sample2.m##24help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Názorný příklad množení stran dělením by podle experta lidovců poslance Brzka mohl v čítankách nahradit již zastaralé příklady o opylujících včeličkách, čápech a vránách.
The illuminating example of multiplication of parties through segmentation could, according to people's party representative Brzek, replace the old-fashioned textbook examples of pollinating bees, storks and crows.
 <s id="m-ln95046-012-p3s3">
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w1">
  <form>Názorný</form>
  <lemma>názorný</lemma>
  <tag>AAIS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w2">
  <form>příklad</form>
  <lemma>příklad</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w3">
  <form>množení</form>
  <lemma>množení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w4">
  <form>stran</form>
  <lemma>strana-2_^(politická)</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w5">
  <form>dělením</form>
  <lemma>dělení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w6">
  <form>by</form>
  <lemma>být</lemma>
  <tag>Vc-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w7">
  <form>podle</form>
  <lemma>podle-2</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w8">
  <form>experta</form>
  <lemma>expert</lemma>
  <tag>NNMS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w9">
  <form>lidovců</form>
  <lemma>lidovec</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w10">
  <form>poslance</form>
  <lemma>poslanec</lemma>
  <tag>NNMS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w11">
  <form>Brzka</form>
  <lemma>Brzek_;S</lemma>
  <tag>NNMS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w12">
  <form>mohl</form>
  <lemma>moci_^(mít_možnost_[něco_dělat])</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w13">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w14">
  <form>čítankách</form>
  <lemma>čítanka</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w15">
  <form>nahradit</form>
  <lemma>nahradit_:W</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w16">
  <form>již</form>
  <lemma>již</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w17">
  <form>zastaralé</form>
  <lemma>zastaralý</lemma>
  <tag>AAIP4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w18">
  <form>příklady</form>
  <lemma>příklad</lemma>
  <tag>NNIP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w19">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w20">
  <form>opylujících</form>
  <lemma>opylující_^(*5ovat)</lemma>
  <tag>AGFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w21">
  <form>včeličkách</form>
  <lemma>včelička</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w22">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w23">
  <form>čápech</form>
  <lemma>čáp</lemma>
  <tag>NNMP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w24">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w25">
  <form>vránách</form>
  <lemma>vrána</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s3w26">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>