SIS code: 
Semester: 
summer
Instructor: 
Instructor: 
Eva Hajičová

Informační struktura věty (nebo v tradiční terminologii aktuální členění věty), tedy její členění na část (základ), o které věta vypovídá, a na část, která je jejím ohniskem, je důležitým východiskem pro studium celků větších než věta, tedy diskursu (textu) a jeho výstavby. V přednášce bude nejprve pojednáno o sémantickém dosahu tohoto větného členění, o způsobu jeho zachycení ve formálním popisu jazyka a o jazykových prostředcích k jeho vyjádření. Podstatná pozornost bude věnována tomu, jak je tento aspekt struktury věty zachycen v počítačovém Pražském závislostním korpusu a jak lze korpusu využít k ověřování teoretických hypotéz. Ve druhé části se zaměříme na otázky výstavby nadvětných celků (diskursu), především z hlediska toho, jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu; i zde využijeme materiálu Pražského závislostního korpusu, a to především sledování korefernčních a anaforických vztahů v textu a možností jejich počítačové analýzy. Vyučováno v angličtině.

 

FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

MATHESIUS, Vilém. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, 1947.

SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; BURÁŇOVÁ, Eva. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia, 1980.

SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; PANEVOVÁ, Jarmila. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel Publishing Company; Praha: Academia, 1986.