sample2.m##30help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Ceny na území SR se liší u pump minimálně, o 10 až 20 haléřů na litr.
The prices differ minimally at the gas stations in SR, the difference is 10 to 20 hallers per litre.
 <s id="m-mf930709-030-p2s4">
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w1">
  <form>Ceny</form>
  <lemma>cena-1_^(v_penězích,_naturální,_nevyčíslitelná,...)</lemma>
  <tag>NNFP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w2">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w3">
  <form>území</form>
  <lemma>území</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w4">
  <form>SR</form>
  <lemma>SR-1_:B_;G_^(Slovenská_republika)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w5">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w6">
  <form>liší</form>
  <lemma>lišit_:T</lemma>
  <tag>VB-P---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w7">
  <form>u</form>
  <lemma>u-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w8">
  <form>pump</form>
  <lemma>pumpa</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w9">
  <form>minimálně</form>
  <lemma>minimálně_^(*1í)</lemma>
  <tag>Dg-------1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w10">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w11">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w12">
  <form>10</form>
  <lemma>10</lemma>
  <tag>C=-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w13">
  <form></form>
  <lemma>až-1_^(2_až_3)</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w14">
  <form>20</form>
  <lemma>20</lemma>
  <tag>C=-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w15">
  <form>haléřů</form>
  <lemma>haléř</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w16">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w17">
  <form>litr</form>
  <lemma>l-1`litr</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s4w18">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>