sample2.m##45help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Dnes poprvé po prázdninách se poslanci scházejí na mimořádné schůzi, kde mají projednat dva návrhy zákonů o důchodech a přídavcích na děti.
The MPs are holding a special meeting for the first time after the holiday today, in which they are to negotiate two law proposals about pensions and child benefits.
 <s id="m-ln94211-55-p2s2">
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w1">
  <form>Dnes</form>
  <lemma>dnes</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w2">
  <form>poprvé</form>
  <lemma>poprvé</lemma>
  <tag>Cv-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w3">
  <form>po</form>
  <lemma>po-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w4">
  <form>prázdninách</form>
  <lemma>prázdniny</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w5">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w6">
  <form>poslanci</form>
  <lemma>poslanec</lemma>
  <tag>NNMP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w7">
  <form>scházejí</form>
  <lemma>scházet_:T</lemma>
  <tag>VB-P---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w8">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w9">
  <form>mimořádné</form>
  <lemma>mimořádný</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w10">
  <form>schůzi</form>
  <lemma>schůze</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w11">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w12">
  <form>kde</form>
  <lemma>kde</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w13">
  <form>mají</form>
  <lemma>mít</lemma>
  <tag>VB-P---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w14">
  <form>projednat</form>
  <lemma>projednat_:W</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w15">
  <form>dva</form>
  <lemma>dva`2</lemma>
  <tag>ClYP4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w16">
  <form>návrhy</form>
  <lemma>návrh</lemma>
  <tag>NNIP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w17">
  <form>zákonů</form>
  <lemma>zákon</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w18">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w19">
  <form>důchodech</form>
  <lemma>důchod</lemma>
  <tag>NNIP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w20">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w21">
  <form>přídavcích</form>
  <lemma>přídavek</lemma>
  <tag>NNIP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w22">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w23">
  <form>děti</form>
  <lemma>dítě</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s2w24">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>