sample2.m##39help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Vyplývá to z oficiální zprávy MOV.
This arose from the official IOC report.
 <s id="m-mf930713-104-p2s2">
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w1">
  <form>Vyplývá</form>
  <lemma>vyplývat_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w2">
  <form>to</form>
  <lemma>ten</lemma>
  <tag>PDNS1----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w3">
  <form>z</form>
  <lemma>z-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w4">
  <form>oficiální</form>
  <lemma>oficiální</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w5">
  <form>zprávy</form>
  <lemma>zpráva</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w6">
  <form>MOV</form>
  <lemma>MOV_:B_;K_^(Mezinárodní_olympijský_výbor)</lemma>
  <tag>NNIXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s2w7">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>