sample2.m##34help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
"Naše dnešní ujednání se týká všech oblastí, jež v armádě fungují, a je trochu podrobnější, než máme s jinými sousedy," řekl ministr Baudyš na včerejší tiskové konferenci v Bratislavě.
"Our agreement concerns all the departments which operate in the army, and it is a bit more detailed than the agreements we have with other neighbours," said the Secretary Baudyš yesterday in a press conference in Bratislava.
 <s id="m-lnd94103-048-p1s4">
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w1">
  <form>"</form>
  <lemma>"</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w2">
  <form>Naše</form>
  <lemma>můj_^(přivlast.)</lemma>
  <tag>PSHS1-P1-------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w3">
  <form>dnešní</form>
  <lemma>dnešní</lemma>
  <tag>AANS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w4">
  <form>ujednání</form>
  <lemma>ujednání_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w5">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w6">
  <form>týká</form>
  <lemma>týkat_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w7">
  <form>všech</form>
  <lemma>všechen</lemma>
  <tag>PLXP2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w8">
  <form>oblastí</form>
  <lemma>oblast</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w9">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w10">
  <form>jež</form>
  <lemma>jenž_^(který_[ve_vedl.větě])</lemma>
  <tag>PJXP1----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w11">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w12">
  <form>armádě</form>
  <lemma>armáda</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w13">
  <form>fungují</form>
  <lemma>fungovat_:T</lemma>
  <tag>VB-P---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w14">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w15">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w16">
  <form>je</form>
  <lemma>být</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w17">
  <form>trochu</form>
  <lemma>trochu</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w18">
  <form>podrobnější</form>
  <lemma>podrobný</lemma>
  <tag>AANS1----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w19">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w20">
  <form>než</form>
  <lemma>než-2</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w21">
  <form>máme</form>
  <lemma>mít</lemma>
  <tag>VB-P---1P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w22">
  <form>s</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w23">
  <form>jinými</form>
  <lemma>jiný</lemma>
  <tag>AAMP7----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w24">
  <form>sousedy</form>
  <lemma>soused</lemma>
  <tag>NNMP7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w25">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w26">
  <form>"</form>
  <lemma>"</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w27">
  <form>řekl</form>
  <lemma>říci_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w28">
  <form>ministr</form>
  <lemma>ministr</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w29">
  <form>Baudyš</form>
  <lemma>Baudyš_;S</lemma>
  <tag>NNMS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w30">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w31">
  <form>včerejší</form>
  <lemma>včerejší</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w32">
  <form>tiskové</form>
  <lemma>tiskový</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w33">
  <form>konferenci</form>
  <lemma>konference</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w34">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w35">
  <form>Bratislavě</form>
  <lemma>Bratislava_;G</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-lnd94103-048-p1s4w36">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>