sample2.m##38help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Nejlepší podmínky pro uspořádání letních OH v roce 2000 má ze všech uchazečů Sydney.
Sydney has the best conditions to host the summer OG in the year 2000.
 <s id="m-mf930713-104-p2s1B">
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw1">
  <form>Nejlepší</form>
  <lemma>dobrý</lemma>
  <tag>AAFP4----3A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw2">
  <form>podmínky</form>
  <lemma>podmínka</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw3">
  <form>pro</form>
  <lemma>pro-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw4">
  <form>uspořádání</form>
  <lemma>uspořádání_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw5">
  <form>letních</form>
  <lemma>letní</lemma>
  <tag>AAFP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw6">
  <form>OH</form>
  <lemma>OH-2_:B_;w_^(Olympijské_hry)</lemma>
  <tag>NNFPX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw7">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw8">
  <form>roce</form>
  <lemma>rok</lemma>
  <tag>NNIS6-----A---1</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw9">
  <form>2000</form>
  <lemma>2000</lemma>
  <tag>C=-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw10">
  <form></form>
  <lemma>mít</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw11">
  <form>ze</form>
  <lemma>z-1</lemma>
  <tag>RV--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw12">
  <form>všech</form>
  <lemma>všechen</lemma>
  <tag>PLXP2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw13">
  <form>uchazečů</form>
  <lemma>uchazeč</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw14">
  <form>Sydney</form>
  <lemma>Sydney_;G</lemma>
  <tag>NNNSX-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930713-104-p2s1Bw15">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>