Kapitola 7. Distribuce a licence

Obsah

7.1. Licenční ujednání

Abyste mohli používat PDT 2.0, musíte vyplnit licenční formulář a elektronicky ho podepsat (výjimka viz níže). Text licence najdete v sekci 7.1 - "Licenční ujednání".

Jsou dvě možnosti, jak získat PDT 2.0. Standardní cestou je objednat si plnou distribuci PDT 2.0 z Linguistic Data Consortium (http://www.ldc.upenn.edu); během objednávání budete přesměrováni na formulářovou licenční stránku, kterou musíte vyplnit, aby mohla být objednávka dokončena.

Druhou možností je prohlédnout si části PDT 2.0 přímo na našich webovských stránkách (http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0); jde o přesnou kopii distribuce poskytované LDC, obsahuje však jen malou ukázku anotovaných dat. Registrační licenční formulář (http://quest.mff.cuni.cz/pdt-lic/pdt20-reg.html) můžete vyplnit předem nebo i potom, ale použít cokoliv ze stažených nástrojů, ukázkových dat apod. smíte až po jeho vyplnění. Jinými slovy, tato licence je platná až po vyplnění formuláře.

Některé části distribuce mohou být kryty licencí GPL (GNU Public License). U těchto nástrojů a dat je to vždy explicitně uvedeno (obvykle jsou dostupny i z jiných zdrojů, např. z osobních stránek autorů či ze standardních archívů Open Source a GNU softwaru, jako je sourceforge.net). V tom případě má GPL přednost před touto licencí. Pokud všechny části PDT, které jste si stáhli či se kterými pracujete, podléhají licenci GPL, nemusíte se registrovat pod touto licencí. Byli bychom ovšem rádi, kdybyste tak přesto učinili (ač se vás pravidla a podmínky určené licencí v takovém případě netýkají). Mít co nejvíce registrovaných uživatelů nám v budoucnu pomůže získat další finanční zdroje.

7.1. Licenční ujednání

Licenční ujednání pro výzkumné užití Pražského závislostního korpusu, verze 2.0

mezi


Institutem formální a aplikované lingvistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Malostranské náměstí 25
118 00  Praha 1
Česká republika

http://ufal.mff.cuni.cz

(Vlastník)

a


Jméno:
Instituce:
Adresa (ulice, město, PSČ):
Země:
Telefon(y):
Fax(y):
E-mail:

(Uživatel)

kde

 1. Pražský závislostní korpus verze 2.0 (PDT 2.0) je kolekce textových dat a dokumentace, obsahující lingvistické anotace a softwarové nástroje pro zpracování těchto dat, jak je v dokumentaci popsáno, vytvořená Vlastníkem v rámci následujících projektů: Ministerstvo školství České republiky, projekty č. VS96151, LN00A063, 1P05ME752, MSM0021620838 a LC536, Grantová agentura České republiky, granty č. 405/96/0198, 405/96/K214 a 405/03/0913, výzkumné fondy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Grantová agentura Akademie věd České republiky, granty č. 1ET101120503 a 1ET101120413, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, granty č. 489/04, 350/05, 352/05 a 375/05 a U.S. NSF Grant #IIS9732388.

 2. Vlastník je držitelem autorských práv PDT 2.0 a je oprávněn udělit licenci Uživateli.

 3. Uživatel je akademická, vzdělávací či výzkumná instituce nebo jiná organizace či fyzická osoba, která si přeje používat PDT 2.0 pro výzkumné a/nebo vzdělávací účely.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

 1. Tato dohoda je uzavřena dnem odeslání a vstupuje v platnost okamžitě.

 2. Uživatel získává nevýhradní právo k používání, pozměňování, zvětšování či obohacování PDT 2.0 za účelem příméno nebo nepřímého získání informací v jakékoliv formě a množství, za podmínky, že PDT 2.0 samotný či jakýkoliv z něho odvozený produkt je použit pouze Uživatelem nebo jeho přímými spolupracovníky, zaměstnanci, manažery a/nebo jeho studenty z té samé instituce, a to výhradně pro výzkumné účely, a za podmínky, že tento soustavně dodržuje všechna ujednání a podmínky obsažené v této dohodě. Pokud jakákoliv část PDT 2.0 obsahuje svoji vlastní licenci či další omezení, platí více omezující verze licence, není-li v té které části specifikováno jinak. Všechna dokumentace, která je k dispozici v některém z formátů RTF, PDF nebo PostScript, musí být považována za osobní kopie příslušných autorů a jako s takovými s nimi musí být zacházeno.

 3. Uživatel nepoužije PDT 2.0 samotný či jakýkoliv odvozený produkt (což zahrnuje mimo jiné i získané statistiky) na něm založený (jakkoliv malý může příspěvek PDT 2.0 k takovému odvozenému produktu být) žádným způsobem pro jakékoliv komerční účely, ani jako součást jakékoliv běžně používané aplikace, bez ohledu na to, zda je komerčního druhu.

 4. Uživatel vloží následující poznámku do všech publikací či veřejně přístupných materiálů, bez ohledu na jejich formu (tištěných, elektronických nebo jiných), popisujících práci, ve které byl použit PDT 2.0: "Pražský závislostní korpus, verze 2.0 byl vytvořen Ústavem formální a aplikované lingvistiky, http://ufal.mff.cuni.cz." Do tištěných materiálů, jako jsou články, příspěvky v časopisech apod., by měla být vložena jedna publikace ze seznamu dokumentace PDT 2.0, nejvhodnější pro odkaz týkající se práce Uživatele. Do elektronických publikací umístěných na internetu by měl být vložen webovský odkaz na výše uvedenou webovskou stránku. Kvůli závazkům Vlastníka vůči držitelům autorských práv textů jsou textové příklady či citace z PDT 2.0 nebo jakéhokoliv odvozeného produktu (bez ohledu, zda obsahují nějaké anotace) omezeny na maximálně 200 slov na publikaci či sérii publikací na stejné téma (ať už tištěných, elektronických či v jakékoliv jiné formě).

 5. Uživatel souhlasí s tím, že nebude dále šířit ani jakkoliv činit veřejně přístupným ani PDT 2.0, ani jakékoliv odvozené produkty na něm založené, jak je popsáno v odstavci 3, třetím stranám bez předchozího písemného svolení Uživatele, s výjimkou příkladů a citací, jak je uvedeno v odstavci 4.

 6. Uživatel je zodpovědný za to, že přijme všechna bezpečnostní opatření potřebná k ochraně autorských práv Vlastníka na PDT 2.0 a zavazuje se podniknout všechny rozumné kroky k zajištění, že nedojde k neoprávněnému použití PDT 2.0 a jeho kopií, odvozených produktů ani jejich částí.

 7. Jakékoliv použití PDT 2.0, které by se neřídilo specifikacemi uvedenými ve 3. odstavci této dohody (jako je např. komerční použití PDT 2.0), je předmětem samostatných jednání a písemných smluv mezi Uživatelem a Vlastníkem a/nebo dalších stran. Vlastník není obecně povinen přistoupit na taková jednání.

 8. PDT 2.0 je poskytován bez jakýchkoliv záruk. Vlastník nezaručuje použitelnost PDT 2.0 pro žádný účel, bez ohledu na formulace, které se mohou vyskytovat na některých místech v doprovodné dokumentaci, vyjadřující zamýšlený účel a použití PDT 2.0.

 9. Nahlásí-li Uživatel Vlastníkovi objevené chyby, nekonzistence nebo návrhy na opravy či vylepšení PDT 2.0, Vlastník se zavazuje: (a) zachovat tyto komentáře v tajnosti a použít je jen pro účely zdokonalení, opravení a/nebo údržby PDT 2.0, (b) nepředat tyto komentáře nikomu kromě důvěrně těm ze svých zaměstnanců nebo vedoucích pracovníků, kteří je potřebují znát pro výše uvedené účely.

 10. Pokud Uživatel sám či kdokoliv, kdo jedná v jeho jménu, poruší některou z podmínek této dohody (a nemá k tomu písemné svolení Vlastníka), tato dohoda okamžitě pozbývá platnosti a Uživatel bezodkladně odstraní PDT 2.0, všechny jeho kopie a na na něm založené odvozené produkty ze svých zdrojů a všech zdrojů, které má pod kontrolou. Toto ukončení dohody nemá žádný vliv na nároky Vlasníka týkající se finančních dluhů a/nebo způsobených škod a/nebo další nároky.

 11. Opominutí či nezdar Vlastníka vykonat nebo uplatnit práva vyplývající z této dohody nemůže být považováno za zřeknutí se těchto práv a nemůže zabránit vykonání či uplatnění těchto práv kdykoliv v budoucnu.

 12. Tato dohoda končí, pokud (a) Uživatel odstraní všechny kopie PDT 2.0 a všech z něj odvozených produktů, (b) Uživatel či jeho instituce přestane existovat a nedošlo k přenesení všech jeho závazků na nový subjekt, který je v takovém případě považován za vázaného touto dohodou. Uživatel či jeho následník informuje Vlastníka o každém takovém přenesení závazků či následnictví; pokud tak neučiní, tato dohoda končí jeden měsíc po takovém přenesení závazků či následnictví. (c) Vlastník přestane existovat bez oficiálního následníka.

 13. Vlastník bude považovat veškeré informace poskytnuté Uživatelem v rámci odeslání této dohody za důvěrné a neodhalí je dalším stranám, s výjimkou ve formě souhrnných informací, ze kterých nebude možno identifikovat jednotlivé uživatele. Ke svému zveřejnění může Vlastníka oprávnit pouze Uživatel písemným prohlášením.

 14. Tato dohoda podléhá zákonům České republiky a veškeré spory týkající se této dohody budou řešeny jejím právním systémem.