sample2.m##12help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Španělská sekce prestižní Asociace evropských novinářů pozvala již po šesté různorodé spektrum středoevropských politiků, publicistů a filosofů, aby početným posluchačům letního universitního semináře s názvem Střední Evropa mezi Bruselem a Moskvou přednesli své úvahy o tom, co se uprostřed kontinentu děje
The Spanish section of the Association of European Journalists invited a wide range of Central European politicians, publicists and philospohers for the 6th time already, so that they would deliver their reflections on the current events on the continent to the attendees of the university seminar "Central Europe between Brussels and Moscow".
 <s id="m-ln94204-144-p2s2A">
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw1">
  <form>Španělská</form>
  <lemma>španělský</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw2">
  <form>sekce</form>
  <lemma>sekce</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw3">
  <form>prestižní</form>
  <lemma>prestižní</lemma>
  <tag>AAFS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw4">
  <form>Asociace</form>
  <lemma>asociace</lemma>
  <tag>NNFS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw5">
  <form>evropských</form>
  <lemma>evropský</lemma>
  <tag>AAMP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw6">
  <form>novinářů</form>
  <lemma>novinář</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw7">
  <form>pozvala</form>
  <lemma>pozvat</lemma>
  <tag>VpQW---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw8">
  <form>již</form>
  <lemma>již</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw9">
  <form>po</form>
  <lemma>po-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw10">
  <form>šesté</form>
  <lemma>šestý</lemma>
  <tag>CrFS6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw11">
  <form>různorodé</form>
  <lemma>různorodý</lemma>
  <tag>AANS4----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw12">
  <form>spektrum</form>
  <lemma>spektrum</lemma>
  <tag>NNNS4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw13">
  <form>středoevropských</form>
  <lemma>středoevropský</lemma>
  <tag>AAMP2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw14">
  <form>politiků</form>
  <lemma>politik</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw15">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw16">
  <form>publicistů</form>
  <lemma>publicista</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw17">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw18">
  <form>filosofů</form>
  <lemma>filozof</lemma>
  <tag>NNMP2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw19">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw20">
  <form>aby</form>
  <lemma>aby</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw22">
  <form>početným</form>
  <lemma>početný_^(velké_množství)</lemma>
  <tag>AAMP3----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw23">
  <form>posluchačům</form>
  <lemma>posluchač</lemma>
  <tag>NNMP3-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw24">
  <form>letního</form>
  <lemma>letní</lemma>
  <tag>AAIS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw25">
  <form>universitního</form>
  <lemma>universitní</lemma>
  <tag>AAIS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw26">
  <form>semináře</form>
  <lemma>seminář</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw27">
  <form>s</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw28">
  <form>názvem</form>
  <lemma>název</lemma>
  <tag>NNIS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw29">
  <form>Střední</form>
  <lemma>střední</lemma>
  <tag>AAFS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw30">
  <form>Evropa</form>
  <lemma>Evropa_;G</lemma>
  <tag>NNFS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw31">
  <form>mezi</form>
  <lemma>mezi-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw32">
  <form>Bruselem</form>
  <lemma>Brusel_;G</lemma>
  <tag>NNIS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw33">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw34">
  <form>Moskvou</form>
  <lemma>Moskva_;G</lemma>
  <tag>NNFS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw35">
  <form>přednesli</form>
  <lemma>přednést</lemma>
  <tag>VpMP---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw36">
  <form>své</form>
  <lemma>svůj-1_^(přivlast.)</lemma>
  <tag>P8FP4---------1</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw37">
  <form>úvahy</form>
  <lemma>úvaha</lemma>
  <tag>NNFP4-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw38">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw39">
  <form>tom</form>
  <lemma>ten</lemma>
  <tag>PDZS6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw40">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw41">
  <form>co</form>
  <lemma>co-1</lemma>
  <tag>PQ--1----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw42">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw43">
  <form>uprostřed</form>
  <lemma>uprostřed</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw44">
  <form>kontinentu</form>
  <lemma>kontinent</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s2Aw45">
  <form>děje</form>
  <lemma>dít_:T</lemma>
  <tag>VB-S---3P-AA---</tag>
 </m>
 </s>