sample2.m##40help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
První zprávy z dokumentu, který vypracoval patnáctičlenný tým inspektorů MOV jako podklad pro volbu pořadatele OH, se objevily už minulý týden v německém tisku.
The first news from the document, which was created by the team of fifteen IOC inspectors as a basis for the election of the organizer of the OG, appeared in the German press last week already.
 <s id="m-mf930713-104-p2s3">
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w1">
  <form>První</form>
  <lemma>první</lemma>
  <tag>CrFP1----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w2">
  <form>zprávy</form>
  <lemma>zpráva</lemma>
  <tag>NNFP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w3">
  <form>z</form>
  <lemma>z-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w4">
  <form>dokumentu</form>
  <lemma>dokument</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w5">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w6">
  <form>který</form>
  <lemma>který</lemma>
  <tag>P4IS4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w7">
  <form>vypracoval</form>
  <lemma>vypracovat_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w8">
  <form>patnáctičlenný</form>
  <lemma>patnáctičlenný</lemma>
  <tag>AAIS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w9">
  <form>tým</form>
  <lemma>tým</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w10">
  <form>inspektorů</form>
  <lemma>inspektor</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w11">
  <form>MOV</form>
  <lemma>MOV_:B_;K_^(Mezinárodní_olympijský_výbor)</lemma>
  <tag>NNIXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w12">
  <form>jako</form>
  <lemma>jako</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w13">
  <form>podklad</form>
  <lemma>podklad</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w14">
  <form>pro</form>
  <lemma>pro-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w15">
  <form>volbu</form>
  <lemma>volba</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w16">
  <form>pořadatele</form>
  <lemma>pořadatel</lemma>
  <tag>NNMS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w17">
  <form>OH</form>
  <lemma>OH-2_:B_;w_^(Olympijské_hry)</lemma>
  <tag>NNFPX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w18">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w19">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w20">
  <form>objevily</form>
  <lemma>objevit_:W</lemma>
  <tag>VpTP---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w21">
  <form></form>
  <lemma></lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w22">
  <form>minulý</form>
  <lemma>minulý</lemma>
  <tag>AAIS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w23">
  <form>týden</form>
  <lemma>týden_^(jednotka_času)</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w24">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w25">
  <form>německém</form>
  <lemma>německý</lemma>
  <tag>AAIS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w26">
  <form>tisku</form>
  <lemma>tisk</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s3w27">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>