sample2.m##23help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Tuto skutečnost lze hodnotit jako obětavý příspěvek KDU-ČSL k debatě o sexu a rozmnožování.
This fact can be viewed as a devoted tribute of the KDU-CSL to the debate about sex and multiplication.
 <s id="m-ln95046-012-p3s2">
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w1">
  <form>Tuto</form>
  <lemma>tento</lemma>
  <tag>PDFS4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w2">
  <form>skutečnost</form>
  <lemma>skutečnost_^(*3ý)</lemma>
  <tag>NNFS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w3">
  <form>lze</form>
  <lemma>lze</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w4">
  <form>hodnotit</form>
  <lemma>hodnotit_:T</lemma>
  <tag>Vf--------A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w5">
  <form>jako</form>
  <lemma>jako</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w6">
  <form>obětavý</form>
  <lemma>obětavý</lemma>
  <tag>AAIS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w7">
  <form>příspěvek</form>
  <lemma>příspěvek</lemma>
  <tag>NNIS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w8">
  <form>KDU</form>
  <lemma>KDU_:B_;K_;p_^(Křesťansko-demokratická_unie)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w9">
  <form>-</form>
  <lemma>-</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w10">
  <form>ČSL</form>
  <lemma>ČSL-1_:B_;K_;p_^(Česká_[pův._Čsl.]_strana_lidová)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w11">
  <form>k</form>
  <lemma>k-1</lemma>
  <tag>RR--3----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w12">
  <form>debatě</form>
  <lemma>debata</lemma>
  <tag>NNFS3-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w13">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w14">
  <form>sexu</form>
  <lemma>sex</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w15">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w16">
  <form>rozmnožování</form>
  <lemma>rozmnožování_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p3s2w17">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>