[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type book
Status published
Language Czech
Author(s) Mikulová, Marie
Title Významová reprezentace elipsy
English title Semantic Representation of Ellipsis
Institution Ústav formální a aplikované lingvistiky
Publisher's city and country Praha, Czechia
Series Studies in Computational and Theoretical Linguistics
Total book pages 230
Month December
Supported by 2010-2013 GAP406/10/0875 (Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
ISBN 978-80-904175-9-5
Czech abstract Práce přináší odpověď na otázku, co je a co není elipsa, a stanovuje kritéria určování eliptických vět. Analýzu jednotlivých typů elips podává z pohledu významové (sémanticko-syntaktické) reprezentace vět. Nezabývá se podmínkami a příčinami vzniku elips (kdy a proč je možné něco elidovat), zaměřuje se výhradně na identifikaci eliptických míst (zda je ve větě něco elidováno a co) a na jejich významovou reprezentaci, konkrétně na jejich zachycení na tektogramatické rovině pražských závislostních korpusů. Strukturní přístup závislostní (uplatňovaný v pražských závislostních korpusech) je v práci srovnán s přístupem složkovým (užitým v americkém korpusu PennTreebank). Tohoto srovnání je možné využít při (automatickém) převodu složkových stromů na závislostní.
English abstract The paper answers the question what is and what is not ellipsis and specify criteria for identification of elliptical sentences. It reports on an analysis of types of ellipsis from the point of view of semantic (semantico-syntactic) representation of sentences. It does not deal with conditions and causes of constitution of elliptical positions in sentences (when and why it is possible to omit something in a sentence) but it focuses exclusively on identification of elliptical positions (if there is something omitted and what) and on their semantic representation, specifically on their representation on the tectogrammatical level of the Prague Dependency Treebanks.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Open access no
Number of copies 200
Creator: Common Account
Created: 10/18/11 2:46 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/5/12 4:20 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:45:02 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant