sample2.m##16help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Všem bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu.
They all received a certificate of successful graduation from this course.
 <s id="m-ln94200-71-p2s2">
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w1">
  <form>Všem</form>
  <lemma>všechen</lemma>
  <tag>PLXP3----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w2">
  <form>bylo</form>
  <lemma>být</lemma>
  <tag>VpNS---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w3">
  <form>předáno</form>
  <lemma>předat-3_:W_^(někomu_něco)</lemma>
  <tag>VsNS---XX-AP---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w4">
  <form>osvědčení</form>
  <lemma>osvědčení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w5">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w6">
  <form>úspěšném</form>
  <lemma>úspěšný</lemma>
  <tag>AANS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w7">
  <form>absolvování</form>
  <lemma>absolvování_^(*3at)</lemma>
  <tag>NNNS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w8">
  <form>tohoto</form>
  <lemma>tento</lemma>
  <tag>PDZS2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w9">
  <form>kurzu</form>
  <lemma>kurs-2_^(školení)</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s2w10">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>