sample2.m##17help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Pro zahraniční zájemce připravil prázdninové studium češtiny letos již po osmatřicáté Ústav bohemistických studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
The holiday studies of Czech were prepared for the foreign applicants by the Institute of Czech Studies of the Faculty of Arts and Philosophy at the Charles University for the 38th time already.
 <s id="m-ln94200-71-p2s3">
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w1">
  <form>Pro</form>
  <lemma>pro-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w2">
  <form>zahraniční</form>
  <lemma>zahraniční_,a</lemma>
  <tag>AAMP4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w3">
  <form>zájemce</form>
  <lemma>zájemce</lemma>
  <tag>NNMP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w4">
  <form>připravil</form>
  <lemma>připravit_:W</lemma>
  <tag>VpYS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w5">
  <form>prázdninové</form>
  <lemma>prázdninový</lemma>
  <tag>AANS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w6">
  <form>studium</form>
  <lemma>studium</lemma>
  <tag>NNNS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w7">
  <form>češtiny</form>
  <lemma>čeština</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w8">
  <form>letos</form>
  <lemma>letos</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w9">
  <form>již</form>
  <lemma>již</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w10">
  <form>po</form>
  <lemma>po-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w11">
  <form>osmatřicáté</form>
  <lemma>osmatřicátý</lemma>
  <tag>CrFS6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w12">
  <form>Ústav</form>
  <lemma>ústav</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w13">
  <form>bohemistických</form>
  <lemma>bohemistický</lemma>
  <tag>AANP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w14">
  <form>studií</form>
  <lemma>studium</lemma>
  <tag>NNNP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w15">
  <form>při</form>
  <lemma>při-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w16">
  <form>Filozofické</form>
  <lemma>filozofický</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w17">
  <form>fakultě</form>
  <lemma>fakulta</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w18">
  <form>Univerzity</form>
  <lemma>univerzita</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w19">
  <form>Karlovy</form>
  <lemma>Karlův_;Y_^(*3el)</lemma>
  <tag>AUFS2M---------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s3w20">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>