SIS code: 
Semester: 
summer
Instructor: 
Instructor: 
Eva Hajičová

Informační struktura věty a výstavba diskurzu

Informační struktura věty (nebo v tradiční terminologii aktuální členění věty), tedy její členění na část (základ), o které věta vypovídá, a na část, která je jejím ohniskem, je důležitým východiskem pro studium celků větších než věta, tedy diskursu (textu) a jeho výstavby. V přednášce bude nejprve pojednáno o sémantickém dosahu tohoto větného členění, o způsobu jeho zachycení ve formálním popisu jazyka a o jazykových prostředcích k jeho vyjádření. Podstatná pozornost bude věnována tomu, jak je tento aspekt struktury věty zachycen v počítačovém Pražském závislostním korpusu a jak lze korpusu využít k ověřování teoretických hypotéz. Ve druhé části se zaměříme na otázky výstavby nadvětných celků (diskursu), především z hlediska toho, jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu; i zde využijeme materiálu Pražského závislostního korpusu, a to především sledování korefernčních a anaforických vztahů v textu a možností jejich počítačové analýzy. Při přítomnosti zahraničních studentů vyučováno v angličtině.

 

 

Information Structure of Sentences and Discourse Structure

The information structure of a sentence (its bipartition into topic and focus) is an important starting point for studying units larger than a sentence, ie. discourse (text) and its structure.

The lecture will first discuss the semantic scope of the information sentence structure, its formal description and the linguistic means for its expression. Special attention is paid to the processing of the information structure in the Prague Dependency Treebank and to the ways how th etreebank can be used to verify theoretical hypotheses.

In the second part of the semester, we will focus on the issues of discourse structure and their interplay with the phenomena of the information structure and co-referential and anaphoric relations. Taught in Czech / English according to the attendants’ language knowledge.

 

 

FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

MATHESIUS, Vilém. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, 1947.

SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; BURÁŇOVÁ, Eva. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia, 1980.

SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; PANEVOVÁ, Jarmila. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel Publishing Company; Praha: Academia, 1986.