlavní normy schvalované parlamentem letos na podzim považuje zákony o státním rozpočtu, o volbách do senátu, o vzniku a kompetencích vyšších územněsprávních celků a sérii školských zákonů.
Jiří Honajzer, the chair of the ODS party club, , told LN yesterday that he considers the laws concerning the state budget, senate elections, creation and competence of the higher territory units, and the series of the school laws to be the key norms passing the Parliament this fall.
 <s id="m-ln94211-55-p3s1">
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w1">
  <form>Předseda</form>
  <lemma>předseda</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w2">
  <form>klubu</form>
  <lemma>klub</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w3">
  <form>ODS</form>
  <lemma>ODS-1_:B_;K_;p_^(Občanská_demokratická_strana)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w4">
  <form>Jiří</form>
  <lemma>Jiří_;Y</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w5">
  <form>Honajzer</form>
  <lemma>Honajzer_;S</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w6">
  <form>včera</form>
  <lemma>včera</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w7">
  <form>LN</form>
  <lemma>LN-1_:B_;R_^(Lidové_noviny,_deník)</lemma>
  <tag>NNFPX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w8">
  <form>řekl</form>
  <lemma>říci_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w9">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w10">
  <form>že</form>
  <lemma>že</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w11">
  <form>za</form>
  <lemma>za-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w12">
  <form>hlavní</form>
  <lemma>hlavní</lemma>
  <tag>AAFP4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w13">
  <form>normy</form>
  <lemma>norma</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w14">
  <form>schvalované</form>
  <lemma>schvalovaný_^(*2t)</lemma>
  <tag>AAFP4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w15">
  <form>parlamentem</form>
  <lemma>parlament</lemma>
  <tag>NNIS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w16">
  <form>letos</form>
  <lemma>letos</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w17">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w18">
  <form>podzim</form>
  <lemma>podzim</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w19">
  <form>považuje</form>
  <lemma>považovat_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w20">
  <form>zákony</form>
  <lemma>zákon</lemma>
  <tag>NNIP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w21">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w22">
  <form>státním</form>
  <lemma>státní</lemma>
  <tag>AAIS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w23">
  <form>rozpočtu</form>
  <lemma>rozpočet</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w24">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w25">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w26">
  <form>volbách</form>
  <lemma>volba</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w27">
  <form>do</form>
  <lemma>do-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w28">
  <form>senátu</form>
  <lemma>senát</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w29">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w30">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w31">
  <form>vzniku</form>
  <lemma>vznik</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w32">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w33">
  <form>kompetencích</form>
  <lemma>kompetence</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w34">
  <form>vyšších</form>
  <lemma>vysoký</lemma>
  <tag>AAIP2----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w35">
  <form>územněsprávních</form>
  <lemma>územněsprávní</lemma>
  <tag>AAIP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w36">
  <form>celků</form>
  <lemma>celek</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w37">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w38">
  <form>sérii</form>
  <lemma>série</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w39">
  <form>školských</form>
  <lemma>školský</lemma>
  <tag>AAIP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w40">
  <form>zákonů</form>
  <lemma>zákon</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p3s1w41">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>