sample2.m##21help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Spor mezi lidovci o zavedení povinné sexuální výchovy na základních školách dramaticky vyvrcholil včera na mimořádné konferenci KDU-ČSL v Brně rozpadem strany na dva samostatné subjekty.
The conflict between people's party members concerning the introduction of the obligatory sex education at the primary schools dramatically culminated yesterday at the special conference of KDU-CSL party in Brno, where the party split into two independent subjects.
 <s id="m-ln95046-012-p2s1B">
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw1">
  <form>Spor</form>
  <lemma>spor_^([soudní]_pře)</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw2">
  <form>mezi</form>
  <lemma>mezi-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw3">
  <form>lidovci</form>
  <lemma>lidovec</lemma>
  <tag>NNMP7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw4">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw5">
  <form>zavedení</form>
  <lemma>zavedení_^(*5ést)</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw6">
  <form>povinné</form>
  <lemma>povinný</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw7">
  <form>sexuální</form>
  <lemma>sexuální</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw8">
  <form>výchovy</form>
  <lemma>výchova</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw9">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw10">
  <form>základních</form>
  <lemma>základní</lemma>
  <tag>AAFP6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw11">
  <form>školách</form>
  <lemma>škola</lemma>
  <tag>NNFP6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw12">
  <form>dramaticky</form>
  <lemma>dramaticky_^(*1ý)</lemma>
  <tag>Dg-------1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw13">
  <form>vyvrcholil</form>
  <lemma>vyvrcholit_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw14">
  <form>včera</form>
  <lemma>včera</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw15">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw16">
  <form>mimořádné</form>
  <lemma>mimořádný</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw17">
  <form>konferenci</form>
  <lemma>konference</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw18">
  <form>KDU</form>
  <lemma>KDU_:B_;K_;p_^(Křesťansko-demokratická_unie)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw19">
  <form>-</form>
  <lemma>-</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw20">
  <form>ČSL</form>
  <lemma>ČSL-1_:B_;K_;p_^(Česká_[pův._Čsl.]_strana_lidová)</lemma>
  <tag>NNFXX-----A---8</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw21">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw22">
  <form>Brně</form>
  <lemma>Brno_;G</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw23">
  <form>rozpadem</form>
  <lemma>rozpad</lemma>
  <tag>NNIS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw24">
  <form>strany</form>
  <lemma>strana-2_^(politická)</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw25">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw26">
  <form>dva</form>
  <lemma>dva`2</lemma>
  <tag>ClYP4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw27">
  <form>samostatné</form>
  <lemma>samostatný</lemma>
  <tag>AAIP4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw28">
  <form>subjekty</form>
  <lemma>subjekt</lemma>
  <tag>NNIP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln95046-012-p2s1Bw29">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>