sample2.m##11help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Souběžně s legendární fiestou v nedaleké Pamploně a s poněkud odlehlejším fotbalovým mistrovstvím světa, v každém případě o něco dříve než místní tradiční jazzový festival se odehrály v půli července v San Sebastianu jiné svátky, svátky středoevropského politického myšlení.
In parallel with the legendary fiesta in the nearby Pamplona and a bit more distant football world championship, in any case a little time before the local traditional jazz festival, San Sebastian hosted another festival in the mid July, the festival of Central European political thinking.
 <s id="m-ln94204-144-p2s1C">
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw1">
  <form>Souběžně</form>
  <lemma>souběžně_^(*1ý)</lemma>
  <tag>Dg-------1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw2">
  <form>s</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw3">
  <form>legendární</form>
  <lemma>legendární</lemma>
  <tag>AAFS7----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw4">
  <form>fiestou</form>
  <lemma>fiesta_;R</lemma>
  <tag>NNFS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw5">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw6">
  <form>nedaleké</form>
  <lemma>daleký</lemma>
  <tag>AAFS6----1N----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw7">
  <form>Pamploně</form>
  <lemma>Pamplona_;G</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw8">
  <form>a</form>
  <lemma>a-1</lemma>
  <tag>J^-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw9">
  <form>s</form>
  <lemma>s-1</lemma>
  <tag>RR--7----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw10">
  <form>poněkud</form>
  <lemma>poněkud</lemma>
  <tag>Db-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw11">
  <form>odlehlejším</form>
  <lemma>odlehlý</lemma>
  <tag>AANS7----2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw12">
  <form>fotbalovým</form>
  <lemma>fotbalový</lemma>
  <tag>AANS7----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw13">
  <form>mistrovstvím</form>
  <lemma>mistrovství</lemma>
  <tag>NNNS7-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw14">
  <form>světa</form>
  <lemma>svět</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw15">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw16">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw17">
  <form>každém</form>
  <lemma>každý</lemma>
  <tag>AAIS6----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw18">
  <form>případě</form>
  <lemma>případ</lemma>
  <tag>NNIS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw19">
  <form>o</form>
  <lemma>o-1</lemma>
  <tag>RR--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw20">
  <form>něco</form>
  <lemma>něco</lemma>
  <tag>PZ--4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw21">
  <form>dříve</form>
  <lemma>brzy</lemma>
  <tag>Dg-------2A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw22">
  <form>než</form>
  <lemma>než-2</lemma>
  <tag>J,-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw23">
  <form>místní</form>
  <lemma>místní</lemma>
  <tag>AAIS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw24">
  <form>tradiční</form>
  <lemma>tradiční</lemma>
  <tag>AAIS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw25">
  <form>jazzový</form>
  <lemma>jazzový</lemma>
  <tag>AAIS1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw26">
  <form>festival</form>
  <lemma>festival</lemma>
  <tag>NNIS1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw27">
  <form>se</form>
  <lemma>se_^(zvr._zájmeno/částice)</lemma>
  <tag>P7-X4----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw28">
  <form>odehrály</form>
  <lemma>odehrát</lemma>
  <tag>VpTP---XR-AA---</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw29">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw30">
  <form>půli</form>
  <lemma>půle</lemma>
  <tag>NNFS6-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw31">
  <form>července</form>
  <lemma>červenec</lemma>
  <tag>NNIS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw32">
  <form>v</form>
  <lemma>v-1</lemma>
  <tag>RR--6----------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw33">
  <form>San</form>
  <lemma>San-2_;G</lemma>
  <tag>AAXXX----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw34">
  <form>Sebastianu</form>
  <lemma>Sebastian-2_;G</lemma>
  <tag>NNIS6-----A---1</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw35">
  <form>jiné</form>
  <lemma>jiný</lemma>
  <tag>AAIP1----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw36">
  <form>svátky</form>
  <lemma>svátek</lemma>
  <tag>NNIP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw37">
  <form>,</form>
  <lemma>,</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw38">
  <form>svátky</form>
  <lemma>svátek</lemma>
  <tag>NNIP1-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw39">
  <form>středoevropského</form>
  <lemma>středoevropský</lemma>
  <tag>AANS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw40">
  <form>politického</form>
  <lemma>politický</lemma>
  <tag>AANS2----1A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw41">
  <form>myšlení</form>
  <lemma>myšlení_^(*5slet)</lemma>
  <tag>NNNS2-----A----</tag>
 </m>
 <m id="m-ln94204-144-p2s1Cw42">
  <form>.</form>
  <lemma>.</lemma>
  <tag>Z:-------------</tag>
 </m>
 </s>