sample2.m##4help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Jednostranné a ničím nepodmíněné příměří vstoupilo v platnost o půlnoci.
The unilateral unconditioned ceasefire came into operation at midnight.
 <s id="m-ln94205-31-p2s2">
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w1">
  <form>Jednostranné</form>
  <lemma>jednostranný</lemma>
  <tag>AANS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w2">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w3">
  <form>ničím</form>
  <lemma>nic</lemma>
  <tag>PW--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w4">
  <form>nepodmíněné</form>
  <lemma>podmíněný_^(*3it)</lemma>
  <tag>AANS1----1N----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w5">
  <form>příměří</form>
  <lemma>příměří</lemma>
  <tag>NNNS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w6">
  <form>vstoupilo</form>
  <lemma>vstoupit_:W</lemma>
  <tag>VpNS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w7">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w8">
  <form>platnost</form>
  <lemma>platnost_^(*3ý)</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w9">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w10">
  <form>půlnoci</form>
  <lemma>půlnoc</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94205-31-p2s2w11">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>