n-grams unconfirmed by the reference
1-gram
MOSES losesTECTOMT loses
97, -39to
25se -25.
20k -17Je
20To -16`
11že -11'
11své -11jeho
10si -11-
9když -10jsou
8deka -10kdy
8řekl -10také
2-gram
MOSES losesTECTOMT loses
20, a -18Je to
20, že -16, je
11To je -8že by
9, které -7to ,
8. . -7to je
8, to -7, jsou
8, v -7, na
6zemské banky -6je ,
5deka bank -5' .
5, když -4že to
3-gram
MOSES losesTECTOMT loses
5, a to -9, že by
5, " řekl -7Je to ,
4, to je -4, " jsou
4tvrdí , že -4, je to
4a zemské banky -4je , je
4. . . -3- the -
4se , že -3. ' .
3se bude konat -3podporovat finanční systém
3, " tvrdí -3U : fon
3znamená , že -3Praha akciový trh
sentence #21   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -27
SRC:
According to Bush, the plan would tackle the basic causes of the financial crisis and help stabilize the entire economy.
REF:
Podle Bushe by plán řešil základní příčiny finanční krize a pomohl by stabilizovat celou ekonomiku .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Podle Bushova plánu by řešily základní příčiny finanční krize a pomoci stabilizovat celé hospodářství .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 12,    3-grams: 9,    4-grams: 8
Podle Bushe plán řešil by základní příčiny finanční krize a pomohl by stabilizovat celou ekonomiku .
sentence #53   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -21
SRC:
But Congress can block the release of the remaining amount, in the sequence of a further 100 billion dollars and later, the final 350 billion dollars, if it has the impression that the program is not fulfilling its function.
REF:
Kongres ale může zablokovat uvolnění zbývající částky pokud bude mít dojem , že program neplní svoji funkci , a to ve sledu dalších 100 miliard dolarů a později konečných 350 miliard dolarů .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 12,    3-grams: 8,    4-grams: 5
Ale kongres může blokovat uvolnění zbývající částku , v pořadí dalších 100 miliard dolarů a později na konečných 350 miliard dolarů , když má dojem , že program není plní svou funkci .
TECTOMT:    1-grams: 25,    2-grams: 17,    3-grams: 14,    4-grams: 11
Ale Kongres může zablokovat uvolnění zbývající částky v pořadí dalších 100 miliard dolarů a později konečných 350 miliard dolarů , pokud dojem , že program neplní jeho funkci .
sentence #144   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -20
SRC:
Based on capacity (maximum 2 GB) you don't have to spend more than 1,100 crowns.
REF:
Podle kapacity ( max . 2 GB ) nemusíte utratit více než 1 100 korun .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na základě kapacity ( maximálně 2 gb ) nemusíte utrácet více než 1100 korun .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 9,    3-grams: 7,    4-grams: 5
Je založena na schopnosti ( maximální 2 GB ) , nemusíte utratit více než 1 100 korun .
sentence #185   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -19
SRC:
More likely, Mobilking will be launched in other countries in our region," said Jana Studničková, speaker for the Penta financial group, in a telephone interview for Mobil.cz.
REF:
Spíše dojde ke spuštění Mobilkingu v jiných zemích našeho regionu , " řekla v telefonickém rozhovoru pro Mobil . cz Jana Studničková , tisková mluvčí finanční skupiny Penta .
MOSES:    1-grams: 25,    2-grams: 11,    3-grams: 6,    4-grams: 2
Pravděpodobnější , Mobilking budou zahájeny v jiných zemích , v našem regionu , " řekla Jana Studničková , mluvčí pro finanční skupina Penta , v telefonickém rozhovoru pro mobil . cz .
TECTOMT:    1-grams: 23,    2-grams: 17,    3-grams: 13,    4-grams: 10
Spíše Mobilking bude zahájena v jiných zemích našeho regionu , " řekla Jana Studničková mluvčí finanční skupiny Penta v telefonickém rozhovoru pro Mobil . cz .
sentence #191   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -18
SRC:
We have held repeated negotiations on this possibility with all Czech mobile operators.
REF:
O této možnosti jsme opakovaně jednali se všemi českými mobilními operátory .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Musíme konat opakované jednání o této možnosti do všech českých mobilních operátorů .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Drželi jsme opakovaná jednání o této možnosti se všemi českými mobilními operátory .
sentence #327   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -17
SRC:
Since the annexation by Czechoslovakia supposedly only gives the Sudeten Germans hope for - knowing the Czech national character - brutality, disregard, lack of understanding, oppression and slavery, the authors of the letter ask the American president to take over the protectorate of Šumava forever.
REF:
Poněvadž připojení k Československu dává údajně sudetským Němcům - při znalosti české národní povahy - naději jen na brutalitu , bezohlednost , neporozumění , útlak a otroctví , prosí autoři dopisu amerického prezidenta , aby nad Šumavou převzal protektorát pro nynější i věčné časy .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Od anexe v Československu údajně udává pouze Oldřich Kinský naděje - s vědomím české národní povahy - brutalita , lhostejnost , nedostatek porozumění , útlaku a otroctví , autoři dopisu se americký prezident k převzetí protektorátu Šumavy navždy .
TECTOMT:    1-grams: 24,    2-grams: 11,    3-grams: 6,    4-grams: 3
Když anexe Československem údajně pouze dává , Sudety Němci doufají - znají českou národní povahu - na brutalitu , lhostejnost , nedostatek porozumění , útlak a otroctví , protože autoři dopisu žádají amerického prezidenta , aby převzal protektorát Šumavy navždy .
sentence #253   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -16
SRC:
"If the cases you are talking about were to occur, this could be a violation of the contract conditions, which we would investigate, and it could culminate in the termination of our cooperation with the given company," Martina Kemrová answered our question on this problem.
REF:
" Pokud by se vyskytly případy , o kterých hovoříte , mohlo by se jednat o porušení smluvních podmínek , kterým bychom se zabývali a mohlo by vyústit v ukončení spolupráce s danou společností , " odpověděla na náš dotaz k tomuto problému Martina Kemrová .
MOSES:    1-grams: 26,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
" Když mluvíme o případech , kdy je , to by mohlo být porušení smluvních podmínek , které budeme zkoumat , a to by mohlo vyvrcholit ukončení naší spolupráce s danou společnost Martina Kemrová , " odpověděl na naši otázku o tomto problému .
TECTOMT:    1-grams: 28,    2-grams: 14,    3-grams: 7,    4-grams: 4
" Pokud případy , mluvíte , byly dojít , to by mohlo být porušení smluvních podmínek , kterou bychom vyšetřovali a mohlo by vyvrcholit ukončením naší spolupráce s danou společností , " Martina Kemrová odpověděla na naši otázku na tento problém .
sentence #11   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -14
SRC:
Stocks on the market in Sydney lost more than five percent, but ultimately lowered their losses to 4.3 percent.
REF:
Akcie na burze v Sydney ztrácely více než pět procent , ale nakonec ztráty snížily na 4 , 3 procenta .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Akcie na trhu v Sydney ztratila více než pět procent , ale v konečném důsledku snížili ztráty na 3 procenta .
TECTOMT:    1-grams: 18,    2-grams: 13,    3-grams: 9,    4-grams: 7
Akcie na trhu v Sydney ztratily více než pět procent , ale nakonec je sníženo jejich ztráty na 4 , 3 procenta .
sentence #28   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -14
SRC:
American legislators made a breakthrough in their talks about the approval of a bailout plan in the form of financial assistance for the American financial system amounting to 700 billion dollars (approximately 12 billion crowns).
REF:
Američtí zákonodárci učinili průlom v rozhovorech o schválení záchranného plánu ve formě finanční pomoci pro americký finanční systém v objemu 700 miliard dolarů ( přibližně 12 bilionů korun ) .
MOSES:    1-grams: 24,    2-grams: 16,    3-grams: 10,    4-grams: 5
Američtí zákonodárci se průlomu v rozhovorech o schválení záchranný plán ve formě finanční podporu pro americký finanční systém ve výši 700 miliard dolarů ( přibližně 12 miliard korun ) .
TECTOMT:    1-grams: 27,    2-grams: 19,    3-grams: 14,    4-grams: 9
Američtí zákonodárci učinili průlom ve svých rozhovorech o schválení plánu sanace ve formě finanční pomoci pro americký finanční systém , který činí 700 miliard dolarů ( přibližně 12 miliard korun ) .
sentence #314   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -14
SRC:
Upon boarding, it is thus necessary to not only show the chip card to the driver, but in addition it is necessary to place the Opencard on the designated spot on the side of the cash register.
REF:
Při nástupu je tedy nutné nejen čipovou kartu ukázat řidiči , ale navíc je potřeba přiložit Opencard na určené místo na boku pokladny .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Na palubu , proto je nutné prokázat nejen čipová karta řidiče , ale navíc je nezbytné uvést Opencard na určeném místě u pokladny .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Jakmile paluba , je to tak nutné pouze nezobrazit čipovou kartu řidiči , ale navíc to je nezbytné umístit Opencard na určené místo na straně registru pokladny .
sentence #368   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -13
SRC:
Olmert would return nearly all occupied territories in exchange for peace
REF:
Olmert by vrátil téměř všechna okupovaná území výměnou za mír
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Olmert vrátí téměř všech okupovaných území výměnou za mír
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Olmert by vrátil téměř všechna okupovaná území ve výměně za mír .
sentence #169   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -12
SRC:
Over the course of merely half a year, this operator was able to gain more than 100 thousand customers and become the fifth largest operator.
REF:
Za pouhého půl roku se tomuto operátorovi povedlo získat více než 100 tisíc zákazníků a stát se tamním pátým největším operátorem .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
V průběhu jen půl roku , tento subjekt se podařilo získat více než 100 tisíc klientů a stal se pátým největším operátorem .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 12,    3-grams: 9,    4-grams: 6
Průběh pouze půl roku se schopen tohoto operátora získat více než 100 tisíc zákazníků a stát pátým největším operátorem .
sentence #224   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -12
SRC:
All the more so when Kristián Chalupa added: "In other countries, where virtual operators commonly function, we can observe that their entrance on the market contributed to the decrease in the prices of mobile telephone services."
REF:
Zvlášť , když Kristián Chalupa dodává : " V zahraničí , kde virtuální operátoři běžně působí , můžeme pozorovat , že jejich vstup na trh přispěl ke snížení cen za mobilní telefonní služby . "
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 14,    3-grams: 9,    4-grams: 6
Tím spíš , když Kristián Chalupa dodal : " v jiných zemích , kde virtuální operátoři společně pracovat , zjistíme , že jejich vstup na trh přispěl k poklesu cen mobilních telefonních služeb . "
TECTOMT:    1-grams: 24,    2-grams: 18,    3-grams: 12,    4-grams: 8
Všechen tak kdy Kristián Chalupa dodal : " V jiných zemích , kde virtuální operátoři běžně fungují , můžeme pozorovat , tím jejich vstup na trh přispěl ke snížení cen mobilních telefonních služeb . "
sentence #317   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -12
SRC:
Travelers who do not use suburban buses, and will not remember when the validity of a coupon ends, can head again for the self-service machines where the coupons are added to the card.
REF:
Cestující , kteří nejezdí příměstskými autobusy a nebudou si pamatovat , kdy jim končí platnost kuponu , mohou vyrazit opět k samoobslužným automatům , kde se kupony na kartu nahrávají .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cestující , kteří využívají příměstské autobusy , a ne si vzpomenout , kdy skončí platnost kuponem , můžeme mluvit o samoobslužné automaty , kde kupóny , které znějí na kartu .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Cestovatelé , kteří nepoužívají předměstské autobusy a nebudou si pamatovat , kdy platnost kupónu končí , může zamířit znovu k samoobslužným počítačům , kde kupóny jsou přidány do karty .
sentence #367   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -12
SRC:
"If a static table which warns against danger is installed, it will likely soon blend in with the surroundings and the drivers will not pay attention to it," Kořán warned.
REF:
" Pokud je nainstalována statická tabule varující před nebezpečím , pravděpodobně brzy splyne s okolím a řidiči se jí nebudou věnovat , " upozornil Kořán .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
" Pokud statická tabulka , která varuje před nebezpečím je instalován , bude zřejmě brzy splynout s okolím a řidiči si dávat pozor na to , " varoval tisk .
TECTOMT:    1-grams: 21,    2-grams: 10,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Li statická tabulka , která varuje před nebezpečím , je nainstalována , pravděpodobně brzy splyne s okolími a řidiči nebudou věnovat pozornost tomu , " Kořán varoval .
sentence #12   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -11
SRC:
The stock exchange in Taiwan dropped by 3.6 percent according to the local index.
REF:
Burza na Tchaj - wanu podle tamního indexu klesla o 3 , 6 procenta .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Burzy v Tchaj - wanu klesl o půl procenta v závislosti na místních index .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Burza akcie v Tchaj - wanu klesla 3 , 6 procenta podle místního indexu .
sentence #214   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -11
SRC:
Regarding that matter, Martina Kemrová pointed out: "The competitive environment of the mobile market was also recently amplified by the entrance of the fourth mobile operator onto the market.
REF:
Martina Kemrová k tomu podotkla : " Konkurenční prostředí mobilního trhu bylo nedávno navíc umocněno vstupem čtvrtého mobilního operátora na trh .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ohledně té věci , Martina Kemrová upozornil : " konkurenční prostředí mobilní trh byl také nedávno zesíleny příchod čtvrtého mobilního operátora na trhu .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Týká se té věci , zdůraznila Martina Kemrová : " že konkurenční prostředí mobilního trhu také nedávno bylo zesilováno příchodem čtvrtého mobilního operátora na trh .
sentence #235   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -11
SRC:
But some legal experts offer a different perspective - in order to create a virtual operator, it is always necessary to gain the permission of the network operator.
REF:
Někteří právní experti ale nabízejí jiný pohled - ke vzniku virtuálního operátora je potřeba vždy souhlas provozovatele sítě .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ale někteří právní odborníci nabízejí různé perspektivy - s cílem vytvořit virtuální operátor , vždy je nezbytné získat povolení od provozovatele sítě .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Ale někteří právní odborníci nabízejí jiný pohled - uvnitř vytvoří virtuálního operátora , je to vždy nutné získat povolení provozovatele sítě .
sentence #286   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -11
SRC:
He told Czech Radio earlier that he had intentionally selected singers with young, representative voices that were striking and popular for the solo variants.
REF:
Českému rozhlasu dříve řekl , že záměrně vybral pro nazpívání sólových variant zpěváky s mladými reprezentativními hlasy , které jsou výrazné a oblíbené .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Řekl , že český rozhlas byl záměrně vybrán s mladými zpěváky , reprezentativní hlasy , že stávkovali a populární pro sólové variant .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Řekl Českému rozhlasu dříve , že měl záměrně vybrané zpěváky s mladými reprezentativními hlasy , ty byly nápadné a populární pro sólové varianty .
sentence #20   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -10
SRC:
The legislators thus ignored President George Bush's appeal for them to support the plan.
REF:
Zákonodárci tak ignorovali výzvu prezidenta George Bushe , aby plán podpořili .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Zákonodárci tak ignorovala výzvu prezidenta George Bushe , aby podpořil plán .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 8,    3-grams: 7,    4-grams: 6
Zákonodárci tak ignorovali výzvu prezidenta George Bushe , aby podpořili plán .
sentence #47   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -10
SRC:
Namely, by doing this they want to calm investors prior to trading on the Asian financial markets, which, given their time zones, are the first ones where the decision by Congress could influence Monday's trading.
REF:
Chtějí tím totiž uklidnit investory před obchodováním na asijských finančních trzích , které jsou v časovém pásmu první , kde by rozhodnutí Kongresu mohlo ovlivnit pondělní obchodování .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 11,    3-grams: 7,    4-grams: 5
Totiž , že to chtějí , aby uklidnila investory před obchodování na asijských finančních trzích , které , vzhledem k jejich časová pásma , jsou první , kdo kde rozhodnutí kongresu mohlo ovlivnit pondělní obchodování .
TECTOMT:    1-grams: 23,    2-grams: 13,    3-grams: 11,    4-grams: 9
Konkrétně , dělá to , chtějí , aby uklidnila investory před obchodováním na asijských finančních trzích , které daly jejich časová pásma , jsou první ti , kde by rozhodnutí Kongresu mohlo ovlivňovat obchodování pondělí .
sentence #91   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -10
SRC:
No contemporary machine is as universal as the telephone.
REF:
Žádný současný přístroj není tak univerzální jako telefon .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Žádný moderní stroj je stejně univerzální jako telefon .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Žádný současný počítač není tak univerzální jako telefon .
sentence #220   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -10
SRC:
"The entrance of a virtual operator on the mobile market would be possible after the signing of a contract on the rental of the necessary infrastructure between the mobile operator and the virtual operator.
REF:
" Vstup virtuálního operátora na mobilní trh by byl možný poté , co by došlo k uzavření smlouvy mezi mobilním operátorem a virtuálním operátorem o pronájmu potřebné infrastruktury .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
" Příchod virtuálním operátorem na mobilní trh bude možné až po podpisu smlouvy o pronájmu nezbytné infrastruktury mezi mobilním operátorem a virtuální operátor .
TECTOMT:    1-grams: 18,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 3
" Vstup virtuálního subjektu na mobilním trhu by byl možný po podpisu smlouvy na pronájem nezbytné infrastruktury mezi mobilním operátorem a virtuálním operátorem .
sentence #385   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -10
SRC:
Law doesn't know them, walking in coach bus not permitted
REF:
Zákon je nezná , chodit v dálkovém autobuse se nesmí
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zákon nedává znát , když trenér autobus dovoleno
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Zákon je nezná , jdou v trenérovi autobuse nepřípustném .
sentence #51   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -9
SRC:
The total amount designated for assistance to the system is to be divided into two parts.
REF:
Celková částka určená pro pomoc systému být rozdělena na dvě části .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Celková částka určená pro pomoc do systému by měla být rozdělena do dvou částí .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Celková částka určená pro pomoc systému je , je rozdělen na dvě části .
sentence #236   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -9
SRC:
And the mobile operator - entirely logically - has a monopoly on its network.
REF:
A mobilní operátor - celkem logicky - na svou síť monopol .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A mobilního operátora - zcela logicky - monopol na své sítě .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
A mobilní operátor - úplně logicky - monopol na jeho síť .
sentence #241   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -9
SRC:
We have already encountered it in several similar cases.
REF:
Setkali jsme se s ním už v několika podobných případech .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
To jsme již v několika podobných případů .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
jsme se to setkali v několika podobných případech .
sentence #259   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -9
SRC:
On top of that, they must accept that the SIM card in their telephone is not registered under their name, and thus they cannot use all of its features like the regular customers of the mobile operators can."
REF:
Ti navíc musí akceptovat , že SIM karta v jejich telefonu není vedená na jejich jméno , nemohou s ní tedy disponovat plnohodnotně jako běžní zákazníci mobilních operátorů . "
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Kromě toho musí akceptovat , že Sim kartu do jejich telefon není registrována pod svým jménem , a tudíž nemohou využít všechny jeho rysy , jako je pravidelné zákazníky mobilních operátorů .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Do vrcholu toho musí přijmout , SIM karta v jejich telefonu není registrována pod jejich jménem a tak nemohou použít všechen z jeho rysů pravidelní zákazníci mobilních operátorů může . "
sentence #9   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
The Hang Seng Index of the Hong Kong Stock Exchange wrote off nearly four percent during the day, but later it erased a part of the losses and reduced the decrease to roughly 2.5 percent.
REF:
Index Hang Seng burzy v Hongkongu si v průběhu obchodování odepsal téměř čtyři procenta , později ale část ztrát smazal a pokles zredukoval na zhruba 2 , 5 procenta .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Index Hang Seng na hongkongské burze odepsaly téměř čtyři procenta , během dne , ale později ji vymazala část ztrát a nižší pokles o zhruba 5 procent .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Po Seng index Hongkongské akciové burzy Konga odepsal téměř čtyřem procentům během dne , ale později to , vymazalo část ztrát a snížily pokles na zhruba 2 , 5 procenta .
sentence #25   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
Congress yields: US government can pump 700 billion dollars into banks
REF:
Kongres ustoupil : Vláda USA může do bank napumpovat 700 miliard dolarů
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Kongres výnosy : nás vládní moci 700 miliard dolarů v bankách
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Kongres přinášet : Naše vláda může napumpovat 700 miliard dolarů do bank .
sentence #162   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
It is probably true that a classical operator with its own network no longer has much chance (for that matter, it would be very difficult to find frequencies).
REF:
Je asi pravda , že klasický operátor s vlastní sítí už příliš šancí zřejmě nemá ( ostatně , by asi jen těžko hledal frekvence ) .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 2
To je asi pravda , že klasický subjekt s vlastní síť , už nemá moc šancí ( mimochodem , to by bylo velmi obtížné najít kanál ) .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 10,    3-grams: 6,    4-grams: 3
Je to pravděpodobně pravda , že klasický operátor s jeho vlastní sítí už již má velkou šanci , že by to ( pro tu věc bylo velmi obtížné najít frekvence ) .
sentence #265   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
As mentioned already several times in this article, the entrance of the virtual operators onto the mobile market was brought about by a notable drop in the prices of services.
REF:
Jak v textu několikrát padlo , vstup virtuálních operátorů na mobilní trh přinesl zaznamenatelný pokles cen za služby .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jak bylo uvedeno již několikrát v tomto článku , virtuální operátoři na trhu mobilních bylo způsobeno výrazným poklesem cen služeb .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Je uvedeno již několik časů v tomto článku , vstup virtuálních subjektů na mobilní trh byl zapříčiněn pozoruhodným poklesem cen služeb .
sentence #370   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
He did this in an interview which was printed by the daily newspaper Yedioth Ahronoth on Monday.
REF:
Učinil tak v rozhovoru , který v pondělí otiskl deník Jediot Achronot .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Udělal to v interview , které bylo tištěné noviny Yedioth Ahronoth v pondělí .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Udělal to v rozhovoru , který byl tištěn denním Yedioth Ahronoth noviny v pondělí .
sentence #420   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
Sooner or later it will end in a fatal accident," he told Týden.cz nearly a year ago.
REF:
Dříve nebo později to skončí nějakým smrtelným úrazem , " řekl před necelým rokem pro Týden . cz .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dříve či později skončí ve smrtelné nehody , " informoval týden . cz téměř před rokem .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Dříve nebo že později skončí smrtelnou nehodou , " řekl Týden . cz před téměř rokem .
sentence #442   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -8
SRC:
Not just from the EU Commission, but also from the Federal Institute for Financial Services Supervision, which only recently warned the state government of North Rhine-Westphalia that there was an urgent need for a solution.
REF:
Nejen ze strany Evropské komise , ale také ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami , jehož sdělení zemské vládě v Severním Porýní - Vestfálsku , že je na čase najít řešení pro budoucnost , je ještě čerstvé .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nejen od komise EU , ale také z federální úřad pro finanční služby dohled , který teprve nedávno varoval vlády státu severní Porýní - Vestfálsko naléhavou potřebu řešení .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Ne jen z EU komise , ale také ze Spolkového institutu pro finanční Services dohled , který teprve nedávno varoval vládu státu Severní Rhine - Westphalie , že byla naléhavá potřeba řešení .
sentence #97   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
And playing music is one of the biggest energy guzzlers.
REF:
A přehrávání hudby je jeden z největších žroutů energie .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A hrál je jedním z největších energetických guzzlers .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
A hrát hudbu to z největších žroutů energie je .
sentence #132   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
The best and most technically well-equipped telephones, with a 3.5 mm jack for ordinary headphones, cost up to fifteen thousand crowns.
REF:
Ty nejlepší a po technické stránce nejvybavenější telefony i s 3 , 5 mm zdířkou pro běžná sluchátka stojí do patnácti tisíc .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Nejlepší a technicky dobře vybavené telefony , 5 mm jack pro běžná sluchátka , stát až patnáct tisíc korun .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Nejlepší a technicky well - equipped telefony s 3 , 5 mm jackem pro běžná sluchátka nákladem až patnáct tisíc korun .
sentence #166   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
But it has turned out that there is a place for such operators and they can be truly successful.
REF:
Ukázalo se ale , že místo pro takové operátory je a mohou být opravdu úspěšní .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ale ukázalo se , že existuje místo pro tyto subjekty a mohou být opravdu úspěšná .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Ale ukázalo se , je místo pro takové subjekty a že mohou být opravdu úspěšní .
sentence #168   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
In February of this year, we informed you of the start of the virtual operator Mobilking in Poland.
REF:
V únoru letošního roku jsme vás informovali o startu virtuálního operátora Mobilking v Polsku .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
V únoru letošního roku , jsme informováni , že ze začátku virtuálního operátora Mobilking v Polsku .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 10,    3-grams: 7,    4-grams: 6
V únoru tohoto roku jsme tebe informovali o startu virtuálního operátora Mobilking v Polsku .
sentence #248   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
For example, Amway, Bohemia Telecom, Starlife and a number of others offer their own mobile telephone services.
REF:
Vlastní mobilní telefonní služby tak nabízí třeba Amway , Bohemia Telecom , Starlife a řada dalších .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Například Amway , Bohemia Telecomu Starlife a několik dalších nabízejí své vlastní mobilní telefonní služby .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Ku příkladu Amway , Český Telecom , Starlife a řada jiná nabízejí jejich vlastní mobilní telefonní služby .
sentence #262   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
If the mobile operators are looking the other way concerning this procedure, why are they blocking the creation of a virtual operator?
REF:
Jestliže mobilní operátoři přivírají nad podobným postupem oči , proč blokují vznik virtuálního operátora ?
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pokud mobilní operátoři se dívají jinam , týkající se tohoto postupu , proč jsou na vytvoření virtuální operátor ?
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Jestli se mobilní operátoři hledají jiný způsob týkající tohoto postupu , proč blokují vytvoření virtuálního operátora ?
sentence #303   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
In addition to libraries, it will also be possible to add the electronic coupons to the Opencard at the self-service machines which have been set up in several vestibules of the metro.
REF:
Vedle knihoven bude možné nahrát si elektronické kupony na Opencard také v samoobslužných automatech , které jsou namontovány v několika vestibulech metra .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kromě knihovny , bude také možné přidat elektronické kupony Opencard v samoobslužné automaty , které byly zřízeny v několika vestibules metra .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Navíc knihoven to také bude možné přidat elektronické kupóny Opencard na samoobslužné počítače , které byly založeny v několika vestibulech metra .
sentence #458   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -7
SRC:
For Helaba, that's not necessarily good news.
REF:
To pro Helabu není zrovna dobrá zpráva .
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pro Helaba , to je nutně dobré zprávy .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Pro Helabu to není nutně dobrá zpráva .
sentence #55   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Though the president can veto this decision, Congress can override his veto.
REF:
Prezident sice může toto rozhodnutí vetovat , avšak Kongres může jeho veto přehlasovat .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přestože prezident může vetovat rozhodnutí kongresu , překonají své právo veta .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Když prezident může vetovat toto rozhodnutí , Kongres může přepsat své veto .
sentence #139   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Even with the additional purchase of the respective card, you will spend less than two thousand crowns.
REF:
I s dokoupením příslušné karty se vejdete do dvou tisíc korun .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
I s další nákup příslušnou kartu , utratí méně než dva tisíce korun .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
I s dalším nákupem příslušné karty strávíte less than dva tisíc korun .
sentence #156   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Following the most recent steps taken by the European Commission in the field of regulation of the roaming fees, a paradoxical situation may occur - text messages for some customers of Czech mobile operators will be cheaper from abroad than at home.
REF:
Po posledních krocích Evropské komise na poli regulace roamingových poplatků tak možná dojde k paradoxní situaci - pro některé zákazníky českých mobilních operátorů budou SMS ze zahraničí levnější než doma .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Po nedávné kroky evropské komise v oblasti regulace poplatků za roaming , paradoxní situace může nastat - textové zprávy pro některé zákazníky z českých mobilních operátorů bude levnější ze zahraničí než doma .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Sleduje poslední kroky přijaté Evropskou komisí v oblasti regulace roamingových poplatků , paradoxní situace může nastat - textové zprávy pro některé zákazníky českých mobilních operátorů budou levnější zahraničních doma .
sentence #192   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
We have already been able to make progress in the negotiations with some of them," said the group's spokesman, Pavel Kaidl.
REF:
S některými z nich se nám již podařilo v jednáních pokročit , " říká tiskový mluvčí skupiny Pavel Kaidl .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Už jsme nebyli schopni učinit pokrok v jednání s některým z nich , " řekl mluvčí skupiny , Pavel Kaidl .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Už můžeme být pokrok v jednáních některých z nich , " řekla mluvčí skupiny Pavel Kaidl .
sentence #198   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
No subject has approached us thus far with a complex and serious project in this area," claimed Vlastimil Sršeň from the public relations department of Telefonica 02 in a statement for Mobil.cz.
REF:
Doposud nás neoslovil žádný subjekt s komplexním a seriózním projektem v této oblasti , " uvedl ve svém vyjádření pro Mobil . cz Vlastimil Sršeň z tiskového odboru Telefóniky O2 .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Žádný předmět se k nám doposud s složitá a seriózní projekt v této oblasti , " tvrdí Vlastimil sršeň z oddělení pro styk s veřejností , Telefonica 02 v prohlášení pro mobil . cz .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Žádný předmět se nepřiblížil k nám tak dosud se složitým a vážným projektem v této oblasti , " tvrdila Vlastimil sršeň z veřejného oddělení vztahů Telefonica 02 v prohlášení pro Mobil . cz .
sentence #202   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
At this moment, in order to be talking about such a short timeframe, we would already have to have a concrete agreement on the table."
REF:
V tuto chvíli bychom museli mít na stole konkrétní dohodu , aby bylo možné uvažovat v tomto krátkém horizontu . "
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V této chvíli , aby se mluví o takové krátké lhůtě , by nás mělo mít konkrétní dohody na stole . "
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
V tomto okamžiku uvnitř mluví o takovém krátkém rámci , už bychom museli mít konkrétní dohodu o stole . "
sentence #228   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Just like the exact same price of gasoline at the gas stations is surely just the product of coincidence and the tough competitive battle.
REF:
Stejně jako naprosto stejná cena benzinu u čerpacích stanic je jistě jen dílem náhody a tvrdého konkurenčního boje .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Stejně jako stejná cena benzínu u čerpacích stanic je přece jen produktem náhody a tvrdý konkurenční boj .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Jen přesná stejná cena benzínu na plynových stanicích je jistě jen produkt náhody a tvrdého konkurenčního boje .
sentence #231   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
The telecommunications regulator is most likely also lacking the instruments necessary to open the mobile market for the virtual operators," Chalupa claimed in his statement.
REF:
Potřebné nástroje pro otevření mobilního trhu pro virtuální operátory nejspíše scházejí i telekomunikačnímu regulátorovi , " uvedl ve svém vyjádření Chalupa .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Telekomunikační regulátor je pravděpodobně také chybějí nástroje potřebné k otevření trhu mobilních operátorů pro virtuální , " tvrdil Chalupa ve svém prohlášení .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Telekomunikační regulátor je nejpravděpodobnější , také chybí nástroje nezbytné pro otevření mobilního trhu virtuálních operátorů , " Chalupa tvrdil ve svém prohlášení .
sentence #234   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
On such a market, none of the Czech operators then have a dominant position.
REF:
Na takovémto trhu pak samozřejmě žádný z českých operátorů nemá dominantní postavení .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Na takovém trhu , žádný z tuzemských operátorů pak mají dominantní postavení .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Na takovém trhu žádný z českých subjektů pak nemá dominantní postavení .
sentence #252   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
The problem is that the trading conditions of all Czech mobile operators prohibit such advance sales.
REF:
Problém je , že obchodní podmínky všech českých mobilních operátorů podobný přeprodej zakazují .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Problém je v tom , že obchodní podmínky všech českých mobilních operátorů zakázat prodej těchto záloh .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 9,    3-grams: 8,    4-grams: 7
Problém je , že obchodní podmínky všech českých mobilních operátorů zakazují takové předběžné prodeje .
sentence #301   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
That is, they can buy the coupon over the Internet and it will be added to the Opencard at one of the thirteen branches of the City Library.
REF:
Kupon si totiž koupí přes internet a na kartu Opencard jim ho nahrají v jedné ze třinácti poboček Městské knihovny .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
To znamená , že můžete koupit kupon přes internet , a to bude připojena k Opencard v jednom ze třinácti poboček městské knihovny .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Je to , mohou koupit kupón přes internet a bude přidáno do Opencard jeden z třinácti poboček Městské knihovny .
sentence #326   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
"We have understood the situation correctly and we want to be truly certain of the words that the American troops are entering German territory not as oppressors and enemies, but rather, as liberators," is what is written in the letter, signed "People who are not indifferent to the fate of Šumava".
REF:
" Pochopili jsme správně situaci a chceme si být opravdu jisti slovy , že americké jednotky přicházejí na německé území nikoli jako utlačovatelé a nepřátelé , nýbrž jako osvoboditelé , " píše se v dopise , podepsaném slovy " Lidé , jimž leží osud Šumavy na srdci " .
MOSES:    1-grams: 25,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Máme chápat situaci správně a my chceme být skutečně určitá slova , že americké jednotky do německého území tak utlačovatele a nepřátele , ale spíše jako osvoboditelé , " je to , co je psáno v dopisu , podepsaného " lidé , kteří nejsou lhostejní k osudu Šumavy " .
TECTOMT:    1-grams: 29,    2-grams: 10,    3-grams: 4,    4-grams: 1
" Pochopili jsme situaci správně a chceme , aby byla opravdu jisté slov , americká vojska která vstupují německé území ne jako tyrani a nepřátelé , ale spíše jako osvoboditelé , " jsou , co je napsáno v dopise podepsaném " lidi , kteří nejsou lhostejní osudu Šumavy . "
sentence #389   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Unluckily, at that moment, the girl was sitting next to the driver, in the least safe place in the vehicle, even though there are two more seats reserved for her.
REF:
Dívka v tu chvíli naneštěstí seděla vedle řidiče , na nejméně bezpečném místě ve voze , ačkoliv má vyhrazena ještě dvě další místa .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Naneštěstí v chvíli , seděl vedle řidiče , v nejméně bezpečné místo v autě , i když existují další dvě místa vyhrazená pro ni .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Naštěstí v chvíli dívka seděla vedle řidiče , přestože v nejmenším bezpečném místě ve vozidle jsou dva další místa vyhrazená pro ni .
sentence #423   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
A Slovenian tractor trailer truck likely left the emergency lane without signalling and blocked the path of the bus.
REF:
Slovinský kamion pravděpodobně vybočil bez použití směrovky z odstavného pruhu a zablokoval cestu autobusu .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Slovinský traktoru přívěs kamiónu pravděpodobně z bezpečnostního pruhu bez signalizace a zablokoval cestu autobusem .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Slovinský traktor kamion s přívěsem pravděpodobně zůstal nouzový pruh bez signálu a zablokoval cestu autobusu .
sentence #453   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Instead, Landesbank Rhineland-Palatinate was bought by Stuttgart's Landesbank Baden-Wuerttemberg.
REF:
Landesbank Rheinland - Pfalz místo toho získala Landesbank Baden - Württemberg ze Stuttgartu .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Naopak , Landesbank Porýní - Falcka koupil Stuttgart je Landesbank Bádensko - Württembersko .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Spíše Landesbank Rhineland - Palatinate byl koupen Landesbank Baden - Wuerttemberg Stuttgartu .
sentence #482   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -6
SRC:
Staying over night would only generate unnecessary costs, Marco says.
REF:
Přenocování by znamenalo jen zbytečné náklady , říká Marco .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zůstanu přes noc by pouze vytvářet zbytečné náklady , Marco říká .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Zůstane přes noc , pouze by generovala nezbytečné náklady , říká Marco .
sentence #3   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
Transactions with stocks from the Czech Energy Enterprise (ČEZ) reached nearly half of the regular daily trading.
REF:
Transakce s akciemi ČEZ dosáhly téměř poloviny běžného denního obchodu .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Transakce s akciemi z české energetické podniky ( ČEZ ) dosáhl téměř polovinu pravidelného denního obchodování .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Transakce s akciemi z Českého energetického podniku ( ČEZ ) dosáhly téměř poloviny pravidelného denního obchodování .
sentence #41   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
The fund is meant to purchase unsellable mortgage assets which are pulling financial companies down into heavy losses and are endangering the stability of the entire system.
REF:
Ten by měl odkupovat od finančních společností neprodejná hypoteční aktiva , která stahují finanční firmy do těžkých ztrát a ohrožují stabilitu celého systému .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Fond je určen k nákupu nazvané prašivina nebo plíseň hypotečních aktiv , která si z finančních společností , dolů do těžkých ztrát a ohrožuje stabilitu celého systému .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 7,    4-grams: 6
Fond je znamenán koupit unsellable hypotéky majetky , který tahá finanční společnosti dolů do těžkých ztrát a ohrožují stabilitu celého systému .
sentence #57   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
"We've drawn it all up.
REF:
" Vypracovali jsme všechno .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Máme tady všechno .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Vypracovali jsme to všechno .
sentence #108   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
Most cell phones and music players already create a music library by themselves, organized according to the artist's name, album title, genre, or, e.g., user rating.
REF:
Většina mobilů i přehrávačů si již sama vytvoří hudební knihovnu řazenou dle jména interpreta , názvu alba , žánru nebo třeba hodnocení uživatele .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Většina mobilních telefonů a hudba hráči již vytvořit hudební knihovny samy , organizované podle umělcova jména , názvu alba , žánru , např . hodnocení .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Většinu , mobilní telefony a hudby hráči již vytvářejí knihovnu hudby sebou organizovanou podle jména umělce , názvu alba , žánru nebo například hodnocení uživatele .
sentence #115   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
The MP3 can handle all of them, and in fact, most of the music you will get will be in this very format.
REF:
MP3 zvládnou všechny a naprostá většina hudby , která se k vám dostane , bude právě v tomto formátu .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
MP3 zvládne všechno , ale ve skutečnosti většina hudby se budou v tomto formátu .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
MP3 může zvládnout všechen z nich a ve skutečnosti většina hudby , která budete , bude v tomto velkém formátu .
sentence #116   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
It one of the most widespread formats and in addition to it, the absolute majority of devices can also handle music in WMA format.
REF:
Patří k nejrozšířenějším a kromě něj naprostá většina přístrojů zvládne i hudbu ve formátu WMA .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
To je jeden z nejvíce rozšířené formáty a kromě toho , že naprostá většina zařízení mohou nakládat také WMA muziku ve formátu .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Některého z nejrozšířenějších formátů a navíc do toho absolutní většina zařízení také může zvládnout hudbu ve formátu WMA .
sentence #212   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
Information publicly available from the Czech Telecommunication Office's web pages attests to this.
REF:
Svědčí o tom veřejně přístupné informace z webových stránek ČTÚ .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Veřejně dostupných informací z české telekomunikační úřad má webové stránky svědčí o tohle .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Informace veřejně přístupná z webových stránek Českého telekomunikačního úřadu svědčit to .
sentence #213   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
But now this is a suitable argument for U:fon to not allow the entrance of the virtual operator.
REF:
Nyní se ale právě U : fon hodí jako argument , proč virtuálního operátora nepřipustit .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale teď je vhodný argument pro USA : tu , která nepovolila vjezd do virtuálního operátora .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ale teď to je vhodný argument pro U : fon , nepovolí vstup virtuálního operátora .
sentence #232   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
The interpretation of the dominant position on the market is one of the disputed points.
REF:
Interpretace dominantního postavení na trhu je jedním z mnoha sporných bodů .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Výklad dominantní postavení na trhu , je jedním ze sporných bodů .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Výklad dominantního postavení na trhu je jeden ze sporných bodů .
sentence #245   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
At the same time, the functioning of some pseudo-virtual operators, of which there are already several in Czech mobile networks, remains unnoticed.
REF:
Přitom bez povšimnutí zůstává fungování jakýchsi pseudovirtuálních operátorů , kterých v českých mobilních sítích existuje hned několik .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ve stejné době fungování některých pseudo - virtual subjektů , z nichž jsou již některé v mobilních sítích , zůstává bez povšimnutí .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Na stejné době fungování některých virtuálních provozovatelů , které je už několik v českých mobilních sítích , zůstává , nezpozorujou .
sentence #311   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
That is, in suburban trains and bus lines numbered 300 to 499, which are mainly used by inhabitants of Central Bohemian towns to travel into the capital city.
REF:
Tedy v příměstských vlacích a autobusových linkách s číslem 300 499 , jimiž jezdí do hlavního města hlavně obyvatelé středočeských obcí .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
To je v příměstské vlaky a autobusy linky čísly 300 až 499 , které se používají především u obyvatel středočeská města k cestování do hlavního města .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Je to v příměstských vlacích a autobusových řádcích číslo 300 499 , který především je používán obyvateli Hlavních českých měst k cestě do hlavního města .
sentence #333   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
Some expected that the United States and Great Britain would negotiate a certain type of autonomy for the Sudetenlands.
REF:
Někteří čekali , že Spojené státy a Velká Británie vyjednají Sudetům určitý druh autonomie .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Někteří očekávají , že spojené státy a velká Británie by se jednat o určitý druh autonomie pro Sudetenlands .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Některý očekával , že by Spojené státy a Velká Británie vyjednaly určitý typ autonomie pro Sudety .
sentence #349   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
And what appears in the spots?
REF:
A co se ve spotech objeví ?
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A jak to vypadá v místech ?
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
A co se objevuje v místech ?
sentence #392   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
If this is not approved in the bus, the passengers must sit.
REF:
Pokud není v autobuse homologováno , musí cestující sedět .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jestli tohle není schválena na autobus , cestující musí sedět .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pokud není schváleno v autobuse , cestující musí sedět .
sentence #409   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -5
SRC:
Just like in a city bus or a tram.
REF:
Stejně jako v městském autobuse či tramvaji .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Stejně jako na autobus nebo tramvaj .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tak v městském autobuse nebo tramvaji .
sentence #99   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
In this way, music players (particularly the simplest ones) are much more efficient.
REF:
V tomto směru jsou hudební přehrávače ( speciálně ty nejjednodušší ) výrazně výkonnější .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tímto způsobem , hudba ( zejména těch nejjednodušších ) jsou mnohem účinnější .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V tomto způsobu hudby Player ( zejména nejjednodušší ti ) jsou mnohem účinnější .
sentence #131   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
Usually, however, you'll be limited by the absence of output on ordinary headphones.
REF:
Většinou vás však bude omezovat absence výstupu na běžná sluchátka .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Obvykle však bude omezena absence výstupu na obyčejných sluchátek .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Obvykle naopak budete omezen nepřítomností výstupu na běžná sluchátka .
sentence #178   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
"Real men choose Mobilking - the operator that they like and can trust," says David Seibert, the CEO of Mobile Entertainment Company, which runs this virtual operator.
REF:
" Správní chlapi volí Mobilking - operátora , který se jim líbí a kterému mohou důvěřovat , " říká David Seibertz CEO Mobile Entertainment Company , provozujících tohoto virtuálního operátora .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 1
" Skuteční lidé vybrat operátora Mobilking - a můžeš věřit , že se jim líbí , " říká David Seibert , generální ředitel mobile Entertainment Company , která vede tento virtuální operátor .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
" Skuteční muži chtějí Mobilking - subjekt mít a mohou důvěřovat , " říká David Seibert CEO Mobilní zábavní společnosti , která vede tohoto virtuálního operátora .
sentence #197   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
Compared to other markets, the Czech market is very specific.
REF:
Český trh je oproti jiným trhům velmi specifický .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V porovnání s jinými trhy , český trh je velmi zvláštní .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je srovnáno s jinými trhy , český trh je velmi specifický .
sentence #233   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
Of course, an analysis of the relevant markets does exist, conducted by CTO, according to which telecommunications are, from the perspective of competition, the only market.
REF:
Pochopitelně existuje analýza relevantních trhů vypracovaná ČTÚ , podle níž jsou telekomunikace z pohledu hospodářské soutěže jediným trhem .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Samozřejmě , analýzu relevantních trzích neexistuje , vedených CTO , podle níž telekomunikace jsou z pohledu konkurence , pouze trh .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cesty analýza relevantních trhů existuje , jsou prováděny CTO , podle kterého , telekomunikace jsou z pohledu soutěže v pouze trhu .
sentence #293   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
How the "new" hymn sounds
REF:
Jak zní " nová " hymna
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jak " nových " hymnus zní
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Jak " nová " píseň zní .
sentence #332   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
Even though the Czech Germans had to at least suspect that their displacement from the country would be discussed, almost none of them admitted this possibility at all.
REF:
I když čeští Němci museli minimálně tušit , že se bude jednat o jejich odsunu z republiky , jen málokdo z nich si takovou možnost vůbec připouštěl .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Přestože české Němce musel alespoň tušit , že jejich vysídlení ze země by byla projednána , téměř nikdo z nich tuto možnost připustil .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Přestože čeští Němci alespoň museli tušit , že by jejich posun ze země bylo projednáno , téměř nikdo z nich nepřipustil tuto možnost na všechno .
sentence #457   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -4
SRC:
First up, now that the state elections in Bavaria are over, a jointer between BayernLB and the Landesbank Baden-Wuerttemberg may have become more likely.
REF:
Teď po volbách do zemského sněmu v Bavorsku by se jako první mohlo začít rýsovat spojení BayernLB s Landesbank Baden - Württemberg .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Poprvé se tak , že stát volby v Bavorsku jsou pryč , jointer mezi BayernLB a zemské banky Bádenska - Würtemberska by mohla být pravděpodobnější .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nejprve teď státní volby v Bavorsku jsou , takže se loupáček mezi BayernLB a Landesbank Baden - Wuerttemberg mohl stát pravděpodobnější .
sentence #36   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Paulson: Plan must be effective
REF:
Paulson : Plán musí být účinný
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Paulsonova plánu musí být účinná :
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Konec : plán musí být účinný .
sentence #42   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
"We're on the edge of a definitive agreement on a plan which will function and which also must be effective on the market.
REF:
" Jsme na pokraji definitivní dohody plánu , který bude fungovat a musí být na trhu také účinný .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Jsme na okraji definitivní dohodu o plánu , který bude fungovat , a které rovněž musí být účinné na trhu .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
" Jsme na okraji konečné dohody o plánu , který bude fungovat a který také bude muset být účinná na trhu .
sentence #49   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
The legislators hope that it will be approved in the next few days.
REF:
Zákonodárci doufají , že bude schválen v příštích několika dnech .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Zákonodárci doufají , že bude schválen v nejbližších dnech .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Zákonodárci doufají , že bude schváleno v příštích několika dnech .
sentence #54   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Bush appreciates progress in negotiations
REF:
Bush ocenil pokrok v jednáních
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Bush oceňuje pokrok v jednání
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Bush oceňuje pokrok v jednáních .
sentence #72   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Whether the plan is approved now or at the beginning of next week is not so significant, according to Marek.
REF:
Jestli plán bude schválen nyní , nebo začátkem příštího týdne , není podle Marka tak podstatné .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zda je tento plán schválen , nebo na začátku příštího týdne není tak významný , podle Marka .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Zda plán je schválen teď nebo na začátku příštího týdne , není tak významný podle Marka .
sentence #141   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
With the basic models, only cards with a maximum capacity of 2 GB tend to be supported.
REF:
U základních modelů bývají podporovány pouze karty s maximální kapacitou 2 GB .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Základní modely , pouze karty s maximální kapacitou 2 gb , mají tendenci být podporovány .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 6,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Se základními modely pouze karty s maximální kapacitou 2 GB bývat , je podporován .
sentence #142   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Only the most expensive ones can also handle 8 GB memory cards.
REF:
Pouze ty nejdražší si poradí i s 8 GB paměťovkami .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jen ta nejdražší lze rovněž ovládat 8 gb paměťové karty .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pouze nejdražší také mohou zvládnout 8 GB paměťových karet .
sentence #146   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
These devices have separate control buttons for MP3 and the user-friendly nature of their operation is close to that of a separate MP3 player.
REF:
Tyto přístroje mají samostatná ovládací tlačítka pro MP3 a komfort obsluhy se tak blíží samostatnému MP3 přehrávači .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tato zařízení se samostatnými tlačítky pro MP3 a uživatelsky přívětivou povahu jejich provozu , který má blízko k samostatné MP3 přehrávač .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tato zařízení mají samostatná tlačítka kontroly pro MP3 a protože názorná povaha jejich operace je blízko k tomu ze samostatného MP3 hráče .
sentence #170   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
At the same time, the financial group Penta, which owns, among others, U:fon, stands behind Mobilking.
REF:
Přitom za Mobilkingem stojí finanční skupina Penta , která v Česku vlastní mimo jiné U : fona .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ve stejné době , finanční skupina Penta , které patří mj . U . : tu stojí za Mobilking .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Na stejné době finanční skupina Penta , která má mezi ostatními , U : fon stojí za Mobilking .
sentence #204   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Regarding this, Miroslav Čepický said: "We are open to negotiations with potential virtual operators, above all in the area of shared costs and infrastructure.
REF:
Miroslav Čepický k tomu říká : " Jednáním s potenciálními virtuálními operátory jsme otevřeni , a to zejména v oblasti sdílení nákladů a infrastruktury .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 7,    3-grams: 2,    4-grams: 1
O tomto , Miroslav Čepický řekl : " jsme otevření jednání s potenciálními virtuálních operátorů , především v oblasti společných nákladů a infrastruktury .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Týká se toho , řekla Miroslav Čepická : " že Jsme otevření jednáním s potenciálními virtuálními operátory všeho v oblasti společných nákladů a infrastruktury .
sentence #244   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
It can be done when nobody's looking
REF:
Ono to jde , když se nikdo nedívá
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Toho lze dosáhnout , pokud by se nikdo nedíval
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Může být provedeno , kdy se nikdo nedívá .
sentence #264   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
When we won't be the most expensive
REF:
Kdy nebudeme nejdražší
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Když nebudeme nejdražší
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Kdy nebudeme nejdražší .
sentence #269   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Either through formal measures or informal pressure, they then achieved the creation of the first virtual operator, and others continued in its footsteps.
REF:
Ať už formálními opatřeními či neformálním tlakem pak dosáhly toho , že vznikl první virtuální operátor a na něj se nabalovali další .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Buď prostřednictvím formálního nebo neformálního tlaku , pak dosaženo vytvořením prvního virtuálního operátora , a pokračoval v jeho stopách .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Either formálními opatřeními nebo formálním tlakem pak dosáhli vytvoření prvního virtuálního operátora a jiní pokračovala v jeho krocích .
sentence #278   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Listen to the four renderings of the new version of the Czech national anthem.
REF:
Poslechněte si čtyři provedení nové verze české státní hymny .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Poslouchej čtyři zpodobnění nová verze české hymny .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Poslouchej čtyři ztvárnění nové verze české národní hymny .
sentence #284   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
You can listen to all four versions on the server iHNed.cz.
REF:
Na serveru iHNed . cz si můžete poslechnout všechny čtyři verze .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Můžete poslouchat všechny čtyři verze na serveru ihned . cz .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Můžete poslouchat všechny čtyři verze na iHNed . cz serveru .
sentence #291   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
The first stanza of the song then became a natural part of the national anthem following the creation of Czechoslovakia in 1918.
REF:
První sloka písně se pak po vzniku Československa v roce 1918 stala přirozenou součástí státní hymny .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
První sloku písně , pak se stal přirozenou součástí národní hymna po vzniku Československa v roce 1918 .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
První sloka písně se pak stala přirozenou částí národní hymny následující vytvoření Československa v roce 1918 .
sentence #308   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Using the self-service machines, which will begin functioning tomorrow, is simple.
REF:
Obsluha automatů , které začnou zítra fungovat , je jednoduchá .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tzv . samoobslužné automaty , který začne fungovat zítra , je jednoduchý .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Používat samoobslužné počítače , které začnou fungovat zítřka , je jednoduchý .
sentence #319   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Sudetenlands wanted referendum from USA
REF:
Sudety chtěly po USA referendum
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Sudetenlands chtěl referendum z USA .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Sudety chtěly referendum od USA .
sentence #351   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
And even the "bloody" slogan of the whole campaign attests to this:
REF:
A o tom svědčí i " krvavý " slogan celé kampaně :
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
A dokonce i " krvavá " slogan celé kampaně svědčí o toto :
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
A dokonce " krvavý " slogan celé kampaně svědčit to :
sentence #380   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
But that would also require certain effort from Damascus.
REF:
To by ale vyžadovalo také jisté úsilí ze strany Damašku .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale že by také vyžadovat určité úsilí z damašku .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale také by vyžadovalo určité úsilí z Damašku .
sentence #384   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Questions after accident: Are stewards in the bus illegal?
REF:
Otázky po nehodě : Jsou stevardi v autobuse nezákonní ?
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Otázky po nehodě : jsou pořadatelé v autobuse nelegální ?
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Otázky po nehodě : jsou stevardi v autobuse nelegální ?
sentence #395   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Eventually they revoked this and we reached the conclusion that the passengers are allowed to go to the toilet if they have their own seat," he conveyed his position.
REF:
Posléze to odvolali a dospěli jsme k tomu , že cestující smějí chodit za jízdy na toaletu , pokud mají svoji sedačku , " sdělil své stanovisko .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nakonec zrušena a došli jsme k závěru , že cestující se mohou jít na záchod , jestli mají svá sídla , " dával najevo svůj postoj .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nakonec odvolali to a došli jsme k závěru , že cestující jsou povoleny jít na záchod , když mají své vlastní místo , " vyjádřit jeho pozici .
sentence #402   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
That's all there is to it," he says.
REF:
Tím to končí , " říká .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
To je všechno , " říká .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Je to všechno , je pro to , " říká .
sentence #449   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
In 2003, a merger of Deka Bank with Landesbank Rhineland-Palatinate and Helaba briefly seemed to be within the realm of possibility.
REF:
V roce 2003 to chvíli vypadalo , že by mohlo dojít k fúzi Deka - Bank s Landesbank Rheinland - Pfalz a s bankou Helaba .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
V roce 2003 , fúze deka bank s zemské banky Helaba Porýní - Falcka a krátce se zdála být v rámci možností .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
V roce 2003 se spojení Deky banky s Landesbank Rhineland - Palatinate a Helabou krátce zdálo , že je v říši možnosti .
sentence #490   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -3
SRC:
Elena, Luca and the others gather. Marco addresses them one last time to give them their marching orders.
REF:
Elena , Luca a ostatní se sbírají , Marco poslední projev , vysvětluje plán útoku .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Elena , Luca a ostatní shromažďovat . Marco adresy je naposledy s jejich rozkazy .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Elena , Luca a ostatní shromažďují . Marco se jim je zabývá jednu poslední dobu dát jejich rozkazy , které pochodují .
sentence #122   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
The prices are also not among the lowest.
REF:
Ceny také nejsou nejnižší .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Také ceny nejsou mezi nejnižší .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ceny nejsou také nejnižší .
sentence #154   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
We have already written many times on Mobil.cz about the fact that Czech operators are among the most expensive in Europe.
REF:
O tom , že čeští operátoři patří k vůbec nejdražším v Evropě , jsme na Mobil . cz psali mnohokrát .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Máme napsán mnohokrát na mobil . cz o tom , že české subjekty jsou mezi nejdražší v Evropě .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
jsme napsali mnoho časů na Mobil . cz o skutečnosti , že české subjekty jsou nejdražší v Evropě .
sentence #157   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
How is it possible that the prices in Czechia remain so high in comparison with Europe?
REF:
Jak je možné , že ceny v Česku se drží ve srovnání s Evropou tak vysoko ?
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 3
Jak je možné , že se ceny v Česku i nadále tak vysoká ve srovnání s Evropou ?
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 9,    3-grams: 7,    4-grams: 5
Jak to je možné , že ceny v Česku jsou tak vysoké ve srovnání s Evropou ?
sentence #222   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
A statement formulated in that way by representatives of the operators probably won't surprise anyone.
REF:
Od zástupců operátorů takto formulované vyjádření asi nepřekvapí .
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Prohlášení formulován tak , že zástupci provozovatelů pravděpodobně nikoho překvapit .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Prohlášení formulované v tom způsobu zástupci provozovatelů pravděpodobně nepřekvapí nikoho .
sentence #346   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
It should discourage drivers from speeding and driving under the influence of alcohol.
REF:
Měla by řidiče odradit od rychlé jízdy a alkoholu za volantem .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
To by mělo odradit řidiče od rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mělo by odradit řidiče od rychlosti a od jízdy pod vlivem alkoholu .
sentence #361   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
"The drivers are influenced by the sugar and whip system.
REF:
" Na řidiče platí systém cukru a biče .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Řidiči jsou ovlivněny cukr a bič .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Řidiči jsou ovlivněni a cukru biče systémem .
sentence #363   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
The whip is the threat of a fine or an accident.
REF:
Bič je hrozba pokuty či nehody .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Bič je hrozba pokuty nebo nehoda .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Bič je hrozba pokuty nebo nehody .
sentence #386   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
In connection with the tragic accident of a bus of the company Student Agency near Padua, Italy, the question has arisen as to whether stewards and passengers can move around the bus while it is in motion.
REF:
V souvislosti s tragickou nehodou autobusu společnosti Student Agency poblíž italské Padovy vyvstala otázka , zda se mohou stevardi a cestující za jízdy pohybovat po autobusu .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 8,    3-grams: 3,    4-grams: 2
V souvislosti s tragickou nehodou autobus společnosti student Agency poblíž padovy , Itálie , došlo k tomu , zda pořadatelé a cestující se mohou pohybovat kolem autobusu , když je v pohybu .
TECTOMT:    1-grams: 20,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 2
Jak v souvislosti s tragickou nehodou autobusu Student agentury společnosti blízko Padovy Itálie otázka vznikla , zda se stevardi a cestující mohou pohybovat kolem autobusu , zatímco to je v pohybu .
sentence #398   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
However, nor do any legal enactments prohibit the transporters from providing services.
REF:
Žádný právní předpis však ani nezakazuje dopravci poskytovat služby .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nicméně , ani žádné právní závěrečná zakázat přepravci z poskytování služeb .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přesto ani , všechny právní předpisy zakazují transportéry , aby poskytovaly služby .
sentence #403   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
Buses are divided into the categories of city bus, where there is standing room and limited maximum speed, inter-city buses with standing room and a higher maximum speed permitted, and coach buses, with no standing room and the highest permitted speed and seats equipped with seat belts.
REF:
Autobusy dělí na městské , kde jsou místa na stání a omezená maximální rychlost , meziměstské s místy na stání s vyšší povolenou rychlostí a na dálkové bez míst na stání s nejvyšší povolenou rychlostí a sedadly vybavenými bezpečnostními pásy .
MOSES:    1-grams: 27,    2-grams: 7,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Autobusy jsou rozděleny do kategorií městský autobus , tam , kde je stání a omezenou maximální rychlost , inter - city autobusů s stání a vyšší maximální rychlost povolena , autobusy a autokary , bez stálého místa a nejvyšší povolená rychlost a sedadla vybavena bezpečnostní pásy .
TECTOMT:    1-grams: 28,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Autobusy jsou rozděleny do kategorií městského autobusu , kde stojí pokoj a omezenou maximální rychlost , meziměstské autobusy se stálým prostorem a vyšší maximální rychlostí povolovaly a trenéři autobusy s tím stálým pokojem a nejvyšší , je povolen , s rychlostí a místy , jsou vybavena sedadly pásy .
sentence #414   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
Even after the accident, the head does not consider their job to be risky.
REF:
Ředitel ani po nehodě nepovažuje jejich povolání za rizikové .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dokonce i po úrazu hlavy se domnívá , že jejich práce je riskantní .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Po i nehodě hlava nepovažuje jejich práci , že je riskantní .
sentence #422   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
A young stewardess from the Pilsen area, who had worked for the company for two years, died in an accident on the bus line to Naples.
REF:
Při nehodě linkového spoje do Neapole zahynula mladá stevardka z Plzeňska , která pro společnost pracovala dva roky .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mladá letuška z Plzně , který pracoval pro společnost na dva roky , zemřela při nehodě na autobusové linky do Neapole .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mladá letuška z Pilsen oblasti , která pracovala pro společnost pro dva roky , zahynula při nehodě na autobusové lince na Neapol .
sentence #424   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
The bus driver tried to avoid it using a sharp manoeuvre, however, the front right part of the bus grazed it.
REF:
Jeho řidič se snažil prudkým manévrem vyhnout , zavadil o něj však pravou přední částí .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Řidič autobusu se snažil vyhnout použití prudký manévr však přední část autobusu přímo dotýkala .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Řidič autobusu se se snažil vyhnout použití ostrého manévru , přesto se to přední pravá část autobusu pásla .
sentence #428   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
The agency will not wait for the court verdict to compensate the girl's family, but it expects financial compensation from the guilty party.
REF:
S odškodněním rodiny dívky nebude agentura čekat na ortel soudu , ale finanční náhradu očekává i ze strany viníka .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Agentura bude čekat na soudní verdikt kompenzovat dívčiny rodiny , ale očekává , že finanční odškodnění od viníka .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Agentura nebude čekat na verdikt soudu , aby kompenzoval rodinu dívky , ale očekává finanční vyrovnání od vinné strany .
sentence #433   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
They are not dealing with buses much, it is more the point system, the maximum speed on the highway and the use of cell phones while driving," says expert Hořín.
REF:
Autobusy ani příliš neřeší , spíš bodový systém , maximální rychlost na dálnici a používání mobilu při řízení , " říká expert Hořín .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Nemají co do činění s autobusy , je to víc bodového systému , maximální rychlost na dálnici a používání mobilních telefonů za jízdy , " říká odborník Hořín .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Nejednají s autobusy mnohem , je to ještě , systém bodu , maximální rychlost na dálnici a používání mobilních telefonů při jednotce , " říká Hořín odborníka .
sentence #436   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
In a letter from the WestLB board of directors to the bank's employees, grand talk is not in short supply.
REF:
Velká slova v dopisu představenstva WestLB zaměstnancům této banky nechybí .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V dopise z WestLB představenstvo banky zaměstnanců , slavnostní řeči není nedostatek .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V dopise z WestLB rady ředitelů zaměstnancům banky velkolepá řeč není v krátké nabídce .
sentence #451   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
As soon as the plans became public, the Hessian state government spoke out against the participation of Helaba.
REF:
Krátce poté , co se plány fúze dostaly na veřejnost , vyslovila se hesenská zemská vláda proti účasti banky Helaba .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jakmile plány se stal veřejným , hesenského vládě vyslovilo proti účasti Helaba .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jakmile se plány staly veřejné , hesenská vláda státu se vyjádřila proti účasti Helaby .
sentence #483   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
The trip is 75 Euros, including a welcoming round of Kaiser beer, brewed according to the Bavarian Purity Law, health insurance, as well as a German-language guide - Marco enrolled in a language course in Frankfurt.
REF:
Cesta stojí 75 euro včetně uvítacího přípitku pivem Kaiser , uvařeným přesně podle bavorského zákona o čistotě piva , zdravotního pojištění a německy mluvícího průvodce - Marco chodil ve Frankfurtu na jazykový kurz .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cesta je 75 eur , včetně uvítací kolo Kaiser pivo , vařené podle bavorského čistota zákona o zdravotním pojištění , jakož i jazykové průvodce - Marco zapsat do jazykových kurzů ve Frankfurtu .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 6,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cesta je , 75 eur , která zahrnují uvítací kolo císaře piva , vařilo podle bavorského čistoty zákona zdravotního pojištění , tak German - language průvodce - Marco zapsal v jazykovém kursu ve Frankfurtu .
sentence #496   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
It's 8.25 Euros per `Maß,' Marco screams.
REF:
Máz stojí 8 euro , 25 centů .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to 25 eur za každý Maß “ , „ Marco výkřiky .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to 8 , 25 eura na ` Maß ' Marco výkřiky .
sentence #498   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -2
SRC:
`Show the security people that we behave!
REF:
" Sekuriťákům ukažte , že se slušně chováme .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Show bezpečnost lidí , kteří měli chovat !
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
` Show zabezpečení lidí , chováme se .
sentence #8   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Stocks in the Asian markets experienced a dramatic drop on Tuesday, even though the indexes ultimately erased a part of the losses during the day.
REF:
Dramatický pád v úterý zažily akcie na burzách v Asii , i když indexy ale v průběhu dne část ztrát nakonec smazaly .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Akcie na asijských trzích došlo k dramatickému poklesu v úterý , přestože indexy nakonec smazala část ztrát během dne .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Akcie na asijských trzích zažily dramatický pokles v úterý , přestože indexy nakonec vymazaly část ztrát během dne .
sentence #16   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
American legislators should quickly return to their negotiations and approve the bill to support the financial system, according to Australian Prime Minister Kevin Rudd.
REF:
Američtí zákonodárci by se podle australského premiéra Kevina Rudda měli urychleně vrátit k jednání a návrh podpory finančního systému schválit .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Američtí zákonodárci by měli rychle vrátit do své jednání a schválila návrh zákona na podporu finančního systému , podle australský premiér Kevin Rudd .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Američtí zákonodárci rychle by se měli vrátit do jejich jednání a měli by schválit zákon podporovat finanční systém podle Australana premiéra ministerské Kevina Rudd .
sentence #40   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Representatives of the legislators met with American Finance Minister Henry Paulson Saturday night in order to give the government fund a final form.
REF:
Zástupci zákonodárců se v noci na neděli setkali s americkým ministrem financí Henrym Paulsonem , aby dali definitivní podobu vládnímu fondu .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zástupci vlády se setkal s americký ministr financí Henry Paulson v sobotu v noci , aby vládní fond konečnou podobu .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zástupci zákonodárců se setkali s Američanem finanční ministra Henryho Paulson sobotní noc , dovnitř dá vládnímu fondu konečný formulář .
sentence #45   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
The global financial crisis is significantly impacting the stock markets, which are dropping sharply.
REF:
Globální finanční krize výrazně dopadá na akciové trhy , které prudce klesají .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Globální finanční krize má výrazný vliv na akciové trhy , které se prudce zhoršil .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Globální finanční krize výrazně ovlivní akciové trhy , které klesají prudce .
sentence #46   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
According to Nevada Democratic senator Harry Reid, that is how that legislators are trying to have Congress to reach a definitive agreement as early as on Sunday.
REF:
Podle nevadského demokratického senátora Harryho Reida se tak zákonodárci snaží o to , aby v Kongresu dospěli k definitivní dohodě ještě v neděli .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
V Nevadě demokratický senátor Harry Reid , to je tak , jak to zákonodárci chtějí mít kongresu dospět k definitivní dohodě již v neděli .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Podle Nevady demokratického Harryho Reida senátora , ten je , se jak zákonodárci snaží mít Kongres dosáhnout konečnou dohodu tak brzy v neděli .
sentence #77   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
While nearly every cell phone can play MP3 files, no MP3 player can make phone calls.
REF:
Zatímco téměř každý mobil umí přehrávat MP3 soubory , žádný MP3 přehrávač nedokáže telefonovat .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Zatímco téměř každý mobil může hrát MP3 soubory , MP3 přehrávač dokáže telefonní hovory .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Zatímco téměř každý mobilní telefon může hrát MP3 soubory , žádný MP3 hráč nemůže být telefonní hovory .
sentence #83   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
However, if your shelves are crowded with art rock, jazz, or blues vinyl records, you are likely at least dreaming of a record player like that.
REF:
Tísní - li se však ve vašich regálech vinyly s art rockem , jazzem či blues , pravděpodobně o takovém gramofonu minimálně sníte .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pokud však vaše regály jsou přeplněny art rock , jazz nebo blues vinylových desek , je pravděpodobné , že alespoň snít o gramofon .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pokud přesto vaše regály jsou tlačeny s uměleckým kamenem , jazzem nebo bluesovými vinylovými záznamy , jste pravděpodobné , alespoň sníš o záznamu hráči takovém .
sentence #94   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
It's a small miracle, as there is no refrigerator that knows how to grill and no television can take pictures.
REF:
Je to malý zázrak , vždyť žádná lednice neumí grilovat a žádná televize nic nevyfotografuje .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Je to malý zázrak , jako je lednice , že ví , jak na grilu a žádná televize může fotit .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Je to malý zázrak , jak není žádná lednička , která ví , aby jak vyslýchal , že a žádná televize nemůže vzít fotky .
sentence #107   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
It's enough to fill the device with music using the USB from the computer.
REF:
Stačí přístroj naplnit hudbou přes USB z počítače .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Je to dost na to , aby zařízení s hudbou pomocí USB z počítače .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Je to dost naplnit zařízení hudbou použitou USB z počítače .
sentence #153   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
It might be missing for a long time.
REF:
Možná nebude chybět dlouho .
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
To může být chybějící na dlouhou dobu .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mohlo by chybět dlouhou dobu .
sentence #240   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Placing the responsibility on the CTO is a rather common trick in telecommunications, through which the OPC can have nothing to do with the whole matter.
REF:
Svalování odpovědnosti na ČTÚ je pak v telekomunikacích poměrně obvyklým trikem , kterým ÚOHS dává od celé záležitosti ruce pryč .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Uvedení odpovědnost na CTO je docela běžný trik v telekomunikacích , přes kterou OPC nemůže mít nic společného s celou záležitost .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Umístit odpovědnost na CTO je dost společný trik v telekomunikacích , kterou OPC nemůže mít nic , dělá s celou věcí .
sentence #290   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
It gained popularity and the people spontaneously took it as their own.
REF:
Získala popularitu a lidé ji spontánně vzali za svou .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Získal popularitu a lidé spontánně vzala za své .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Získalo popularitu a lidé to spontánně vzali svého vlastní .
sentence #292   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
It remained one of the seven state symbols even following the creation of the independent Czech Republic.
REF:
Jedním ze sedmi státních symbolů zůstala i po vzniku samostatné České republiky .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Zbývá jeden ze sedmi státních symbolů i po vytvoření samostatné ČR .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Zůstalo jedno ze sedmi státních symbolů dokonce sledovat vytvoření nezávislé České republiky .
sentence #315   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
This is how the driver checks the validity of the coupons recorded.
REF:
Tím si řidič zkontroluje platnost nahraných kuponů .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
To je jak řidič kontrolu platnosti kupónů zaznamenáno .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to , jak řidič kontroluje platnost kupónů , jsou zaznamenány .
sentence #321   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
This is implicit in a letter stored in the collections of the South Bohemia Research Library.
REF:
Plyne to z dopisu , který je uložen ve sbírkách Jihočeské vědecké knihovny .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to v dopise uložené ve sbírkách jihočeské vědecké knihovně .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to jasné v dopise uloženém ve sbírkách Jižní české výzkumné knihovny .
sentence #339   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
According to him, none of the German prisoners living in Czechoslovakia before the war envisaged being displaced from the republic on the basis of the Beneš Decrees.
REF:
Nikdo z německých zajatců , žijících před válkou v Československu , podle něj nepočítal s tím , že bude na základě Benešových dekretů odsunut z republiky .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Podle něj nikdo z německé zajatce , žijící v Československu před válkou předpokládá budou vytlačeni z republiky na základě dekretů prezidenta Beneše .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Podle něj nikdo z německých vězňů žijících v Československu před válkou nepočítal , byla vyhnána z republiky o základě Beneše Decrees .
sentence #344   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
The office of minister Aleš Řebíček hopes that it will discourage drivers from behaving dangerously behind the wheel.
REF:
Úřad ministra Aleše Řebíčka si od ní slibuje , že odradí řidiče od nebezpečného chování za volantem .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Úřad ministra Aleš Řebíček doufá , že bude odrazovat od nebezpečného chování řidičů za volantem .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Úřad Aleš řebíčku ministra doufá , že odradí řidiče , aby se chovali nebezpečně za volantem .
sentence #390   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
However, the bus can crash or brake sharply even when the steward is handing out coffee or newspapers.
REF:
Autobus však může havarovat , nebo prudce zabrzdit , i ve chvíli , kdy stevard roznáší kávu či noviny .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je však možné havárie autobusu nebo brzdy , ostře , i když stevard rozdává kávu nebo noviny .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přesto autobus přestože může havarovat nebo přestože může brzdit prudce , číšník rozdává , kávu nebo noviny .
sentence #418   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Alexej Litvin, head of Asiana, which operates a fraction of the bus lines that SA does, explained the absence of stewards in his vehicles as due to safety interests.
REF:
Jako zájem o bezpečnost zdůvodnil absenci stevardů ve svých vozech ředitel Asiany Alexej Litvin , jež provozuje zlomek linek v porovnání s SA .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Alexeje Litvin , vedoucí Asiana , která provozuje zlomek autobusových linek , které SA , vysvětlil absenci pořadatelé v jeho vozidla , neboť vzhledem k bezpečnostním zájmům .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Alexej Litvin hlava Asiana , který provozuje zlomek autobusových linek , SA které má , vysvětlila absenci stevardů v jeho vozidlech tak zájmy bezpečnosti .
sentence #421   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Enormous tragedy occurred
REF:
Stala se nesmírná tragédie
MOSES:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Obrovské tragédii
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Obrovská tragédie došla .
sentence #439   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
Generally, the letter suggests, this kind of jointer might provide the pivotal impulse for further concentration in the area of the German state banks, the Landesbanken.
REF:
A vůbec prý může takové spojení být rozhodujícím impulzem k dalším sdružováním v sektoru zemských bank .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Obecně platí , že ten dopis naznačuje , že tento druh jointer mohla poskytnout hlavní impuls pro další koncentraci v oblasti německé státní banky a zemské banky .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Obecně by , dopis navrhuje , tento druh loupáčku mohl poskytovat stěžejní impuls pro další koncentraci v oblasti německých státních bank Landesbanken .
sentence #452   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
The two remaining institutions also proved unable to reach an agreement.
REF:
Ani oba zbylé bankovní domy se tak nespojily .
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zbývající dvě instituce také projevila neschopnost dospět k dohodě .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dvě zbývající instituce se také ukázaly , že dosáhnou dohodu .
sentence #456   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = -1
SRC:
This aside, there seems to be an increasing awareness that a consolidation of the various institutions in the public sector is imperative.
REF:
Zdá se však , že nezávisle na tom uzrává přesvědčení , že sblížení různých bankovních domů veřejnoprávního sektoru je nutností .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Touto stranou , zdá se , že rostoucí povědomí , že konsolidace jednotlivých orgánů ve veřejném sektoru je nezbytný .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Stranou se zdá , že je rostoucí povědomí , že konsolidace různých institucí ve veřejném sektoru je nutná .
sentence #1   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Prague Stock Market falls to minus by the end of the trading day
REF:
Pražská burza se ke konci obchodování propadla do minusu
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Prague Stock market klesá až na minus na konci obchodního dne
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Praha akciový trh klesá na minus konec obchodního dne .
sentence #2   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
After a sharp drop in the morning, the Prague Stock Market corrected its losses.
REF:
Po ranním prudkém propadu pražská burza korigovala ztráty .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Po prudkém pádu ráno pražského akciového trhu korigovala své ztráty .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Po prudkém poklesu do ráno Praha akciový trh opravil jeho ztráty .
sentence #18   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
American stock bloodbath
REF:
Krvavá lázeň amerických akcií
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Americké akcie lázeň
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Americké akciové krveprolití .
sentence #22   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
American stocks suffered a bloodbath on Monday and the major stock indexes registered their greatest fall in more than 20 years.
REF:
Americké akcie v pondělí zažily krvavou lázeň a hlavní akciové indexy zaznamenaly největší pád za více než 20 let .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Americké akcie utrpěly krvavým masakrem v pondělí a hlavních akciových indexů registrovaných jejich největší pokles o více než 20 let .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 6,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Americké akcie utrpěly masakr v pondělí a hlavní indexy akcie zaregistrovaly svůj největší pád ve více než 20 letech .
sentence #29   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But all is not won yet.
REF:
Vyhráno však ještě není .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale ještě není dobojováno .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale všechno není vyhráno ještě .
sentence #101   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
If you occasionally make calls in addition to that, to be on the safe side, get another charger for your workplace - even for more expensive devices.
REF:
Pokud si do toho ještě tu a tam zavoláte , pořiďte si do práce pro jistotu ještě jednu nabíječku - to platí i pro dražší přístroje .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Když občas zavolat k tomu , aby byla v bezpečí , mít další nabíječku na své pracoviště - dokonce i na dražší zařízení .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jestli občas jste hovory navíc toho být na bezpečné straně , má další nabíječku pro vaše pracoviště - dokonce další drahých zařízení .
sentence #113   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Which almost any cell phone is truly able to do.
REF:
Což již dokáže opravdu téměř jakýkoliv mobil .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A téměř každý mobil je skutečně schopen udělat .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kterou téměř každý mobilní telefon skutečně může dělat .
sentence #124   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Most people have their cell phone on them at all times.
REF:
Mobil většina lidí nosí stále u sebe .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Většina lidí má svůj mobil na ně po celou dobu .
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Většiny lidé mají svůj mobilní telefon na nich ve všech časech .
sentence #130   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
For three or four thousand crowns, you can get a very decent walkman.
REF:
Za tři a čtyři tisíce korun již pořídíte velmi slušný walkman .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Za tři nebo čtyři tisíce korun , můžete mít velmi slušné walkman .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Pro tři nebo čtyři tisíc koruny můžete mít velmi slušný walkman .
sentence #135   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
The minimum of functions and similarity in operation to the formerly common cassette recorder or even the record player is apparent.
REF:
Minimum funkcí , podobnost ovládání s dříve běžným kazeťákem nebo třeba gramofonem je zřejmá .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nejmenší z funkce a podoba v transakci dříve společné diktafon nebo dokonce gramofon je zřejmá .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Minimum funkcí a podobnosti v operaci s brzy společným kazetovým magnetofonem nebo dokonce záznamem přehrávačem je zřejmé .
sentence #176   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But as the example of Mobilking in Poland shows, it can be a rather good move and a bet on a novel target group.
REF:
Jak ale ukazuje příklad Mobilkingu v Polsku , může být docela dobrým tahem i sázka na neotřelou cílovou skupinu .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Ale jako příklad Mobilking v Polsku ukazují , že to může být docela dobrý tah a vsadil na novou cílovou skupinu .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Ale příklad Mobilking v Polsko show to může být docela dobrý tah a sázka na novou cílovou skupinu .
sentence #196   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
"At this time, we do not think that there is space for the creation of a full-fledged virtual operator.
REF:
" V tuto chvíli se nedomníváme , že je na českém trhu prostor pro vznik plnohodnotného virtuálního operátora .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" V této chvíli si nemyslíme , že existuje prostor pro vytvoření nefalšovaného virtuálního operátora .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
" Na tuto dobu nemyslíme , že je místo pro vytvoření opeřeného virtuálního operátora .
sentence #199   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Other operators also refer to the specific nature of the Czech market.
REF:
Na specifičnost českého trhu se odvolávají i další operátoři .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ostatní operátoři také odkazují na specifika českého trhu .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jiné subjekty rovněž odkazovat na zvláštní charakter českého trhu .
sentence #200   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
In a rare shared opinion with a statement by O2, T-Mobile spokeswoman Martina Kemrová added: "We have not yet registered a viable and bilaterally advantageous business project that it would be possible to build upon."
REF:
Tisková mluvčí T - Mobilu Martina Kemrová dodává ve vzácné shodě s vyjádřením O2 : " Zatím jsme nezaznamenali žádný životaschopný a oboustranně výhodný obchodní projekt , na kterém by bylo možné dále stavět . "
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 7,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Ve vzácném společné stanovisko k prohlášení mluvčí O2 , t - mobile Martina Kemrová dodal : " máme dosud registrováno životaschopný a oboustranně výhodných podnikatelských projektů , které by bylo možné postavit . "
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 6,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ve vzácném společném stanovisku s prohlášením O2 T - Mobile Martina Kemrová mluvčí dodala : " Ještě jsme nezaregistrovali projekt životaschopného a oboustranně výhodného podniku , že by to bylo možné postavit . "
sentence #205   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
From the perspective of the customers, we consider this to be the most beneficial.
REF:
Právě to považujeme z hlediska zákazníků za nejpřínosnější .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Z pohledu zákazníků , považujeme to za velmi přínosné .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Z pohledu zákazníků považujeme , že to je nejprospěšnější .
sentence #211   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Probably the greatest pressure on the Czech Telecommunication Office was during the time of the creation of U:fon by T-Mobile.
REF:
Asi největší tlak směrem k ČTÚ šel v době vzniku U : fona od společnosti T - Mobile .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Pravděpodobně největší tlak na české telekomunikační úřad byl v době vzniku spojených států : tu T - mobile .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zřejmě největší tlak na Český telekomunikační úřad byl v době vytvoření U : fon T - mobile .
sentence #216   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But considering this approach by the mobile operators, the lack of interest by the Czech regulatory organs is, in fact, startling.
REF:
Vzhledem k tomuto přístupu mobilních operátorů je ale přímo zarážející naprostý nezájem českých regulačních orgánů .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ale vzhledem k tomuto přístupu ze strany mobilních operátorů , nedostatek zájmu české regulační orgány , ve skutečnosti je zarážející .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ale považovat tento přístup mobilních operátorů nedostatek zájmu českých regulačních orgánů je ve skutečnosti překvapivý .
sentence #230   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
None of the operators have a dominant position, and hence none of them have the corresponding increased responsibility for their actions on the market.
REF:
Žádný z operátorů nemá dominantní postavení , tudíž nemá odpovídající zvýšenou zodpovědnost za své jednání na trhu .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Žádný ze subjektů , které zaujímají dominantní postavení , a proto se nikdo z nich odpovídající zvýšené odpovědnosti za své činy na trhu .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Žádný ze subjektů nemá dominantní postavení a tedy žádný z nich , mají , odpovídající zvýšil odpovědnost za jejich akce na trhu .
sentence #255   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
This could be a question of thousands of customers, above all in the case of the three companies mentioned above.
REF:
Zejména v případě tří zmíněných firem může jít o tisícovky zákazníků .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
To může být otázka tisíce zákazníků , především v případě tří výše uvedených společností .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
To by mohlo být otázka tisíců zákazníků všechno v případě tří společností uvedených .
sentence #256   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But at the same time, none of the operators are opposed to such a procedure.
REF:
Žádný z operátorů se přitom takovému postupu nebrání .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale zároveň , žádný z těchto subjektů jsou proti takovému postupu .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale na stejnou dobu žádný ze subjektů není staven k takovému postupu .
sentence #273   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
If the behind-the-scenes information are correct and a virtual operator appears here soon, the Czech mobile market might be set in motion once again.
REF:
Pokud jsou zákulisní informace správné a virtuální operátor se u nás opravdu brzy objeví , český mobilní trh se možná znovu rozhýbe .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Pokud zákulisní informace jsou správné a virtuální operátor se objevuje na českém mobilním trhu , by se daly do pohybu .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Behind - the - scenes informace je správná a virtuální operátor se zdá tady brzy , že by český mobilní trh mohl být nastaven v pohybu ještě znovu .
sentence #282   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Kateřina Kněžínková and Adam Plachetka did the singing.
REF:
Zpěvu se ujali Kateřina Kněžínková a Adam Plachetka .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Kateřina Kněžínková a Adam Plachetka se zpěvem .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Kateřina Kněžínková a Adam Plachetka udělaly zpěv .
sentence #285   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Bělohlávek considers the Czech national song to be one of the most beautiful national anthems.
REF:
Bělohlávek považuje českou národní píseň za jednu z nejkrásnějších hymen .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Bělohlávek za českou národní píseň , která je jedním z nejkrásnějších národní hymny .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Bělohlávek považuje , že česká národní píseň je jedna z nejkrásnějších národních hymen .
sentence #304   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
What do these self-service machines look like?
REF:
Jak takové automaty vypadají ?
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Co tyto samoobslužné automaty vypadat ?
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jako tyto samoobslužné stroje vypadá ?
sentence #318   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Here the information on the validity of their documents will appear on the machine's screen.
REF:
Zde se jim informace o platnosti jejich dokladů zobrazí na displeji přístroje .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Zde informace o platnosti jejich dokumenty , se na stroji .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Tady se informace o platnosti jejich dokumentů objeví na obrazovce počítače .
sentence #340   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
You don't think - you pay!
REF:
Nemyslíš - zaplatíš !
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nemyslíte - zaplaťte !
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nemyslíte - že platíte .
sentence #352   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
You don't think - you pay!
REF:
Nemyslíš - zaplatíš !
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nemyslíte - zaplaťte !
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nemyslíte - že platíte .
sentence #378   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Leaving Golan Heights
REF:
Odchod z Golanských výšin
MOSES:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Opuštění golanských výšin
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Opouští Golanskou výšinu .
sentence #405   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Jaroslav Hořín, an expert on traffic safety for the National Strategy for Traffic Safety (BESIP), does not see any essential problem in the movement of stewards on the buses.
REF:
Expert BESIP na dopravní bezpečnost Jaroslav Hořín v pohybu stevardů na palubě autobusu nevidí zásadní problém .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jaroslav Hořín , odborník na bezpečnost silničního provozu pro národní strategii pro bezpečnost letového provozu ( BESIP ) , nevidí žádný zásadní problém při pohybu pořadatelé na autobusy .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jaroslav Hořín odborník na bezpečnost provozu pro národní strategii na bezpečnost provozu ( BESIP ) nevidí žádný základní problém pohybu stewardů na autobusech .
sentence #412   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Student Agency is the only bus transport provider to offer the steward service.
REF:
Student Agency nabízí služby stevardů jako jediný autobusový dopravce .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Student Agency je jediná autobusové dopravy nabídnout stevard poskytovatele služeb .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Student agentura je jediný poskytovatel dopravy autobusu nabídnout správce službu .
sentence #413   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
It employs nearly two hundred of them.
REF:
Zaměstnává na jich dvě stovky .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zaměstnává téměř dvě stě z nich .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zaměstnávat téměř dva stě jich .
sentence #415   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
"But as soon as I gain the impression that the stewards' job is risky, I will discontinue them.
REF:
" Jakmile ale nabudu dojmu , že je povolání stevardů rizikové , tak je zruším .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Ale jakmile jsem získal dojem , že organizátoři " práce je riskantní , zastavit .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Ale jakmile získávám dojem , že práce správců je riskantní , přeruším s nimi .
sentence #419   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
"We don't have stewardesses, we've been against it from the very beginning.
REF:
" Nemáme stevardky , proti tomu stojíme už od začátku .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Nemáme letušek , jsme proti tomu od samého začátku .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Nemáme letušky , byli jsme proti tomu z velkého začátku .
sentence #441   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
The flagging WestLB is still exposed to tremendous pressure, after all.
REF:
Nestabilní WestLB je totiž stále pod značným tlakem .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Chodbou WestLB je stále vystaven obrovský tlak .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Umdlévající WestLB stále je vystaven obrovskému tlaku po všem .
sentence #446   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
The possible subject is the capital-market business, or parts of it.
REF:
Mohlo by zde jít o obchody na kapitálovém trhu nebo jejich část .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je možné , pokud je na kapitálových trzích , nebo jeho části .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Možný předmět je capital - market obchod nebo části toho .
sentence #448   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
It's not the first time that the name Deka Bank - with its staff of 3000 one of the more significant employers in the financial center of Frankfurt - crops up in the context of a savings banks consolidation.
REF:
O Deka - Bank , která se svými 3000 zaměstnanci patří k důležitějším zaměstnavatelům na finančním trhu ve Frankfurtu , se v souvislosti s konsolidací ve spořitelním sektoru nemluví poprvé .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Není to poprvé , kdy jméno deka bank - se svými zaměstnanci 3000 jednoho z významných zaměstnavatelů ve finančním centru Frankfurt - plodiny v rámci spořitelen konsolidace .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Není to první čas , název Deka banka - s jeho zaměstnancem 3000 jednoho z významnějších zaměstnavatelů ve finančním centru Frankfurtu - se objevuje v kontextu konsolidace bank úspor .
sentence #450   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But in the end, the threesome didn't happen.
REF:
Z tohoto trojspolku nakonec nic nebylo .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nakonec však téměř nic nestalo .
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale v konci se trojka nestála .
sentence #454   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
But deliberations on a jointer between Deka Bank and Landesbanken have continued to rear their heads.
REF:
I přesto se opakovaně objevovaly spekulace o spojení Deka - Bank se zemskými bankami .
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale jednání o jointer mezi deka banky a zemské banky pokračují v týlu hlavy .
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale jednání na loupáčku mezi Dekou bankou a Landesbanken pokračovala , aby postavil jejich hlavy .
sentence #466   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Ultimately, WestLB might also be split up, although, of course, that's not a solution favored at WestLB.
REF:
Vše by též mohlo skončit rozložením WestLB , které si v této instituci samozřejmě nikdo nepřeje .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V konečném důsledku WestLB může být rozdělena , i když , samozřejmě , to není řešení , oblíbené u společnosti WestLB .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nakonec by WestLB také mohl být rozejít , když to samozřejmě není řešení , je upřednostňováno na WestLB .
sentence #479   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Marco, who wears a long coat with fake fur lining and glasses with broad silver earpieces, owns the buses.
REF:
Marcovi , který má na sobě dlouhý kabát s podšívkou z napodobeniny kožešiny a brýle se širokými stříbrnými obroučkami , ty tři autobusy patří .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Marco , který nosí dlouhý kabát s falešnými kožešinové podšívky a brýle s velkými stříbrnými sluchátka , vlastní autobusy .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Marco , který nosí dlouhý plášť falešný , s kožešinou , podšívkou a sklenicemi s širokými stříbrnými sluchátky , vlastnit autobusy .
sentence #486   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Soon all is quiet in the bus, the travelers are asleep.
REF:
Autobus rychle umlká , cestující spí .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Brzy je všude klid , v autobuse , spí .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Brzy všechno je tichá v autobuse , cestující jsou spící .
sentence #493   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 1
SRC:
Second: `When the doors of the beer tent open, you have to run!' Marco shouts into the morning.
REF:
Zadruhé : " Až se otevřou dveře do pivního stanu , utíkejte ! " volá Marco do ranního vzduchu .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Za druhé : " když dveře pivní stan , musíš běžet ! " křičí mi do rána .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Druhé : ` When dveře piva stanu , otevřená musíte běhat , ' Marco křičí do ráno .
sentence #19   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
On Monday the American House of Representatives rejected the plan to support the financial system, into which up to 700 billion dollars (nearly 12 billion Czech crowns) was to be invested.
REF:
Americká Sněmovna reprezentantů v pondělí odmítla plán podpory finančního systému , na který mělo být vynaloženo až 700 miliard dolarů ( téměř 12 bilionů Kč ) .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
V pondělí americká sněmovna reprezentantů odmítli plán na podporu finančního systému , do něhož až 700 miliard dolarů ( téměř 12 miliard korun ) měla být investovány .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
V pondělí Americký dům zástupců odmítl plán podporovat finanční systém , na který až 700 miliard dolarů ( téměř 12 miliard českých korun ) byly , jsou investovány .
sentence #34   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Economists say that the announcement that the bailout plan will be approved should be the first psychological factor significant to the revival of financial markets.
REF:
Podle ekonomů by mělo být oznámení o tom , že ke schválení záchranného plánu dojde , prvním významným psychologickým faktorem pro oživení finančních trhů .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Ekonomové tvrdí , že oznámení , že záchranný plán bude schválen , měl by být první psychologický faktor významný pro oživení finančních trhů .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ekonomové říkají , že by oznámení , že plán sanace bude schválen , mělo být první psychologický faktor významný k oživení finančních trhů .
sentence #50   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
However, the bill will still go through a series of changes.
REF:
Zákon však ještě dozná řady změn .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Návrh zákona však stále ještě projít řadou změn .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přesto Bill stále půjde řadou změn .
sentence #69   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
According to the chief economist of Patria Finance, David Marek, the proposed plan is a good idea, but its realization will be very difficult.
REF:
Navrhovaný plán je podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka dobrým nápadem , velmi obtížná ale bude jeho realizace .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Podle hlavního ekonoma Patria finance Davida Marka , navrhovaný plán je dobrý nápad , ale její realizace bude velmi obtížné .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Podle hlavního ekonoma Patria financí Davidů Marků navrhovaný plán je dobrý nápad , ale jeho realizace bude velmi těžká .
sentence #103   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Another problem arises when recording music on the cell phone.
REF:
Další problém nastává při nahrávání hudby do mobilu .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Další problém nastává , když záznam hudby na mobilní telefon .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Další problém vzniká při kdy záznamu hudby na mobilním telefonu .
sentence #110   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Music players easier to service, cell phones can do more
REF:
Přehrávače se snáze obsluhují , mobily více umějí
MOSES:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Hudba hráči snáze služby mobilní telefony mohou udělat více
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Hudby hráči jednodušší na službu mobilní telefony mohou dělat ještě .
sentence #120   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
This service by itself could be a substantial reason for obtaining a music cell phone.
REF:
Tato služba by již sama o sobě mohla být pádným argumentem pro pořízení hudebního mobilu .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tato služba sama o sobě může být podstatný důvod pro získání hudební mobil .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tato služba tím by mohla být podstatný důvod pro získání hudebního mobilního telefonu .
sentence #128   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
But the greatest advantage of the music cell phones for many people is the price.
REF:
Asi největší výhodou hudebních mobilů bude pro mnohé cena .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale největší výhodou hudební mobily pro mnoho lidí je cena .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale největší výhoda hudebních mobilních telefonů mnoha lidí je cena .
sentence #129   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
The least expensive of them regularly cost less than three thousand crowns.
REF:
Ty nejlevnější stojí běžně pod tři tisíce .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nejlevnější z nich pravidelně stálo méně než tři tisíce korun .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přinejmenším drahé jich pravidelně stala less than tři tisíc korun .
sentence #140   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Be careful, however.
REF:
Dejte si však pozor .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Opatrně , ale . . .
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Buďte opatrní přesto .
sentence #167   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
For that matter, we don't have to go far to find examples.
REF:
Ostatně nemusíme pro příklady chodit příliš daleko .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ostatně , nemusíme chodit daleko .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na tu věc nemusíme jít daleko najít příklady .
sentence #184   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
"We have been talking about the expansion of this successful project, but the negotiations in Czechia don't look very hopeful.
REF:
" O expanzi tohoto úspěšného projektu mluvíme , v Česku ale jednání nevypadají příliš nadějně .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 0
" Už jsme mluvili o rozšíření tohoto úspěšného projektu , ale jednání v Česku nevypadá příliš nadějně .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Mluvili jsme o rozšíření tohoto úspěšného projektu , ale jednání v Česku nevypadají velmi nadějně .
sentence #193   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Perhaps there are better times ahead.
REF:
Možná se tedy blýská na lepší časy .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Možná je lepší časy .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Možná jsou lepší časy vpřed .
sentence #195   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
In the meantime, however, its creation is accompanied by a wall of silence.
REF:
Prozatím ale jeho vznik provází neproniknutelná hradba mlčení .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mezitím však jeho tvorba je doprovázena hradbu mlčení .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Mezitím naopak jeho vytvoření je muset zdí ticha .
sentence #209   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Why, then, make this entrance easy for such a competitor?
REF:
Proč tedy nástup takovému konkurentovi usnadňovat ?
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Proč tedy tento vchod pro takový snadný soupeř ?
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Proč pak je tento vchode jednoduché pro takového konkurenta ?
sentence #226   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
In truth, the shocking element of the whole case is the almost fluid harmony between the three mobile operators that is implicit in their reactions.
REF:
V pravdě šokující na celém případu je až dojemné souznění tří mobilních operátorů , které vyplývá z jejich reakcí .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Po pravdě řečeno , šokující prvkem celého případu je téměř tekutina harmonie mezi tři mobilní operátoři , která je součástí jejich reakce .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ve skutečnosti šokující prvek celého případu je téměř tekutá harmonie mezi třemi mobilními operátory , ta je jasná v jejich reakcích .
sentence #229   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
"The Office did not find any signs of actions violating the rules of competition, and thus has no reason to intervene in any way.
REF:
" Úřad v této věci neshledal známky protisoutěžního jednání , a nemá tedy důvod nějakým způsobem zasahovat .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Úřad nebyly zjištěny žádné známky činnosti porušení pravidel hospodářské soutěže , a proto nemá důvod zasahovat .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Úřad nenašel žádné známky činností , které porušují pravidla soutěže a tak nemá žádný důvod zasahovat do žádného způsobu .
sentence #243   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
The representatives of the OPC must know this very well, but their interests are evidently elsewhere.
REF:
To musí zástupci ÚOHS vědět více než dobře , ale zřejmě jsou jejich zájmy jinde .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zástupci OPC , musí vědět , že to moc dobře , ale jejich zájmy jsou zřejmě někde jinde .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zástupci OPC to musí vědět velmi dobře , ale jejich zájmy jsou zřejmě jinde .
sentence #267   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
The arguments they used were practically identical - a market that was too small, too saturated, problems with the quality of services, etc.
REF:
Jimi používané argumenty byly prakticky totožné - příliš malý , případně příliš saturovaný trh , problémy s kvalitou služeb atd .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Argumenty , které kdysi byly prakticky totožné - trhu , které bylo příliš malé , příliš nasycených , problémy s kvalitou služeb , atd .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Argumenty , které používali , byly prakticky stejné - trh , který příliš malý příliš byl nasycen problémy s kvalitou služeb atd .
sentence #328   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
"We cannot believe that without considering the opinion of a quarter of a million people, you would award this territory to a state foreign to us, which oppresses and oppugns minorities and which has contributed nothing, absolutely nothing, to the victory of the Allies," is written in the letter.
REF:
" Nemůžeme věřit tomu , že byste bez ohledu na názor čtvrt milionu obyvatel přiznal toto území nějakému státu nám cizímu , který utiskuje a vyvrací menšiny a ničím , zhola ničím nepřispěl k vítězství Spojenců , " píše se v dopise .
MOSES:    1-grams: 27,    2-grams: 12,    3-grams: 3,    4-grams: 0
" Nemůžeme věřit , že bez ohledu na mínění o čtvrt milionu lidí , že by udělení tohoto území do stavu nám cizí , které utiskuje a oppugns menšin a která přispěla nic , absolutně nic , k vítězství spojenců , " napsal v dopise .
TECTOMT:    1-grams: 28,    2-grams: 10,    3-grams: 2,    4-grams: 0
" Nemůžeme věřit , že by , aniž považujeme stanovisko čtvrti miliónů lidí , přidělil toto území státu cizímu nám , který utlačuje a oppugns menšiny a který nepřispěl ničím vůbec ničím k vítězství spojenců , " jsou psáni v dopise .
sentence #359   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
The spots were prepared by the agency Euro RSCG.
REF:
Spoty připravovala agentura Euro RSCG .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Skvrny byly připraveny agentura euro RSCG .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Místa byla připravena eurem RSCG agentury .
sentence #373   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
He admitted that the possible restitution would also include East Jerusalem.
REF:
Připustil , že případné navrácení zahrne i východní Jeruzalém .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Připustil , že případné odškodnění by rovněž zahrnovat východního Jeruzaléma .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Připustil , že by možná náhrada také zahrnovala Východní Jeruzalém .
sentence #393   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
The Student Agency coach buses do not have standing room; which the head of the company, Radim Jančura, also confirmed for Aktuálně.cz.
REF:
Dálkové autobusy Student Agency místa pro stání nemají ; což Aktuálně . cz potvrdil i ředitel firmy Radim Jančura .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Student Agency trenér autobusy nemají stání , což šéf společnosti Radim Jančura , potvrdili i pro aktuálně . cz .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Studenti agentury trenéři autobusy nemají stálé místo ; které hlava společnosti Radim Jančura také potvrdila pro Aktuálně . cz .
sentence #417   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
It would also save costs," he says.
REF:
Ušetřilo by to i náklady , " říká .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Také by to ušetřit náklady , " říká .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Také by ušetřilo náklady , " říká .
sentence #438   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
WestLB would contribute to the deal a `bloc of expertise' with sustained earning power, it says.
REF:
WestLB podle dopisu do této transakce vnese " sadu kompetencí " zajišťující dlouhodobě výnosy .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
WestLB přispěje k jednání o " bloku odbornosti " s trvalým vydělat , říká .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
WestLB by přispěl k obchodu ` bloc znalosti ' s trvalou silou výdělku , říká .
sentence #447   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
Of course, as sources in the financial community point out, negotiations have only just begun.
REF:
Rozhovory však teprve začaly , podotýkají finančníci .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Samozřejmě , jako zdrojů ve finančním světě poukazují na skutečnost , že jednání se teprve začíná .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jak kursu zdroje ve finanční společenství poukázat jednání pouze právě začaly .
sentence #487   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 2
SRC:
As they should be - they are going to need their strength.
REF:
Dobře dělají , své síly ještě budou potřebovat .
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jak by měly být - budou potřebovat jejich sílu .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jak by měli být - jdou potřebovat svou sílu .
sentence #27   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The vote on it will take place at the beginning of next week.
REF:
Hlasovat se o něm bude počátkem příštího týdne .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Hlasuje se o to se bude konat na začátku příštího týdne .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Hlas o tom bude mít místo na začátku příštího týdne .
sentence #43   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
It's necessary to continue in the curative plan, but I think we're there," Paulson said.
REF:
Je třeba ještě v ozdravném plánu pokračovat , ale myslím , že jsme tam , " řekl Paulson .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 9,    3-grams: 7,    4-grams: 5
Je nutné pokračovat v léčebný plán , ale myslím , že jsme tady , " řekl Paulson .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Je to nezbytné pokračovat v léčebném plánu , ale že myslím , že jsme tam , " Paulson řekla .
sentence #75   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Razor's edge battle: MP3 players vs. cell phones.
REF:
Souboj na ostří nože : MP3 přehrávače proti mobilům .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
S hranou bitvu : MP3 přehrávače vs . mobilní telefony .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Okraj bitva žiletky : MP3 hráč v . mobilní telefon .
sentence #87   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Two extremes, between which there is enough space for everyone.
REF:
Dva extrémy , mezi kterými je dostatek místa pro každého .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dva póly , mezi nimiž je tu dost místa pro všechny .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dva extrémy mezi kterým jsou dostatečné místo pro všechen .
sentence #183   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
It seems almost certain that if there is to be a virtual operator in Czechia, it won't be Mobilking.
REF:
Zdá se ale téměř jisté , že pokud v Česku nějaký virtuální mobilní operátor bude , nebude to Mobilking .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Zdá se téměř jisté , že mají - li být virtuální operátor v Česku , nebude mobilking .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zdá se téměř jisté , kdyby , je virtuální operátor v Česku , Mobilking .
sentence #207   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Responsible authorities - buddy-buddy with operators
REF:
Odpovědné úřady - s operátory jedna ruka
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Odpovědné orgány - kámoši s operátory
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Příslušné orgány - buddy - buddy se subjekty .
sentence #219   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
But this office has assumed its typical position on this whole issue.
REF:
Ten ale k celé problematice zaujal svůj typický postoj .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ale tento úřad převzal svůj typický postoj k celé této problematiky .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale tento úřad zaujal jeho typický postoj k této celé otázce .
sentence #246   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
These are companies which publish their own price lists for mobile telephone services, which are only partially public.
REF:
Jsou to firmy vydávající vlastní ceníky mobilních telefonních služeb , které jsou ale veřejné jen částečně .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
To jsou společnosti , které zveřejní své ceníky pro mobilní telefonní služby , které jsou jen částečně .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ti jsou společnosti , které publikují jejich vlastní seznamy ceny pro mobilní telefonní služby , které jsou že částečně veřejné .
sentence #247   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
These are usually companies dealing with multilevel marketing.
REF:
Obvykle jde totiž o firmy zabývající se multilevel marketingem .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ty jsou obvykle firmy , zabývající se víceúrovňové marketingové .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ti jsou obvykle společnosti , které se zabývají víceúrovňovým trhem .
sentence #250   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The trick lies in the fact that, in relation to the operator, the company acts like a classic company client who orders a great amount of SIM cards.
REF:
Kouzlo spočívá v tom , že firma vůči operátorovi vystupuje jako klasický firemní zákazník , který objedná velké množství SIM karet .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Trik spočívá v tom , že ve vztahu k subjektu , společnost se chová jako klasický společnost klienta , který nařizuje velké množství Sim karty .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Trik spočívá ve skutečnosti , ve vztahu provozovatele se společnost chová jako klasický klient společnosti , který řídí velké množství SIM karet .
sentence #274   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
If one of the operators permits the creation of a virtual mobile operator, it will be difficult for OPC to be able to remain indifferent to the refusal (discrimination) of further interested parties.
REF:
Pokud některý z operátorů vznik nějakého virtuálního mobilního operátora připustil , jen těžko bude moci ÚOHS zůstat netečný k odmítání ( diskriminaci ) dalších zájemců .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Když jeden z provozovatelů umožňuje vytvoření virtuálního mobilního operátora , bude těžké pro možnost , aby byli schopni zůstat lhostejný k odmítnutí ( diskriminaci ) další zúčastněné strany .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Pokud jeden ze subjektů umožňuje vytvoření virtuálního mobilního operátora , bude to těžké , až OPC může zůstat lhostejné odmítnutí ( diskriminace ) dalších zúčastněných stran .
sentence #281   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Four versions are available - versions with male or female solo vocals, a choral version and an instrumental version.
REF:
K dispozici jsou čtyři verze - s mužským nebo ženským sólovým zpěvem , ve sborovém podání a instrumentální znění .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Čtyři verze jsou k dispozici - verze s mužem nebo ženou sólový zpěv , sborové a instrumentální verze verze .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Čtyři verze jsou dostupné - verze s mužskými nebo ženskými sólovými zpěvy , sborovou verzí a instrumentální verzí .
sentence #289   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The song Kde domov můj (Where is my Country) was heard for the first time in 1834 on the stage of the Estates Theater in the original Czech play Fidlovačka by Josef Kajetán Tyl with the music of František Škroup.
REF:
Píseň Kde domov můj zazněla poprvé v roce 1834 na prknech Stavovského divadla v původní české hře Fidlovačka Josefa Kajetána Tyla doplněné hudbou Františka Škroupa .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 13,    3-grams: 9,    4-grams: 5
Píseň Kde domov můj ( kde je má vlast ) jsem slyšel poprvé v roce 1834 na scéně stavovského divadla v původní české hry , které Fidlovačka Josef Kajetán Tyl s hudbou Františka Škroupa .
TECTOMT:    1-grams: 18,    2-grams: 12,    3-grams: 8,    4-grams: 4
Kde můj domova písně ( kde je moje země ) , byl slyšeno první čas v roce 1834 na pódiu Estates divadla v původní české hře fidlovačka podle Josefa Kajetána Tyla s hudbou Františka Škroupa .
sentence #298   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Beginning yesterday, coupons can also be purchased over the Internet on the web pages of the Transport Company, www.dpp.cz.
REF:
Kupony lze už od včerejška kupovat také přes internet na stránkách Dopravního podniku www . dpp . cz .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Od včerejška , kupóny lze také zakoupit přes internet na webových stránkách dopravní společnosti , WWW . dpp . cz .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Začne včera , kupóny také mohou být zakoupeny přes internet na webových stránkách Dopravní společnosti . dpp . cz www .
sentence #364   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The drivers must be repeatedly reminded of the risk," says Martin Kořán, a transportation psychologist from Na Homolce Hospital.
REF:
Řidiči musí být riziko připomínáno , " říká dopravní psycholog nemocnice Na Homolce Martin Kořán .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Řidiči musí být opakovaně připomněla rizika , " říká Martin tisk , dopravní psycholog z nemocnice na homolce .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Řidiči opakovaně musí být připomenuti riziko , " říká Martina Kořána dopravní psycholog z Homolky nemocnice Nasa .
sentence #391   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The question of whether the bus is equipped with standing room in accordance with its registration plays a role.
REF:
Roli hraje to , zda je autobus podle technického průkazu vybaven místy k stání .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na otázku , zda autobus je vybaven stání v souladu s jeho registraci hraje roli .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jestli otázky autobus je vybaven stálým pokojem s jeho registrací , hraje roli .
sentence #410   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
The transport provider must deal with the safety of the stewards through internal regulations," he says, and he also thinks that from the legal perspective, this issue is unresolved.
REF:
Bezpečnost stevardů musí řešit dopravce interními předpisy , " říká a také míní , z hlediska zákona je problematika nedořešená .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Doprava se musí vypořádat s poskytovatelem bezpečnosti organizátoři prostřednictvím interní předpisy , " říká , a také si myslí , že z právního hlediska , tento problém zůstává nevyřešen .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Poskytovatel dopravy se musí vypořádat s bezpečností správců vnitřními předpisy " říká a také si myslí , že z právního hlediska tento problém je nevyřešený .
sentence #411   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Jančura willing to discontinue services
REF:
Jančura je ochoten služby zrušit
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jančura ochoten přerušit služby
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ochotni Jančury přerušit se službami .
sentence #426   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
"It is not possible to reserve these seats in the coach buses, they are blocked."
REF:
" Tyto místa není u dálkových spojů možné rezervovat , jsou blokována . "
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Není možné , aby rezervy tato sedadla ve voze autobusy , jsou blokovány . "
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Možné rezervě tato místa v trenérech autobusech není blokováno . "
sentence #459   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Should the pressure for more mergers increase, it will by degrees be running out of potential partners.
REF:
Pokud by měl tlak k dalším fúzím narůstat , přichází postupně o možné partnery pro takové spojení .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Měly zvýšit tlak na další fúze , bude postupně se krátí o potenciální partnery .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Měl by tlačit na další zvýšení fúzí , stupně bude utíkat potenciální partneři .
sentence #460   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
In the South, it would merely be a junior partner, although it has to date weathered the financial crisis much better than the institutions in Munich and Stuttgart.
REF:
Na jihu by hrála pouze druhé housle i přesto , že finanční krizi doposud čelí výrazně lépe , než bankovní domy v Mnichově a ve Stuttgartu .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Na jihu , bylo by to pouhé mladšího partnera , ačkoliv má k dnešnímu dni omšelé finanční krize mnohem lépe než instituce v Mnichově a Stuttgartu .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Na Jihu by to pouze bylo mladý partner , přestože má datum počasí finanční krize mnohem lepší než instituce v Mnichově a Stuttgartu .
sentence #469   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
Second Weekend at the `Wiesn' Is Known as `Italian Weekend'
REF:
Druhý víkend Oktoberfestu je znám jako " víkend s Italy "
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Druhý víkend v Wiesn “ je zapsané jako " italský Weekend " .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Druhý víkend na ` Wiesn je známý ` Italian víkend .
sentence #471   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
But this time, he brought along his girlfriend Elena, and that changes everything, he says.
REF:
Ale tentokrát u toho bude Elena jako jeho přítelkyně , a tak prý bude všechno jinak , říká .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tentokrát však , že si přivedl svou přítelkyni Elen , a tím se všechno mění , říká .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale tato doba přinesla jeho přítelkyně Elena a všechno v změnách říkají .
sentence #477   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
In one corner of the parking lot, the South Americans are already singing next to their flag. They were celebrating last night already.
REF:
V jednom rohu parkoviště si tito Jihoameričané zpívají se svou vlajkou , v noci slavili .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
V jednom rohu parkoviště , Jihoameričani jsou již zpíval vedle jejich vlajku . byli slavili včera večer .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
V jednom rohu šarže parkoviště jižní Američané zpívají vedle své vlajky . Oslavovali poslední noc .
sentence #484   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
And with no further ado, the buses head out into the night, on the autostrada leading to `Brennero.'
REF:
Autobusy vyjíždějí do noci , po autostrádě směrem na " Brennero " .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
A bez dalších okolků , autobusy hlavu ven do noci , na autostrada vedoucí k „ Brennero . "
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A s žádnou další Adou autobusy nevyráží do noci na dálnici , která vede k ` Brennero . ' .
sentence #488   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 3
SRC:
They stop in Brixen and in Holzkirchen, where droves of other buses with Italian plates are making a final stop on the Autobahn 8, right before Munich.
REF:
Staví se v Brixenu a v Holzkirchenu , kde si na dálnici číslo 8 kousek před Mnichovem dělá ještě jednu přestávku i spousta dalších autobusů s italskou poznávací značkou .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zastaví se v Brixen a v Holzkirchen , kde stáda další autobusy s italskými desky jsou poslední zastávka na dálnic 8 , těsně před Mnichovem .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zastavují v Brixenu a Holzkirchen kde , davy jiných autobusů s italskými značkami dělají poslední zastávku dálničním 8 před tak Munich .
sentence #38   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
We've resolved our differing opinions on how the package for the stabilization of markets should look," Democrat Nancy Pelosi told Bloomberg.
REF:
Vyřešili jsme naše rozdílné názory ohledně toho , jak vypadat podoba balíčku ke stabilizaci trhu , " uvedla pro agenturu Bloomberg demokratka Nancy Pelosiová .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Musíme vyřešit naše rozdílné názory na to , jak ten balíček pro stabilizaci trhů by mělo vypadat , " řekl demokrat Nancy Pelosi Bloomberg .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Vyřešili jsme svá rozdílná stanoviska , jak by balíček pro stabilizaci trhů vypadal , " demokrat Nancy Pelosi řekla Bloomberg .
sentence #66   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
The plan also includes assistance to homeowners who have problems making their payments.
REF:
Plán počítá také s pomocí pro majitelé domů , kteří mají problémy se splácením .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Plán také zahrnuje pomoc pro vlastníky domů , kteří mají problémy s jejich plateb .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Plán také zahrnuje pomoc majitelé , kteří mají problémy , jsou své platby .
sentence #74   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
The psychological significance of the agreement that the approval will take place is the most important thing at this time," Marek emphasized.
REF:
Ten psychologický význam dohody o tom , že dojde ke schválení , je v tuto chvíli nejdůležitější , " zdůraznil Marek .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Ten psychologický význam dohody , že se bude konat je nejdůležitější v této době , " zdůraznil Marek .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Psychologický význam dohody , že schválení bude mít místo , je nejdůležitější věc na tuto dobu , " zdůraznil Marek .
sentence #78   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
This makes it seem clear that it is better to only buy a phone.
REF:
Z toho se zdá jasné , že je lepší koupit si jen telefon .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
To je zřejmě jasné , že je lepší nakupovat pouze jeden telefon .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je se to zdát jasné , že to je lepší pouze koupit telefon .
sentence #85   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
There are price and qualitative categories here as well.
REF:
I zde existují cenové a kvalitativní kategorie .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Tam jsou cenové a kvalitativní kategorie i tady .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Jsou cena a kvalitativní kategorie tady také také .
sentence #102   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
You won't have this problem with MP3 players, even worse ones last at least 9 straight hours running on one charge.
REF:
U MP3 přehrávačů tento problém mít nebudete , i ty horší vydrží nejméně 9 hodin nepřetržitého provozu na jedno nabití .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nebudeš mít problém s MP3 přehrávače , i horší poslední nejméně 9 hodin na jeden náboj .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nebudete mít tento problém s MP3 hráči i horší poslední alespoň 9 přímých hodin spustí na jednom poplatku .
sentence #114   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
You don't even have to pay too much attention to which music formats the cell phone or music player can handle.
REF:
Nemusíte ani příliš sledovat , jaké hudební formáty mobil nebo přehrávač umí .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ani nemusíme platit příliš mnoho pozornosti , které hudební formáty mobilní telefon nebo hudební přehrávač zvládne .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ani nemusíte věnovat příliš velkou pozornost , na kterou hudba formátuje , buňka telefon nebo hudba Player může zvládnout .
sentence #123   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
It is generally assumed, however, that this very manner of music sales (whether using GSM, the Internet or wireless Internet) will take over the music industry in the future.
REF:
Obecně se však předpokládá , že právě tento způsob prodeje hudby ( přes GSM , internet nebo bezdrátový internet ) do budoucna opanuje hudební průmysl .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 11,    3-grams: 8,    4-grams: 5
Všeobecně se předpokládá , že právě toto chování však hudba prodeje ( ať už prostřednictvím GSM , internet nebo bezdrátový internet ) převezme hudebního průmyslu v budoucnosti .
TECTOMT:    1-grams: 21,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Obecně je předpokládáno přesto , že tento právě způsob prodejů hudby , ( používají GSM , internet nebo bezdrátový internet ) , převezme hudební průmysl v budoucnu .
sentence #160   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
Mobile operators, on the other hand, like to pretend that the Czech market is extremely competitive.
REF:
Mobilní operátoři naopak rádi žehrají na to , že český trh je extrémně konkurenční .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Mobilní operátoři , na druhé straně , jak předstírat , že český trh je vysoce konkurenční .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Mobilní operátoři na druhé straně mít předstírat , že český trh je velmi konkurenceschopný .
sentence #161   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
This is often seconded by the chairman of the Council of the Czech Telecommunications Bureau (CTB) Pavel Dvořák, who in the past has claimed several times that there is no room for another operator in Czechia.
REF:
V tom jim často přizvukuje i předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu ( ČTÚ ) Pavel Dvořák , který se v minulosti několikrát vyjádřil , že pro dalšího operátora v Česku místo není .
MOSES:    1-grams: 19,    2-grams: 10,    3-grams: 5,    4-grams: 3
To je často vyslaný předsedovi rady Českého telekomunikačního úřadu ( CTB ) Pavel Dvořák , který v minulosti již několikrát tvrdil , že neexistuje žádný prostor pro další operátor v Česku .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 9,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Často druhé předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu ( CTB ) Pavla Dvořáka , který v minulosti tvrdil několik časů , že není žádné místo pro dalšího provozovatele v Česku .
sentence #175   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
That's how, for example, Tesco Mobile in Great Britain can offer text messaging for at least fifty percent less than its competitors.
REF:
Tak třeba Tesco Mobile ve Velké Británii nabízí SMS minimálně o polovinu levněji než jeho konkurenti .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tak například Tesco mobile ve velké Británii mohou nabídnout textových zpráv nejméně o padesát procent méně než její konkurenti .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to , jak ku příkladu Tesco mobil Skvěle Británie může nabízet text se zprávou neboť less than jeho konkurenti alespoň padesáti procent .
sentence #227   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
The question as to whether this is really just a coincidence arises entirely by itself.
REF:
Otázka , jestli jde opravdu jen o náhodu , se nabízí zcela sama .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na otázku , zda je to opravdu jen náhoda , vzniká úplně sama .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jestli to hledisko otázky je skutečně , jen náhoda vzniká zcela tím .
sentence #237   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
So in a certain segment, it must necessarily be dominant.
REF:
Takže v určitém segmentu nutně dominantní být musí .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Takže v určitém segmentu , musí nutně být dominantní .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tak v určitém segmentu to nutně musí být dominantní .
sentence #257   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
Namely, they make considerable profits from the activities of these companies and at the same time - unlike the real virtual operators - they do not present any sort of threat to them through their own official marketing.
REF:
Z činnosti těchto firem mají totiž nezanedbatelné zisky a přitom je - na rozdíl od skutečných virtuálních operátorů - nijak neohrožují vlastním oficiálním marketingem .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Konkrétně , mají značný zisk z činnosti těchto společností a zároveň - na rozdíl od skutečných virtuálních operátorů - nepředstavují žádnou hrozbu , která je prostřednictvím své oficiální uvedení na trh .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 7,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Konkrétně jim dělají značné zisky z činností těchto společností a ve stejné době - na rozdíl od skutečných virtuálních operátorů - nepředstavovat jakýkoli druh hrozby svůj vlastní marketing úředníka .
sentence #271   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
Based on our experience, we cannot get rid of the impression that the lack of clarity in competencies in these cases suits them very well.
REF:
Z našich zkušeností se nemůžeme zbavit dojmu , že nejasnost v kompetencích se jim v těchto případech více než hodí .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Na základě našich zkušeností , nemůžeme se zbavit dojmu , že nejasnosti ve schopnosti v těchto případech velmi dobře hodí .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je založena na naší zkušenosti , nemůžeme mít , zbavíme se dojmu , nedostatek jasnosti v kompetencích v těchto případech se jim hodí velmi dobře .
sentence #275   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
And we might stop making calls that are more expensive than in the rest of Europe.
REF:
A my třeba přestaneme volat dráž než ve zbytku Evropy .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
A možná se z výzvy , které jsou dražší než ve zbytku Evropy .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
A mohli bychom přestat být volání , která jsou dražší potom ve zbytku Evropy .
sentence #288   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
The Czech national anthem will celebrate its 175th anniversary next year.
REF:
Česká státní hymna v příštím roce oslaví 175 . výročí .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
České národní hymny , oslaví své 175 . výročí v příštím roce .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Česká národní hymna oslaví jeho 175 . výročí příští rok .
sentence #307   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
Coupon checked by self-service machine instead of driver
REF:
Kupon zkontroluje místo řidiče automat
MOSES:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kupon kontrolována samoobslužné stroj místo řidiče .
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kupón zkontroloval samoobslužný stroj spíše ovladače .
sentence #320   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
Sudeten Germans requested that the Šumava region be incorporated into the United States in 1945.
REF:
Sudetští Němci v roce 1945 žádali o začlenění Šumavy ke Spojeným státům .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
František Oldřich Kinský požadoval , aby šumavském regionu bude začleněna do spojených států v roce 1945 .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Sudety Němci požadovali , aby Šumava region byl začleněn do Spojených států do roku 1945 .
sentence #365   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
And that's why information campaigns in the press and mainly negative advertising are necessary, the psychologist believes.
REF:
A proto jsou potřeba informační kampaně v tisku a hlavně negativní reklamy , míní psycholog .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 7,    3-grams: 6,    4-grams: 5
A to je důvod , proč informační kampaně v tisku a hlavně negativní reklamy jsou nezbytné , psycholog věří .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 5,    4-grams: 4
A je to , proč informační kampaně v tisku a hlavně negativní reklamní jsou nezbytné , psycholog věří .
sentence #397   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
"There is no straightforward legal interpretation of the steward - no legal enactments deal with this role.
REF:
" Neexistuje jednoznačný právní výklad role stevarda - žádný právní předpisy tuto roli neřeší .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Neexistuje žádný přímý právní výklad správce - žádný právní závěrečná řešení této úlohy .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Není žádný přímočarý právní výklad správce - žádné právní předpisy se nezabývají s touto rolí .
sentence #470   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
For Elena it's the first time, for Luca it's the third or fourth already.
REF:
Pro Elenu je to poprvé , pro Lucu potřetí nebo počtvrté .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Pro děti je to poprvé , neboť Luca je třetí nebo čtvrtý .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pro Elena to je první čas , pro Lukáše to je třetí nebo čtvrté už .
sentence #494   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 4
SRC:
`Run!' Run and man the seats in the rear part of the tent.
REF:
" Běžte ! " Běžte a obsaďte místa v zadní části stanu .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
" Utíkej ! " utíkej a muž sedící v zadní části stanu .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
` Run ' spuštění a muž míst v zadní části stanu .
sentence #5   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
This time the fall in stocks on Wall Street is responsible for the drop.
REF:
Tentokrát za poklesem stojí propad akcií na Wall Street .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Tentokrát pokles akcií na Wall Street je zodpovědný za pokles .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tato doba pádu akcií na Wall street je zodpovědná za pokles .
sentence #14   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
Despite the fact that it is a part of China, Hong Kong determines its currency policy separately, that is, without being dependent on the Chinese Central Bank.
REF:
Hongkong , přestože je součástí Číny , si měnovou politiku určuje samostatně , tedy bez závislosti na čínské centrální bance .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Navzdory skutečnosti , že je to součástí Číny , Hongkongu , určuje svou měnovou politiku odděleně , to je , aniž bychom byli závislí na čínské centrální banky .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Skutečnost , že to je součást Číny , Hong Kong určuje jeho politiku měny odděleně , je to , aniž je závislá na Čínské centrální bance .
sentence #39   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
According to her, the final vote could take place as early as Sunday.
REF:
Podle ní by mohlo ke konečnému hlasování dojít ještě v neděli .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Podle ní , konečné hlasování by mohlo dojít již v neděli .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Podle ní by konečné hlasování mohlo brát místo tak brzy jako neděle .
sentence #80   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
The choice depends entirely on the manner of use and demands of the future owner.
REF:
Volba zcela závisí na způsobu používání a nárocích budoucího majitele .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Volba závisí na způsobu použití a požadavků budoucího majitele .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Volba závisí zcela na způsobu použití a požadavků budoucího vlastníka .
sentence #84   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
It's the same with music on trips, that is, compressed music, simply put, MP3 music.
REF:
Stejné je to s hudbou na cestách , tedy hudbou komprimovanou , zjednodušeně - hudbou v MP3 .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Stejné je to s hudbou na výlety , to je , muzika , jednoduše řečeno , MP3 hudbu .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Je to , stejné s hudbou na cestách to je , je komprimována hudba , jednoduše je dána , MP3 hudba .
sentence #119   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
All you have to do to buy a song or album is visit the pages of the given operator (or another provider) using mobile Internet.
REF:
Stačí přes mobilní internet navštívit příslušné stránky operátora ( či jiného poskytovatele ) a písničku či album si zakoupit .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Stačí si koupit nějakou písničku nebo album je navštívit stránky daného subjektu ( nebo jiného poskytovatele ) pomocí mobilního internetu .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Všechna , kupujete , píseň nebo album je , navštíví stránky daného provozovatele ( nebo jiného zprostředkovatele ) použitého mobilní internet .
sentence #136   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
There is no threat of a clash in the form of mobile Internet turned on by accident and the resulting enormous bill for data transmission.
REF:
Nehrozí kolize v podobě omylem zapnutého mobilního internetu a následně obřího účtu za přenos dat .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nehrozí žádný střet v podobě mobilní internet se náhodou a z toho vyplývající obrovský účet pro přenos dat .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Není žádná hrozba střetu ve formě mobilního internetu , která je zapnut nehodou a vyplývajícím obrovským Billem pro přenos údajů .
sentence #173   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
That is, they do not carry the relatively high costs of construction, operation and maintenance of a mobile network.
REF:
Nenesou s sebou totiž relativně vysoké náklady na stavbu , provoz a údržbu mobilní sítě .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 9,    3-grams: 7,    4-grams: 5
To znamená , že nemají na relativně vysoké náklady na výstavbu , provoz a údržbu mobilní sítě .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Je to , nenesou poměrně vysoké náklady na výstavbu , provoz a údržbu mobilní sítě .
sentence #177   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
That is, this operator is specifically oriented toward men.
REF:
Tento operátor se totiž zaměřuje specificky na muže .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
To je , to je specificky orientované na muže .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tento provozovatel konkrétně je orientováno k mužům .
sentence #181   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
In addition, it's relatively saturated from the perspective of the offer of services."
REF:
Navíc je z hlediska nabídky služeb relativně saturovaný . "
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Navíc je to relativně nasycené z hlediska nabídky . "
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Navíc poměrně bylo nasyceno z pohledu nabídky služeb . "
sentence #238   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
But even if we did not consider this argument, for the OPC it could be at least alarming that the three mobile operators are proceeding in a strikingly similar manner.
REF:
I kdybychom ale tuto argumentaci nepřipustili , pro ÚOHS by mělo být minimálně varující , že tři mobilní operátoři postupují nápadně podobně .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Ale i kdyby nás ani nenapadlo , že by tento argument pro OPC mohlo být přinejmenším znepokojivé , že tři mobilní operátoři jsou řízení v nápadně podobným způsobem .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ale i když jsme nepovažovali tento argument , pro OPC by to mohlo být alespoň znepokojivé , že tři mobilní provozovatelé pokračují v nápadně podobném způsobu .
sentence #254   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
But it is highly unlikely that activities like this would not be reported to the responsible people from the mobile operators.
REF:
Je ale dost nepravděpodobné , že by se podobná činnost k odpovědným lidem z mobilních operátorů nedonesla .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Ale je velmi nepravděpodobné , že by se této činnosti , jako je třeba hlásit zodpovědní lidé z mobilních operátorů .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ale je to vysoce nepravděpodobné , že by činnosti nebyly hlášeny odpovědným lidem mobilních operátorů .
sentence #261   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
In addition, another question for the OPC arises.
REF:
Navíc se otevírá další otázka pro ÚOHS .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Navíc další otázka pro možnost vzniku .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Navíc jiná otázka na OPC vzniká .
sentence #309   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
All you have to do is insert the Opencard chip card, and the pre-paid card is automatically added to it.
REF:
Stačí do nich zasunout čipovou kartu Opencard a dříve zaplacený kupon se na ni sám nahraje .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Všechno , co musíte udělat , je vložit na čipovou kartu Opencard a předplacené karty je automaticky .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Všechno , musíte udělat , je , vložíte Opencard čipovou kartu a placená karta automaticky je přidána do toho .
sentence #316   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
"If the traveller needs to confirm the validity of the coupons recorded, there is nothing easier than requesting this information from the driver," Drápal added.
REF:
" Pokud si potřebuje cestující ověřit platnost nahraných kuponů , není nic snazšího než požádat řidiče o tyto informace , " doplnil Drápal .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 2
" Pokud cestující musí potvrdit platnost kupónů zaznamenáno , není nic snazšího než požadující tuto informaci od řidiče , " dodal Drápal .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Pokud cestující potřebuje potvrdit platnost kupónů zaznamenaných , není nic snazší než žádost o tuto informaci řidiče , " dodal Drápal .
sentence #331   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
Though the text of the letter may sound a bit naïve given the contemporary knowledge of post-war history, according to some witnesses it appropriately sketches the expectations of the Sudeten Germans at that time.
REF:
Ačkoliv text dopisu může při dnešních znalostech poválečných dějin znít trochu naivně , podle některých pamětníků vhodně dokresluje tehdejší očekávání sudetských Němců .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Ačkoliv znění dopisu může znít trochu naivní , vzhledem k současné znalosti o poválečné historii , podle některých svědků ji náležitě náčrty očekávání sudetských Němců .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Když text dopisu může znít trochu naivní , je mít současnou znalost poválečné historie , podle některých svědků náležitě kreslí očekávání Sudet Němců v té době .
sentence #342   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
The most expensive action aimed at safety on the roads in Czech history.
REF:
Nejdražší akce zaměřená na bezpečnost na silnicích v českých dějinách .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 6,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Nejnákladnější akce zaměřená na bezpečnost na silnicích v české historii .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Nejdražší akce zaměřila na bezpečnost na silnicích v české historii .
sentence #356   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
The spots will "haunt" the viewers until 2010.
REF:
Diváky budou spoty " strašit " do roku 2010 .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Vybrali si " strašit " diváky až do roku 2010 .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Místa " budou strašit " diváky do roku 2010 .
sentence #362   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
The sugar for them is, for example, when they run a red light, they save time.
REF:
Cukr pro ně je to , že když například jedou na červenou , tak ušetří čas .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Cukr je pro ně , když například jezdí na červenou , ušetří čas .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Cukr pro ně je pro příklad , kdy vedou červené světlo , šetří čas .
sentence #372   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
"We will keep a certain percentage of these territories, but we will have to cede a similar percentage (of Israeli territory) to the Palestinians, because there will be no peace if we don't do that," he added.
REF:
" Ponecháme si jisté procento těchto území , ale Palestincům budeme muset postoupit podobné procento ( území izraelského ) , protože bez toho mír nebude , " dodal .
MOSES:    1-grams: 22,    2-grams: 12,    3-grams: 8,    4-grams: 5
" Budeme se držet určité procento z těchto území , ale budeme muset postoupit podobné procento ( izraelské území ) s Palestinci , protože tam nezavládne mír , pokud to neuděláme , " dodal .
TECTOMT:    1-grams: 23,    2-grams: 10,    3-grams: 6,    4-grams: 3
" Budeme určité procento těchto území , ale budeme muset postoupit podobný podíl ( izraelského území ) Palestincům , protože nebude žádný mír , pokud to neuděláme , " dodal .
sentence #374   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
"Whoever wants to be safe in Jerusalem and above all does not want tractors or bulldozers to run over his or her legs, like what happened to one of my best friends, will have to give up a part of Jerusalem," Olmert noted in reference to two attacks in the city in July, during which several people were killed and tens injured.
REF:
" Ten , kdo chce bezpečnost v Jeruzalémě a zejména nechce , aby mu traktory nebo buldozery přejely nohy , jako se to přihodilo jednomu z mých nejlepších přátel , bude se muset vzdát částí Jeruzaléma , " poznamenal Olmert v narážce na dva červencové útoky ve městě , při nichž bylo několik lidí zabito a desítky osob byly zraněny .
MOSES:    1-grams: 44,    2-grams: 23,    3-grams: 11,    4-grams: 5
" Kdo chce být v bezpečí v Jeruzalémě a především nechce traktory nebo buldozery , aby jeho či její nohy , jako to , co se stalo s jedním z mých nejlepších přátel , bude muset vzdát části Jeruzaléma , " poznamenal Olmert s odkazem na dva útoky ve městě v červenci , při němž zabili několik lidí a desítky zraněných .
TECTOMT:    1-grams: 43,    2-grams: 20,    3-grams: 10,    4-grams: 5
" Kdo se , chce , aby byl bezpečná v Jeruzalémě a všechno nechce traktory nebo buldozery , aby přejely jeho nebo její nohy , jako se co stalo jednomu z mých nejlepších přátel , bude muset vzdát část Jeruzaléma , " Olmert uvedl v odkazu ke dvěma útokům v městě července , během jehož několik lidí byl zabit a desítky které zranily .
sentence #383   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
They will have to give up their current relationship with Iran; they will have to give up their relationship to the (Shi-ite movement) Hezbollah; they will have to give up the ongoing support they provide to the terrorism of the (Shi-ite movement) Hamas, (the terrorist network) Al-Qaeda and the jihad (holy war) in Iraq," the prime minister specified.
REF:
Budou se muset vzdát svého současného vztahu k Íránu ; budou se muset vzdát svého vztahu k ( šíitskému hnutí ) Hizballáhu ; budou se muset vzdát trvalé podpory , kterou poskytují terorismu ( šíitského hnutí ) Hamásu , ( teroristické sítě ) Al - Kajdy i džihádu ( svaté války ) v Iráku , " upřesnil premiér .
MOSES:    1-grams: 45,    2-grams: 25,    3-grams: 16,    4-grams: 10
Budou se muset vzdát své vztahy s Íránem , budou se muset vzdát svého vztahu k ( shi - ite hnutí Hizballáh ) , budou se muset vzdát pokračující podporu poskytují k terorismu ( shi - ite hnutí Hamas ) , ( teroristické sítě Al - Káida ) a džihádu ( svaté válce ) v Iráku , " řekl premiér .
TECTOMT:    1-grams: 45,    2-grams: 23,    3-grams: 14,    4-grams: 9
Budou se muset vzdát svého aktuálního vztahu s Íránem ; budou se muset vzdát svého vztahu Hizballáhu ( Shi - ite pohybu ) ; budou se muset vzdát průběžné podpory , poskytují terorismu Hamase ( Shi - ite pohybu ) , Al - Qaeda a ( teroristické sítě ) džihádu ( svatého válečného ) v Iráku " první premiér , je zadán .
sentence #416   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
Passengers can get coffee and newspapers when boarding.
REF:
Kávu a noviny mohou cestující dostat při nástupu .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cestující si mohou dát kávu a noviny při nástupu .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Cestující mohou mít kávu a noviny kdy paluba .
sentence #443   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
But talks of some type of jointer between Deka Bank, which savings bank clients are familiar with due to its investment funds, and WestLB have been making the rounds for some time now - even in Frankfurt.
REF:
O spojení mezi Deka - Bank , kterou zákazníci spořitelen znají pro její investiční fondy , a WestLB , ať bude jakéhokoli druhu , se nicméně mluví už delší dobu - i na frankfurtské straně .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale mluví o nějaký druh jointer mezi deka bank , které spořitelna klientům jsou obeznámeni se vzhledem ke své investiční fondy a společnosti byly tak okolo nějaký čas - i ve Frankfurtu .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale rozhovory o nějakém typu loupáčku mezi Dekou bankou , která bankovní klienti spořitelen je známá with důvod svých investičních fondů a WestLB byly kola nějaký čas teď - v dokonce Frankfurtu .
sentence #464   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
On the other stands the question in how far the institutions' different business models are compatible with another.
REF:
Na druhé straně jde o otázku , jak moc spolu ladí obchodní modely jednotlivých institucí .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Na druhé straně stojí otázka , jak daleko orgánů různé obchodní modely jsou slučitelné s jinou .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Druhá stojí otázka jak daleko , různé obchodní modely institucí jsou , kompatibilní s dalším .
sentence #480   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
They have been making trips to the Oktoberfest for five years now, three of them this year alone.
REF:
pět let s nimi jezdí na Oktoberfest , jen v letošním roce pořádá tři výpravy .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tak třeba výlety na Oktoberfest již pět let , tři z nich letos .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Byli výlety v Oktoberfestu pro pět roků už tři z nich těchto rok sami .
sentence #481   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 5
SRC:
They travel at night, spend the day at the `Wiesn' and head back home again at 10:30 PM.
REF:
V noci tam , přes den mezi stánky s pivem , ve 22 . 30 odjezd zpět .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cestují v noci , přes den " Wiesn " a vrátit se domů v 10 : 30 .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Cestují na noc , tráví den v ` Wiesn a míří zpátky domů zase na 10 : 30 PM .
sentence #71   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
This will determine how the financial sector and the cabinet will divide the losses amongst themselves," Marek told the server iHNed.cz this week.
REF:
To bude určující pro to , jak si mezi sebe rozdělí ztráty finanční sektor a vláda , " řekl tento týden pro server iHNed . cz Marek .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 10,    3-grams: 3,    4-grams: 1
To bude určovat , jak finanční sektor a vláda rozdělí ztráty mezi sebou , " řekl Marek serveru ihned . cz tento týden .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Určí , jak finanční sektor a vláda rozdělí , Ztráty mezi sebou " Marek řekly serveru iHNed . cz tento týden .
sentence #81   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
It is not likely that you will get a top-of-the-line expensive record player in order to listen to the newest album by Maxim Turbulenc.
REF:
Asi těžko si domů pořídíte špičkový drahý gramofon , abyste na něm poslouchali nejnovější album Maxim Turbulenc .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je pravděpodobné , že budete mít špičkového drahé gramofon , aby vyslechl jeho nejnovější album od Maxim Turbulenc .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Není to pravděpodobné , že dostanete top - of - the - line drahého záznam hráče dovnitř poslouchat nejnovější album Maximem Turbulenc .
sentence #106   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
For the music players, with some exceptions (iPod), you don't need any special software.
REF:
U přehrávačů až na výjimky ( iPod ) žádný speciální software nepotřebujete .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Pro hudební přehrávače , s některými výjimkami ( iPod ) , nepotřebujete žádné speciální software .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Hudeb hráčů s některými výjimkami ( ipod ) nepotřebujete nějaký zvláštní software .
sentence #133   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
The advantage of the music players, on the other hand, is, among other reasons, that they are easy to operate.
REF:
Výhodou přehrávačů zase je mimo jiné snadná obsluha .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Výhodou této hudby hráči , na druhé straně , je mimo jiné důvody , které jsou snadno ovladatelný .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Výhoda hudeb hráčů na druhé straně je mezi jinými důvody , že jsou snadní fungovat .
sentence #179   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
It is hard to say if a concept similar to the one in Poland could catch on here.
REF:
Těžko říci , jestli by se podobný koncept jako v Polsku mohl chytit i u nás .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
To je těžké říct , jestli je pojem podobné tomu v Polsku mohl chytit .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to těžké říci , kdyby koncepce podobná tomu v Polsku mohla chytit tady .
sentence #194   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
On the basis of unofficial information, it looks like we can expect the first virtual operator as early as the end of this year.
REF:
Z neoficiálních informací se zdá , že prvního virtuálního operátora bychom se měli dočkat možná už do konce roku .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na základě neoficiálních informací , vypadá to , že můžeme očekávat první virtuální operátor již koncem tohoto roku .
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na základě neoficiální informace vypadá , jako můžeme očekávat první virtuální operátor stejně brzy jako konec tohoto roku .
sentence #251   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
As a significant client, it then gets special price offers (and other types of offers).
REF:
Jako významný zákazník pak dostane speciální cenové ( a další ) nabídky .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Jako významný klient , pak dostane speciální cenové nabídky ( a jiné druhy nabídek ) .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jako významný klient pak speciální cenové nabídky ( a jiných typů nabídek ) .
sentence #263   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
It must be added that the OPC has rather considerable power to uncover such activities, and if it does not wish to, it does not have to be satisfied with operators' claims that they have no idea about any such thing and that their trading conditions prohibit it.
REF:
Nutno dodat , že ÚOHS k odhalení podobné činnosti poměrně silné pravomoci , a pokud nebude chtít , nemusí se spokojit s vysvětlením operátorů , že o ničem takovém nemají tušení a jejich obchodní podmínky to zakazují .
MOSES:    1-grams: 24,    2-grams: 8,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Je nutno dodat , že OPC dosti značnou energii na odhalení takových činností , a když se nechce , nemusí to být spokojen s provozovateli , " tvrdí , že nemají žádnou představu o tom , že každá taková věc a že jejich obchodní podmínky zakázat .
TECTOMT:    1-grams: 22,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Musí být přidáno , že OPC dost značnou sílu odhalit takové činnosti a pokud nechce , nemá , je přesvědčeno s tvrzeními provozovatelů , mají to tušení o jakékoli takové věci a že že to jejich obchodní podmínky zakazují .
sentence #322   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
If we cannot be a part of Germany or Austria, we wish at least to live under the patronage of the United States.
REF:
Když nemůžeme být součástí Německa či Rakouska , chceme žít alespoň pod patronací Spojených států amerických .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Pokud nemůžeme být součástí Německa nebo Rakouska , chceme alespoň žít pod patronací spojených států .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Když nemůžeme být součást Německa nebo Rakouska , přejeme si alespoň žít pod ochranou Spojených států .
sentence #330   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
If the president of the USA were to supposedly have doubts about the persuasion of the Šumava Germans, it would be enough to organize a referendum in the Šumava region on whether its inhabitants want to become a part of the USA or live under the patronage of the United States.
REF:
Pokud by prezident USA údajně pochyboval o smýšlení šumavských Němců , stačilo , aby v šumavské župě uspořádal referendum o tom , zda se její obyvatelé chtějí stát součástí USA či žít pod patronací Spojených států .
MOSES:    1-grams: 25,    2-grams: 10,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Jestliže prezident USA se údajně mít pochybnosti o přesvědčování na Šumavě Němce , to by stačilo k organizování referenda v šumavském regionu o tom , zda obyvatelé chtějí , aby se stal součástí USA nebo žít pod patronací spojených států .
TECTOMT:    1-grams: 24,    2-grams: 8,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Pokud prezident USA byl údajně mít pochybnosti o přesvědčování Šumava Němců , bylo by to dost uspořádat referendum v Šumava regionu , zda jeho obyvatelé chtějí , aby se stali součástí USA nebo aby žil pod ochranou Spojených států .
sentence #345   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
The 150-million-crown campaign will appear on television, on the radio, in cinemas, on the Internet, but also on flyers.
REF:
Kampaň za 150 milionů se objeví v televizi , rádiu , kině , na internetu , ale i na letácích .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Ten 150 - million - crown kampaň bude vystupovat v televizi , v rádiu , v kinech , na internetu , ale také na letáky .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
150 - million - crown kampaň se objeví na televizi na rádiu v kinech na internetu , ale také letácích .
sentence #444   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
Presenting the report on the first two quarters in late August, Deka Bank head Franz Waas said a fusion between the institute on Mainzer Landstrasse and a Landesbank, such as Hesse and Thuringia's Helaba or WestLB, made little sense to him.
REF:
Šéf Deka - Bank Franz Waas se při prezentaci půlročních výsledků hospodaření na konci srpna nechal slyšet , že ve fúzi svého bankovního domu z Mainzer Landstraße s některou ze zemských bank , jako například s bankou Helaba nebo WestLB , nevidí smysl .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Předložení zprávy o prvních dvou čtvrtletích koncem srpna , deka banky Franz Waas uvedla , že fúze mezi ústavem na Mainzer Landstrasse a zemské banky , jako např . Hesse a Durynska Helaba nebo WestLB , trochu si s ním .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Předloží zprávu o prvních dvou čtvrtletích v pozdě srpnu , řekla Deka Bank Franz Waas hlavy , že fúze mezi ústavem na Mainzeru Landstrasse a Landesbank Hesse a Durynsko Helaba nebo WestLB byla malý smysl v něm .
sentence #500   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 6
SRC:
Third: `Be back here tonight at 10:30 sharp!' Understood?
REF:
Zatřetí : " Dnes večer přesně v půl jedenácté buďte zase tady ! " Rozumíte ?
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Za třetí : " vrať se tady dnes v 10 : 30 ostrý ! " rozumím ?
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Third : ` Be zpátky tady noc na 10 : 30 ostrý ' vyrozuměl ?
sentence #118   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Better cell phones, at the same time, enable the purchase of music on-line.
REF:
Lepší mobily rovněž umožňují například nákup hudby on - line .
MOSES:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Lepší mobilní telefony , a zároveň umožnit nákup hudbu on - line .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Lepší mobilní telefony ve stejné době umožňují , line nákupu hudby .
sentence #134   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Anyone can handle the operation of the simplest - not necessarily the most inexpensive (see our selection) - music players.
REF:
Ty nejjednodušší - nikoliv nutně nejlevnější ( viz náš výběr ) - přehrávače zvládne ovládat opravdu každý .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Každý může zvládnout provoz nejjednodušší - nutně velmi levné ( viz náš výběr ) - hudba hráčů .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Někdo může zvládnout operaci nejjednodušší - ne nutně nejnedražší ( vidí náš výběr ) - hudby Player .
sentence #147   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Sony Ericsson, whose cell phones from the walkman series have the same user interface as the MP3 players sold separately, is the most advanced in the field.
REF:
Nejdále je v oboru Sony Ericsson , jehož mobily z řady walkman mají totožné uživatelské rozhraní jako samostatně prodávané MP3 přehrávače .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Sony Ericsson , jehož mobilní telefony ze série walkman , mají stejné uživatelské rozhraní jako MP3 přehrávače prodává samostatně , je nejlepší v oboru .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Son Ericsson , jehož mobilní telefony z řady walkmana mají stejné uživatelské rozhraní jako MP3 hráči prodaní samostatně , je nejpokročilejší v oblasti .
sentence #171   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
The advantage of the virtual operators is the opportunity to concentrate on a much more specific target group.
REF:
Výhodou virtuálních operátorů je možnost soustředit se na mnohem konkrétnější cílovou skupinu .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Výhodou této virtuální operátory je možnost soustředit se na mnohem více konkrétní cílové skupiny .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Výhoda virtuálních subjektů se je příležitost soustředit na mnohem specifičtější cílovou skupinu .
sentence #186   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
She also confirmed indirectly that the current mobile operators in Czechia are definitely not inclined toward this idea.
REF:
Nepřímo tak potvrdila , že stávající mobilní operátoři v Česku této myšlence rozhodně nakloněni nejsou .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Ona také nepřímo potvrdil , že stávající mobilní operátoři v Česku skutečně není nakloněn k této myšlence .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Také potvrdila nepřímo , že současní mobilní operátoři v Česku určitě nejsou přikláněni k této myšlence .
sentence #201   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
And she added: "No virtual operator is likely to appear in the T-Mobile network by the end of the year.
REF:
A dodává : " V síti T - Mobilu se do konce roku těžko nějaký virtuální operátor objeví .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 0
A dodala : " ne virtuální operátor se pravděpodobně objeví v síti T - mobile do konce roku .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A dodala : " Žádný virtuální operátor není pravděpodobný , že se objeví v T - Mobile síti konec roku .
sentence #287   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
"From the beginning, with both of them and also with the chorus, I tried to make sure that they had clear articulation, so that the text could be understood well, so that they were in harmony," he said.
REF:
" Od začátku jsem se u obou a potom také se sborem snažil dbát , aby měli jasnou dikci , aby bylo textu dobře rozumět , aby souzněli , " uvedl .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 7,    3-grams: 2,    4-grams: 0
" Od začátku , s oběma a také se sborem , snažil jsem se ujistit , že mají jasnou definici , tak , že text může být chápán tak , aby byly v rovnováze , " řekl .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Ze začátku s oba jejich a také sborem jsem se snažil být jisté , že měli jasný kloub tak , aby text mohl být pochopen dobře , tak , aby byli v souladu , " řekl .
sentence #329   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
The reason why the authors could not sign their names was the supposed fear of revenge by the "Czech oppressors".
REF:
Důvodem , proč se autoři nemohou podepsat , je údajně obava z pomstychtivosti " českých utlačovatelů " .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Důvodem , proč se autoři nemohli jejich jména jsem měl strach z pomsty za " českého utlačovatelům " .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Důvod , proč by autoři nemohli podepsat svá jména , byl , jsou předpokládána , strach z pomsty " českými tyrany . "
sentence #360   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Sugar and whip for drivers
REF:
Cukr a bič na řidiče
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Cukr a bič na řidiče
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Cukr a bič pro řidiče .
sentence #366   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Less effective in his opinion are the tables which draw the drivers' attention to the danger.
REF:
Již méně efektivní jsou podle něj tabule , které upozorňují řidiče na nebezpečí .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Méně účinná , je podle jeho názoru jsou stoly , který upoutal pozornost řidiče na nebezpečí .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Méně účinné v jeho názoru jsou tabulky , které přitahují pozornost řidičů nebezpečí .
sentence #381   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
"I am not proposing to agree on peace with Syria solely on the basis of the withdrawal from the Golan Heights," he warned.
REF:
" Nenavrhuji uzavřít mír se Sýrií jedině na základě odchodu z Golan , " upozornil .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Já nejsem navrhuje , aby se dohodly na mír se Sýrií pouze na základě stažení z golanských výšin , " varoval .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Navrhovat dohodnout na míru se Sýrií na pouze základě stažení z Golanské výšiny se " varoval .
sentence #399   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
The Traffic Law only knows the term vehicle conductor; it does not define the rights and responsibilities of that person," speaker Hanzelka added less unambiguously.
REF:
Zákon o silniční dopravě zná pouze termín průvodčí vozidla ; jeho práva a povinnosti nedefinuje , " dodává méně jednoznačně mluvčí Hanzelka .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 6,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Zákon o provozu vozidla , dirigent zná jen pojem ; to se vymezit práva a povinnosti , které člověk , " dodal mluvčí Hanzelka méně jednoznačně .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zákon provozu pouze ví termínovaný dirigent vozidla ; že nedefinuje práva a odpovědnosti té osoby , " dodala mluvčí Hanzelka méně nejednoznačně .
sentence #400   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
The head of the Department of Motor Vehicle Operation of the Ministry of Transportation, Josef Pokorný, on the contrary, said that the law treats this issue sufficiently.
REF:
Ředitel odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy Josef Pokorný naopak míní , že problematiku zákon ošetřuje dostatečně .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Vedoucí oddělení provozu motorových vozidel ministerstva dopravy Josef pokorný , naopak , řekl , že zákon přistupuje k této problematice dostatečně .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Vedoucí Oddělení motorového provozu vozidla Ministerstva dopravy Josef Pokorný v rozporu řekla , že se zákon chová k tomuto problému dostatečně .
sentence #407   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
Even there it is not certain when turbulence will occur and the stewardess can hit her head."
REF:
Ani tady není jisté , kdy přijde turbulence a letuška se může uhodit do hlavy . "
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 2
Ani tam to není jisté , kdy dochází k turbulencím a letuška se udeřila do hlavy . "
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ani to není jisté , kdy , turbulence nastane a letuška může bije svou hlavu . "
sentence #467   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
The letter from its board of directors, accordingly, voices the manifest desire for a `comprehensive solution.'
REF:
Proto se také v dopise tamního představenstva mluví o tom , že se snaží o " komplexní řešení " pro celý bankovní dům .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Dopis od jejího představenstva , proto hlasy manifestu touha po " komplexní řešení . "
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dopis z jeho rady ředitelů tedy vyjádří zjevnou touhu po ` comprehensive řešení . ' .
sentence #497   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 7
SRC:
And don't forget to tip.
REF:
A nezapomeňte na spropitné .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
A nezapomeňte na spropitné .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
A nezapomíná na spropitné .
sentence #4   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
The Prague Stock Market immediately continued its fall from Monday at the beginning of Tuesday's trading, when it dropped by nearly six percent.
REF:
Pražská burza navázala hned od počátku úterního obchodování na svůj pondělní propad , když klesala o téměř šest procent .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Pražské akciového trhu ihned pokračoval ve svém pádu z pondělí na začátku úterního obchodování , když klesl o téměř šest procent .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Praha akciový trh okamžitě pokračoval v jeho pádu z pondělí na začátek obchodování úterý , kdy kleslo téměř šest procent .
sentence #59   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Even American president Bush is satisfied with the progress in negotiations.
REF:
S pokrokem ve vyjednávání je spokojen i americký prezident Bush .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Dokonce i americký prezident Bush je spokojena s pokrokem v jednání .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
I americký Bush prezidenta je splněn s pokrokem v jednáních .
sentence #76   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Our advice on how to choose
REF:
Poradíme , jak si vybrat
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Naše rady , jak si vybrat
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Naše rada jak vybrat .
sentence #79   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
In spite of this, there are many reasons to get a separate MP3 player.
REF:
Přesto existuje dost důvodů k tomu , aby si člověk pořídil samostatný přehrávač .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Navzdory tomu , že existuje mnoho důvodů k samostatné MP3 přehrávač .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Je to mnoho důvodů získat samostatného MP3 hráče .
sentence #90   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Some top-of-the-line music players can do much more than merely play music, but also what most cell phones can't even do by chance.
REF:
Některé špičkové hudební přehrávače zvládnou mnohem víc než pouhé přehrávání hudby , ale to , co většina mobilů ani náhodou .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Někteří hráči své hudby dokáže mnohem víc než jen hrát , ale také co nejvíce mobily nemohou ani náhodou .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Někteří top - of - the - line hudby hráči mohou dělat více než mnohem pouze hra hudba , ale také , ty většiny mobilní telefony ani nemohou dělat šance .
sentence #95   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
The universal nature of the cell phone also brings disadvantages.
REF:
Univerzálnost mobilu přináší i nevýhody .
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Univerzální povahu mobil přináší i nevýhody .
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Univerzální povaha mobilního telefonu také přináší výhoda .
sentence #180   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Miroslav Čepický, spokesman for Vodafone, doubts this: "The Czech market is relatively small for the segmented approach on which most virtual operators are founded.
REF:
Pochybuje o tom tiskový mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický : " Český trh je relativně malý pro segmentový přístup , na němž je většina virtuálních operátorů založena .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 8,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Miroslav Čepický , mluvčí Vodafone , pochybnosti : " tuzemský trh je relativně malý pro rozdělený přístup , z nichž většina virtuální operátoři jsou založena .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 6,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Miroslav Čepická mluvčí pro Vodafone pochybuje o tom : " že český trh je poměrně malý pro segmentovaný přístup , na kterém nejvirtuálnější subjekty jsou založeny .
sentence #189   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
"We are very interested in being able to offer our customers not only hardwire telecommunication services, but also mobile ones.
REF:
" Máme velký zájem na tom , abychom našim zákazníkům mohli nabízet nejen pevné , ale i mobilní telekomunikační služby .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
" Máme velký zájem , aby byli schopni nabídnout svým zákazníkům nejen hardwire telekomunikačních služeb , ale také mobilní jedničky .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Jsme velmi zúčastnění , můžeme nabídnout našim zákazníkům pouze hardwire telekomunikačních služeb , ale také mobilní ty .
sentence #203   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Vodafone is placing its attention more upon fulfilling the requirements of its own 3G license.
REF:
Vodafone upírá svoji pozornost spíše ke splnění požadavků vlastní 3G licence .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Vodafone je uvedení jeho pozornost více na splnění požadavků vlastní 3G řidičák .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Vodafone uvádí svou pozornost ještě , jakmile splní požadavky jeho vlastní 3 licence G .
sentence #242   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Unfortunately, it was not possible to establish the extension of the CTO's authority to the area of competition in telecommunications in the recently approved amendment to the Telecommunications Act, even though many experts had expected that this would improve the situation.
REF:
Bohužel do nedávno přijaté novely telekomunikačního zákona se rozšíření pravomocí ČTÚ na oblast hospodářské soutěže v telekomunikacích nepodařilo prosadit , ač si od toho řada odborníků slibovala zlepšení situace .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Bohužel , nebylo možné zjistit rozšíření CTO je orgánem pro oblast hospodářské soutěže v oblasti telekomunikací v nedávno schválená novela zákona o telekomunikacích , přestože mnozí odborníci očekávali , že by toto zlepšení situace .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Naštěstí to nebylo možné stanovit rozšíření orgánu CTO oblast soutěže v telekomunikacích v nedávno schválené změně telekomunikačního zákona , přestože mnoho odborníků očekával , že by zlepšilo situaci .
sentence #258   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Miroslav Čepický draws attention to potential problems: "The law enables such speculation, nevertheless only an insignificant percentage of customers use the services of these companies.
REF:
Na možné problémy upozorňuje Miroslav Čepický : " Zákon podobné spekulace umožňuje , nicméně služeb těchto firem využívá pouze zanedbatelné procento zákazníků .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 6,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Miroslav Čepický upozorňuje na možné problémy : " zákon umožňuje tyto spekulace , nicméně pouze nepatrné procento zákazníků využívá služeb těchto společností .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Miroslav Čepická přitahuje pozornost možné problémy : " zákon umožňuje taková spekulace přesto , pouze nevýznamné procento zákazníků používá služby těchto společností .
sentence #270   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Unfortunately, the Czech regulatory organs have been tossing the whole case back and forth like a hot potato.
REF:
Bohužel , české regulační orgány si celý případ přehazují jako horký brambor .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Bohužel , české regulační orgány byly celý případ zmítá sem a tam jako horký brambor .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Naštěstí české regulační orgány házely celý případ zpět a vpřed jako horký brambor .
sentence #348   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
Above all, it aims to reach into the conscience of young drivers, motorcyclists, pedestrians, and last but not least, professional drivers.
REF:
Do svědomí chce sáhnout především mladým řidičům , motorkářům , chodcům a v neposlední řadě také profesionálním řidičům .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Především , jeho cílem je dosáhnout na svědomí mladí řidiči , motocyklisté , chodci a v neposlední řadě i profesionální řidiči .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Všechno se snažit sáhnout do svědomí mladých řidičů , motocyklistů , chodců a posledních , ale ne nejmenších profesionálních řidičů .
sentence #376   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
"Whoever will want to maintain Israeli sovereignty over the whole city will have to integrate 270,000 Arabs.
REF:
" Ten , kdo bude chtít udržet izraelskou suverenitu nad celým městem , bude muset integrovat 270 000 Arabů .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 11,    3-grams: 8,    4-grams: 5
" Ten , kdo si bude chtít udržet izraelskou svrchovanost nad celým městem , bude muset zapracovat 270 , 000 Araby .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
" Kdo bude chtít , aby udržel , izraelská svrchovanost nad celým městem bude muset integrovat 270 000 Arabů .
sentence #377   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
That won't work," he stressed further.
REF:
To nebude fungovat , " zdůraznil dále .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 7,    3-grams: 6,    4-grams: 5
To nebude fungovat , " zdůraznil dále .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Nebude fungovat , " zdůraznil dále .
sentence #408   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 8
SRC:
"However, if the bus were to brake sharply, of course, the laws of physics are valid.
REF:
" Pokud by však autobus prudce zabrzdil , samozřejmě platí fyzikální zákony .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Pokud však autobus se prudce brzdit , samozřejmě , fyzikální zákony jsou platné .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Přesto , pokud autobus byl brzdit prudce kursu , zákony fyzik jsou platné .
sentence #86   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
For some, it can be unacceptable to spend eight thousand crowns on an MP3 player, just as it is hard for Pink Floyd fan to accept twenty-crown headphones from a market hall.
REF:
Pro někoho může být nepřijatelné utratit za přehrávač osm tisíc korun , stejně jako fanoušek Pink Floyd asi těžko zkousne sluchátka za dvacet korun z tržnice .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Pro některé to může být nepřijatelné pro osm tisíc korun na MP3 přehrávač , stejně jako je těžké pro Pink Floyd fanoušek přijmout twenty - crown sluchátka z trhu .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Jak to , některého to může být nepřijatelné utrácet osm tisíc korun na MP3 hráče , jen je těžké pro Pink Floyda fanouška přijmout twenty - crown sluchátka z trhu síně .
sentence #100   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
Which is why you should count on the fact that inexpensive cell phones will not play for more than a few hours.
REF:
U levných mobilů proto počítejte s tím , že déle než pár hodin vám hrát nebudou .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Což je důvod , proč byste měli počítat s tím , že levné mobily budou hrát déle než několik hodin .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Který je , proč by měl počítat na skutečnost , že nelevné mobilní telefony nebudou hrát další několik hodin .
sentence #112   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
If music is above all a background setting for you and if you are only going to listen to it for a little while, perhaps in the tram, any cell phone which plays MP3 is enough.
REF:
Je - li vám hudba především kulisou a budete - li ji poslouchat každý den jen krátce třeba v tramvaji , stačí vám jakýkoliv mobil , který přehraje MP3 .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Jestliže hudba je především zázemí pro vás , když jste jen poslouchat to na chvilku , třeba v tramvaji , každý mobilní telefon , který hraje MP3 je dost .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Jestli hudba je pozadí všeho , které nastaví pro tebe a jestli to jen jdete poslouchat malou chvíli v možná tramvaji jakýkoli mobilní telefon , který hraje , MP3 je dost .
sentence #126   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
However, it still depends on whether you always have headphones or at least the wire hands-free with you.
REF:
Ještě však záleží na tom , zda s sebou také vždy nosíte sluchátka nebo alespoň drátové handsfree .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
To ovšem závisí na tom , zda se vždycky sluchátka , nebo alespoň ten drát hands - free s tebou .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Přesto stále závisí , zda vždycky máte sluchátka nebo at on whether nejmenším on drátu bezobslužným s tebou .
sentence #172   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
In order to function effectively, they require many fewer customers than a classic operator does.
REF:
K tomu , aby mohli efektivně fungovat , jim totiž stačí mnohem méně zákazníků než klasickému operátorovi .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
S cílem účinně fungovat , potřebují mnohem méně zákazníků než klasickou obsluhou .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Než , Inami funguje účinně , vyžadují mnoho několik zákazníků , klasický provozovatel dělá .
sentence #223   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
From the office that is supposed to represent the interests of consumers and, among other things, make sure that no one abuses his/her position on the market, it is more than serious.
REF:
Od úřadu , který má zastupovat zájmy spotřebitelů a mimo jiné dbát i na to , aby nikdo nezneužíval svého postavení na trhu , je to více než na pováženou .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 10,    3-grams: 7,    4-grams: 5
Z kanceláře , která má zastupovat zájmy spotřebitelů , a to mimo jiné , ujistěte se , že nikdo , kdo zneužívá svého postavení na trhu , je to víc než vážné .
TECTOMT:    1-grams: 21,    2-grams: 9,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Z úřadu , ten je , je předpokládána , že zastupuje zájmy spotřebitelů a mezi jinými věcmi , jsou jisté , že to , nikdo nikdo nezneužívá his / her postavení na trhu , je more than vážnější .
sentence #325   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
In the letter, Germans from Český Krumlov request that the American president not to allow the return of the "Šumava region" - occupied by Hitler on the basis of the Munich Agreement - to Czechoslovakia.
REF:
Němci z Českého Krumlova žádají v dopise amerického prezidenta , aby nedopustil vrácení " šumavské župy " - zabrané Hitlerem na základě mnichovské dohody - zpět k Československu .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 3,    4-grams: 2
V dopise , Němci z českokrumlovského požádat , aby se americký prezident nebyl umožněn návrat " šumavské oblasti " - okupoval Hitler na základě mnichovské dohody - do Československa .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
V dopise Němci z České Krumlova žádosti , aby americký prezident nepovolil návrat " Šumavy oblasti " - obsazené Hitlerem základu mnichovské dohody - do Československa .
sentence #347   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
And also remind them to fasten their seatbelts before they start driving.
REF:
A také jim připomenout , aby se , než vyjedou , připoutali .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
A také jim připomenout , zapněte si pásy , než se začnou řídit .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A také připomíná , aby připevnili své pásy , než začínají řídit .
sentence #478   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
And very loudly, too, says Marco Guarda - too loudly for Italians.
REF:
A takhle nahlas , říká Marco Guarda , to není nic pro Italy .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
A velmi hlasitě , říká Marco Guarda - příliš hlasitě , u Italů .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
A velmi hlasitě také říká Marca Guardo - příliš hlasitě pro italos .
sentence #492   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 9
SRC:
On the left side, they say `Oktoberfest' in Gothic type, next to the Internet address of Marco's travel agency, "conoscersiviaggiando.it".
REF:
Na je nalevo švabachem napsáno " Oktoberfest " , vedle internetová adresa Marcovy cestovní kanceláře : " conoscersiviaggiando . it " .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Na levé straně , říkají " Oktoberfest " v gotických typu , další na internetu adresu Marco je cestovní kancelář , " conoscersiviaggiando . . . "
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Na levé straně říkají ` Oktoberfest ' v typu Gothic vedle adresy internetu cestovní agentury Marca " conoscersiviaggiando . To . "
sentence #7   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Stocks fall in Asia
REF:
Pád akcií v Asii
MOSES:    1-grams: 4,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Pád akcií v Asii
TECTOMT:    1-grams: 0,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Akcie spadají do Asie .
sentence #31   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
The plan to support the financial system will be discussed in the House of Representatives on Monday.
REF:
Plán podpory finančního systému se bude projednávat na půdě Sněmovny reprezentantů v pondělí .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Plán na podporu finančního systému se budou projednávat ve sněmovně reprezentantů v pondělí .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Plán podporovat finanční systém bude projednáván v Domě zástupců v pondělí .
sentence #98   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Very few cell phones can play music for longer than ten to twelve hours, most of them much less.
REF:
Málokterý mobil dokáže přehrávat hudbu déle než deset dvanáct hodin , většinou je to mnohem méně .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Málokterý mobilní telefony mohou hrát déle než deset dvanáct hodin , většina z nich mnohem méně .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Velkých několik mobilních telefonů může hrát hudbu nad delší deset dvanácti hodin většin jich mnohem méně .
sentence #105   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Of course, music can be recorded directly onto a memory card, but very few card readers can handle the miniature memory cards used in the cell phones without an adaptor.
REF:
Samozřejmě hudbu je možné nahrávat přímo na paměťovou kartu , ale jen málokterá čtečka karet si bez redukce poradí s miniaturními paměťovými kartami , které se v mobilech používají .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Samozřejmě , že hudba může být přímo na paměťovou kartu , ale velmi málo čtecích zařízení zvládne miniaturní paměťové karty používané v mobilních telefonů bez adaptéru .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Kursu hudba může být zaznamenávána přímo na paměť kartu , ale velmi několik karet čtenářů může zvládnout miniaturní paměťové karty používané v mobilních telefonech bez adaptéru .
sentence #111   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
In choosing specific equipment, you should be interested above all in the life of the battery, the capacity of the memory, the quality and type of the audio output, and of course also the user-friendly nature of the operation.
REF:
Při výběru konkrétního zařízení se zajímejte zejména o výdrž akumulátoru , kapacitu paměti , kvalitu a typ zvukového výstupu a samozřejmě i o komfort ovládání .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Při výběru konkrétního zařízení , měl by být především zajímají o životnosti baterie , kapacita paměti , kvalitu a typ audio výstupu , a samozřejmě také uživatelsky přívětivou povahu .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Ve vybraném zvláštním zařízení by měl být zúčastněné všeho v životě baterie kapacita paměti , kvalita a typ zvukového výstupu a samozřejmě také názorná povaha operace .
sentence #165   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
At the same time, even before the entrance on the market of aggressive competitors such as Tesco Mobile or Virgin Mobile, voices similar to those here could be heard.
REF:
Přitom ještě před vstupem štik jako Tesco Mobile či Virgin Mobile na trh zaznívaly ve Velké Británii podobné hlasy jako u nás .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ve stejné době , ještě před vstupem na trh agresivní konkurenti , jako například Tesco mobile nebo Virgin mobile , hlasy podobné těm , které zde bylo slyšet .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Na stejnou dobu dokonce vstup na trh agresivních konkurentů Tesco mobilu nebo virgina mobilu vysloví podobný těm tady , že by mohli být slyšeni .
sentence #215   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Considering the character of the mobile market in the Czech Republic, it is evident that the entrance of another player would place higher demands on it and above all on its services."
REF:
S ohledem na charakter mobilního trhu v ČR je zřejmé , že vstup dalšího hráče by na něj a především na jeho služby kladl vysoké požadavky . "
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 10,    3-grams: 5,    4-grams: 2
Vzhledem k charakteru mobilního trhu v ČR , je zřejmé , že příchod dalšího hráče by vyšší nároky na místo , a to především na své služby . "
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Považovat charakter mobilního trhu v České republice to je zřejmé , vstup jiného hráče by umístil vyšší požadavky na tom a to na svých službách . "
sentence #225   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
But evidently the pressure on the proper functioning of the market environment and the decrease in prices are not among the interests of the OPC.
REF:
Zřejmě ale tlak na korektní fungování tržního prostředí a pokles cen nepatří k zájmům ÚOHS .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Ale zřejmě tlak na řádné fungování tržního prostředí a pokles ceny nejsou mezi zájmy OPC .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ale zřejmě tlak na řádné fungování prostředí trhu a snížení cen není v zájmech OPC .
sentence #404   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Like in an airplane, says expert
REF:
Jako v letadle , říká expert
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Jako v letadle , říká odborník
TECTOMT:    1-grams: 3,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Like v letadle říká odborník .
sentence #431   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
An adaptation of the law, on which a thirty-member expert group from the Ministry of Transportation has been working for over a year, could bring about the specification of the movement of stewards on board the buses.
REF:
Upřesnění pohybu stevardů na palubě autobusu by mohla přinést úprava zákona , na které přes rok pracuje třicetičlenná expertní skupina ministerstva dopravy .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Úpravu zákona , na němž thirty - member skupiny odborníků z ministerstva dopravy pracuje přes rok , by mohlo přinést upřesnění pohybu pořadatelé na palubě autobusů .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Úprava zákona pro kterou thirty - member skupina odborníka z Ministerstva dopravy pracovala , protože by rok přinášel specifikaci pohybu správců na palubě autobusů .
sentence #455   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 10
SRC:
Most recently, Guenther Merl, chairman of the board at Helaba, had quelled considerations of a merger with his institution.
REF:
V nedávné době se však ke spekulacím o spojení svého finančního domu s jinými vyjádřil negativně Günther Merl , předseda představenstva banky Helaba .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Nejnověji Guenther Merl , předseda představenstva společnosti Helaba , byla potlačena na úvahy o fúzi s jeho instituce .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nedávno Guenther Merl předseda rady na Helabu potlačovala úvahy spojení s jeho institucí .
sentence #32   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
The chair of the Financial Services Committee, Barney Frank, told Reuters this on Sunday.
REF:
V neděli to řekl agentuře Reuters předseda výboru pro bankovní a finanční služby Sněmovny Barney Frank .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Předseda výboru pro finanční služby , Barney Frank , řekl agentuře Reuters to v neděli .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Předseda Finančního výboru služeb Barneyho Franka to řekl Reuters v neděli .
sentence #62   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
The chairman of the Senate Banking Committee, Christopher Dodd, the chief negotiator, said that the legislators had agreed upon the responsibilities for the financial program, protection of the taxpayers against losses, closing of relief packages, and timing of the financial plan.
REF:
Předseda bankovního výboru Senátu Christopher Dodd , vedoucí vyjednavač , řekl , že zákonodárci se dohodli na odpovědnosti za peněžní program , ochranu daňových poplatníků ze ztrát , uzavření úlev , načasování financování plánu .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Předseda senátního výboru pro bankovnictví , Christopher Dodd , hlavní vyjednavač , řekl , že zákonodárné orgány se dohodly na odpovědnost za finanční program ochrany daňových poplatníků proti ztrátám , zavírání humanitární balíčky a načasování finančního plánu .
TECTOMT:    1-grams: 18,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Předseda Senátního bankovního výboru Christophera Dodd hlavního vyjednavače řekl , že se zákonodárci dohodli na odpovědnostech za finanční program ochrany poplatníků před ztrátami , zavřou pomocné balíčky a načasování finančního plánu .
sentence #143   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
If you already have a cell phone and want to buy an inexpensive MP3 player, reach for Cowon, Creativ, Sony, Samsung, Emgeton or iriver.
REF:
Pokud mobil máte a chcete si ještě koupit levný MP3 přehrávač , sáhněte po Cowonu , Creativu , Sony , Samsungu , Emgetonu nebo iriveru .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Pokud již máte mobil a chce koupit levný MP3 přehrávač , Cowon , Creativ , Sony , Samsung , Emgeton nebo iriver .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Jestli již máte mobilní telefon a jestli chcete , aby koupil nelevný MP3 přehrávač dosah k Cowon , Creativ , Sonu , Samsungu , Emgeton nebo iriver .
sentence #145   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
If you are a more demanding listener, reach instead for specialized cell phones - walkman (Sony Ericsson, some Nokia and Samsung models).
REF:
Patříte - li k náročnějším posluchačům sáhněte raději po specializovaných mobilech - walkmanech ( Sony Ericsson , některé Nokie a Samsungy ) .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Jste - li náročnější posluchač , najít místo pro specializované mobily - walkman ( Sony Ericsson , Samsung a Nokia modely ) .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Pokud jste ještě náročný posluchač , dosahuje spíše ke specializovaným mobilním telefonům - walkmanům ( Sonům Ericssonům některé a Nokia Samsungu modely ) .
sentence #163   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
But there is one more opportunity - a virtual operator.
REF:
Existuje ale ještě jedna možnost - virtuální operátor .
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 6,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Ale je tu ještě jedna možnost - virtuální operátor .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Ale je jedna další příležitost - virtuální operátor .
sentence #174   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
In this way, virtual operators around the world usually profile themselves as low-cost - they offer inexpensive calling and text messages, which is often balanced out by a more limited offer of services, though.
REF:
Ve světě se tak virtuální operátoři obvykle profilují jako nízkonákladoví - nabízejí levné volání a SMS , což je ale často vyváženo užší nabídkou služeb .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Tímto způsobem virtuální operátoři po celém světě obvykle profil jako levné - nabízejí levné volání a textové zprávy , které je často vyvážen poněkud omezená nabídka služeb .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
V tomto způsobu virtuální operátoři kolem světa obvykle profil sebe levná - nabízejí nelevné volání a textové zprávy , které často jsou dostávány omezenější nabídkou služeb přesto .
sentence #218   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
This authority belongs to the Office for the Protection of Competition (OPC) exclusively.
REF:
Ty patří výlučně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Tento orgán patří k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( OPC ) výhradně .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tento orgán patří úřadu Ochrana soutěže ( OPC ) výhradně .
sentence #221   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
No such contract has ever been signed, because the supply of potential interested parties was most likely not sufficiently interesting for classic operators," claimed Kristián Chalupa from the external relations department of the OPC in his answer to our question.
REF:
Žádná taková smlouva nebyla doposud uzavřena , neboť nabídka potenciálních zájemců nejspíše nebyla pro klasické operátory dostatečně zajímavá , " uvedl v odpovědi na náš dotaz Kristián Chalupa z odboru vnějších vztahů ÚOHS .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 9,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Žádná taková smlouva ještě nebyla podepsána , protože dodávky potenciálním zájemcům byla pravděpodobně dostatečně zajímavé pro klasické operátory , " tvrdil Kristián Chalupa z oddělení vnějších vztahů OPC v jeho odpovědi na naše otázky .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Žádná taková smlouva kdy nebyla podepsána , protože dodání možných zúčastněných stran bylo nejpravděpodobnější ne dostatečně zajímavé pro klasické subjekty " , jsou žádány Kristiána Chalupu z vnějšího oddělení vztahů OPC v jeho odpovědi na svou otázku .
sentence #239   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
At the same time, complaints from a series of interested parties (including the GTS Novera company mentioned above) demonstrate that they are encountering very similar hurdles in their negotiations with all the operators.
REF:
Přitom stížnosti řady zájemců ( včetně zmíněné společnosti GTS Novera ) ukazují , že při jednání se všemi operátory narážejí na velmi podobné překážky .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 10,    3-grams: 5,    4-grams: 2
Ve stejné době se stížností od řady zúčastněných stran ( včetně výše uvedené společnosti GTS Novera ) prokázat , že jsou si velmi podobné překážky v jejich jednání se všemi operátory .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Na stejnou dobu stížnosti z řady zúčastněných stran ( zahrnují GTS Novera společnost , uvedla ) , ukazují , že se setkávají s velmi podobnými překážkami ve svých jednáních se všemi operátory .
sentence #353   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
The words "you don't think" are written in capital letters on a license plate.
REF:
Slovo " nemyslíš " je napsáno velkými písmeny na espézetce .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
" Nemyslíš si , " je napsáno velkými písmeny na poznávací značku .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Slova , " která nemyslíte , " jsou napsána velkými písmeny na poznávací značce .
sentence #388   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
The accident, during which a twenty-two-year-old stewardess died last week, was evidently caused by the driver of the truck that crossed into the path of the bus.
REF:
Nehodu , při které minulý týden zahynula dvaadvacetiletá stevardka , zřejmě způsobil řidič nákladního vozidla , jenž autobusu zkřížil cestu .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
K nehodě , při které se twenty - two - year - old letuškou zemřel minulý týden , zřejmě způsobil řidič kamionu , který přešel do cesty autobusu .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Nehoda , během jehož twenty - two - year - old letuška zemřela minulý týden , zřejmě byla způsobena řidičem auta , které přešlo do cesty autobusu .
sentence #472   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 11
SRC:
Behind them, next to a five-litre keg of Kaiser beer, stands a massively built bearded man who is proving to the approximately 200 Oktoberfest tourists just how deep the sounds are that his throat his capable of producing.
REF:
Za nimi , u pětilitrového sudu značky Kaiser , stojí silnější vousáč a dvěma stům turistů na Oktoberfestu dokazuje , jak hluboké tóny dokáže vydat jeho hrdlo .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Za nimi , vedle odměrné soudek piva stojí Kaiser , ramenatý muž s plnovousem , který se ukázal na přibližně 200 Oktoberfest turistů , jak hluboké zvuky , které jsou schopné vyrobit jeho hrdlo .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Za nimi vedle pětilitrového sudu císaře piva stojí masivně postaveného vousatého muže , který dokazuje přibližně 200 Oktoberfest turistům , před jak hluboké zvuky jsou that schopen jeho hrdla jej produkovat .
sentence #10   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
The Hang Seng China Enterprises Index, which follows the movement of Chinese stocks on the stock market in Hong Kong, dropped by 3.8 percent, in Shanghai the markets were closed.
REF:
Index Hang Seng China Enterprises , který sleduje pohyb čínských akcií na burze v Hongkongu , klesl o 3 , 8 procenta , v Šanghaji byly trhy uzavřeny .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 14,    3-grams: 9,    4-grams: 6
Index Hang Sengu Čína Enterprises index , který sleduje pohyb čínských akcií na burze v Hong kongu , klesl o 8 procent , v Šanghaji trhy byly uzavřeny .
TECTOMT:    1-grams: 20,    2-grams: 10,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Po Seng Enterprises index Číny , který sleduje pohyb čínských zásob na akciovém trhu v Hongu Kongu , klesl 3 , 8 procenta , ve Shanghaii trhy byly uzavřeny .
sentence #30   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
That is, the members of congress have to complete some details of the agreement before they can make the final version of the law public and vote on it.
REF:
Kongresmani totiž musejí dokončit některé detaily dohody , než budou moci zveřejnit finální podobu zákona a hlasovat o něm .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 3
To znamená , že členové kongresu musím dokončit některé detaily dohody , než se jim podaří se konečná verze zákona veřejné a hlasovat .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je to , členy Kongresu musí dokončit některé podrobnosti dohody , než mohou být konečnou verzi práva veřejnosti a hlasu na tom .
sentence #56   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
Even in spite of these changes, the essential idea of the program, to gain finances for the buyout of bad mortgage stocks, the value of which had dropped because hundreds of thousands of Americans were unable to pay off their mortgages, has remained intact.
REF:
I přes tyto změny však zůstala základní myšlenka programu , kterou bylo získat finance na odkup špatných hypotečních cenných papírů , jejichž hodnota se propadla , protože stovky tisíců Američanů nejsou schopni splácet své hypotéky , zachována .
MOSES:    1-grams: 27,    2-grams: 14,    3-grams: 9,    4-grams: 5
I přes tyto změny , základní myšlenka programu , získat finanční prostředky na odkoupení špatných hypoték akcie , jejichž hodnota klesla , protože statisíce Američanů , kteří nejsou schopni splácet své hypotéky , zůstala neporušena .
TECTOMT:    1-grams: 22,    2-grams: 11,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Přes i tyto změny základní myšlenky programu , aby získal finance na odkup špatných hypotečních zásob , hodnota , které klesl , protože stovky tisíců Američanů nemohly splatit jejich hypotéky , zůstala neporušená .
sentence #151   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
The mobile market in Czechia is quite advanced and local operators offer practically all the same services as their partners in Western Europe.
REF:
Mobilní trh v Česku je poměrně vyspělý a naši operátoři nabízejí prakticky všechny služby jako jejich partneři v západní Evropě .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 12,    3-grams: 9,    4-grams: 6
Mobilní trh v Čechách je velmi moderní a místní operátoři nabízejí prakticky všechny stejné služby jako jejich partneři v západní Evropě .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Mobilní trh s Českem je , zcela , rozvinutí a místní operátoři nabízejí prakticky všechny stejné služby jako jejich partneři v Západní Evropě .
sentence #187   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
Rather, on the contrary, they are trying to do everything they can so that no potential competitor comes into existence.
REF:
Spíše naopak , snaží se udělat vše proto , aby žádný potenciální konkurent nevznikl .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Spíše naopak , snaží se dělat všechno , co mohli , aby žádný potenciální konkurent přichází do života .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Spíše se v rozporu snaží dělat všechno může tak , aby žádný potenciální konkurent nešel do existence .
sentence #283   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
The authors of the arrangements of the anthem are Otakar Jeremiáš and Jaroslav Krček.
REF:
Autory úprav hymny jsou Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček .
MOSES:    1-grams: 8,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Autory úpravy hymny se Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Autoři úprav hymny jsou Otakara Jeremiáše a Jaroslava krček .
sentence #401   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
"It depends on whether the bus has standing room permitted in its certification.
REF:
" Záleží na tom , zda - li autobus v homologaci povolena místa pro stání .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
" Záleží na tom , zda autobus stálé místo v jeho uznání .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Záleží , zda autobus stálé místo povolené v jeho osvědčení .
sentence #437   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
Combining units of the Duesseldorf institution with Frankfurt's Deka Bank, the notice made public on Monday claims, could `create a major capital-market institution of the Sparkassen Finanzgruppe.'
REF:
Spojením jednotek této düsseldorfské peněžní instituce s frankfurtskou Deka - Bank vznikne " ústřední instituce finanční skupiny spořitelen pro obchod na kapitálových trzích , " dočteme se v dopise , který se na veřejnost dostal v pondělí .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Kombinace jednotek v Düsseldorfu v instituci s Frankfurtem je deka bank , oznámení zveřejní v pondělí , " tvrdí vytvořit hlavní na kapitálových trzích instituce Sparkassen Finanzgruppe . "
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kombinace jednotek Duesseldorf instituce s Dekou bankou Frankfurtu by oznámení byl veřejná na pondělích tvrzeních moci ` create hlavní capital - market instituci Sparkassen Finanzgruppe . ' .
sentence #495   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 12
SRC:
`Not in the front, or else we will block the entry. And not all yellow hats at the same tables - spread out in the room!'
REF:
" Ne dopředu , abyste nepřekáželi , a ne všechny žluté čepičky na stejné lavice , rozmístěte se po prostoru ! "
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
" Ne v přední , nebo zablokujeme vstup . . . a ne všechny žluté klobouky ve stejné stoly - na pokoji ! "
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
` Not ve frontě nebo jinak budeme blokovat vstup . A všechny žluté klobouky na stejné stoly se - nerozkládaly v místnosti ' .
sentence #48   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
In the meantime, however, it is not yet clear with any certainty when both chambers of the American Congress will vote on the bill, nor whether the negotiations will not become hindered by some problem.
REF:
Zatím však ještě není s určitostí jasné , kdy budou obě komory amerického Kongresu o zákonu hlasovat , ani to , zda nemohou jednání na poslední chvíli uváznout na nějakém problému .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Mezitím však zatím není jasné , s jistotou , když obě komory amerického kongresu budou hlasovat o zákonu , ani to , zda jednání se brání nějaký problém .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zatím to přesto není ještě jasné s jakoukoli jistotou , kdy , obě komory Amerického kongresu budou hlasovat o zákoně ani , jestli se jednání nebudou stát , bránil nějaký problém .
sentence #65   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
"We've worked very hard on this and we've made great progress toward an agreement that will work and that will be useful for all Americans," Paulson said.
REF:
" Pracovali jsme na tom velmi tvrdě a učinili jsme velký pokrok směrem k dohodě , která bude fungovat a bude užitečná pro trh i pro všechny Američany , " uvedl Paulson .
MOSES:    1-grams: 26,    2-grams: 17,    3-grams: 10,    4-grams: 6
" Pracovali jsme velmi tvrdě na tom a udělali jsme velký pokrok směrem k dohodě , že bude fungovat a že bude prospěšné pro všechny Američany , " řekl Paulson .
TECTOMT:    1-grams: 23,    2-grams: 12,    3-grams: 7,    4-grams: 4
" Pracovali jsme velmi tvrdě na tom a byli jsme velký pokrok k dohodě , která bude fungovat a že to bude užitečné , všichni Američané " Paulson řekli .
sentence #96   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
The more functions you use on your cell phone, the sooner the indicator on your display will send you running for the charger.
REF:
Čím víc funkcí na mobilu používáte , tím dříve vás indikátor na displeji pošle k nabíječce .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Čím více funkcí , které jste použil na svůj mobil , tím dříve se ukazatel na displej , budou tě poslat k nabíječce .
TECTOMT:    1-grams: 5,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Další funkce používají ve vašem mobilním telefonu , dříve ukazatel ve vašem zobrazení pošle , běžíš koně .
sentence #117   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
Less common is the appearance of AAC (the format used by the Apple company and its iPods).
REF:
Méně se vyskytuje AAC ( formát používaný firmou Apple a jeho iPody ) .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Méně obvyklé je výskyt AAC ( formát používaný firmou Apple a jeho ipods ) .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Méně běžný je vzhled AAC ( formát používaný jablečnou společností a jeho ipod ) .
sentence #138   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
Even the least expensive cell phones (e.g. Vodafone 527) generally have a slot for replaceable memory cards (of the type M2, microSD and the like).
REF:
I nejlevnější mobily ( např . Vodafone 527 ) mají zpravidla slot na výměnné paměťové karty ( typ M2 , microSD apod . ) .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 10,    3-grams: 7,    4-grams: 6
I nejlevnější mobily ( např . Vodafone 527 ) , mají obvykle otvorem pro vyměnitelných paměťových karet ( typu m2 , microSD a podobně ) .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 7,    3-grams: 3,    4-grams: 1
I nejmenší drahé mobilní telefony ( například Vodafone 527 ) obvykle mají otvor pro výměnné paměťové karty ( M2 typu , microSD a rád ) .
sentence #155   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
This has also been confirmed by the Czech Telecommunications Bureau, who called attention to the fact that the price of a text message is higher here than in the rest of the Union.
REF:
Ostatně potvrdil to i ČTÚ , který upozornil , že cena SMS je u nás vyšší než ve zbytku Unie .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
To byl také potvrzen českou telekomunikační úřad , který nazval upozornit na skutečnost , že cena SMS je vyšší než ve zbytku unie .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Rovněž bylo potvrzeno Českým telekomunikačním úřadem , který volal pozornost skutečnost , že cena textu zprávy je vyšší tady potom ve zbytku unie .
sentence #190   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
The sooner, the better.
REF:
A to čím dříve , tím lépe .
MOSES:    1-grams: 5,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Čím dříve , tím lépe .
TECTOMT:    1-grams: 1,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Dříve lepší .
sentence #206   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
Vodafone's main strategy in this area is to find a partner for the construction of a shared network for fast mobile Internet."
REF:
Hlavní strategií Vodafonu v této oblasti je nalezení partnera pro vybudování sdílené sítě pro rychlý mobilní internet . "
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 11,    3-grams: 8,    4-grams: 6
Vodafone je hlavní strategie v této oblasti je najít partnera pro výstavbu sdílené sítě pro rychlý mobilní internet . "
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Hlavní strategie Vodafone v této oblasti je najít partnera pro výstavbu společné sítě pro rychle mobilní internet . "
sentence #310   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
The electronic coupons are valid beginning tomorrow not only in the capital city, but in its surroundings as well.
REF:
Elektronické kupony od zítřka platí nejen v hlavním městě , ale i v jeho okolí .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Elektronické kupóny jsou platné od zítřka nejen v hlavním městě , ale v jeho okolí .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 3,    4-grams: 2
Elektronické kupóny jsou platné , začnou zítra , ne pouze v hlavním městě , ale jeho okolích také také .
sentence #358   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
It hopes that the accident rate and the number of deaths on the Czech roads will thus decrease.
REF:
Slibuje si , že se tak sníží nehodovost a počet mrtvých na českých silnicích .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 7,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Doufá , že nehodovost a počet mrtvých na českých silnicích tak budou klesat .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Doufá , že míra nehody a počet úmrtí na českých silnicích tak budou klesat .
sentence #369   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
The prime minister of the provisional Israeli government, Ehud Olmert, expressed his opinion in favour of the restitution of practically all territories occupied in 1967, that is, even Transjordan, East Jerusalem and the Golan Heights, in exchange for peace with the Palestinians and with Syria.
REF:
Předseda prozatímní izraelské vlády Ehud Olmert se vyslovil pro navrácení prakticky všech území okupovaných v roce 1967 , tedy i Předjordánska , východního Jeruzaléma a Golanských výšin , výměnou za mír s Palestinci a Sýrií .
MOSES:    1-grams: 25,    2-grams: 16,    3-grams: 11,    4-grams: 7
Ministerský předseda prozatímní izraelská vláda Ehuda Olmerta , vyjádří své stanovisko ve prospěch restituce prakticky všech území obsazených v roce 1967 , tedy i Transjordan , východního Jeruzaléma a golanských výšin výměnou za mír s Palestinci a se Sýrií .
TECTOMT:    1-grams: 24,    2-grams: 12,    3-grams: 7,    4-grams: 3
První ministr prozatímní izraelské vlády Ehuda Olmerta vyjádřil , jeho názor v prospěchu restituce prakticky všech území , která jsou obsazena v roce 1967 , to je i Transjordan , Východní Jeruzalém a Golanská výšina ve výměně za mír s Palestinci a se Sýrií .
sentence #382   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 13
SRC:
"The Syrians know well what they will have to give up in order to gain the Golan Heights.
REF:
" Syřané dobře vědí , čeho se budou muset vzdát , aby získali Golany .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Syřané dobře vědět , co budou muset vzdát , aby získal golanských výšin .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Syřané vědí dobře , co , in order to vzdají , získává Golanskou výšinu .
sentence #73   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
"More important is for the members of congress to agree this week to support the plan and to approve it as soon as possible.
REF:
" Mnohem důležitější je , aby se tento týdenkongresmani dohodli , že tento plán podporují a že jej posvětí co nejdříve to půjde .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
" Mnohem důležitější je pro členy kongresu , aby se dohodly na tento týden podpořit plán schválit , a to co nejdříve .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" Důležitější to je pro členy Kongresu , souhlasit tento týden , že podporuje plán a schválit možné .
sentence #125   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
Whenever you feel like listening to something, you can reach for your cell phone in your pocket, while the MP3 player lies at home, forgotten.
REF:
Kdykoliv dostanete chuť si něco poslechnout , mobil v kapse nahmatáte , zatímco MP3 přehrávač leží zapomenutý doma .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Jak se ti zlíbí , naslouchající , můžete zavolat na mobil v kapse , zatímco MP3 přehrávač leží doma , zapomněl .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zatímco , Whenever se cítí , jako posloucháte něco , můžete dosáhnout na svůj mobilní telefon ve své kapse , MP3 hráč leží doma , je zapomenuto .
sentence #127   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
If not, you can utilize the integrated speaker that is in almost all cell phones, but only in a minimum of MP3 players.
REF:
Pokud ne , můžete využít integrovaný reproduktor , který téměř každý mobil , ale pouze minimum MP3 přehrávačů .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 2
Pokud ne , můžete využívat integrovaný reproduktor , který je téměř ve všech telefonech , ale pouze v minimální výši MP3 přehrávače .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Ne , můžete využívat integrovaný reproduktor , ten je v téměř všech mobilních telefonech , ale jen v minimu MP3 hráčů .
sentence #152   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
In spite of this, there is something missing here - a virtual operator who would force the classic operators to lower their prices.
REF:
Přesto nám tady něco chybí - virtuální operátor , který by ty klasické donutil zlevnit .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 7,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Navzdory tomu , že tu něco chybí - virtuální operátor , který by platnost klasickými operátory ke snížení cen .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Je to něco , chybí tady - virtuální operátore , který by nutil klasičtí provozovatelé snížit jejich ceny .
sentence #158   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
The answer is simple, there is a lack of competitors who would really like to enter into battle.
REF:
Odpověď je jednoduchá , chybí konkurence , která by se opravdu chtěla pustit do boje .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Odpověď je jednoduchá , chybí konkurence , kdo by chtěl vstoupit do boje .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Odpověď je jednoduchá , je nedostatek konkurencí , které by opravdu měly vstoupit v bitvu .
sentence #208   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
The procedure of the mobile operators is easy to understand, the entrance of another operator would mean increased competition, it would lead to a decrease in prices and hence to a decrease in their profits.
REF:
Postup mobilních operátorů lze snadno pochopit , vstup dalšího operátora by znamenal zvýšení konkurence , vedl by k poklesu cen a tím i k poklesu jejich zisků .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 10,    3-grams: 3,    4-grams: 0
Postup z mobilních operátorů , je snadné pochopit , příchod dalšího operátora bude znamenat zvýšené konkurence , to by vedlo k poklesu cen , a tím i ke snížení jejich zisků .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Postup mobilních operátorů je snadný , pochopit by vstup jiného provozovatele znamenal zvýšenou konkurenci , vedlo by ke snížení v cenách a tedy ke snížení jejich zisků .
sentence #210   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
The tug-of-war surrounding the creation of U:fon attests to the fact that when something is important to the operators, they are able to pull for the same team.
REF:
O tom , že když operátorům o něco jde , dovedou táhnout za jeden provaz , svědčí i tahanice kolem vzniku U : fona .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Na tahanice kolem vytvoření U : tu svědčí o tom , že když je něco důležitého pro provozovatele , jsou schopny táhnout za stejný tým .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tahanice obklopující vytvoření U : fon potvrzovat skutečnost , že kdy něco je důležité pro subjekty , mohou táhnout stejný tým .
sentence #279   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
On Sunday Prime Minister Mirek Topolánek presented the new recordings of the national anthem Kde domov můj (Where is my Country) on the occasion of the Day of Czech Statehood.
REF:
V neděli premiér Mirek Topolánek u příležitosti Dne české státnosti slavnostně představil nové nahrávky státní hymny Kde domov můj .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
V neděli premiér Mirek Topolánek uvedl nové nahrávky hymně Kde domov můj ( kde je moje země ) při příležitosti svátku české Statehood .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Neděle premiér ministerský Mirek Topolánek předložil nové nahrávky národní Kde našeho domova hymny ( kde je moje země ) , na příležitosti dne České státnosti .
sentence #357   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 14
SRC:
The ministry found inspiration in similar campaigns in Anglo-Saxon countries, where it is common to find pictures with drastic images of accident victims.
REF:
Ministerstvo se nechalo inspirovat obdobnými kampaněmi v anglosaských zemích , kde lze běžně spatřit obrázky s drastickými obrázky obětí nehod .
MOSES:    1-grams: 14,    2-grams: 10,    3-grams: 8,    4-grams: 6
Ministerstvo našel inspiraci v obdobných kampaní v anglosaských zemích , kde je zcela běžné najít obrázky s drastickými obrázky obětí nehod .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Ministerstvo našlo inspiraci v podobných kampaních v Anglo - Saxon zemích , kde to je běžné najít obrázky s drastickými obrázky obětí nehody .
sentence #268   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 15
SRC:
But in developed countries, the regulatory organs, which supported the interests not of the mobile operators, but of their customers, intervened at that very moment.
REF:
Ve vyspělých zemích ale právě v těchto chvílích zasáhly regulační orgány , které hájily nikoli zájmy mobilních operátorů , ale jejich zákazníků .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Ale ve vyspělých zemích , regulační orgány , které podporují zájmy , nikoliv z mobilních operátorů , ale jejich zákazníků , v tom okamžiku zasáhl .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Ale v rozvinutých zemích regulační orgány , který podporoval zájmy ne mobilních operátorů , ale svých zákazníků zasahovaly na tu právě chvíli .
sentence #355   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 15
SRC:
This is meant to symbolize that a person can pay for a moment of carelessness with his/her own life.
REF:
To má symbolizovat , že člověk může za chvilku nepozornosti zaplatit vlastním životem .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
To má symbolizovat , že člověk může zaplatit na okamžik ležérností , s vlastním životem .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Je to znamenáno symbolizovat , že osoba může zaplatit za chvíli nedbalosti s his / her vlastním životem .
sentence #379   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 15
SRC:
Olmert also expressed his opinion in favour of the withdrawal of Israel from the Golan Heights, which according to him is an essential condition for entering into a peace agreement with Syria.
REF:
Olmert se vyslovil i pro odchod Izraele z Golanských výšin , což je podle něj neodmyslitelná podmínka pro uzavření mírové dohody se Sýrií .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Olmert také vyjádřil své stanovisko ve prospěch stažení Izraele z golanských výšin , které podle něj je základní podmínkou pro uzavření mírové dohody se Sýrií .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Olmert také vyjádřil své stanovisko v prospěchu stažení Izraele z Golanské výšiny , které podle něj je základní podmínka pro vstup v mírovou dohodu se Sýrií .
sentence #82   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 16
SRC:
First of all such music products not available on LPs, but also, from the qualitative point of view there no objective reason for it.
REF:
Jednak takovéto hudební výrobky na LP deskách nevycházejí a z kvalitativního hlediska pro to ani neexistuje žádný objektivní důvod .
MOSES:    1-grams: 9,    2-grams: 6,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Nejdřív ze všeho takovou hudbu výrobky nejsou k dispozici lidí , ale také z kvalitativního hlediska neexistuje žádný objektivní důvod .
TECTOMT:    1-grams: 4,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
První ze všech takových hudebních produktů na ne dostupných LPs , ale také z kvalitativního místa zobrazení tady žádného objektivního důvodu toho .
sentence #337   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 16
SRC:
When he was captured by the British at the end of the war and placed in a prison camp in Holstein, tens of other Czech Germans went to him so that he would teach them Czech.
REF:
Když ho na konci války zajali Britové a umístili ho do zajateckého tábora v Holštýnsku , desítky ostatních českých Němců za ním chodily , aby je učil česky .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 11,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Když byl zajat Brity na konci války a umístili do zajateckého tábora v Holstein , desítky dalších českých Němců , šla za ním , aby se naučily česky .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Tak , aby by , kdy byl zajat brit na konci války a být umístěna ve vězeňském táboře v Holštýnsku desítky jiných českých Němců šly do něj učit české .
sentence #26   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 17
SRC:
The top representatives of the American Congress and George W. Bush's cabinet have agreed upon a broader form of the agreement on financial assistance for the American financial system.
REF:
Nejvyšší představitelé amerického Kongresu a vláda prezidenta George W . Bushe se dohodli na širší podobě dohody o finanční pomoci pro americký finanční systém .
MOSES:    1-grams: 19,    2-grams: 14,    3-grams: 10,    4-grams: 7
Nejvyšší představitelé amerického kongresu a George W . Bushe v kabinetu dohodly na širší forma dohody o finanční pomoci pro americký finanční systém .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 3
Vysocí zástupci Američana kongresu a George W . vlády Bushe se dohodli na širší formě dohody o finanční pomoci o americkém finančním systému .
sentence #159   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 17
SRC:
Perhaps it sounds paradoxical, after all, we have three mobile networks here and over 100% coverage.
REF:
Možná to zní paradoxně , máme tu přece tři mobilní sítě a penetraci vysoko přes 100 % .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 11,    3-grams: 7,    4-grams: 4
Možná to zní paradoxně , koneckonců , máme tři mobilní sítě a přes 100 % .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 6,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Možná zní paradoxně po všem , máme tři mobilní sítě tady a nad pokrytím 100 % .
sentence #499   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 17
SRC:
As soon as you abandon your seats, they're gone!'
REF:
Jakmile opustíte svoje místa , jsou pryč ! "
MOSES:    1-grams: 7,    2-grams: 5,    3-grams: 4,    4-grams: 3
Jakmile opustí svá místa , jsou pryč ! "
TECTOMT:    1-grams: 2,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tak opouštět vaše místa jsou být ' .
sentence #6   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 18
SRC:
The reaction of the market to the results of the vote in the American House of Representatives, which refused to support the plan for the stabilization of the financial sector there, has manifested itself here as well.
REF:
I u nás se tak projevuje reakce trhu na výsledek hlasování americké Sněmovny reprezentantů , která odmítla podpořit plán stabilizace tamního finančního sektoru .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Reakce trhu na výsledky hlasování v americké sněmovny reprezentantů , která odmítla podpořit plán stabilizace finančního sektoru , byl tam i tady .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 3,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Reakce trhu na výsledky hlasování v Americkém domě zástupců , které odmítlo podporovat plán stabilizace finančního sektoru tam , se to projevovala tady také také .
sentence #149   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 18
SRC:
First virtual operator to arrive in Czechia this year.
REF:
První virtuální operátor dorazí do Česka již v letošním roce .
MOSES:    1-grams: 10,    2-grams: 8,    3-grams: 6,    4-grams: 4
První virtuální operátor dorazí do Česka v letošním roce .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
První virtuální operátor , přijde do Česka ročně .
sentence #58   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
The House of Representatives should be able to vote on the bill on Sunday and the Senate on Monday," said Republican senator Judd Gregg.
REF:
Sněmovna reprezentantů by měla být schopná hlasovat o zákonu v neděli a Senát v pondělí , " uvedl republikánský senátor Judd Gregg .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 12,    3-grams: 7,    4-grams: 3
Sněmovna reprezentantů by měli mít možnost hlasovat o návrhu zákona v senátu v neděli a v pondělí , " řekl republikánský senátor Judd Gregg .
TECTOMT:    1-grams: 11,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Dům zástupců by mohl hlasovat o zákoně v neděli a Senátu v pondělí , " řeklo republikánského Judda Gregga senátora .
sentence #63   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
The new law is also meant to constrain the "golden parachutes" for the heads of the companies participating in the program and establishes a committee which will oversee the fund.
REF:
Nový zákon také omezit tzv . zlaté padáky pro ředitele společnostní účastnících se programu a zřizuje výbor , který bude mít nad fondem dohled .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 10,    3-grams: 7,    4-grams: 6
Nový zákon je rovněž omezovat " zlaté padáky " pro vedení firem účastnících se programu a zřizuje výbor , který bude dohlížet na fond .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Nový zákon také je znamenán omezovat " zlaté padáky " hlavy společností , které se účastní programu a zavádí výboru , který bude dohlížet na fond .
sentence #266   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
At the same time, classical operators have more or less tried to prevent the creation of virtual operators practically in all countries where they have been created.
REF:
Přitom prakticky ve všech zemích , kde virtuální operátoři vznikali , se snažili klasičtí operátoři jejich vzniku více či méně bránit .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 3
Zároveň klasického operátoři mají více či méně snažil zabránit vytváření virtuální operátoři prakticky ve všech zemích , kde byly vytvořeny .
TECTOMT:    1-grams: 8,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Ve stejné době klasičtí operátoři mají ještě nebo víceméně jsou snaženi zabránit vytvoření virtuálních subjektů , v prakticky všech zemích kde byli vytvořeni .
sentence #296   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
The roughly one hundred thousand people in possession of their own chip card Opencard at this time can get this coupon.
REF:
Ten si v této chvíli může pořídit zhruba sto tisíc lidí , kteří vlastní čipovou kartu Opencard .
MOSES:    1-grams: 12,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Zhruba sto tisíc lidí , v držení své vlastní čipovou kartu Opencard v této době se tento kupon .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 0,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Zhruba jedněch set tisíc lidé v držení svého vlastní Opencard karty čipu z této doby mohou získat tento kupón .
sentence #387   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
"If we would like to strictly and formally uphold the law, the activities of the steward are in conflict with the Traffic Law," says speaker for the Ministry of Transportation Karel Hanzelka.
REF:
" Pokud bychom chtěli striktně a formálně dodržovat zákon , je činnost stevarda v rozporu se zákonem o silničním provozu , " říká mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 14,    3-grams: 9,    4-grams: 6
" Pokud bychom rádi a formálně striktně dodržovat zákon , činnosti správce jsou v rozporu s dopravním zákonu , " říká mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 8,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Pokud bychom chtěli přísně a formálně potvrdit zákon , činnosti správce jsou v konfliktu s dopravním zákonem , " říká mluvčí Ministerstva dopravy Karla Hanzelky .
sentence #434   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 19
SRC:
"The Ministry of Transportation does not consider the activity of the stewards to be something that would threaten the safety of the passengers in any essential way," concludes speaker Hanzelka, adding that the enforcement of safety in buses is under the jurisdiction of the police and the Labor Safety Office.
REF:
" Ministerstvo dopravy nepovažuje činnost stevardů za něco , co by zásadním způsobem ohrožovalo bezpečnost cestujících , " uzavírá mluvčí Hanzelka s tím , že kontrola bezpečnosti autobusů je v pravomoci policie a úřadů bezpečnosti práce .
MOSES:    1-grams: 29,    2-grams: 18,    3-grams: 11,    4-grams: 6
" Ministerstvo dopravy nepovažuje aktivitu pořadatelé jako něco , co by ohrozilo bezpečnost cestujících v nějaké zásadní řešení , " uzavírá mluvčí Hanzelka a dodal , že prosazování bezpečnosti v autobusech je v pravomoci policie a úřad bezpečnosti práce .
TECTOMT:    1-grams: 27,    2-grams: 12,    3-grams: 4,    4-grams: 2
" Ministerstvo dopravy nepovažuje činnost správců , že je něco , který by neohrožoval bezpečnost cestujících žádný základní tak , " uzavírá Hanzelka reproduktoru , dodá , že prosazování bezpečnosti v autobusech je pod pravomocí policie a Bezpečnostním úřadem práce .
sentence #13   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 20
SRC:
"The timing of the bailout action in the USA is uncertain and it will influence financial markets all over the world," remarked the head of the Hong Kong Currency Board, Joseph Yam.
REF:
" Načasování záchranné akce v USA je nejisté a ovlivní to finanční trhy v celém světě , " poznamenal šéf hongkongského měnového úřadu Joseph Yam .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 14,    3-grams: 10,    4-grams: 7
" Načasování záchranné akce v USA je nejistá a bude ovlivňovat finanční trhy po celém světě , " poznamenal šéf Hongkongu Currency board , Joseph Yam .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 4,    4-grams: 3
" Načasování akce sanace v USA je nejisté a ovlivní finanční trhy na celý svět , " poznamenala hlava Měnové rady Konga Hongkongu Josepha Yam .
sentence #23   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 20
SRC:
The Dow Jones Index dropped by nearly seven percent, having registered a similarly-ranged fall the last time in 1987.
REF:
Dow Jonesův index klesl o téměř sedm procent a propad v podobném rozsahu zaznamenal naposledy v roce 1987 .
MOSES:    1-grams: 13,    2-grams: 11,    3-grams: 9,    4-grams: 7
Dow Jonesův index klesl o téměř sedm procent , zaznamenaly pokles similarly - ranged naposledy v roce 1987 .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 6,    3-grams: 3,    4-grams: 1
Dow Jones index klesl téměř sedm procent , zaregistroval similarly - ranged pád poslední dobu v roce 1987 .
sentence #297   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 20
SRC:
Travellers can buy a 30-day, 90-day and year-long coupon (which will be valid beginning on January 1, 2009) and at the same time have it added to their chip card at info centers and branches of the Transport Company at the metro stations Muzeum, Můstek, Nádraží Holešovice, Anděl, Roztyly, Letňany, Kobylisy, Rajská zahrada, Kačerov and Luka.
REF:
Cestující si mohou 30denní a 90denní a roční kupon ( ten bude platit od 1 . ledna 2009 ) koupit a zároveň nechat nahrát na svou čipovou kartu v infocentrech a pracovištích Dopravního podniku ve stanicích metra Muzeum , Můstek , Nádraží Holešovice , Anděl , Roztyly , Letňany , Kobylisy , Rajská zahrada , Kačerov a Luka .
MOSES:    1-grams: 40,    2-grams: 20,    3-grams: 13,    4-grams: 9
Cestující mohou koupit roční kupon devadesátidenní a třicetidenní , ( který bude platit od 1 . ledna 2009 ) a současně se přidá k jejich čipovou kartu na info center a pobočky dopravní společnosti ve stanicích metra muzeum , můstek , nádraží Holešovice , anděl , jsou Roztyly , Letňany , Kobylisy , rajská zahrada , Kačerov a Luce .
TECTOMT:    1-grams: 49,    2-grams: 11,    3-grams: 2,    4-grams: 0
Cestující mohou koupit 30denní , 90denní a celoroční kupón ( který bude platný začátek 1 . ledna roku 2009 ) a na stejnou dobu přidalo do jejich čipové karty v informačních centrech a na pobočky Dopravní společnosti na Muzeum stanic metra , na můstek , na Nádraží Holešovice , na anděla , na Roztyly , na Letňany , na Kobylisy , na Rajská zahradu , na Kačerov a v Luka .
sentence #300   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 20
SRC:
Those beginning to use Internet shopping can definitively forget about the vending windows in the metro stations, where up to now they have had to regularly stand in long lines for paper tickets.
REF:
Ti , co internetový obchod začnou využívat , mohou definitivně zapomenout na výdejní okénka ve stanicích metra , kde dosud museli pravidelně postávat ve dlouhých frontách na papírové jízdenky .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 9,    3-grams: 6,    4-grams: 3
Ty začínají používat internet nákup může definitivně zapomenout na prodejní okna ve stanicích metra , kde dosud měli pravidelně stát v dlouhých frontách na papírové letenky .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Those začátek , použije nákup internetu , se definitivně může zapomenout na s automatem okna metro stanic kde , teď byli , pravidelně postavit v dlouhých řadách pro papírové letenky .
sentence #306   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 20
SRC:
"Now there are five of them in the city, but by the end of the year there should be eighty of them," Opatrný added.
REF:
" Nyní je jich ve městě pět , ale do konce roku by jich mělo být osmdesát , " doplnil Opatrný .
MOSES:    1-grams: 19,    2-grams: 12,    3-grams: 7,    4-grams: 5
" Teď je jich pět ve městě , ale do konce roku by mělo být osmdesát , " dodal Opatrný .
TECTOMT:    1-grams: 17,    2-grams: 5,    3-grams: 1,    4-grams: 0
" Teď je pět jich v městě , ale u konce roku by měl být osmdesát jich , " Opatrný dodala .
sentence #52   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 21
SRC:
The initial 350 billion dollars is to become available as soon as possible, as requested by president George Bush.
REF:
Počátečních 350 miliard dolarů má být k dispozici co nejdříve to bude možné , jak požadoval prezident George Bush .
MOSES:    1-grams: 15,    2-grams: 10,    3-grams: 6,    4-grams: 4
Prvních 350 miliard dolarů , je stát se co nejdříve k dispozici , jak požadoval prezident George Bush .
TECTOMT:    1-grams: 7,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Počátečních 350 miliard dolarů se je stát dostupných možné , jsou požádány Georgem Bushem prezidenta .
sentence #67   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 21
SRC:
The cabinet should negotiate new payments for the mortgages it buys, with the aim of lowering the monthly payment costs for those in debt and enabling them to keep their houses.
REF:
Vláda by měla vyjednat nové splátky u hypoték , které koupí , s cílem snížit měsíční náklady na splátky pro dlužníky a umožnit jim , aby si mohli ponechat své domy .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 11,    3-grams: 8,    4-grams: 5
Kabinet by měl jednat o nové platby za hypotéku kupuje , s cílem snížit měsíční platby nákladů těchto dluhů , a umožnit jim , aby si udrželi své domy .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 6,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Vláda by měla sjednat nové platby za hypotéky , kupuje z cíle snížit měsíční platební náklady na ty v dluhu a umožnit udržet jejich domy .
sentence #335   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 21
SRC:
The famous journalist Gustav Chalupa, born in České Budějovice, also confirms this.
REF:
Potvrzuje to i slavný rakouský novinář Gustav Chalupa , narozený v Českých Budějovicích .
MOSES:    1-grams: 11,    2-grams: 7,    3-grams: 6,    4-grams: 5
Známý novinář Gustav Chalupa , narozený v Českých Budějovicích , také to potvrzuje .
TECTOMT:    1-grams: 6,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Slavný Gustav Chalupa novináře narozený v České Budějovice to také potvrzuje .
sentence #475   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 21
SRC:
From here, a parking lot for buses next to the railroad station Puorta Nuova, four buses will depart at 11:45 tonight, `destinazione Monaco, festa della birra.` Estimated time of arrival: 6:30 AM.
REF:
Odsud , z autobusového parkoviště vedle nádraží Puorta Nuova , vyjedou tento večer ve 23 . 45 čtyři autobusy s označením " destinazione Monaco , festa della birra " , předpokládaný příjezd 6 . 30 .
MOSES:    1-grams: 24,    2-grams: 9,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Odtud , parkoviště pro autobusy na nádraží Puorta Nuova , čtyři autobusy odjede v 11 : 45 večer , " destinazione Monako , festa della birra . " předpokládaný čas příjezdu : 6 : 30 .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 2,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Tady spousta parkoviště autobusů vedle železniční Puorta Nuova stanice čtyři autobusy bude odjíždět 11 : 45 večer ` destinazione Monako festa birra Delly . ` předpokládaný čas příjezdu : 6 : 30 AM .
sentence #60   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 22
SRC:
His speaker Tony Fratto declared that Bush was satisfied with Saturday's progress and appreciated the "two-party effort to stabilize our financial markets and save our economy".
REF:
Jeho mluvčí Tony Fratto prohlásil , že Bush je se sobotním pokrokem spokojen a oceňuje " oboupartajní snahu stabilizovat naše finanční trhy a chránit naše hospodářství " .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 13,    3-grams: 10,    4-grams: 8
Jeho mluvčí Tony Fratto prohlásil , že Bush je spokojen se sobotní pokroku a ocenil " dvoustranické úsilí stabilizovat naše finanční trhy a zachránit naši ekonomiku " .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 7,    3-grams: 4,    4-grams: 2
Jeho Tony Fratto reproduktoru prohlásila , že Bush byl uspokojen s pokrokem soboty a oceňovala " two - party úsilí stabilizovat naše finanční trhy a zachránit naši ekonomiku . "
sentence #104   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 22
SRC:
Unfortunately, only a limited percentage of the devices contain a universal USB connector, and on top of that, not every one of those can be directly connected to a computer without special software.
REF:
Bohužel jen omezená část přístrojů disponuje univerzálním konektorem USB , a navíc ne každý z nich lze přímo připojit k počítači bez speciálního softwaru .
MOSES:    1-grams: 18,    2-grams: 8,    3-grams: 5,    4-grams: 4
Bohužel , pouze omezené procento zařízení obsahuje univerzální USB konektorem , a k tomu , že každý z těch lze přímo připojit k počítači bez speciálního software .
TECTOMT:    1-grams: 9,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Naštěstí pouze omezené procento zařízení obsahuje univerzální USB konektor a na vrcholu toho všechno z těch přímo nemůže být připojen k počítači bez zvláštního softwaru .
sentence #148   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 22
SRC:
The MP3 players from the brands mentioned above deliver the same service and in the same price category up to four thousand crowns, but with a greater memory capacity (up to 16 GB) and battery endurance (normally 15 hours, maximally up to 35 hours).
REF:
Stejnou službu a ve stejné cenové kategorii do čtyř tisíc korun , ale s větší kapacitou paměti ( až 16 GB ) a výdrží akumulátoru ( běžně 15 hodin , maximálně 35 hodin ) , vám odvedou MP3 přehrávače od výše zmíněných značek .
MOSES:    1-grams: 34,    2-grams: 23,    3-grams: 16,    4-grams: 11
MP3 přehrávače se od výše zmíněných značek poskytovat stejné služby a ve stejné cenové kategorii až čtyři tisíce korun , ale s větší kapacitu paměti ( až 16 gb ) a výdrž baterie ( obvykle 15 hodin , maximálně až 35 hodin ) .
TECTOMT:    1-grams: 30,    2-grams: 16,    3-grams: 10,    4-grams: 6
MP3 hráči ze značek uvedli dodat stejnou službu a ve stejné ceně kategorii čtyři tisíc korun , ale s větší a kapacity ( až 16 GB ) baterie odolností paměti ( obvykle 15 hodin maximálně 35 hodin ) .
sentence #70   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 24
SRC:
"And this is because it is not known through what mechanism and for what price the problematic assets will be bought.
REF:
" A to proto , že se neví , jakým mechanismem a za jakou cenu se problémová aktiva budou vykupovat .
MOSES:    1-grams: 17,    2-grams: 12,    3-grams: 9,    4-grams: 7
" A je to proto , že není známo , do jaké mechanismem a za jakou cenu se problémová aktiva budou kupovat .
TECTOMT:    1-grams: 13,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
" A je to , protože to není , je věděno co mechanismus a za jakou cenu problematická aktiva budou koupena .
sentence #302   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 24
SRC:
"At these locations, there is a counter available for travellers with trained staff who will help interested people with their Internet purchase, and will also add the purchased coupon to their card," said the project's speaker, Martin Opatrný.
REF:
" Na těchto místech je cestujícím k dispozici přepážka s proškolenou obsluhou , která zájemcům pomůže s internetovým nákupem a také nahraje na jejich kartu zakoupený kupon , " řekl mluvčí projektu Martin Opatrný .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 11,    3-grams: 7,    4-grams: 5
" V těchto místech je pult pro cestující s pracovníky , kteří budou pomáhat lidem s jejich zájem o nákup na internetu , a také přidat zakoupený kupon na své karty , " řekl mluvčí projektu Martin Opatrný .
TECTOMT:    1-grams: 18,    2-grams: 4,    3-grams: 0,    4-grams: 0
" V těchto místech jsou přepážku dostupná pro cestující s vyškoleným zaměstnancem , který pomůže zúčastněným lidem s jejich nákupem internetu a rovněž přidá zakoupený kupón do jejich karty , " řekla mluvčí projektu Martina Opatrný .
sentence #24   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 25
SRC:
The index had dropped even prior to the vote, but as soon as it was revealed that the bill had not passed in the House, the index went into free fall.
REF:
Index klesal už před hlasováním , ale jakmile se ukázalo , že návrh ve sněmovně neprošel , index se ocitl ve volném pádu .
MOSES:    1-grams: 16,    2-grams: 11,    3-grams: 7,    4-grams: 6
Index klesl ještě před hlasováním , ale jakmile se ukázalo , že zákon vůbec prošel ve sněmovně , index šel do volného pádu .
TECTOMT:    1-grams: 10,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Index klesl dokonce před volbou , ale jakmile bylo odhaleno , že zákon neprojít Domem index byl do volného pádu .
sentence #295   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 27
SRC:
Wednesday, October 1, 2008 will be written into the history of the Prague Transport Company as the date when the first travellers board the metro, trams and buses with an electronic coupon in their pockets instead of a paper ticket.
REF:
Středa 1 . října 2008 se zapíše do dějin pražského Dopravního podniku jako datum , kdy do metra , tramvají a autobusů nastoupí první cestující , kteří místo papírové jízdenky budou mít v kapse elektronický kupon .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 14,    3-grams: 8,    4-grams: 5
Ve středu 1 . října 2008 bude zakomponováno do historie pražské dopravní společnosti jako datum , kdy první cestující nastupují do metra , tramvají a autobusů s elektronický kupon v kapsách místo papírové letenky .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 4,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Středa 1 . října rok 2008 bude zapsána do historie Prahy dopravní společnosti datum kdy metra a tramvají prvního plavidla cestujících autobusů s elektronickým kupónem v jejich kapsách místo papírové letenky .
sentence #312   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 29
SRC:
"In trains included in Prague Integrated Transport, the conductors are equipped with card readers, with the help of which they can check the time and zone validity of the coupons," Filip Drápal from the organization Ropid, which creates the timetables of the Prague Mass Transport, explained the ticket-checking procedures.
REF:
" Ve vlacích zařazených do Pražské integrované dopravy jsou průvodčí vybaveni čtečkami karet , pomocí kterých zjišťují časovou i pásmovou platnost kuponů , " vysvětlil kontrolu jízdenek Filip Drápal z organizace Ropid , která sestavuje jízdní řády pražské hromadné dopravy .
MOSES:    1-grams: 29,    2-grams: 16,    3-grams: 11,    4-grams: 8
" Ve vlacích zařazených do pražské integrované dopravy , vodiče jsou vybaveny čtecích zařízení , s jehož pomocí mohou zkontrolovat čas a oblast platnosti kupónů , " Filip Drápal z organizace Ropid , která vytváří jízdní řády pražské hromadné dopravy , vysvětlil ticket - checking postupy .
TECTOMT:    1-grams: 23,    2-grams: 8,    3-grams: 3,    4-grams: 1
" Ve vlacích zahrnutých do Pražské integrované dopravy vodiče jsou vybaveny kartami čtenáři pomocí kterého moci zkontrolovat a času zóny platnost kupónů " na Filipa Drápala z organizace , Ropid , který vytváří řády Pražské hromadné dopravy , vysvětlil ticket - checking postupy .
sentence #305   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 30
SRC:
They are red, resembling ticket validation machines, and travellers might have already noticed them in the metro stations Roztyly, Budějovická, I. P. Pavlova, Florenc and Vltavská.
REF:
Jsou červené , připomínají označovače jízdenek a cestující si jich možná všimli ve stanicích metra Roztyly , Budějovická , I . P . Pavlova , Florenc a Vltavská .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 14,    3-grams: 8,    4-grams: 4
Jsou červené , podobný lístek validace stroje , a cestující mohli již všiml , že se jim ve stanicích metra jsou Roztyly , budějovická , I . P . Pavlova a Florenc a Vltavská .
TECTOMT:    1-grams: 15,    2-grams: 3,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Jsou se červení podobat lístkům ověřením strojům a cestující by si je mohly všimnout v Roztyly stanic v metru , budějovickém , mně , . P . Pavlově , Florenci a Vltavském .
sentence #489   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 34
SRC:
When Marco's group finally arrives, as planned, at half past six in the morning at a parking lot near Theresienwiese, about 50 other buses from all over Europe are already there.
REF:
Když Marcova skupina konečně podle plánu v půl sedmé ráno přijíždí na parkoviště nedaleko Theresienwiese , stojí tam asi 50 dalších autobusů z celé Evropy .
MOSES:    1-grams: 23,    2-grams: 13,    3-grams: 9,    4-grams: 6
Když Marcova skupina konečně dorazil podle plánu v půl šesté ráno na parkovišti u Theresienwiese , asi 50 dalších autobusů z celé Evropy , tam jsou .
TECTOMT:    1-grams: 16,    2-grams: 1,    3-grams: 0,    4-grams: 0
Kdy skupina Marca konečně přichází , je plánována , půl poslední šest v ráno na dávku parkoviště u Theresienwiese , přibližně 50 jiných autobusů ze všeho Evropa je tam .
sentence #217   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 36
SRC:
This means not only the attitude of the CTO, which unfortunately in Czechia - unlike in Great Britain and other developed countries - does not have the authority to intervene in economic competition.
REF:
Nejde přitom jen o postoj ČTÚ , který bohužel v Česku - na rozdíl od Velké Británie a dalších vyspělých zemí - nemá pravomoci zasahovat do hospodářské soutěže .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 16,    3-grams: 12,    4-grams: 8
To znamená nejen postoj CTO , který bohužel v Čechách - na rozdíl od velké Británie a dalších vyspělých zemí - nemá pravomoc zasahovat do hospodářské soutěže .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 3,    4-grams: 1
To neznamená nejen postoj CTO kterého naneštěstí v Česku - že rozdíl ve Velké Británii a jiných rozvinutých zemích - nemají orgán zasáhnout do hospodářské soutěže .
sentence #375   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 36
SRC:
According to the prime minister, it will be necessary to find a "special solution for the Temple Mount, a sacred and historic place", which lies inside the Old City.
REF:
Podle premiéra bude nutné najít " zvláštní řešení pro Chrámovou horu , posvátná a historická místa " , která leží uvnitř Starého města .
MOSES:    1-grams: 21,    2-grams: 15,    3-grams: 11,    4-grams: 9
Podle premiéra , bude nutné najít " zvláštní řešení pro chrámovou horou , posvátné a historická místa " , která leží uvnitř starého města .
TECTOMT:    1-grams: 12,    2-grams: 5,    3-grams: 2,    4-grams: 1
Podle prvního ministra to bude nutné najít " Zvláštní řešení pro Připojení chrámu posvátné a historické místo " , které leží ve Starém městě .
sentence #371   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 40
SRC:
"We must reach an agreement with the Palestinians, which means that it will be necessary to return nearly all of the (occupied) territories, if not all of them," Olmert told the newspaper.
REF:
" Musíme dospět k dohodě s Palestinci , což znamená , že bude nutné vrátit téměř všechna ( okupovaná ) území , pokud ne vůbec všechna , " řekl Olmert deníku .
MOSES:    1-grams: 26,    2-grams: 20,    3-grams: 17,    4-grams: 14
" Musíme dospět k dohodě s Palestinci , což znamená , že bude nutné vrátit téměř všichni ( okupovaných ) územích , pokud ne všechny , " řekl Olmert .
TECTOMT:    1-grams: 19,    2-grams: 11,    3-grams: 5,    4-grams: 2
" Musíme dosáhnout dohodu s Palestinci , kteří znamenají , že to bude nutné pro návrat skoro všechno ( okupovaná ) území ne všechno jich , " řekl Olmert novině .
sentence #109   ID: ?    Matching n-grams: MOSES - TECTOMT = 43
SRC:
Some devices only display the tree structure of the directory, similar to Windows Explorer and some are able to do both (iriver, Samsung, Sony, Cowon, smart phones with an operating systems).
REF:
Některé přístroje zobrazují pouze stromovou strukturu adresářů podobně jako Průzkumník ve Windows a některé umějí oboje ( iriver , Samsung , Sony , Cowon , chytré telefony s operačním systémem ) .
MOSES:    1-grams: 20,    2-grams: 15,    3-grams: 14,    4-grams: 13
Některá zařízení pouze zobrazení stromové struktuře adresářů , podobné Windows Exploreru někteří jsou schopni udělat obojí ( iriver , Samsung , Sony , Cowon , chytré telefony s operačním systémem ) .
TECTOMT:    1-grams: 14,    2-grams: 4,    3-grams: 1,    4-grams: 0
Některá zařízení pouze zobrazují strukturu stromu adresáře podobnou Windows Exploreru a některý může dělat oba ( iriver Samsungy Sony Cowon chytré telefony s operačními systémy ) .