[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type article
Status published
Language Czech
Author(s) Kolářová, Veronika
Title Valence českých deverbativních substantiv reprezentujících vybrané sémantické třídy
English title Valency of Czech Deverbal Nouns Representing Selected Semantic Classes
Journal Prace Filologiczne
Volume 70
Pages range 287-303
How published print
Supported by 2016-2018 GA16-02196S (Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Příspěvek přináší srovnání valenčního chování českých deverbativních substantiv zastupujících pět sémantických tříd zahrnutých do valenčního slovníku NomVallex, konkrétně Mluvení, Výměna, Dotyk, Mentální činnost a Duševní projevy a stavy. Na datech získaných z českých korpusů představujeme dva způsoby srovnání, jednak projevy specifického valenčního chování (specifické formy adnominálních doplnění a redukce počtu valenčních doplnění), jednak kvantitativní analýzu preferencí v souvýskytu aktantů nebo ve výběru formy některých aktantů. Tato různá hlediska srovnání umožňují vidět jak některé společné rysy, tak odlišnosti ve valenčním chování vybraných sémantických tříd, včetně rozlišení centrálních a periferních jevů.
English abstract This paper compares valency behavior of Czech deverbal nouns representing five semantic classes, namely Communication, Exchange, Contact, Mental action and Psychological nouns, included to a valency lexicon called NomVallex. Using data extracted from Czech corpora we present two ways of the comparison, first a manifestation of special valency behavior (special forms of adnominal participants and reduction of the number of valency slots), second a quantitative analysis focusing on relative frequencies of combinations of participants and their forms. These different ways of view enable to see both common and different valency properties of the semantic classes in question, including differentiation of central and peripheral phenomena.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0138-0567
Institution* Uniwersytet Warszawski
Creator: Common Account
Created: 10/18/16 9:28 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:40:40 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant