sample2.m##41help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
MOV však tyto zprávy popřel s tím, že zpráva ještě nemá definitivní podobu.
However, the IOC denied these news, with the argument the report is not in the final form yet.
 <s id="m-mf930713-104-p2s4">
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w1">
  <form>MOV</form>
  <lemma>MOV_:B_;K_^(Mezinárodní_olympijský_výbor)</lemma>
  <tag>NNIXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w2">
  <form>však</form>
  <lemma>však</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w3">
  <form>tyto</form>
  <lemma>tento</lemma>
  <tag>PDFP4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w4">
  <form>zprávy</form>
  <lemma>zpráva</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w5">
  <form>popřel</form>
  <lemma>popřít</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w6">
  <form>s</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w7">
  <form>tím</form>
  <lemma>ten</lemma>
  <tag>PDZS7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w8">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w9">
  <form>že</form>
  <lemma>že</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w10">
  <form>zpráva</form>
  <lemma>zpráva</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w11">
  <form>ještě</form>
  <lemma>ještě</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w12">
  <form>nemá</form>
  <lemma>mít</lemma>
  <tag>VB-S---3P-NA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w13">
  <form>definitivní</form>
  <lemma>definitivní</lemma>
  <tag>AAFS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w14">
  <form>podobu</form>
  <lemma>podoba</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s4w15">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>