sample2.a##16help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Všem bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu.
They all received a certificate of successful graduation from this course.
Analytical Tree