sample2.m##27help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Na Slovensku je od července litr benzínů Super a Speciál v průměru až o 1.20 Kč levnější než v České republice.
One litre of gasoline Super and Speciál in Slovakia is cheaper than in the Czech Republic since July by 1.20 Kč in average.
 <s id="m-mf930709-030-p2s1B">
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw1">
  <form>Na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw2">
  <form>Slovensku</form>
  <lemma>Slovensko_;G</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw3">
  <form>je</form>
  <lemma>být</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw4">
  <form>od</form>
  <lemma>od-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw5">
  <form>července</form>
  <lemma>červenec</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw6">
  <form>litr</form>
  <lemma>l-1`litr</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw7">
  <form>benzínů</form>
  <lemma>benzín</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw8">
  <form>Super</form>
  <lemma>Super-1_;R_^(druh_benzínu)</lemma>
  <tag>AAXXX----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw9">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw10">
  <form>Speciál</form>
  <lemma>Speciál_;R</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw11">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw12">
  <form>průměru</form>
  <lemma>průměr</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw13">
  <form></form>
  <lemma>až-3_^(až_k_...,_až_dost)</lemma>
  <tag>TT-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw14">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw15">
  <form>1.20</form>
  <form_change>num_normalization</form_change>
  <lemma>1.20</lemma>
  <tag>C=-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw16">
  <form></form>
  <lemma></lemma>
  <tag>NNFXX-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw17">
  <form>levnější</form>
  <lemma>levný</lemma>
  <tag>AAIS1----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw18">
  <form>než</form>
  <lemma>než-2</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw19">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw20">
  <form>České</form>
  <lemma>český</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw21">
  <form>republice</form>
  <lemma>republika</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-mf930709-030-p2s1Bw22">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>