[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel
Title Universal Annotation of Slavic Verb Forms
Czech title Univerzální anotace slovanských slovesných tvarů
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Publisher's city and country Praha, Czechia
Number 105
Pages range 143-193
Month April
How published print
URL http://ufal.mff.cuni.cz/pbml/105/art-zeman.pdf
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Tento článek je pokusem navrhnout aplikaci podmnožiny standardu Universal Dependencies (UD) na skupinu slovanských jazyků. Dotyčnou podmnožinou jsou morfosyntaktické rysy jednotlivých slovesných tvarů. Systematicky dokumentujeme kategorie, které lze pozorovat u slovanských sloves, a přinášíme množství příkladů z 10 jazyků. Ukazujeme, že terminologie známá z literatury se často liší, i když podstata zkoumaných jevů je stejná. Náš cíl je praktický. Rozhodně nemáme v úmyslu přehodnocovat výsledky mnohaletého bádání slovanské srovnávací jazykovědy. Spíše chceme zasadit vlastnosti slovanských sloves do kontextu UD a navrhnout jednotný (všeslovanský) způsob, jak mají být prostředky UD aplikovány na tyto jazyky. Věříme, že náš návrh je kompromisem, který bude přijatelný pro korpusové lingvisty pracující se všemi slovanskými jazyky.
English abstract This article is an attempt to propose application of a subset of the Universal Dependencies (UD) standard to the group of Slavic languages. The subset in question comprises morphosyntactic features of various verb forms. We systematically document the inventory of features observable with Slavic verbs, giving numerous examples from 10 languages. We demonstrate that terminology in literature may differ, yet the substance remains the same. Our goal is practical. We definitely do not intend to overturn the many decades of research in Slavic comparative linguistics. Instead, we want to put the properties of Slavic verbs in the context of UD, and to propose a unified (Slavic-wide) application of UD features and values to them. We believe that our proposal is a compromise that could be accepted by corpus linguists working on all Slavic languages.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
DOI 10.1515/pralin-2016-0007
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 2/1/16 9:31 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Official issuepublicart-zeman.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri May 25 20:28:10 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant