sample2.m##15help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Na dvě stovky filologů, bohemistů a studentů češtiny z 28 zemí pěti kontinentů se včera v aule pražského Karolina rozloučily se svým měsíčním působením na Letní škole slovanských studií v Praze.
About two hundred of philologists, bohemists and Czech language students from 28 countries and 5 continents said goodbye yesterday in the aula of Prague Karolinum hall to their one month stay at the Summer School of Slavonic Studies in Prague.
 <s id="m-ln94200-71-p2s1B">
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw1">
  <form>Na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw2">
  <form>dvě</form>
  <lemma>dva`2</lemma>
  <tag>ClHP4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw3">
  <form>stovky</form>
  <lemma>stovka</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw4">
  <form>filologů</form>
  <lemma>filolog</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw5">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw6">
  <form>bohemistů</form>
  <lemma>bohemista</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw7">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw8">
  <form>studentů</form>
  <lemma>student</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw9">
  <form>češtiny</form>
  <lemma>čeština</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw10">
  <form>z</form>
  <lemma>z-1</lemma>
  <tag>RR--2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw11">
  <form>28</form>
  <lemma>28</lemma>
  <tag>C=-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw12">
  <form>zemí</form>
  <lemma>země</lemma>
  <tag>NNFP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw13">
  <form>pěti</form>
  <lemma>pět-1`5</lemma>
  <tag>Cn-P2----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw14">
  <form>kontinentů</form>
  <lemma>kontinent</lemma>
  <tag>NNIP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw15">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw16">
  <form>včera</form>
  <lemma>včera</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw17">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw18">
  <form>aule</form>
  <lemma>aula</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw19">
  <form>pražského</form>
  <lemma>pražský</lemma>
  <tag>AANS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw20">
  <form>Karolina</form>
  <lemma>Karolínum</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw21">
  <form>rozloučily</form>
  <lemma>rozloučit_:W</lemma>
  <tag>VpTP---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw22">
  <form>se</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RV--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw23">
  <form>svým</form>
  <lemma>svůj-1_^(přivlast.)</lemma>
  <tag>P8ZS7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw24">
  <form>měsíčním</form>
  <lemma>měsíční</lemma>
  <tag>AANS7----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw25">
  <form>působením</form>
  <lemma>působení_^(*3it)</lemma>
  <tag>NNNS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw26">
  <form>na</form>
  <lemma>na-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw27">
  <form>Letní</form>
  <lemma>letní</lemma>
  <tag>AAFS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw28">
  <form>škole</form>
  <lemma>škola</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw29">
  <form>slovanských</form>
  <lemma>slovanský</lemma>
  <tag>AANP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw30">
  <form>studií</form>
  <lemma>studium</lemma>
  <tag>NNNP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw31">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw32">
  <form>Praze</form>
  <lemma>Praha_;G</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94200-71-p2s1Bw33">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>