sample2.m##44help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Zejména schvalování státního rozpočtu považuje za hit podzimní parlamentní sezony většina předsedů poslaneckých klubů.
Especially the approval of the state budget is considered to be a hit of the fall parliamentary season by a majority of the chairs of parliamentary clubs.
 <s id="m-ln94211-55-p2s1B">
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw1">
  <form>Zejména</form>
  <lemma>zejména</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw2">
  <form>schvalování</form>
  <lemma>schvalování_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw3">
  <form>státního</form>
  <lemma>státní</lemma>
  <tag>AAIS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw4">
  <form>rozpočtu</form>
  <lemma>rozpočet</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw5">
  <form>považuje</form>
  <lemma>považovat_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw6">
  <form>za</form>
  <lemma>za-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw7">
  <form>hit</form>
  <lemma>hit</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw8">
  <form>podzimní</form>
  <lemma>podzimní</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw9">
  <form>parlamentní</form>
  <lemma>parlamentní</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw10">
  <form>sezony</form>
  <lemma>sezona</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw11">
  <form>většina</form>
  <lemma>většina</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw12">
  <form>předsedů</form>
  <lemma>předseda</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw13">
  <form>poslaneckých</form>
  <lemma>poslanecký</lemma>
  <tag>AAIP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw14">
  <form>klubů</form>
  <lemma>klub</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94211-55-p2s1Bw15">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>